lagen.nu

Förordning (2003:255) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Emmaboda kommun

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2003-05-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:822
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om en försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Emmaboda kommun. Syftet med försöksverksamheten är att elever ska kunna få en flexibel undervisning i form av distansundervisning.

Med distansundervisning menas enligt denna förordning att en elev som deltar i utbildning på ett nationellt program i kommunens gymnasieskola får undervisning med stöd av informations- och kommunikationsteknik i den egna skolan av en annan utbildningsanordnare.

Försöksverksamheten gäller för utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2003. Utbildningen får dock påbörjas senast höstterminen 2008. Förordning (2007:822).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:822

2 § Distansundervisningen får

  • - omfatta högst 750 gymnasiepoäng,
  • - endast avse nationellt fastställda kurser, och
  • - enbart utgöra en mindre del av en kurs.

3 § Utbildning som anordnas med stöd av denna förordning får inte räknas som sådan utbildning som skall erbjudas enligt 5 kap. 5 § skollagen (1985:1100).

4 § Bestämmelserna i gymnasieförordningen (1992:394) gäller för försöksverksamheten, om inte annat följer av nedanstående bestämmelser.

Undervisningstid

5 § Den tid under vilken distansundervisning bedrivs skall anses motsvara sådan undervisningstid som avses i 1 kap. 2 § gymnasieförordningen (1992:394).

Styrelsen för utbildningen skall ansvara för att elevens garanterade undervisningstid uppnås för utbildningen.

Individuell studieplan

6 § Uppgift om att en elev deltar i försöksverksamheten och om i vilka kurser det ingår distansundervisning skall antecknas i elevens individuella studieplan enligt 1 kap. 12 § gymnasieförordningen (1992:394).

Betyg

7 § Betyg på avslutad kurs skall sättas av läraren på skolan efter samråd med den andra utbildningsanordnaren.

8 § I en elevs slutbetyg skall det anges att eleven har deltagit i försöksverksamheten och i vilka kurser det förekommit distansundervisning.

Uppföljning och utvärdering

9 § Emmaboda kommun är skyldig att medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

Bestämmelser om kvalitetsredovisning finns i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet.

10 § Emmaboda kommun ska senast den 1 oktober varje år, med början år 2004, till Statens skolverk redovisa omfattningen av försöksverksamheten.

Skolverket ska redovisa en utvärdering av försöksverksamheten till regeringen senast den 1 december 2011. Förordning (2007:822).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:822

Ändringar och övergångsbestämmelser

2003:255

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2003-07-15
SFS-nummer
2003:255

Förordning (2007:822) om ändring i förordningen (2003:255) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Emmaboda kommun

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 10 §§
Ikraft
2007-12-01
SFS-nummer
2007:822
Rubrik
Förordning (2007:822) om ändring i förordningen (2003:255) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Emmaboda kommun
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation