lagen.nu

Förordning (2004:1333) om administration av den svenska avgiften till Europeiska unionens budget

Departement
Finansdepartementet BA EU
Utfärdad
2004-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:226
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om vilka myndigheter som ansvarar för administration m.m. av den svenska avgiften till EU:s allmänna budget.

Bestämmelser om beräkning, redovisning, betalning m.m. av avgiften till EU finns i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av rådets beslut 2007/436/EG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel, rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdeskatt samt rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspriser. Förordning (2010:1163).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1163

2 § Riksgäldskontoret samordnar betalningarna till Europeiska kommissionen och administrerar ett konto i kommissionens namn för kreditering av avgiften. Förordning (2010:1163).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1163

3 § En myndighet som enligt 4–7 §§ administrerar en viss del av den svenska avgiften till EU ska för den delen, om inte annat anges i 6 eller 7 §, vidta de åtgärder som avser den delen och som behövs för att fullgöra de skyldigheter som följer av de förordningar som anges i 1 § andra stycket. Förordning (2010:1163).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1163

Traditionella egna medel

Tullavgifter

4 § Tullverket administrerar den del av den svenska avgiften till EU som härrör från tullmedel. Kommerskollegium, Statens jordbruksverk och Statistiska centralbyrån ska bistå Tullverket med de uppgifter verket behöver. Förordning (2010:1163).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1163

Sockeravgifter

5 § Statens jordbruksverk administrerar den del av den svenska avgiften till EU som härrör från produktionsavgifter för socker. Förordning (2010:1163).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1163

Mervärdesskattebaserad avgift

6 § Skatteverket administrerar den mervärdesskattebaserade delen av den svenska avgiften till EU. Statistiska centralbyrån administrerar dock, med bistånd från Skatteverket, beräkningen av den viktade genomsnittssatsen för mervärdesskatten. Vidare sammanställer Ekonomistyrningsverket statens inkomster av mervärdesskatt. Förordning (2010:1163).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1163

Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

7 § Kammarkollegiet administrerar de delar av den svenska avgiften till EU som baseras på bruttonationalinkomsten. Statistiska centralbyrån svarar dock för den årliga redovisningen av föregående års bruttonationalinkomst. Förordning (2010:1163).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1163
8 § Har upphävts genom förordning (2010:1163).

Övriga bestämmelser

9 § Regeringskansliet svarar för att informera Europeiska kommissionen om sådana förhållanden som avses i artikel 4 förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000. Förordning (2010:1163).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1163

10 § I anslagsförordningen (2011:223) finns bestämmelser om redovisning mot anslag och inkomsttitlar.

I förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Förordning (2011:226).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:226

11 § Myndigheterna som enligt denna förordning administrerar den svenska avgiften till EU:s allmänna budget ska utan dröjsmål informera Regeringskansliet om ärenden som rör avgiften och som enligt 20 § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet faller inom Regeringskansliets ansvarsområde. Förordning (2010:1163).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1163

Ändringar och övergångsbestämmelser

2004:1333

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet BA EU
Förarbeten
EGTL130/2000 s1, EGTL155/1989 s9, EGTL181/2003 s1
Ikraft
2005-03-09
SFS-nummer
2004:1333
CELEX-nr
32000R1150, 31989R1553, 32003R1287

Förordning (2010:1163) om ändring i förordningen (2004:1333) om administration av den svenska avgiften till Europeiska gemenskapens budget, m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §;ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 §§;ny 11 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1163
Rubrik
Förordning (2010:1163) om ändring i förordningen (2004:1333) om administration av den svenska avgiften till Europeiska gemenskapens budget, m.m.

Förordning (2011:226) om ändring i förordningen (2004:1333) om administration av den svenska avgiften till Europeiska unionens budget

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:226
Rubrik
Förordning (2011:226) om ändring i förordningen (2004:1333) om administration av den svenska avgiften till Europeiska unionens budget
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation