lagen.nu

Förordning (2004:987) om trängselskatt

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2004-11-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:391
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2004:629) om trängselskatt.

2 § Uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2004:629) om trängselskatt.

De beslutande myndigheternas uppgifter

Skatteverkets uppgifter

3 § Skatteverket ska, utöver vad som framgår av lagen (2004:629) om trängselskatt,

  • 1. samordna kontrollen av trängselskatt, och
  • 2. fastställa formulär som behövs för tillämpningen av lagen om trängselskatt.

Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för debitering och betalning av trängselskatt.

Skatteverkets uppgifter enligt första stycket 2 och andra stycket ska utföras efter samråd med Transportstyrelsen. Förordning (2008:1189).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1189

Transportstyrelsens uppgifter

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

4 § Transportstyrelsen ska, utöver vad som framgår av lagen (2004:629) om trängselskatt och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, svara för

  • 1. att återbetalning sker i enlighet med beskattningsmyndighetens beslut enligt 18 § lagen om trängselskatt, och
  • 2. att en obetald fordran lämnas för indrivning enligt 23 § lagen om trängselskatt.

Transportstyrelsens uppgifter enligt första stycket utförs för Skatteverkets räkning.

Vid indrivning gäller 3-9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229).

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivningen inte krävs från allmän synpunkt. Förordning (2008:1189).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1189, 2019:391
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

4 § Transportstyrelsen ska, utöver vad som framgår av lagen (2004:629) om trängselskatt och vägtrafikdataförordningen (2019:382), svara för

  • 1. att återbetalning sker i enlighet med beskattningsmyndighetens beslut enligt 18 § lagen om trängselskatt, och
  • 2. att en obetald fordran lämnas för indrivning enligt 23 § lagen om trängselskatt.

Transportstyrelsens uppgifter enligt första stycket utförs för Skatteverkets räkning.

Vid indrivning gäller 3-9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229).

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivningen inte krävs från allmän synpunkt. Förordning (2019:391).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1189, 2019:391

Omhändertagna registreringsskyltar

5 § Registreringsskyltar som har tagits om hand enligt 18 c § första stycket lagen (2004:629) om trängselskatt ska förvaras hos Polismyndigheten under en vecka efter omhändertagandet.

Skyltarna får under denna tid återlämnas till bilens ägare, om det visas att användningsförbud inte längre råder för bilen enligt 18 a och 18 b §§ lagen om trängselskatt. Om skyltarna inte återlämnas, ska Polismyndigheten förstöra dem. Förordning (2014:1512).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1512, 2008:380

6 § Vid färd med en bil vars registreringsskyltar har tagits om hand enligt 18 c § lagen (2004:629) om trängselskatt ska det finnas ett bevis i bilen om en polismans eller en bilinspektörs medgivande att bilen förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller uppställningsplats. Förordning (2014:1512).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1512, 2008:380

Ändringar och övergångsbestämmelser

2004:987

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:987

Förordning (2008:380) om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 5, 6 §§, rubr. närmast före 5, 6 §§
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:380
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2008:380) om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

Förordning (2008:1189) om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1189
Rubrik
Förordning (2008:1189) om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

Förordning (2014:1512) om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nya 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1512
Rubrik
Förordning (2014:1512) om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

Förordning (2019:391) om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:391
Rubrik
Förordning (2019:391) om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation