lagen.nu

Förordning (2003:440) om säkerheten på örlogsfartyg

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2003-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1139
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § För örlogsfartyg gäller bestämmelserna i 1 kap. 3 §, 2 kap. 1, 2 och 4 §§ samt 5 § första stycket, 5 kap. 1 § första stycket, 7 kap. 12 § första meningen samt 9 kap. 1–3 §§ fartygssäkerhetslagen (2003:364). Bestämmelsen i 5 kap. 1 § första stycket fartygssäkerhetslagen om tillsyn av rederiers och fartygs säkerhetsorganisation gäller dock inte för örlogsfartyg, och 9 kap. 2 § samma lag gäller endast i den mån Transportstyrelsen utövar tillsyn.

Högsta tillåtna antalet passagerare på ett örlogsfartyg skall bestämmas i enlighet med vad som anges i 3 kap. 2 § fartygssäkerhetslagen. Förordning (2008:1139).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1139

2 § Transportstyrelsen får i fråga om örlogsfartyg meddela föreskrifter för verkställigheten av bestämmelserna i 1 § samt föreskrifter om anmälan av inträffade olycksfall eller olyckstillbud, uppkomna skador samt vidtagna åtgärder av betydelse för fartygets sjövärdighet. Förordning (2008:1139).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1139

Ändringar och övergångsbestämmelser

2003:440

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft
2003-07-21
SFS-nummer
2003:440
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 21 juli 2003, då förordningen (1988:595) om säkerheten på örlogsfartyg upphör att gälla.

En föreskrift som har meddelats med stöd av den gamla förordningen och som gäller vid ikraftträdandet skall fortfarande gälla och vid tillämpningen av den nya förordningen anses ha meddelats enligt denna.

Förordning (2008:1139) om ändring i förordningen (2003:440) om säkerheten på örlogsfartyg

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1139
Rubrik
Förordning (2008:1139) om ändring i förordningen (2003:440) om säkerheten på örlogsfartyg
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation