lagen.nu

Lag (2003:436) om effektreserv

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2003-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:422
Tidsbegränsad
2025-03-16
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

1 § Den myndighet som enligt 8 kap. 1 § första stycket ellagen (1997:857) har systemansvaret för el (den systemansvariga myndigheten) har ansvaret för att en effektreserv om högst 2 000 megawatt finns tillgänglig. Effektreserven ska skapas genom att den systemansvariga myndigheten dels ingår avtal med elproducenter om att ställa ytterligare produktionskapacitet till förfogande, dels ingår avtal om minskad elförbrukning.

Effektreserven ska vara ett komplement till den övriga produktionskapacitet som finns på elmarknaden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om effektreserven. Lag (2016:422).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:491, 2016:422

2 § Den som enligt 8 kap. 4 § andra stycket ellagen (1997:857) har ingått avtal med den systemansvariga myndigheten (balansansvarig) ska betala en avgift till myndigheten för att täcka de kostnader som uppstår för myndigheten enligt de avtal som avses i 1 § första stycket.

För varje balansansvarig ska avgiftens storlek baseras på omfattningen av den balansansvariges balansansvar enligt avtalet med den systemansvariga myndigheten och omfattningen av den balansansvariges obalans under den tidsperiod som avgiften avser. Avgiften bestäms av den systemansvariga myndigheten. Lag (2016:422).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:422

3 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, den systemansvariga myndigheten får meddela föreskrifter om insamling av de uppgifter som behövs för att den systemansvariga myndigheten skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag.

4 § Beslut av den systemansvariga myndigheten enligt 2 § andra stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2003:436

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Förarbeten
Prop. 2002/03:85, bet. 2002/02:NU11, rskr. 2002/03:233
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:436
Tidsbegränsad
2025-03-16

Lag (2008:18) om fortsatt giltighet av lagen (2003:436) om effektreserv

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:1 utg.omr. 21, bet. 2007/08:NU3, rskr. 2007/08:100
Omfattning
forts. giltighet
SFS-nummer
2008:18
Rubrik
Lag (2008:18) om fortsatt giltighet av lagen (2003:436) om effektreserv

Lag (2010:491) om dels fortsatt giltighet av lagen (2003:436) om effektreserv, dels ändring i samma lag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:113, bet. 2009/10:NU17, rskr. 2009/10:252
Omfattning
forts. giltighet;ändr. 1 §
Ikraft
2011-03-16
SFS-nummer
2010:491
Rubrik
Lag (2010:491) om dels fortsatt giltighet av lagen (2003:436) om effektreserv, dels ändring i samma lag

Lag (2016:422) om dels fortsatt giltighet av lagen (2003:436) om effektreserv, dels ändring i samma lag

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:117, bet. 2015/16:NU19, rskr. 2015/16:230
Omfattning
forts. giltighet;ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:422
Rubrik
Lag (2016:422) om dels fortsatt giltighet av lagen (2003:436) om effektreserv, dels ändring i samma lag
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation