lagen.nu

Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2003-11-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1225
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller finansiell rådgivning som en näringsidkare tillhandahåller en konsument och som omfattar placering av konsumentens tillgångar i finansiella instrument eller i livförsäkringar med sparmoment. Lagen är dock inte tillämplig när den som utför rådgivningen enbart förordar en annan placering än som nu sagts. Lag (2004:571).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2004:571

2 § I denna lag avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten,

finansiella instrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Lag (2017:689).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:560, 2017:689

3 § Bestämmelserna i denna lag får inte frångås till nackdel för en konsument.

3 a § Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller inte finansiell rådgivning som tillhandahålls av

  • 1. fondbolag och förvaltningsbolag enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
  • 2. värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller
  • 3. AIF-förvaltare enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Lag (2018:1225).

Ändringar/Förarbeten (4)

Näringsidkarens skyldigheter

4 § Näringsidkaren skall

  • 1. se till att den som utför rådgivningen har tillräcklig kompetens,
  • 2. dokumentera vad som förekommit vid rådgivningstillfället, och
  • 3. lämna ut dokumentationen till konsumenten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vad näringsidkaren skall iaktta när det gäller rådgivares kompetens, dokumentation av rådgivning, utlämnande av sådan dokumentation och om undantag från skyldigheten att lämna ut dokumentationen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Näringsidkaren skall i sin rådgivningsverksamhet iaktta god rådgivningssed och med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen. Näringsidkaren skall anpassa rådgivningen efter konsumentens önskemål och behov samt inte rekommendera andra lösningar än sådana som kan anses lämpliga för konsumenten.

Näringsidkaren skall avråda konsumenten från att vidta åtgärder som inte kan anses lämpliga med hänsyn till konsumentens behov, ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Skadestånd

6 § Näringsidkare som genom finansiell rådgivning uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar konsumenten ren förmögenhetsskada skall ersätta skadan.

7 § Om konsumenten vill åberopa att finansiell rådgivning har orsakat honom eller henne ren förmögenhetsskada, skall konsumenten underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att han eller hon märkt eller bort märka att skada har uppkommit.

Om konsumenten inte underrättar näringsidkaren inom den tid som följer av första stycket, faller rätten till skadestånd enligt denna lag bort. Detsamma gäller om konsumenten inte väcker talan inom tio år från rådgivningstillfället.

Tillsyn

8 § Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen följs. Verkets tillsyn omfattar dock inte verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn eller verksamhet som bedrivs av advokater.

För tillsynen har Konsumentverket rätt att göra inspektion hos näringsidkare som tillhandahåller finansiell rådgivning och att ta del av samtliga handlingar som behövs för tillsynen. Näringsidkaren skall lämna de upplysningar om verksamheten som begärs för tillsynen.

Om näringsidkaren inte tillhandahåller handlingarna eller lämnar upplysningarna, får Konsumentverket förelägga näringsidkaren vid vite att fullgöra sin skyldighet.

9 § Om en näringsidkare som står under Konsumentverkets tillsyn utför finansiell rådgivning i strid med de krav som ställs i lagen eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, får verket vid vite förelägga näringsidkaren att upphöra med finansiell rådgivning.

Om det är tillräckligt får Konsumentverket i stället meddela varning.

Lagrumshänvisningar hit (1)

10 § Konsumentverkets beslut enligt 8 § tredje stycket och 9 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2003:862

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet KO
Förarbeten
Prop. 2002/03:133, bet. 2003/04:LU3, rskr. 2003/04:27
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2003:862

Lag (2004:571) om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:109, bet. 2003/04:FiU26, rskr. 2003/04:262
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2004:571
Rubrik
Lag (2004:571) om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

Lag (2007:560) om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ikraft
2007-11-01
Omfattning
ändr. 2 §;ny 3 a §
SFS-nummer
2007:560
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.
  • 2. I fråga om rådgivning som har tillhandahållits före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Rubrik
Lag (2007:560) om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

Lag (2013:573) om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraft
2013-07-22
SFS-nummer
2013:573
Rubrik
Lag (2013:573) om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

Lag (2017:689) om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Omfattning
ändr. 2, 3 a §§
Ikraft
2018-01-03
SFS-nummer
2017:689
Rubrik
Lag (2017:689) om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

Lag (2018:1225) om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU:45, rskr. 2017/18:427
Ikraft
2018-10-01
Omfattning
ändr. 3 a §
SFS-nummer
2018:1225
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.
  • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för försäkringsförmedlare som enligt punkt 8 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution får fortsätta att utöva sådan verksamhet som avses i den punkten efter den 1 oktober 2018.
Rubrik
Lag (2018:1225) om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation