lagen.nu

Lag (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2004-02-19
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Lagen (2004:46) om investeringsfonder och denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

2 § Genom lagen (2004:46) om investeringsfonder upphävs lagen (1990:1114) om värdepappersfonder och lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.

3 § Fondbolag och andra fondförvaltare som vid ikraftträdandet av lagen (2004:46) om investeringsfonder har tillstånd att driva verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder får fortsätta med denna verksamhet fram till den 13 februari 2007. Under denna tid gäller bestämmelserna i lagen om värdepappersfonder.

Ett fondbolag eller annan fondförvaltare som inte har beviljats tillstånd enligt lagen om investeringsfonder senast den 13 februari 2007 skall upphöra med sin verksamhet enligt första stycket.

4 § Om fondbestämmelserna för en fond enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder inte har godkänts enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder senast den 13 februari 2007, skall fonden upplösas.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § För fonder enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder som förvaltas av ett fondbolag eller annan fondförvaltare som enligt 3 § andra stycket skall upphöra med sin verksamhet enligt den lagen skall bestämmelserna om upphörande och överlåtelse av förvaltningen av en investeringsfond i 9 kap. lagen (2004:46) om investeringsfonder tillämpas. Motsvarande gäller fonder som skall upplösas enligt 4 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2004:47

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet V
Förarbeten
Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139
Ikraft
2004-04-01
SFS-nummer
2004:47
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation