lagen.nu

Åklagarförordning (2004:1265)

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2004-12-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:746
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-08-01

Allmänna bestämmelser

1 § I åklagarväsendet ingår Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.

Grundläggande bestämmelser om vilka som är allmänna åklagare och om åklagarväsendet finns i rättegångsbalken. Ytterligare bestämmelser finns i förordningen (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten och i förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten. Förordning (2007:973).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:973
1 a § Har upphävts genom förordning (2015:746).

1 b § Åklagarmyndigheten får, efter samråd med Ekobrottsmyndigheten, meddela de föreskrifter som behövs för att uppnå samordning, effektivitet, enhetlighet och följdriktighet i åklagarverksamheten.

Åklagarmyndigheten ska när den meddelar föreskrifter utgå från att Ekobrottsmyndigheten är en självständig myndighet under regeringen. Förordning (2007:973).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:973

2 § Riksåklagaren ansvarar för att Åklagarmyndigheten meddelar de föreskrifter, allmänna råd och övriga riktlinjer och anvisningar som behövs för att uppnå enhetlighet och följdriktighet vid åklagarnas rättstillämpning. Förordning (2015:746).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:973, 2015:746

Allmänna behörighetsregler

Riksåklagaren, vice riksåklagaren och biträdande åklagare

3 § Bestämmelser om riksåklagarens och vice riksåklagarens uppgifter som åklagare finns i rättegångsbalken.

Riksåklagaren utför åklagaruppgifter i mål som hör under allmänt åtal, dock inte i mål om brott som i tjänsten begåtts av statsråd, justitieråd, justitieombudsman, justitiekanslern eller den som utövar riksåklagarens tjänst. Förordning (2010:1808).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1808

4 § Riksåklagaren får förordna biträdande åklagare vid riksåklagarens kansli. Dessa åklagare får i den omfattning som riksåklagaren bestämmer utföra de åklagaruppgifter som riksåklagaren får utföra. De får dock inte väcka eller fullfölja åtal i Högsta domstolen. Biträdande åklagare får heller inte fatta beslut på riksåklagarens vägnar i ärenden som är av principiellt intresse eller av större vikt eller som av någon annan anledning bör avgöras av riksåklagaren. Förordning (2007:973).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:973
5 § Har upphävts genom förordning (2015:746).

Åklagares geografiska behörighet

6 § Åklagare inom åklagarväsendet får utföra åklagaruppgifter i hela landet. Förordning (2007:973).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:973

Assistentåklagare och extra åklagare

7 § Vid Åklagarmyndigheten finns det assistentåklagare som genomgår grundläggande åklagarutbildning. Dessa åklagare får utföra de åklagaruppgifter som skall utföras av kammaråklagare om inte Åklagarmyndigheten bestämmer annat. Assistentåklagare får dock inte tilldelas arbetsuppgifter som kräver särskild erfarenhet. De får inte heller tilldelas arbetsuppgifter i större omfattning än som är förenligt med den utbildning som de genomgår.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:973

8 § Åklagarmyndigheten får förordna extra åklagare att utföra uppgifter som skall utföras av åklagare vid myndigheten. Detsamma gäller Ekobrottsmyndigheten i fråga om åklagaruppgifter vid myndigheten.

9 § Ny beteckning 11 a § genom förordning (2008:973).

Särskilda behörighetsregler

10 § Endast allmänna åklagare får besluta

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:168

11 § Endast riksåklagaren, vice riksåklagaren, överåklagare, vice överåklagare, chefsåklagare och vice chefsåklagare får

 • 1. utföra åklagarens uppgifter i fråga om bevistalan, och
 • 2. handlägga frågor om ansvar för brott enligt förordningen (2014:1106) om handläggningen av ärenden om brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare.

I fall som avses i första stycket 2 får dock andra åklagare vidta sådana åtgärder som inte utan fara kan skjutas upp. Förordning (2014:1166).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:168, 2014:1166

Delegation till andra arbetstagare än åklagare

11 a § Överåklagare och chefsåklagare, som är kammarchef, får förordna arbetstagare som inte är åklagare, men som har tillräcklig erfarenhet att på eget ansvar

 • 1. efter beslut av åklagare i varje särskilt fall hämta in yttranden som krävs i ärenden som rör straffvarning och åtalsunderlåtelse,
 • 2. underteckna och expediera underrättelser och meddelanden,
 • 3. fullgöra åklagares eller myndighetens underrättelseskyldighet med undantag för underrättelser enligt
 • 4. hämta in sådana upplysningar som avses i 3 och 5 §§ förordningen (1994:1763) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
 • 5. efter beslut av åklagare i varje särskilt fall hämta in yttranden som avses i 1 § lagen (1990:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m.,
 • 6. underteckna och expediera kallelser och förelägganden, och
 • 7. utföra andra arbetsuppgifter vid handläggningen av mål eller ärenden som inte enligt lag eller annan författning måste utföras av åklagare. Förordning (2015:90).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:90, 2007:973

Skyldighet att utföra uppdrag

12 § En allmän åklagare är skyldig att ta emot uppdrag att väcka och utföra åtal som beslutas av justitiekanslern eller en justitieombudsman samt i övrigt lämna den hjälp som de begär. Förordning (2007:973).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:973

Jour och beredskap

13 § Åklagarmyndigheten delar, efter samråd med Ekobrottsmyndigheten, in myndigheternas åklagare för jour- och beredskapstjänstgöring.

Assistentåklagare får inte delas in för sådan tjänstgöring. Förordning (2007:973).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:973
14 § Har upphävts genom förordning (2007:973).

Anställning och utbildning

15 § Har upphävts genom förordning (2015:746).

16 § Endast den som är eller har varit anställd som kammaråklagare får anställas som chefsåklagare och vice chefsåklagare. Detsamma gäller vid anställning som kammaråklagare i annat fall än som avses i 20 §.

17 § Den som har avlagt juristexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller motsvarande äldre examen och förvärvat notariemeritering får antas som åklagaraspirant.

Med svensk juristexamen jämställs fullbordad juristutbildning som till övervägande del har ägt rum i Danmark, Finland, Island eller Norge. Om denna utbildning är mer än ett år kortare än den svenska utbildningen, skall sökanden genomgå kompletteringsutbildning som avslutas med ett kunskapsprov. Förordning (2007:387).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:387
18 § Har upphävts genom förordning (2015:746).

19 § Utbildningen för åklagaraspiranter skall omfatta minst nio och högst tolv månaders provtjänstgöring. Åklagarmyndigheten beslutar vid provtjänstgöringens slut om åklagaraspiranten skall anställas som assistentåklagare.

20 § Utbildningen för assistentåklagare skall omfatta två års tjänstgöring som sådan åklagare. Åklagarmyndigheten beslutar vid utbildningstidens slut om assistentåklagaren skall anställas som kammaråklagare.

21 § Åklagarmyndigheten får medge undantag från de behörighetskrav som gäller för chefsåklagare, vice chefsåklagare, kammaråklagare och assistentåklagare utom i fråga om kraven på juristexamen eller motsvarande äldre examen och notariemeritering. Förordning (2007:387).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:387
22 § Har upphävts genom förordning (2015:746).
23 § Har upphävts genom förordning (2015:746).

Överklagande

24 § Riksåklagarens beslut i brottmålsfrågor får inte överklagas.

25 § Har upphävts genom förordning (2007:973).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2004:1265

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet Å
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1265
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005, då åklagarförordningen (1996:205) upphör att gälla.
 • 2. Bestämmelserna i 28 och 29 §§ i den upphävda förordningen gäller fortfarande för överklagande av beslut som en åklagarmyndighet respektive Ekobrottsmyndigheten har meddelat före den 1 januari 2005. Vad som där sägs om Riksåklagaren skall då i stället gälla Åklagarmyndigheten.

Förordning (2005:669) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 15 §§
Ikraft
2005-10-01
SFS-nummer
2005:669
Rubrik
Förordning (2005:669) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

Förordning (2006:1410) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 25 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1410
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut i sådana anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2006:1410) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

Förordning (2007:387) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 17, 21 §§
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:387
Rubrik
Förordning (2007:387) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

Förordning (2007:973) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 14, 25 §§, rubr. närmast före 14 §;nuvarande 9 § betecknas 11 a §;ändr. 1, 2, 4, 6, 12, 13 §§, rubr. närmast före 1, 6 §§;nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 7 §, den nya 11 a §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:973
Rubrik
Förordning (2007:973) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

Förordning (2010:72) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2010-05-01
SFS-nummer
2010:72
Rubrik
Förordning (2010:72) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

Förordning (2010:1808) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1808
Rubrik
Förordning (2010:1808) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

Förordning (2012:168) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10, 11 §§
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:168
Rubrik
Förordning (2012:168) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

Förordning (2012:473) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2012-08-01
SFS-nummer
2012:473
Rubrik
Förordning (2012:473) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

Förordning (2014:1166) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1166
Rubrik
Förordning (2014:1166) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

Förordning (2015:90) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11 a §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:90
Rubrik
Förordning (2015:90) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

Förordning med ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 1 a, 5, 15, 18, 22, 23 §§, rubr. närmast före 5, 23 §§;ändr. 2 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:746
Rubrik
Förordning med ändring i åklagarförordningen (2004:1265)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation