lagen.nu

Automatspelsförordning (2004:1062)

Departement
Finansdepartementet UR
Utfärdad
2004-11-25
Ändring införd
t.o.m. 2018:1481
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning tillämpas på sådant automatspel som avses i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel.

1 a § Av 2 § första stycket 1 förordningen (2018:1476) med instruktion för Spelinspektionen framgår att Spelinspektionen är den myndighet som fullgör de uppgifter som spelmyndigheten har enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel. Förordning (2018:1481).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1481

Ansökan

2 § Ansökan om tillstånd enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel ska vara skriftlig.

Spelinspektionen får från sökanden begära in de uppgifter som behövs för att pröva en sådan ansökan. Förordning (2018:1481).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1481

3 § Sökanden skall tillsammans med ansökan lämna handlingar som styrker

  • 1. att sökanden inte är försatt i konkurs eller underkastad näringsförbud och inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
  • 2. sökandens ekonomiska förhållanden, och
  • 3. sökandens vandel.

En sökande som är en juridisk person skall tillsammans med ansökan även lämna registreringsbevis, sina stadgar eller bolagsordning och en verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 a § När det gäller sådana handlingar som avses i 3 §, eller om Spelinspektionen annars begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller annan liknande handling som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande handling från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära en icke-auktoriserad översättning av handlingen till svenska. Förordning (2018:1481).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1481, 2009:1218

3 b § I ett ärende om tillstånd ska ett beslut meddelas av Spelinspektionen senast två månader efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får handläggningstiden förlängas en gång med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. Förordning (2018:1481).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1481, 2009:1218

Avgifter

4 § Spelinspektionen ska ta ut avgifter i enlighet med 5 § för att pröva ansökningar enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel. För prövning av ansökan tillämpas i övrigt 11–14 §§ och 30 a § andra och tredje styckena avgiftsförordningen (1992:191). Förordning (2018:1481).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:592, 2018:1481

5 § Avgift enligt 4 § ska tas ut med följande belopp:

Ansökan om tillstånd att anordna automatspel som innebär att det på en plats anordnas spel på Avgift i kronor
1–10 spelautomater 3 000
11–25 spelautomater 10 000
26 eller fler spelautomater 35 000
Avgift ska inte tas ut för en ansökan som avser
1. ändrad postadress, eller
2. minskning av antalet tillståndsgivna spelautomater. Förordning (2012:592).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:592

6 § Spelinspektionen ska ta ut avgifter för den tillsyn som myndigheten utövar enligt 7 § lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel. Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Förordning (2018:1481).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1481, 2012:592

Verkställighetsföreskrifter

7 § Spelinspektionen får meddela föreskrifter för verkställigheten av 4 § första meningen samt 5 och 6 §§. Förordning (2018:1481).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1481, 2012:592

Ändringar och övergångsbestämmelser

2004:1062

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet UR
Förarbeten
Jfr prop. 2004/05:3, bet. 2004/05:KrU3, rskr. 2004/05:46
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1062

Förordning (2009:1218) om ändring i automatspelsförordningen (2004:1062)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL376/2006 s36
Ikraft
2009-12-27
CELEX-nr
32006L0123
Omfattning
nya 3 a, 3 b §§
SFS-nummer
2009:1218
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas endast i fråga om ärenden som har inletts hos Lotteriinspektionen efter ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2009:1218) om ändring i automatspelsförordningen (2004:1062)

Förordning (2012:592) om ändring i automatspelsförordningen (2004:1062)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 5 §§;nya 6, 7 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft
2012-10-15
SFS-nummer
2012:592
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012.
  • 2. I fråga om ansökningar som har kommit in till Lotteriinspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Rubrik
Förordning (2012:592) om ändring i automatspelsförordningen (2004:1062)

Förordning (2018:1481) om ändring i automatspelsförordningen (2004:1062)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 2, 3 a, 3 b, 4, 6, 7 §§;ny 1 a §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1481
Rubrik
Förordning (2018:1481) om ändring i automatspelsförordningen (2004:1062)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation