lagen.nu

Lag (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
2004-10-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:1010
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om inkomst- och kostnadsutjämning för kommuner och landsting.

Lagen innehåller även bestämmelser om strukturbidrag och införandebidrag samt om regleringsbidrag och regleringsavgift.

2 § Med landsting avses i denna lag även kommuner som inte ingår i ett landsting.

3 § I denna lag används följande termer i den betydelse som anges här.

Utjämningsår: Det år bidrag eller avgift ska betalas.

Uppräknat skatteunderlag: De sammanlagda beskattningsbara inkomsterna för en kommun eller ett landsting enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om kommunal inkomstskatt året före utjämningsåret, uppräknade med uppräkningsfaktorerna enligt 4 § tredje stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Uppräknad medelskattekraft: Summan av de uppräknade skatteunderlagen för hela landet dividerad med antalet invånare i landet den 1 november året före utjämningsåret.

Skatteutjämningsunderlag: Den uppräknade medelskattekraften multiplicerad med antalet folkbokförda invånare i kommunen respektive landstinget den 1 november året före utjämningsåret uppräknad med den procentsats som anges i 4 §.

Medelskattesats: Varje kommuns och landstings skatteunderlag multiplicerad med dess skattesats varefter summan av de beräknade beloppen divideras med skatteunderlaget i landet. Skatteunderlaget och skattesatsen för kommuner som inte ingår i ett landsting undantas från denna beräkning.

Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad teoretisk kostnad för var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 8 §, varvid kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer som är av särskild betydelse för att belysa strukturella förhållanden.

Strukturkostnad: Summan av standardkostnaderna för en kommun eller ett landsting.

Bidragsminskning: En bidragsminskning föreligger i den mån nettot av en kommuns eller ett landstings bidrag och avgifter år 2013 enligt den då gällande lydelsen av denna lag är större än nettot av kommunens eller landstingets bidrag och avgifter för samma år beräknade enligt 5, 6, 9, 10 §§, 11 § andra och tredje styckena, 12 § andra och tredje styckena samt 15 och 16 §§.

Avgiftsökning: En avgiftsökning föreligger i den mån nettot av en kommuns eller ett landstings bidrag och avgifter år 2015 enligt den då gällande lydelsen av denna lag är större än nettot av kommunens eller landstingets bidrag och avgifter för samma år beräknade enligt 5, 6, 9–12 §§, 13 § första och tredje styckena samt 15 och 16 §§. Lag (2015:1010).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Inkomstutjämning

4 § Vid beräkning av skatteutjämningsunderlaget för en kommun och för ett landsting ska procentsatsen vara 115 procent. Lag (2011:1097).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1097

5 § En kommun eller ett landsting vars skatteutjämningsunderlag är högre än det uppräknade skatteunderlaget har rätt till ett inkomstutjämningsbidrag som motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med den skattesats som fastställs enligt 7 §.

6 § En kommun eller ett landsting vars skatteutjämningsunderlag är lägre än det uppräknade skatteunderlaget skall betala en inkomstutjämningsavgift som motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med den skattesats som fastställs enligt 7 §.

7 § Regeringen fastställer för varje län de skattesatser (länsvisa skattesatser) som ska tillämpas vid beräkning av bidrag enligt 5 § och avgifter enligt 6.

De länsvisa skattesatserna ska för bidragsberättigade kommuner fastställas utifrån 95 procent av medelskattesatsen år 2003 och för bidragsberättigade landsting utifrån 90 procent av medelskattesatsen samma år.

För avgiftsskyldiga kommuner och landsting ska de länsvisa skattesatserna i stället fastställas utifrån 85 procent av medelskattesatsen år 2003. Lag (2015:1010).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:975, 2015:1010

Kostnadsutjämning

8 § För varje kommun beräknas standardkostnaden för

 • 1. förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800),
 • 2. förskoleklass och grundskola,
 • 3. gymnasieskola,
 • 4. individ- och familjeomsorg,
 • 5. barn och ungdomar med utländsk bakgrund,
 • 6. äldreomsorg,
 • 7. befolkningsförändringar,
 • 8. bebyggelsestruktur, och
 • 9. löner.

För varje landsting beräknas standardkostnaden för

 • 1. hälso- och sjukvård,
 • 2. befolkningsförändringar, och
 • 3. löner.

En standardkostnad beräknas också för kollektivtrafik. Kostnaden fördelas mellan kommuner och landsting enligt bestämmelser som regeringen meddelar. Lag (2010:1043).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:804, 2007:655, 2010:1043

9 § En kommun eller ett landsting vars strukturkostnad per invånare överstiger den för landet genomsnittliga strukturkostnaden per invånare har rätt till ett kostnadsutjämningsbidrag som motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med antalet invånare i kommunen eller landstinget.

10 § En kommun eller ett landsting vars strukturkostnad per invånare understiger den för landet genomsnittliga strukturkostnaden per invånare skall betala en kostnadsutjämningsavgift som motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med antalet invånare i kommunen eller landstinget.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Strukturbidrag

11 § En kommun har rätt till ett strukturbidrag enligt följande.

En kommun som år 2004 haft en beräknad standardkostnad för svagt befolkningsunderlag har rätt till bidrag med motsvarande belopp.

En kommun som år 2013 fått strukturbidrag för näringslivs- och sysselsättningsfrämjande åtgärder eller för bidragsminskning har rätt till ett bidrag motsvarande den del av summan av dessa belopp som överstiger 0,22 procent av det uppräknade skatteunderlaget år 2014. Lag (2015:1010).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:975, 2015:1010

12 § Ett landsting har rätt till ett strukturbidrag enligt följande.

Ett landsting som år 2004 haft en beräknad standardkostnad för små landsting har rätt till ett bidrag med motsvarande belopp.

Ett landsting som år 2013 fått strukturbidrag för bidragsminskning har rätt till ett bidrag motsvarande den del av beloppet som överstiger 0,11 procent av det uppräknade skatteunderlaget år 2014. Lag (2015:1010).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:975, 2015:1010

Införandebidrag

13 § En kommun eller ett landsting som får en bidragsminskning har rätt till ett årligt införandebidrag för den del av bidragsminskningen som överstiger 250 kronor per invånare.

En kommun eller ett landsting som får en avgiftsökning har rätt till ett årligt införandebidrag för den del av avgiftsökningen som överstiger 250 kronor per invånare.

Införandebidragen ska därefter årligen minska med 250 kronor per invånare och bidrag till dess respektive bidrag upphör. Lag (2015:1010).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:975, 2015:1010
14 § Har upphävts genom lag (2013:975).

Regleringsbidrag och regleringsavgift

15 § Om statens samlade utgifter för inkomstutjämningsbidrag, kostnadsutjämningsbidrag, strukturbidrag och införandebidrag, minskade med statens samlade inkomster från inkomstutjämningsavgifter och kostnadsutjämningsavgifter, är lägre än statens anslag för dessa bidrag, skall skillnaden fördelas till kommuner respektive landsting som regleringsbidrag, med ett enhetligt belopp per invånare i landet.

Lagrumshänvisningar hit (2)

16 § Om statens samlade utgifter för inkomstutjämningsbidrag, kostnadsutjämningsbidrag, strukturbidrag och införandebidrag, minskade med statens samlade inkomster från inkomstutjämningsavgifter och kostnadsutjämningsavgifter, är högre än statens anslag för dessa bidrag, skall skillnaden betalas av kommuner respektive landsting i form av regleringsavgift, med ett enhetligt belopp per invånare i landet.

Gemensamma bestämmelser

17 § Avgifter och bidrag beräknas på grundval av antalet folkbokförda invånare i en kommun eller i ett landsting den 1 november året före utjämningsåret och den indelning av kommuner och landsting som gäller vid början av utjämningsåret, om inte annat följer av 17 a §. Lag (2013:975).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:975

17 a § Beräkningen av strukturbidrag samt standardkostnader för befolkningsförändringar och bebyggelsestruktur för en kommun som sammanläggs med en annan kommun eller flera andra kommuner enligt lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting, ska göras enligt följande.

Den nya kommunens strukturbidrag samt standardkostnader för befolkningsförändringar och bebyggelsestruktur ska, det utjämningsår då indelningsändringen träder i kraft och de därpå följande tre åren, grundas på det högsta värdet på dessa bidrag och kostnader beräknade på grundval av den indelning av kommuner

 • 1. som gäller den 1 januari utjämningsåret, eller
 • 2. som gällde före indelningsändringen, varvid beräkningen ska utgå från de i sammanläggningen ingående kommunernas strukturbidrag samt standardkostnader för respektive kostnadsslag. Lag (2013:975).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:975

18 § Skatteverket beslutar senast den 20 januari under utjämningsåret preliminärt om bidrag respektive avgifter för varje kommun och landsting.

En kommun eller ett landsting får senast den 15 februari under utjämningsåret till Skatteverket påtala brister och oriktiga uppgifter i underlaget för beslutet.

Skatteverket fastställer bidrag respektive avgifter för varje kommun och landsting senast den 15 april under utjämningsåret.

19 § Avgifter och bidrag enligt denna lag avräknas respektive betalas i samband med och på motsvarande sätt som vid utbetalning av kommunalskattemedel enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

20 § Skatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen.

Vid prövningen av ett beslut enligt 18 § tredje stycket får sådana fel och brister i underlaget för beslutet som har påtalats först efter den tidpunkt som anges i 18 § andra stycket, beaktas endast om det finns synnerliga skäl. Lag (2005:804).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:804

21 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om beräkningen av bidrag och avgifter enligt denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2004:773

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet K
Förarbeten
Prop. 2003/04:155, bet. 2004/05:FiU7, rskr. 2004/05:13
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:773
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Genom lagen upphävs
  • a) lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting,
  • b) lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting,
  • c) lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting, samt
  • d) lagen (1995:1517) om införande av lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting, lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting.
 • 2. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter för år 2004 och tidigare år.

Lag (2005:804) om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:7, bet. 2005/06:FiU13, rskr. 2005/06:19
Omfattning
ändr. 8, 20 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:804
Rubrik
Lag (2005:804) om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Lag (2007:655) om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU20, rskr. 2006/07:220
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:655
Rubrik
Lag (2007:655) om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Lag (2010:1043) om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2010:1043
Rubrik
Lag (2010:1043) om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Lag (2011:1097) om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning;

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:156, bet. 2011/12:FiU7, rskr. 2011/12:9
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1097
Rubrik
Lag (2011:1097) om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning;

Lag (2011:1409) om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2011:1409
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.
Rubrik
Lag (2011:1409) om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Lag (2013:975) om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU3, rskr. 2013/14:69
Ikraft
2014-01-01
Omfattning
upph. 14 §;ändr. 3, 7, 11, 12, 13, 17 §§;ny 17 a §
SFS-nummer
2013:975
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2013:975) om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Lag (2015:1010) om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU3, rskr. 2015/16:105
Ikraft
2016-01-01
Omfattning
ändr. 3, 7, 11, 12, 13 §§
SFS-nummer
2015:1010
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2015:1010) om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation