lagen.nu

Förordning (2004:330) om inlåningsverksamhet

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2004-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1829
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning avses med

2 § Vad som föreskrivs i denna förordning gäller i tillämpliga delar för utländska företags inlåningsverksamhet genom filial i Sverige.

Register över företag som driver inlåningsverksamhet

3 § Hos Finansinspektionen skall det föras ett särskilt register över företag som driver inlåningsverksamhet.

4 § Registret över företag som driver inlåningsverksamhet förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos Finansinspektionen.

5 § Registret över företag som driver inlåningsverksamhet skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

  • 1. den kontroll som Finansinspektionen enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet utövar över företag som driver inlåningsverksamhet, eller
  • 2. information till allmänheten om de företag som registrerats i registret.

6 § Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för registret över företag som driver inlåningsverksamhet. Förordning (2018:335).

7 § Finansinspektionen skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

8 § Har upphävts genom förordning (2018:335).
9 § Har upphävts genom förordning (2018:335).

10 § I registret över företag som driver inlåningsverksamhet registreras uppgifter för varje företag.

Registret ska innehålla uppgift om företagets företagsnamn och organisationsnummer. Förordning (2018:1829).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1829

11 § Finansinspektionen skall underrätta Bolagsverket när ett aktiebolag eller en ekonomisk förening registrerats i registret över företag som driver inlåningsverksamhet. Detsamma gäller när Finansinspektionen stryker företaget ur registret.

Bemyndiganden

12 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

  • 1. vilka uppgifter en ansökan eller anmälan enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet skall innehålla samt vilka handlingar som samtidigt skall ges in till Finansinspektionen, och
  • 2. vilka upplysningar som ett företag som driver inlåningsverksamhet skall lämna till inspektionen för dess årliga kontroll enligt 14 § lagen om inlåningsverksamhet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2004:330

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet B
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:330

Förordning (2018:335) om ändring i förordningen (2004:330) om inlåningsverksamhet

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 8, 9 §§;änr. 6 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:335
Rubrik
Förordning (2018:335) om ändring i förordningen (2004:330) om inlåningsverksamhet

Förordning (2018:1829) om ändring i förordningen (2004:330) om inlåningsverksamhet

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1829
Rubrik
Förordning (2018:1829) om ändring i förordningen (2004:330) om inlåningsverksamhet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation