lagen.nu

Förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-it

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2003-05-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:466
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Inledande bestämmelser

1 § Bidrag enligt denna förordning får lämnas till lönekostnader för arbetsledare inom verksamheten kulturarvs-it. Bidrag får endast lämnas till en lokal eller regional institution inom musei- eller arkivsektorn.

Vid fördelningen av bidrag ska målsättningen vara att stöd ska ges till en institution i varje län. Bestämmelserna i denna förordning gäller dock inte den verksamhet benämnd kulturarvs-it som bedrivs vid Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna. Förordning (2017:466).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:466

2 § Med kulturarvs-it avses verksamhet som har till syfte att

 • 1. öka tillgängligheten till kulturarvet, och
 • 2. erbjuda arbete till personer som omfattas av insatserna lönebidrag för anställning eller lönebidrag för trygghet i anställning enligt förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, om arbetstagaren
  • a) är berättigad till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
  • b) på grund av långvarig och svår psykisk sjukdom inte tidigare haft kontakt med arbetslivet eller har varit borta från arbetslivet under en längre tid, eller
  • c) har mer än en svårare funktionsnedsättning. Förordning (2017:466).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:614, 2017:466

Villkor för bidrag

3 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Bidrag får lämnas för arbetsledare som ansvarar för minst fem anställda som uppfyller kriterierna i 2 § 2. Dessa anställda ska ha till uppgift att

 • 1. digitalisera och bearbeta museisamlingar eller arkivmaterial,
 • 2. söka i databaser, eller
 • 3. utföra annan informationstjänst. Förordning (2012:614).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:614

Bidragets storlek

4 § Bidrag lämnas högst med ett belopp som motsvarar lönekostnaden för en heltidsanställd arbetsledare per institution.

Beslutande myndighet

5 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Riksantikvarieämbetet.

Utbetalning och redovisning

6 § Bidrag beviljas för ett år i sänder.

Riksantikvarieämbetet får besluta att ett beviljat bidrag inte skall betalas ut, om det kan antas att bidraget beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

7 § Den institution som har fått bidrag enligt denna förordning skall till Riksantikvarieämbetet lämna en redovisning av hur medlen har använts.

Lagrumshänvisningar hit (1)

8 § Riksantikvarieämbetet får besluta att kräva tillbaka bidrag om

 • 1. det har lämnats på grund av felaktiga uppgifter,
 • 2. det inte har använts för det ändamål det har beviljats för, eller
 • 3. redovisning som avses i 7 § inte har lämnats.

Bemyndigande

9 § Riksantikvarieämbetet får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Överklagande

10 § Riksantikvarieämbetets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2003:248

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:248
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003. Stöd får dock lämnas redan för tid från och med den 1 januari 2003.

Förordning (2012:614) om ändring i förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-IT

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
2012-11-01
SFS-nummer
2012:614
Rubrik
Förordning (2012:614) om ändring i förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-IT

Förordning (2017:466) om ändring i förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-IT

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:466
Rubrik
Förordning (2017:466) om ändring i förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-IT
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation