lagen.nu

Lag (2003:148) om straff för terroristbrott

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2003-04-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1312
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Swedish Agency for Non-Proliferation and Export Controls

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF. Lag (2018:1312).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1312

2 § För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att

  • 1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,
  • 2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller
  • 3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra år och högst arton år, eller på livstid.

Är brottet mindre grovt, är straffet fängelse, lägst två år och högst sex år.

Om ett högre lägsta straff för gärningen har föreskrivits i brottsbalken, gäller vad som sägs där i fråga om lägsta straff. Lag (2009:399).

Lagrumshänvisningar hit (36)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:399

3 § Följande gärningar utgör terroristtbrott under de förutsättningar som anges i 2 § i denna lag:

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (7)

4 § För försök, förberedelse eller stämpling till samt underlåtenhet att avslöja eller förhindra terroristbrott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2016:514).

5 § Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp och enligt bestämmelserna i 29 kap. 2 § brottsbalken, beaktas om någon

  • 1. begått ett brott enligt 8 kap. 1, 4–6 §§ eller 9 kap. 4 § brottsbalken eller försök till sådana brott, med uppsåt att främja terroristbrott, eller
  • 2. begått ett brott enligt 14 kap. 1 eller 3 § brottsbalken eller ett brott enligt 14 kap. 10 § samma balk som avser något som framställts enligt 14 kap. 1 eller 3 § samma balk eller försök till sådana brott, med uppsåt att främja terroristbrott eller brott som avses i 5 b § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Första stycket gäller inte om gärningen omfattas av ansvar enligt 2 eller 4 § denna lag eller medverkan till sådana brott. Lag (2018:1312).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1312

6 § Utbyte av brott enligt denna lag skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon tagit emot som ersättning för kostnader i samband med sådant brott, om mottagandet utgör brott enligt denna lag. I stället för det mottagna får dess värde förklaras förverkat.

7 § Egendom som använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag eller som frambringats genom sådant brott får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det finns andra särskilda skäl. Detsamma gäller

  • 1. egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling,
  • 2. egendom vars användande utgör brott enligt denna lag, eller
  • 3. egendom som annars någon tagit befattning med på ett sätt som utgör sådant brott.

I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Lag (2005:319).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:319

Ändringar och övergångsbestämmelser

2003:148

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L5
Förarbeten
Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148 EGTL164/2002 s3
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:148
CELEX-nr
32002F0475

Lag (2005:319) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:319
Rubrik
Lag (2005:319) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Lag (2009:399) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:118, bet. 2008/09:JuU17, rskr. 2008/09:251
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:399
Rubrik
Lag (2009:399) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Lag (2010:1015) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:205, bet. 2009/10:UU25, rskr. 2009/10:376
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:1015
Rubrik
Lag (2010:1015) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Lag (2010:1016) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:203, bet. 2009/10:FöU6, rskr. 2009/10:380
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2010-09-01
SFS-nummer
2010:1016
Rubrik
Lag (2010:1016) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Lag (2014:896) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:226, bet. 2013/14:JuU36, rskr. 2013/14:393
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2014-09-01
SFS-nummer
2014:896
Rubrik
Lag (2014:896) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Lag (2016:514) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234
Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:514
Rubrik
Lag (2016:514) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Lag (2017:265) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:92, bet. 2016/17:FöU10, rskr. 2016/17:195
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2017-05-15
SFS-nummer
2017:265
Rubrik
Lag (2017:265) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Lag (2017:335) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:335
Rubrik
Lag (2017:335) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Lag (2018:1312) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390, direktiv (EU) 2017/541
Omfattning
ändr. 1, 3, 5 §§
Ikraft
2018-09-01
SFS-nummer
2018:1312
Rubrik
Lag (2018:1312) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation