lagen.nu

Förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED D
Utfärdad
2003-06-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:187
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning gäller elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning.

Förordningen är inte tillämplig på innehåll som överförs i elektroniska kommunikationsnät med hjälp av elektroniska kommunikationstjänster.

2 § Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen ska för Sveriges del fullgöra de uppgifter som den nationella tillsynsmyndigheten har enligt

 • 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den 13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen, och
 • 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och slutkundsavgifter för reglerad kommunikation inom EU och om ändring av direktiv 2002/22/EG och förordning (EU) nr 531/2012. Förordning (2019:187).

Ändringar/Förarbeten (5)

3 § Post- och telestyrelsen ska till Europeiska kommissionen anmäla och offentliggöra de skyldigheter som har ålagts enligt 4 kap. 3 och 4 §§ och 5 kap. 13 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, med uppgift om de företag som ålagts skyldigheter samt de aktuella marknader som fastställts enligt 8 kap. 5 § samma lag.

Post- och telestyrelsen ska utan dröjsmål anmäla varje förändring av dessa skyldigheter till kommissionen. Förordning (2011:592).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1535, 2011:592

3 a § Post- och telestyrelsen ska föra en förteckning över antalet överklaganden och interimistiska förordnanden beträffande myndighetens beslut. I förteckningen ska också grunderna för överklagandena anges i korthet och handläggningstiden i domstolarna antecknas.

En sammanställning av innehållet i förteckningen ska på begäran lämnas till Europeiska kommissionen och organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation. Förordning (2011:592).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:592

4 § Post- och telestyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för frågor om anmälan, ansökan, tillstånd, tillsyn och prövning av tvister enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

5 § Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer som avses i 1 kap. 8 § andra stycket lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Post- och telestyrelsen ska då beakta frågor om prioriterade abonnemang och krigsabonnentplaner.

Innan föreskrifter som avser den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer meddelas ska Post- och telestyrelsen samråda med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2008:1143).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1143

6 § Post- och telestyrelsen får förplikta den som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster av särskild betydelse från allmän synpunkt att mot ersättning som svarar mot kostnaden beakta totalförsvarets behov av elektronisk kommunikation under höjd beredskap.

Anmälan

7 § Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om undantag från anmälningsplikt enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation som anges i 2 § andra stycket samma kapitel.

Post- och telestyrelsen skall på begäran inom en vecka utfärda en bekräftelse om att anmälan har lämnats in.

8 § Post- och telestyrelsen får besluta i fråga om erkännande av teleoperatör enligt bestämmelser antagna av den internationella teleunionen och får meddela de föreskrifter som behövs för sådana erkännanden.

9 § Post- och telestyrelsen får besluta i fråga om registrering av maritima avräkningsorgan enligt bestämmelser antagna av den internationella teleunionen samt meddela de föreskrifter som behövs för registreringen.

Rätt att använda radiofrekvenser och nummer

10 § Post- och telestyrelsen skall pröva frågor om tillstånd enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

10 a § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på medgivande vid sådan uthyrning av tillstånd eller del av tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 24 § andra stycket lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, som avser en kortare period eller annars är av begränsad omfattning. Förordning (2010:1535).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1535

Radiosändare

11 § Post- och telestyrelsen ska i enlighet med 3 kap. 3 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation besluta om tilldelning av radiofrekvenser och de ytterligare villkor som behövs för Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk. Förordning (2014:1270).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1270

12 § Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om undantag från tillståndsplikten enligt 3 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation som avses i 3 kap. 4 § samma lag.

12 a § Post- och telestyrelsen får överlämna till fysiska eller juridiska personer att anordna prov och utfärda bevis om att föreskrivna kompetenskrav för användning av amatörradiosändare är uppfyllda samt att tilldela anropssignaler för sådan användning. Förordning (2011:592).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:592

13 § Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter som avses i 3 kap. 14 § första stycket lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

14 § Förbud gäller mot att inneha elektriska eller elektroniska anläggningar som, utan att vara radioanläggningar, är avsedda att sända radiovågor i annat syfte än som avses i 3 kap. 14 § första stycket lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Förbudet gäller inte sådana anläggningar som

 • 1. behövs i verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt eller Försvarets materielverk,
 • 2. Polismyndigheten behöver i sin bombskyddsverksamhet eller som en nationell resurs i sin verksamhet till skydd mot obemannade luftfartyg, eller
 • 3. Post- och telestyrelsen eller Elsäkerhetsverket innehar i samband med utövande av marknadskontroll.

Post- och telestyrelsen får efter ansökan av Kriminalvården besluta att förbudet inte ska gälla viss sådan anläggning som behövs i en anstalt eller ett häkte inom Kriminalvården för att hindra otillåten mobiltelefonkommunikation, om anläggningen kan användas utan att skadlig störning uppstår utanför anstalten eller häktet. Förordning (2017:553).

Ändringar/Förarbeten (5)

15 § Post- och telestyrelsen skall offentliggöra överlåtelser av tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 23 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Nummer

16 § Post- och telestyrelsen skall fastställa nationella nummerplaner för elektronisk kommunikation och meddela föreskrifter om planerna och deras användning.

17 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om principerna för tilldelning av nummer.

Allmän inbjudan till ansökan

18 § Post- och telestyrelsen skall besluta enligt 3 kap. 7 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation om begränsning av antalet tillstånd inom ett frekvensutrymme. Besluten skall offentliggöras.

Post- och telestyrelsen skall anmäla till regeringen när det finns anledning anta att prövning skall ske enligt 3 kap. 8 § lagen om elektronisk kommunikation.

19 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om vilket förfarande enligt 3 kap. 8 § tredje stycket och 22 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation som skall användas och om innehållet i en allmän inbjudan.

20 § I ärenden enligt 3 kap. 8 och 22 §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska bestämmelserna i 25 § förvaltningslagen (2017:900) om kommunikation inte tillämpas på uppgifter som rör endast någon annan sökande.

Uppgifter som en sökande har lämnat i ett sådant ärende får läggas till grund för Post- och telestyrelsens beslut endast om uppgifterna har lämnats

 • 1. före ansökningstidens utgång, eller
 • 2. efter ansökningstidens utgång på uppmaning av Post- och telestyrelsen.

Post- och telestyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om förfarandet i sådana ärenden. Förordning (2018:1001).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1001

20 a § Undantag enligt 3 kap. 8 § andra stycket 3 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation gäller för sådan radioanvändning som behövs för att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa och som bedrivs av Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kriminalvården och Tullverket.

Undantag gäller även för radioanvändning om den behövs för att tillgodose sådan verksamhet som avser allmän ordning, säkerhet eller hälsa som bedrivs av

 • 1. regeringen med Regeringskansliet samt de myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap när det gäller fredstida krishantering,
 • 2. kommun eller landsting enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,
 • 3. kommun, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket eller länsstyrelse när det gäller räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
 • 4. den som äger eller utövar farlig verksamhet på en anläggning och som enligt beslut av länsstyrelsen enligt 2 kap. 3 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor är skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador på människor eller miljön,
 • 5. Strålsäkerhetsmyndigheten när det gäller rådgivning enligt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor,
 • 6. kommun eller landsting när det gäller akutsjukvård och katastrofmedicinsk beredskap enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
 • 7. alarmeringsföretag i verksamhet där myndigheter bistås med stöd av lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler,
 • 8. koncessionshavare och elleverantörer enligt ellagen (1997:857) när det gäller verksamhet som är av omedelbar betydelse för att upprätthålla elöverföringen, och
 • 9. den som enligt radio-_och_tv-lagen (2010:696) eller tillståndsvillkor som meddelats med stöd av den lagen är skyldig att kostnadsfritt sända varningsmeddelande eller meddelanden som är av vikt för allmänheten, om en myndighet begär det. Förordning (2017:91).

Ändringar/Förarbeten (7)

Beslut om vissa skyldigheter m.m.

21 § Post- och telestyrelsen skall fortlöpande fastställa produkt- och tjänstemarknader enligt 8 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och analysera dessa enligt 8 kap. 6 § första stycket samma lag.

Lagrumshänvisningar hit (1)

22 § Post- och telestyrelsen ska i enlighet med 8 kap. 6 § andra–fjärde styckena lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation identifiera företag med betydande inflytande på en fastställd marknad och besluta om skyldigheter enligt 4 kap. 4 § och 5 kap. 13 § samma lag. Förordning (2011:592).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:592

22 a § Ett förslag till beslut som avses i 8 kap. 14 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha det innehåll som anges i artikel 13a.2 och 13a.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektiv) ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/140/EG. Förordning (2011:592).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:592

23 § Post- och telestyrelsen ska inhämta skriftligt yttrande från Konkurrensverket i frågor som avses i 21 och 22 §§. Förordning (2008:238).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:238

24 § Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket skall på begäran lämna ut sådan information till varandra som är nödvändig för att myndigheterna skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning.

25 § När Post- och telestyrelsen fattar sådana beslut som avses i 8 kap. 12 § första stycket lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska myndigheten beakta yttranden från andra behöriga myndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Europeiska kommissionen och organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation.

Myndigheten ska underrätta kommissionen och organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation om beslutet. Förordning (2011:592).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1535, 2011:592

26 § Post- och telestyrelsen får meddela verkställighetsföreskrifter om riktlinjer och underlag för bedömning huruvida ett företag skall anses ha ett betydande inflytande på en fastställd marknad.

27 § Post- och telestyrelsen ska besluta om skyldigheter enligt 4 kap. 3, 13 a och 14 §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Förordning (2011:592).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:592

28 § Post- och telestyrelsen ska årligen offentliggöra hur en operatör som enligt 4 kap. 11 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation förpliktats att tillämpa en viss kostnadsredovisningsmetod har efterlevt skyldigheten. Förordning (2014:212).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:212

Tjänster till slutanvändare m.m.

29 § Post- och telestyrelsen får besluta om skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt 5 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och ska anmäla de företag som ålagts skyldigheterna till Europeiska kommissionen.

Post- och telestyrelsen får besluta om skyldigheter enligt 5 kap. 2, 4 och 18 §§ lagen om elektronisk kommunikation. Förordning (2010:1535).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1535

29 a § En anslutning enligt 5 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska vara utformad så att en slutanvändare som begär det kan ta emot data med en hastighet om lägst 10 Mbit/s. Om detta inom rimlig tid kan tillgodoses genom någon annan anslutning, får hastigheten i anslutningen vara lägre. Förordning (2018:22).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:1587, 2018:22, 2004:192

29 b § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om krav på lägsta tjänstekvalitet för företag som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät, om det behövs för att förebygga förhindrad eller långsam trafik i nätet eller försämring av kvaliteten på allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster.

Innan myndigheten meddelar föreskrifterna ska den lämna ett förslag till Europeiska kommissionen och till organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation. Myndigheten ska vid utformningen av föreskrifterna beakta kommissionens synpunkter eller rekommendationer avseende förslaget. Förordning (2011:592).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:592

30 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om

Ändringar/Förarbeten (4)

30 a § Post- och telestyrelsen ska årligen till Europeiska kommissionen och den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet lämna en sammanställning om rapporterade störningar eller avbrott av betydande omfattning som avses i 5 kap. 6 c § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

När sådana störningar och avbrott inträffar ska myndigheten vid behov även informera andra europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation och den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet. Förordning (2011:592).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:592

30 b § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig telefonitjänst ska erbjuda abonnenter möjlighet att på annat sätt än som anges i 5 kap. 7 § första stycket 4, 7 a § eller 7 b § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation kontrollera sina kostnader för användningen av tjänsten. Förordning (2011:592).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:592

30 c § Post- och telestyrelsen får, efter att ha gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten enligt 5 kap. 7 d § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Förordning (2017:407).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:407

31 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om på vilket sätt skyldigheter enligt 5 kap. 9 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska fullgöras och om undantag från skyldigheterna samt får, i enskilda fall, besluta om undantag från skyldigheterna, om det finns särskilda skäl.

Innan myndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket ska den inhämta yttranden från Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten. Förordning (2014:1270).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:592, 2014:1270

32 § Post- och telestyrelsen skall årligen offentliggöra hur en operatör som enligt 5 kap. 13 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation förpliktats att tillämpa ett visst högsta eller lägsta pris efterlevt skyldigheten.

33 § Post- och telestyrelsen får meddela verkställighetsföreskrifter om på vilket sätt en underrättelse enligt 5 kap. 15 c § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska lämnas. Förordning (2014:147).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:147, 2011:592

34 § Post- och telestyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 5 kap. 1–4, 6, 10, 11, 15, 16, 17 och 18 §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Innan myndigheten meddelar föreskrifter om verkställigheten av 5 kap. 11 § ska den inhämta yttranden från Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Förordning (2014:1270).

Ändringar/Förarbeten (4)

34 a § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om skyddsåtgärder enligt 6 kap. 3 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Förordning (2011:592).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:592

Integritetsskydd m.m.

34 b § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om på vilket sätt skyldigheten att underrätta om integritetsincidenter enligt 6 kap. 4 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska fullgöras och om undantag från skyldigheten.

Myndigheten får också meddela föreskrifter om innehållet i en sådan förteckning över integritetsincidenter som avses i 6 kap. 4 b § samma lag. Förordning (2011:592).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:592

34 c § Post- och telestyrelsen är behörig nationell myndighet enligt kommissionens förordning (EU) nr 611/2013 av den 24 juni 2013 om åtgärder tilllämpliga på anmälan av personuppgiftsbrott enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG vad gäller personlig integritet och elektronisk kommunikation. Förordning (2013:725).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:725

35 § Post- och telestyrelsen får i fråga om behandling av uppgifter för elektronisk kommunikation meddela närmare föreskrifter om

 • 1. vilka uppgifter som får behandlas enligt 6 kap. 6 § första och andra styckena lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, och
 • 2. de krav som skall ställas på en allmänt tillgänglig telefonitjänst som medger identifiering av det anropande eller uppkopplade telefonnumret eller vidarekoppling.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:592

35 a § Post- och telestyrelsen får, efter att ha gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om under hur lång tid uppgifterna får behandlas innan de enligt 6 kap. 10 b § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska utplånas. Förordning (2017:407).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:407

36 § Post- och telestyrelsen får efter samråd med Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen

 • 1. meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation enligt 6 kap. 19 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, och
 • 2. i enskilda fall medge undantag från krav enligt 6 kap. 19 § första stycket samma lag. Förordning (2014:1270).

Ändringar/Förarbeten (3)

36 a § Post- och telestyrelsen får efter samråd med Försvarets radioanstalt meddela sådana föreskrifter om samverkanspunkter som avses i 6 kap. 19 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Operatörer som utser samverkanspunkter ska anmäla dessa till Försvarets radioanstalt. Förordning (2008:928).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:928

Lagring och annan behandling av trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

37 § Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt 6 kap. 16 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att de lagrade uppgifterna är av samma kvalitet och föremål för samma säkerhet och skydd som vid den behandling som skett före lagringen.

Den lagringsskyldige ska vidta de åtgärder som krävs för att skydda uppgifterna mot oavsiktlig eller otillåten förstöring och oavsiktlig förlust eller ändring. Sådana åtgärder ska även vidtas för att förhindra otillåten lagring, behandling av eller tillgång till och otillåtet avslöjande av uppgifterna. Uppgifterna får göras tillgängliga endast för personal med särskild behörighet.

Post- och telestyrelsen får, efter att ha hört Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Datainspektionen, meddela närmare föreskrifter om de åtgärder som ska vidtas enligt första och andra styckena. Förordning (2014:1270).

Rättsfall (1)

RK 2017:1: De svenska bestämmelserna om lagring av trafikuppgifter m.m. för...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:449, 2014:1270, 2012:128

38 § För att fullgöra lagringsskyldigheten i 6 kap. 16 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska den lagringsskyldige lagra de uppgifter som anges i 39–43 §§. Förordning (2012:128).

Rättsfall (1)

RK 2017:1: De svenska bestämmelserna om lagring av trafikuppgifter m.m. för...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:592, 2012:128

39 § När det gäller telefonitjänst ska följande lagras:

 • 1. uppringande nummer,
 • 2. uppringt nummer och nummer som samtalet styrts till,
 • 3. uppgifter om uppringande och uppringd abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare,
 • 4. datum och spårbar tid då kommunikationen påbörjades och avslutades, och
 • 5. uppgifter om den eller de tjänster som har använts. Förordning (2012:128).

Rättsfall (1)

RK 2017:1: De svenska bestämmelserna om lagring av trafikuppgifter m.m. för...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1535, 2012:128

40 § När det gäller telefonitjänst via en mobil nätanslutningspunkt ska, utöver det som anges i 39 §, följande lagras:

 • 1. uppringandes och uppringds abonnemangsidentitet och utrustningsidentitet,
 • 2. lokaliseringsuppgifter för kommunikationens början och slut, och
 • 3. datum, spårbar tid och lokaliseringsuppgifter för den första aktiveringen av en förbetald anonym tjänst. Förordning (2012:128).

Rättsfall (1)

RK 2017:1: De svenska bestämmelserna om lagring av trafikuppgifter m.m. för...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:128

41 § När det gäller telefonitjänst som använder ip-paket för överföring ska, utöver det som anges i 39 och 40 §§, följande lagras:

 • 1. uppringandes och uppringds ip-adresser,
 • 2. datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de tjänster som använts, och
 • 3. uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från den lagringsskyldige till den enskilda abonnenten.

Om den som slutligt avskiljer kommunikationen till den enskilda abonnenten är någon som inte omfattas av 6 kap. 16 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, ska första stycket 3 gälla för den som avskiljer kommunikationen till den som slutligt avskiljer kommunikationen till den enskilda abonnenten. Förordning (2012:128).

Rättsfall (1)

RK 2017:1: De svenska bestämmelserna om lagring av trafikuppgifter m.m. för...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:128

42 § När det gäller meddelandehantering ska följande lagras:

 • 1. avsändares och mottagares nummer, ip-adress eller annan meddelandeadress,
 • 2. uppgifter om avsändande och mottagande abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare,
 • 3. datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de tjänster som använts,
 • 4. datum och spårbar tid för avsändande och mottagande av meddelande, och
 • 5. uppgifter om den eller de tjänster som har använts. Förordning (2012:128).

Rättsfall (1)

RK 2017:1: De svenska bestämmelserna om lagring av trafikuppgifter m.m. för...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:128

43 § När det gäller internetåtkomst och tillhandahållande av kapacitet för att få internetåtkomst (anslutningsform) ska följande lagras:

 • 1. användares ip-adress,
 • 2. uppgifter om abonnent och, i förekommande fall, registrerad användare,
 • 3. datum och spårbar tid för på- och avloggning i tjänsten som ger internetåtkomst,
 • 4. den typ av kapacitet för överföring som har använts, och
 • 5. uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från den lagringsskyldige till den enskilda abonnenten.

Om den som slutligt avskiljer kommunikationen till den enskilda abonnenten är någon som inte omfattas av 6 kap. 16 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, ska första stycket 5 gälla för den som avskiljer kommunikationen till den som slutligt avskiljer kommunikationen till den enskilda abonnenten. Förordning (2012:128).

Rättsfall (1)

RK 2017:1: De svenska bestämmelserna om lagring av trafikuppgifter m.m. för...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:128

44 § Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lagras enligt 39–43 §§. Förordning (2012:128).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:128

45 § Post- och telestyrelsen ska inför beslut om undantag från lagringsskyldigheten enligt 6 kap. 16 b § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation höra Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Förordning (2014:1270).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1270, 2012:128

46 § Post- och telestyrelsen får, efter att ha hört Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket, meddela föreskrifter om ersättningen enligt 6 kap. 16 e § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Förordning (2014:1270).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1270, 2012:128

Finansiering av åtgärder mot allvarliga hot och påfrestningar

47 § Avgift enligt 8 kap. 18 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation skall betalas årligen och får uppgå till högst 4 promille av årsomsättningen i den verksamhet som omfattas av anmälan. Understiger årsomsättningen 30 000 000 kr skall ingen avgift betalas.

Regeringen fastställer senast den 31 december varje år storleken på det samlade avgiftsuttaget för denna finansiering under nästkommande år.

Post- och telestyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs om avgiften. Förordning (2012:128).

Övrigt

48 § Post- och telestyrelsen får besluta om skyldighet att särredovisa verksamheter enligt 8 kap. 16 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Förordning (2012:128).

49 § Post- och telestyrelsen ska på motiverad begäran lämna information som erhållits enligt bestämmelserna i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation till Europeiska kommissionen eller andra behöriga myndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det är nödvändigt för att dessa myndigheter ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Om informationen hänför sig till information som tidigare lämnats av en enskild på begäran av Post- och telestyrelsen, ska den enskilde underrättas om detta. Förordning (2012:128).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2003:396

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED D
Ikraft
2003-07-25
SFS-nummer
2003:396
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2003.
 • 2. Genom förordningen upphävs teleförordningen (1997:399) och förordningen (1993:600) om radiokommunikation.
 • 3. För perioden från ikraftträdandet till och med den 31 december 2003 skall avgiftsuttaget enligt 37 § vara 0 kr.

Förordning (2004:192) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 29 a §
Ikraft
2004-05-15
SFS-nummer
2004:192
Rubrik
Förordning (2004:192) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2004:1296) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 34, 36 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1296
Rubrik
Förordning (2004:1296) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2005:342) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 30 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:342
Rubrik
Förordning (2005:342) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2005:1028) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1028
Rubrik
Förordning (2005:1028) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2006:40) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 34 §
Ikraft
2006-04-01
SFS-nummer
2006:40
Rubrik
Förordning (2006:40) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2006:1424) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 20 a §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1424
Rubrik
Förordning (2006:1424) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2007:449) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr 37 §
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:449
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 och tillämpas första gången vid fastställandet av varje enskild avgift som tas ut år 2008. För avgifter som tas ut avseende år 2007 gäller 37 § i sin äldre lydelse. Förordning (2007:691).

Rubrik
Förordning (2007:449) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2007:691) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:449
Ikraft
2007-09-12
SFS-nummer
2007:691
Rubrik
Förordning (2007:691) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2007:702) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL171/2007 s32
Ikraft
2007-10-01
CELEX-nr
32007R0717
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2007:702
Rubrik
Förordning (2007:702) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2008:238) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:238
Rubrik
Förordning (2008:238) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2008:466) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 20 a §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:466
Rubrik
Förordning (2008:466) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2008:485) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 30 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:485
Rubrik
Förordning (2008:485) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2008:928) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 36 a §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:928
Rubrik
Förordning (2008:928) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2008:1143) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 20 a §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1143
Rubrik
Förordning (2008:1143) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2009:545) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 30 §
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:545
Rubrik
Förordning (2009:545) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2010:729) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 20 a §
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:729
Rubrik
Förordning (2010:729) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2010:1535) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL167/2009 s12
Ikraft
2011-01-01
CELEX-nr
32009R0544
Omfattning
ändr. 2, 3, 25, 29, 39 §§;ny 10 a §
SFS-nummer
2010:1535
Rubrik
Förordning (2010:1535) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2011:592) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL108/2002 s7, EUTL337/2009 s37, EGTL108/2002 s21, EGTL108/2002 s33, EUTL337/2009 s11
Ikraft
2011-07-01
CELEX-nr
32002L0019, 32009L0140, 32002L0020, 32002L0021, 32009L0136
Omfattning
upph. 33 §;ändr. 3, 22, 25, 27, 30, 31, 34, 38 §§;nya 3 a, 12 a, 22 a, 29 b, 30 a, 30 b, 34 a, 34 b §§, rubr. närmast före 35 § sätts närmast före 34 a §
SFS-nummer
2011:592
Rubrik
Förordning (2011:592) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2011:1587) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL108/2002 s51, EUTL337/2009
Ikraft
2012-02-01
CELEX-nr
32002L0022, 32009L0136
Omfattning
ändr. 29 a §
SFS-nummer
2011:1587
Rubrik
Förordning (2011:1587) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2012:128) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL105/2006 s54
Ikraft
2012-05-01
CELEX-nr
32006L0024
Omfattning
nuvarande 37, 38, 39 §§ betecknas 47, 48, 49 §§, rubr. närmast före 37, 38 §§ sätts närmast före 47, 48 §§;nya 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 §§, rubr. närmast före 37 §
SFS-nummer
2012:128
Rubrik
Förordning (2012:128) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2012:291) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 36 §
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:291
Rubrik
Förordning (2012:291) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2013:48) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL172/2012 s10
Ikraft
2013-03-01
CELEX-nr
32012R0531
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2013:48
Rubrik
Förordning (2013:48) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2013:535) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2013-08-01
SFS-nummer
2013:535
Rubrik
Förordning (2013:535) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2013:725) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL173/2013 s2
Ikraft
2013-10-15
CELEX-nr
32013R0611
Omfattning
ny 34 c §
SFS-nummer
2013:725
Rubrik
Förordning (2013:725) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2014:147) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 33 §
Ikraft
2014-05-01
SFS-nummer
2014:147
Rubrik
Förordning (2014:147) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2014:212) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 28 §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:212
Rubrik
Förordning (2014:212) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2014:1270) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11, 14, 20 a, 31, 34, 36, 37, 45, 46 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1270
Rubrik
Förordning (2014:1270) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2015:1059) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 20 a §
Ikraft
2016-04-01
SFS-nummer
2015:1059
Rubrik
Förordning (2015:1059) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2016:345) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2016-04-30
SFS-nummer
2016:345
Rubrik
Förordning (2016:345) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2016:395) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2016-06-13
SFS-nummer
2016:395
Rubrik
Förordning (2016:395) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2017:91) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 20 a §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:91
Rubrik
Förordning (2017:91) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2017:407) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nya 30 c, 35 a §§
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:407
Rubrik
Förordning (2017:407) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2017:553) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2017-06-26
SFS-nummer
2017:553
Rubrik
Förordning (2017:553) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2018:22) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 29 a §
Ikraft
2018-03-01
SFS-nummer
2018:22
Rubrik
Förordning (2018:22) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2018:1001) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1001
Rubrik
Förordning (2018:1001) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Förordning (2019:187) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2019-05-15
SFS-nummer
2019:187
Rubrik
Förordning (2019:187) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation