lagen.nu

Lag (2004:1167) om vägtransportledare

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2004-12-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:738
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om förordnande som vägtransportledare och om rätt för en vägtransportledare att ge anvisningar för trafiken. Lag (2008:386).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:386

2 § Denna lag tillämpas i fråga om vägtransporter som ska utföras med eskort enligt

  • 1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 § första stycket 8 lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer, eller
  • 2. beslut i enskilda fall om att fordon eller fordonståg får föras trots sådana föreskrifter om fordons och fordonstågs längd, bredd eller vikt som har meddelats med stöd av 1 § första stycket 8 lagen med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer. Lag (2008:386).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:386, 2008:386

3 § Med eskort avses i denna lag medverkan av en person som har rätt att ge anvisningar för trafiken på väg.

Anvisningar för trafiken

4 § En vägtransportledare har rätt att ge anvisningar för trafiken på väg i samband med vägtransporter som ska utföras med eskort. Lag (2008:386).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:386

Förordnande som vägtransportledare

5 § Ett förordnande som vägtransportledare får meddelas den som

  • 1. har genomgått särskild utbildning,
  • 2. med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget, och
  • 3. innehar körkort med behörigheten C eller likvärdigt utländskt körkort som gäller i Sverige.

Den som är anställd som polisman får inte förordnas som vägtransportledare.

6 § Ett förordnande som vägtransportledare meddelas av Polismyndigheten.

Förordnandet ska gälla för viss tid, dock längst fem år. Lag (2014:738).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:738

Allmänna skyldigheter för vägtransportledare

7 § En vägtransportledare lyder under Polismyndigheten och är skyldig att lyda de anvisningar som en polisman meddelar. Lag (2014:738).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:738

8 § En vägtransportledare ska inför varje eskortuppdrag lämna information om transporten till Polismyndigheten.

Vägtransportledaren ska även i övrigt underrätta Polismyndigheten om förhållanden som rör hans eller hennes verksamhet och som bör komma till myndighetens kännedom. Lag (2014:738).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:738

9 § En vägtransportledare skall innan transporten påbörjas kontrollera att den får ske med stöd av ett sådant undantag som sägs i 2 §.

10 § En vägtransportledare skall sträva efter att ge sådana anvisningar för trafiken att transporten kan utföras utan att annan trafik störs.

Återkallelse av förordnande m.m.

11 § Polismyndigheten ska återkalla ett förordnande, om vägtransportledaren inte längre uppfyller kravet enligt 5 § första stycket 2. Detsamma gäller om det annars finns någon särskild anledning att återkalla förordnandet. Lag (2014:738).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:738

12 § Polismyndigheten ska besluta att stänga av en vägtransportledare från vidare tjänstgöring om det på sannolika skäl kan antas att förordnandet kommer att återkallas. Ett sådant beslut gäller till dess återkallelsefrågan har prövats slutligt.

Även i annat fall får Polismyndigheten besluta att stänga av en vägtransportledare för ett visst eskortuppdrag, om han eller hon åsidosätter sina skyldigheter i fråga om uppdraget. Lag (2014:738).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:738

13 § Vid omedelbar fara för trafiksäkerheten eller risk för att det uppstår någon annan avsevärd olägenhet, får ett beslut om att stänga av en vägtransportledare för ett visst eskortuppdrag meddelas av en polisman. Ett sådant beslut ska skyndsamt anmälas till Polismyndigheten. Om avstängningen inte redan har upphört, ska Polismyndigheten omedelbart pröva om den ska bestå. Lag (2014:738).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:738

14 § En vägtransportledare får inte utöva verksamhet enligt 4 § under tid som hans eller hennes körkort är ogiltigt. Detsamma gäller om ogiltigheten är begränsad och omfattar behörigheten C.

Överklagande

15 § Polismyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

En polismans beslut om avstängning enligt 13 § får inte överklagas. Lag (2014:738).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:738

Verkställighet

16 § Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Bemyndiganden

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

  • 1. utbildning och avgifter för utbildningen,
  • 2. avgifter för ärendehandläggning,
  • 3. vägtransportledarens klädsel och utrustning, samt
  • 4. utmärkning av fordon som används av vägtransportledare för eskort. Lag (2010:1569).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1569

Ändringar och övergångsbestämmelser

2004:1167

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten
Prop. 2003/04:160, bet. 2004/05:TU2, rskr. 2004/05:63
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1167

Lag (2008:386) om ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:137, bet. 2007/08:TU16, rskr. 2007/08:216
Omfattning
upph. 2 §, rubr. närmast före 2 §;ändr. 1, 4 §§, rubr. närmast före 1 §;ny 2 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:386
Rubrik
Lag (2008:386) om ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare

Lag (2010:1569) om ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1569
Rubrik
Lag (2010:1569) om ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare

Lag (2014:738) om ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:738
Rubrik
Lag (2014:738) om ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation