lagen.nu

Förordning (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
2003-02-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:1166
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-04-21
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-06-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2018-06-01 genom SFS 2018:211

Syfte och förutsättningar för stöd

1 § För att främja utbyggnad av infrastruktur för informationsteknik (IT) som prioriteras av regional- och näringspolitiska skäl får stöd för projekt för att anlägga anslutning till ett telenät med hög överföringskapacitet lämnas till en kommun. Stödet lämnas i form av kreditering på skattekonto enligt 1 § lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät.

Stöd enligt denna förordning lämnas under de förutsättningar som anges i 4-6 §§.

2 § Med anslutning till telenät med hög överföringskapacitet avses i denna förordning anslutning

  • 1. till ett rikstäckande allmänt tillgängligt telenät med hög överföringskapacitet, eller
  • 2. till ett telenät med hög överföringskapacitet som är anslutet till ett telenät enligt punkt 1.

Anslutningen skall medge sådan överföringskapacitet som är tillräcklig för att täcka kommunens behov av IT-infrastruktur enligt ett kommunalt IT-infrastrukturprogram. Anslutningen skall avse nätkapacitet som består av fiberoptiska kablar som tillhandahålls på skäliga och icke diskriminerande villkor.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som sägs om länsstyrelsen i 4, 5 och 9-16 §§ i stället gälla det regionala självstyrelseorganet. I Gotlands län och Kalmar län skall vad som sägs om länsstyrelsen i dessa bestämmelser i stället gälla samverkansorganet.

4 § Stöd får lämnas endast om kommunen har upprättat ett av länsstyrelsen godkänt IT-infrastrukturprogram enligt 2 § förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram.

Lagrumshänvisningar hit (2)

5 § Stöd får lämnas för ett projekt som är förenligt med kommunens IT-infrastrukturprogram och där utbyggnad inte bedöms komma till stånd på marknadsmässig grund inom fem år från det att programmet har upprättats och godkänts. Stöd får lämnas endast för projekt för att anlägga anslutning till telenät i enlighet med 2 § i de kommuner där länsstyrelsen bedömer att det behövs. Anslutning till telenät anläggs genom anläggande av nytt telenät eller genom förvärv eller hyra av telenät.

Stödet skall avse stödberättigande åtgärder som har utförts under perioden 1 januari 2003-31 december 2007. Förordning (2006:1461).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:994, 2006:1461

6 § Som ytterligare villkor för stöd gäller att kommunen upphandlar tillhandahållandet av anslutning till telenät. Vid upphandlingen ska principerna i 4 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling tillämpas. Om upphandlingen inte medfört skäliga anbud, får nätet dock tillhandahållas av kommunen. Förordning (2016:1166).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:1105, 2016:1166

Underlag för stöd och stödets storlek

7 § I det stödberättigande underlaget får det ingå kostnader för projektering, material, arbete, maskinhyra och dokumentering samt liknande kostnader som är nödvändiga för att anlägga anslutning till telenät. Även kostnader för att förvärva eller hyra anslutning till telenät får ingå i underlaget. Kostnader för utnyttjande av mark får dock inte ingå i underlaget.

8 § Det sammanlagda stödbeloppet per län anges i bilagan till denna förordning.

Ansökan och beslut

9 § En ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen. Ansökan skall innehålla en beskrivning av det projekt som ansökan avser och av det kommunala IT-infrastrukturprogrammet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

10 § Efter ansökan lämnar länsstyrelsen förhandsbesked om ett visst projekt är av sådan art att stöd kan lämnas. Ansökan får avslås om anslutningen till telenätet inte är ändamålsenlig. Kan stöd lämnas endast för en del av projektet skall det framgå av förhandsbeskedet. Om ansökan om stöd görs inom ett år från dagen för beskedet och de förhållanden som låg till grund för beskedet inte har ändrats, är förhandsbeskedet bindande för frågan om projektet är av sådan art att stöd kan lämnas för det.

11 § Länsstyrelsen skall besluta om stödets storlek sedan kostnaden för projektet fastställts. Länsstyrelsen skall lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för kreditering enligt 12 §. Förordning (2003:1041).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1041

12 § Stöd som beviljats av en länsstyrelse skall tillgodoföras kommunen genom kreditering på skattekonto enligt 1 § lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät.

Hälften av det beviljade beloppet skall krediteras när beslut om stödets storlek har fattats och den resterande delen när kommunen underrättat länsstyrelsen om att projektet är färdigt och slutredovisningen godkänts av länsstyrelsen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Återkrav

13 § Länsstyrelsen kan återkräva stödet eller en del av det under en tid av fem år från den dag stödets storlek bestämts slutligt om

  • 1. kommunen genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har föranlett att stödet beviljades,
  • 2. kommunen på annat sätt orsakat att stödet beviljats med för högt belopp,
  • 3. stödet använts för något annat än det som avsetts, eller
  • 4. kommunen dröjt med genomförandet av projektet så att stödet upphört att gälla.

Tillsyn och uppföljning

14 § Länsstyrelsen skall utöva tillsyn över att beviljade stöd utnyttjas för avsett ändamål och överensstämmer med föreskrivna villkor. Länsstyrelsen skall också svara för uppföljningen av ärendena.

15 § Länsstyrelsen skall vid domstolar och andra myndigheter bevaka statens rätt gentemot mottagaren av stöd. Länsstyrelsen får då efterskänka statens rätt.

16 § Länsstyrelsens beslut om stöd enligt denna förordning får inte överklagas.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Bilaga

Beräknat maximistöd per län
Stockholms län 0
Uppsala län 370 000 kr
Södermanlands län 17 390 000 kr
Östergötlands län 12 580 000 kr
Jönköpings län 24 420 000 kr
Kronobergs län 4 440 000 kr
Kalmar län 39 590 000 kr
Gotlands län 8 510 000 kr
Blekinge län 0
Skåne län 24 790 000 kr
Hallands län 0
Västra Götalands län 67 340 000 kr
Värmlands län 24 420 000 kr
Örebro län 14 800 000 kr
Västmanlands län 14 060 000 kr
Dalarnas län 22 200 000 kr
Gävleborgs län 0
Västernorrlands län 5 920 000 kr
Jämtlands län 7 030 000 kr
Västerbottens län 29 230 000 kr
Norrbottens län 52 910 000 kr
Riket 370 000 000 kr

Ändringar och övergångsbestämmelser

2003:62

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RS N
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-06-01
Ikraft
2003-04-01
SFS-nummer
2003:62
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. Förordningen får dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2003.

Förordning (2003:1041) om ändring i förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1041
Rubrik
Förordning (2003:1041) om ändring i förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

Förordning (2004:994) om ändring i förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:994
Rubrik
Förordning (2004:994) om ändring i förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

Förordning (2006:1461) om ändring i förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1461
Rubrik
Förordning (2006:1461) om ändring i förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

Förordning (2007:1105) om ändring i förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1105
Rubrik
Förordning (2007:1105) om ändring i förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

Förordning (2016:1166) om ändring i förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1166
Rubrik
Förordning (2016:1166) om ändring i förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

Förordning (2018:211) om upphävande av förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:211
Rubrik
Förordning (2018:211) om upphävande av förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation