lagen.nu

Förordning (2004:703) om europabolag

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2004-09-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:258
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller för europabolag enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag (SE-förordningen). Den innehåller regler som kompletterar lagen (2004:575) om europabolag. Förordning (2011:258).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:258

2 § Av 7 § lagen (2004:575) om europabolag framgår att bestämmelserna i aktiebolagsförordningen (2005:559), förordningen om bank- och finansieringsrörelse (2004:329) och försäkringsrörelseförordningen (2011:257) om registrering i aktiebolagsregistret eller, om europabolaget driver bankrörelse eller försäkringsrörelse, bankregistret respektive försäkringsregistret ska tilllämpas i fråga om registrering i europabolagsregistret.

Bestämmelserna i aktiebolagsförordningen eller, om europabolaget driver bankrörelse eller försäkringsrörelse, förordningen om bank- och finansieringsrörelse eller försäkringsrörelseförordningen ska även i övrigt tillämpas på europabolag, om inte annat framgår av SE-förordningen, lagen om europabolag eller denna förordning. Förordning (2011:258).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:567, 2011:258

Registrering av europabolag m.m.

3 § Anmälan för registrering skall undertecknas av den verkställande direktören eller

 • 1. när det gäller europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39-42 i SE- förordningen (dualistiskt organiserade europabolag), en ledamot i ledningsorganet, eller
 • 2. när det gäller europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 43-45 i SE- förordningen (monistiskt organiserade europabolag), en ledamot i förvaltningsorganet. Förordning (2006:504).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:504

4 § En anmälan för registrering enligt artikel 12 i SE- förordningen skall innehålla de uppgifter som anges i 1 kap. 3 § aktiebolagsförordningen (2005:559). Bestämmelserna i 1 kap. 4 § aktiebolagsförordningen skall gälla i tillämpliga delar.

Vad som sägs i 1 kap. 3 § första stycket 3 a-c och tredje stycket, 1 kap. 4 § första stycket 3 och andra stycket samt 4 kap. 4 § aktiebolagsförordningen om styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant skall

 • 1. i dualistiskt organiserade europabolag gälla för ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet, och
 • 2. i monistiskt organiserade europabolag gälla för ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet.

Vid en anmälan enligt första stycket skall det ges in

 • 1. en kopia av ett avtal om arbetstagarinflytande enligt 28-31 §§ lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag,
 • 2. en kopia av ett beslut enligt 21 § första stycket lagen om arbetstagarinflytande i europabolag, eller
 • 3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 20 § lagen om arbetstagarinflytande i europabolag har löpt ut och att ett sådant avtal som avses i 1 inte har ingåtts. Förordning (2006:915).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:567, 2006:915

5 § Om ett europabolag har bildats genom fusion enligt artikel 2.1 i SE-förordningen, skall det vid en anmälan enligt artikel 12 i SE-förordningen ges in en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 20 i SE-förordningen.

Dessutom skall följande handlingar ges in för vart och ett av de fusionerande bolagen:

 • 1. en kopia av protokollet från den bolagsstämma där det förslag som avses i första stycket godkändes, och
 • 2. en kopia av ett sådant intyg som avses i artikel 25.2 i SE- förordningen.

En handling som avses i andra stycket 2 behöver inte ges in, om intyget har utfärdats av Bolagsverket.

6 § Om ett europabolag har bildats genom bildande av ett SE- holdingbolag enligt artikel 2.2 i SE-förordningen, skall vid en anmälan enligt artikel 12 i SE-förordningen följande handlingar ges in:

 • 1. en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 32.2 i SE-förordningen, och
 • 2. en kopia av intyg som avses i artikel 33.5 i SE- förordningen.

Dessutom skall det för vart och ett av de bolag som har tagit initiativet till bildandet ges in en kopia av protokollet från den bolagsstämma där det förslag som avses i första stycket 1 godkändes.

7 § Om ett europabolag har bildats genom ombildning av ett publikt aktiebolag till ett europabolag enligt artikel 2.4 i SE-förordningen, skall vid en anmälan enligt artikel 12 i SE- förordningen följande handlingar ges in:

 • 1. en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 37.4 i SE-förordningen,
 • 2. en kopia av ett sådant intyg från en revisor som avses i artikel 37.6 i SE-förordningen, och
 • 3. en kopia av protokollet från den bolagsstämma där det förslag som avses i 1 godkändes.

8 § Vid en anmälan för registrering av ett beslut enligt 17 § första stycket lagen (2004:575) om europabolag skall tillsynsorganet ge in en kopia av protokollet från det sammanträde där beslutet fattades.

Registrering av vissa beslut

9 § Följande beslut skall registreras i europabolagsregistret när de har vunnit laga kraft:

 • 1. Bolagsverkets beslut enligt 29 § första stycket lagen (2004:575) om europabolag om att ett europabolag inte uppfyller skyldigheten i artikel 7 i SE-förordningen att ha sitt säte och sitt huvudkontor i samma stat, och
 • 2. Bolagsverkets beslut enligt 29 § andra stycket lagen om europabolag om att ett europabolag skall gå i likvidation.

Underrättelser

9 a § Bolagsverket skall, utöver vad som följer av 4 kap. 5 § aktiebolagsförordningen (2005:559), underrätta europabolaget när verket fattar beslut i ett ärende om tillstånd till flyttning av säte enligt 13 § lagen (2004:575) om europabolag. Förordning (2006:915).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:915, 2006:915

9 b § Om allmän domstol har fattat ett beslut i ett ärende om flyttning av ett europabolags säte enligt 14 § lagen (2004:575) om europabolag, skall domstolen underrätta Bolagsverket om detta. Till underrättelsen skall en kopia av domstolens beslut fogas. Förordning (2006:915).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:915

9 c § Bolagsverket ska genast underrätta Skatteverket och Finansinspektionen när ett förslag om flyttning av ett europabolags säte har offentliggjorts enligt artikel 8.2 i SE-förordningen. Förordning (2009:719).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:719, 2006:915

9 d § Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket när inspektionen fattar beslut om att motsätta sig att ett europabolag flyttar sitt säte från Sverige.

Skatteverket ska underrätta Bolagsverket när det fattar beslut om hinder mot att ett europabolag flyttar sitt säte från Sverige. Om ansökan om tillstånd till flyttning av säte prövas av Finansinspektionen, ska Skatteverket i stället underrätta inspektionen.

Om ett ärende om flyttning av ett europabolags säte har överlämnats till regeringen för prövning, ska Finansinspektionen underrätta regeringen om Skatteverkets beslut. Förordning (2009:719).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:719, 2006:915

10 § Om Bolagsverket får kännedom om att ett europabolag som har sitt säte i en annan stat samtidigt har sitt huvudkontor i Sverige, skall verket underrätta den behöriga myndigheten i den stat där europabolaget har sitt säte om detta.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:915

Registreringsavgifter

11 § I ärenden som rör registrering ska, utöver vad som följer av 3 kap. 1 och 2 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559), 4 kap. 29 och 30 §§ förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse samt 4 kap. 36–39 §§ försäkringsrörelseförordningen (2011:257), avgifter betalas med följande belopp:

 • a) vid anmälan för registrering av ett europabolag enligt artikel 12 i SE-förordningen, 2 500 kr,
 • b) vid anmälan för registrering av beslut eller uppgifter enligt 8 § lagen (2004:575) om europabolag, 1 000 kr, och
 • c) vid anmälan för registrering av beslut enligt 17 § första stycket lagen om europabolag, 800 kr. Förordning (2011:258).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:567, 2011:258

Avgifter för vissa ärenden

12 § För handläggning och prövning av ansökan om tillstånd till flyttning av säte enligt 11 § lagen (2004:575) om europabolag skall avgift betalas med 1 500 kr.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2004:703

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L1
Förarbeten
EGTL294/2001 s1
Ikraft
2004-10-08
SFS-nummer
2004:703
CELEX-nr
32001R2157

Förordning (2005:567) om ändring i förordningen (2004:703) om europabolag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4, 11 §§,
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:567
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om anmälningar som har kommit in till Bolagsverket före den 1 januari 2006.
Rubrik
Förordning (2005:567) om ändring i förordningen (2004:703) om europabolag

Förordning (2006:504) om ändring i förordningen (2004:703) om europabolag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:504
Rubrik
Förordning (2006:504) om ändring i förordningen (2004:703) om europabolag

Förordning (2006:915) om ändring i förordningen (2004:703) om europabolag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §, rubr. närmast före 9 a §, rubr. närmast före 10 § sätts närmast före 9 a §;nya 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§
Ikraft
2006-08-18
SFS-nummer
2006:915
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 2006.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om anmälningar som har kommit in till Bolagsverket före den 18 augusti 2006.
Rubrik
Förordning (2006:915) om ändring i förordningen (2004:703) om europabolag

Förordning (2009:719) om ändring i förordningen (2004:703) om europabolag

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 c, 9 d §§
Ikraft
2009-07-15
SFS-nummer
2009:719
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2009.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner där fusionsplan har upprättats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2009:719) om ändring i förordningen (2004:703) om europabolag

Förordning (2011:258) om ändring i förordningen (2004:703) om europabolag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL294/2001 s1
Ikraft
2011-04-01
CELEX-nr
32001R2157
Omfattning
ändr. 1, 2, 11 §§
SFS-nummer
2011:258
Rubrik
Förordning (2011:258) om ändring i förordningen (2004:703) om europabolag
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation