lagen.nu

Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2003-12-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:177
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-06

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna, ändrat genom rådets rambeslut 2009/299/RIF. Lagen tillämpas inte i förhållande till en medlemsstat om Europeiska unionen genom ett särskilt beslut har avbrutit tillämpningen av rambeslutet i förhållande till den staten.

I detta kapitel finns allmänna bestämmelser om en arresteringsorder.

I 2 kap. finns bestämmelser om förutsättningar för överlämnande.

I 3 kap. finns bestämmelser om särskilda villkor för överlämnande av svenska medborgare.

I 4 kap. finns bestämmelser om utredning och tvångsmedel vid det inledande förfarandet samt bestämmelser om att lagen i vissa fall inte ska tillämpas i förhållande till Danmark och Finland.

I 5 kap. finns bestämmelser om beslutsförfarandet vid överlämnande.

I 6 kap. finns bestämmelser om verkställighet av ett beslut om överlämnande och om beslut om bl.a. utvidgat överlämnande.

I 7 kap. finns bestämmelser om överförande av en frihetsberövande påföljd till Sverige.

I 8 kap. finns bestämmelser om återförande av personer som har överlämnats till Sverige och om tillstånd till transport genom Sverige. Lag (2013:843).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:843

2 § Regeringen meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag.

I fråga om utfärdande av en arresteringsorder och om överlämnande till Sverige finns särskilda bestämmelser.

3 § Med en arresteringsorder avses i denna lag ett rättsligt avgörande, utfärdat av en rättslig myndighet i en medlemsstat i Europeiska unionen, som innebär en begäran om att en rättslig myndighet i en annan sådan stat skall gripa och överlämna en eftersökt person för lagföring eller för verkställighet av en frihetsberövande påföljd.

4 § En arresteringsorder skall vara upprättad i enlighet med formuläret i bilagan till rambeslutet och innehålla uppgifter om

 • 1. den eftersöktes identitet och nationalitet,
 • 2. namn, adress, telefonnummer, telefaxnummer och e-postadress till den utfärdande myndigheten,
 • 3. en verkställbar dom, ett häktningsbeslut eller ett motsvarande verkställbart beslut,
 • 4. den brottsliga gärningen, med angivande av tid och plats för gärningen, en beskrivning av omständigheterna kring gärningen samt den eftersöktes delaktighet i gärningen,
 • 5. brottsrubricering och om gärningen är sådan som anges i bilagan till denna lag,
 • 6. straffskalan för gärningen eller, om arresteringsordern avser verkställighet av en frihetsberövande påföljd, den påföljd som har dömts ut, och
 • 7. om möjligt andra rättsliga konsekvenser av gärningen.

2 kap. Förutsättningar för överlämnande

Inledande bestämmelse

1 § Den som eftersöks enligt en arresteringsorder och som anträffas i Sverige skall, om inte annat sägs i denna lag eller följer av någon annan lag, överlämnas till den utfärdande medlemsstaten. Överlämnande får ske för lagföring eller verkställighet av en frihetsberövande påföljd.

Rättsfall (1)

NJA 2007 s. 168: Fråga om tillämpning av Europakonventionen och FN:s barnkonvention vid...

Strafftrösklar och krav på dubbel straffbarhet

2 § Överlämnande får beviljas endast för en gärning som motsvarar brott enligt svensk lag och

 • 1. för vilken, när överlämnandet avser lagföring, enligt den utfärdande medlemsstatens lagstiftning en frihetsberövande påföljd i ett år eller mer är föreskrivet, eller
 • 2. för vilken, när överlämnandet avser verkställighet av en frihetsberövande påföljd, en frihetsberövande påföljd i minst fyra månader har dömts ut.

Om det i arresteringsordern har angetts att en gärning är sådan som finns angiven i bilagan till denna lag och det för gärningen enligt den utfärdande medlemsstatens lagstiftning är föreskrivet en frihetsberövande påföljd i tre år eller mer, ska dock överlämnande beviljas även om gärningen inte motsvarar brott enligt svensk lag. Vid överlämnande för verkställighet av en frihetsberövande påföljd som avser en sådan gärning ska påföljden vara sådan som anges i första stycket 2.

För en gärning som legat till grund för ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder enligt lagen (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen ska första stycket 1 inte gälla, om

 • 1. den eftersökte fanns i den andra staten när det utländska beslutet meddelades, och
 • 2. uppföljningen pågår i Sverige när arresteringsordern utfärdas.

Om överlämnande beviljas för en gärning som avses i första, andra eller tredje stycket, får överlämnande beviljas även för någon annan gärning som, utan att vara sådan som anges i första stycket 1 eller 2, motsvarar brott enligt svensk lag. Lag (2015:487).

Rättsfall (2)

NJA 2005 s. 897: Enligt en europeisk arresteringsorder har den eftersökte i Finland dömts i...
RH 2008:26: Fråga om lagliga förutsättningar förelegat för överlämnande för lagföring...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:487

Hinder mot överlämnande

3 § Överlämnande får inte beviljas

 • 1. om en begäran, trots att den utfärdande myndigheten har beretts tillfälle att inkomma med komplettering, till form eller innehåll är så bristfällig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en prövning av frågan om överlämnande,
 • 2. om den utfärdande myndigheten inte lämnar sådana garantier som enligt 3 kap. 2 § krävs för att överlämnande ska få beviljas,
 • 3. om den eftersökte enligt 5 kap. 4 § ska överlämnas till en annan medlemsstat,
 • 4. om den eftersökte ska utlämnas för brott eller om han eller hon ska överlämnas enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen,
 • 5. om det enligt 2 kap. 8 § andra stycket brottsbalken skulle strida mot ett villkor som har uppställts vid utlämning eller överlämnande till Sverige, eller
 • 6. om det avser verkställighet av en frihetsberövande påföljd som har dömts ut efter en förhandling där den eftersökte inte var personligen närvarande och om den utfärdande myndigheten inte har bekräftat att något av villkoren i artikel 4a.1 i rambeslutet är uppfyllt. Lag (2013:843).

Rättsfall (1)

NJA 2009 s. 350: Garanti om rätt till förnyad prövning som villkor för överlämnande enligt en...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:843

4 § Överlämnande får inte beviljas

 • 1. för en gärning som har ägt rum innan den eftersökte fyllt femton år,
 • 2. om det skulle strida mot den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna eller de tilläggsprotokoll till konventionen som gäller som lag här i landet, eller
 • 3. om det skulle strida mot bestämmelser om immunitet och privilegier.

Rättsfall (1)

NJA 2007 s. 168: Fråga om tillämpning av Europakonventionen och FN:s barnkonvention vid...

5 § Överlämnande för viss gärning får inte beviljas om

 • 1. gärningen omfattas av nåd eller ett annat beslut enligt 12 kap. 9 § regeringsformen,
 • 2. det enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan lag har meddelats beslut att inte åtala för gärningen,
 • 3. gärningen har prövats genom lagakraftvunnen dom i en medlemsstat i Europeiska unionen, Island eller Norge och, vid fällande dom, påföljden har avtjänats eller är under verkställighet eller inte längre kan verkställas enligt lagstiftningen i domslandet,
 • 4. gärningen har prövats genom lagakraftvunnen dom i en annan stat än som anges i 3 och om detta enligt 10 § tredje eller fjärde stycket lagen (1957:668) om utlämning för brott hade utgjort ett hinder mot utlämning av den eftersökte,
 • 5. förundersökning har inletts eller åtal väckts i Sverige för gärningen och förundersökningsledaren eller, när åtal har väckts, handläggande åklagare i det ärendet motsätter sig att lagföringen sker i den utfärdande medlemsstaten,
 • 6. påföljd för gärningen har bortfallit på grund av preskription eller inte längre kan dömas ut enligt svensk lag och gärningen helt eller delvis har ägt rum i Sverige eller den eftersökte är svensk medborgare, eller
 • 7. gärningen helt eller delvis har ägt rum i Sverige och inte motsvarar brott enligt svensk lag. Lag (2011:1177).

Rättsfall (1)

NJA 2007 s. 168: Fråga om tillämpning av Europakonventionen och FN:s barnkonvention vid...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1433, 2011:1177

6 § När den som eftersöks för verkställighet av en frihetsberövande påföljd är svensk medborgare får överlämnande inte beviljas om den eftersökte begär att påföljden skall verkställas i Sverige.

Om den eftersökte vid tiden för gärningen sedan minst två år stadigvarande har vistats i den utfärdande medlemsstaten gäller vad som sägs i första stycket endast om det med hänsyn till den eftersöktes personliga förhållanden eller av någon annan anledning finns särskilda skäl till att verkställigheten sker i Sverige.

3 kap. Särskilda villkor för överlämnande av svenska medborgare

1 § Har upphävts genom lag (2013:843).

2 § Överlämnande av en svensk medborgare för lagföring får, om han eller hon begär att verkställighet av en efter överlämnandet ådömd frihetsberövande påföljd skall ske i Sverige, beviljas endast om den utfärdande myndigheten lämnar garantier för att den eftersökte kommer att återföras till Sverige för sådan verkställighet.

Överlämnande av en svensk medborgare som vid tiden för gärningen sedan minst två år stadigvarande har vistats i den utfärdande medlemsstaten får dock beviljas utan sådana garantier som sägs i första stycket, såvida det inte med hänsyn till den eftersöktes personliga förhållanden eller av någon annan anledning finns särskilda skäl till att verkställigheten sker i Sverige.

4 kap. Det inledande förfarandet vid överlämnande

Hur ärendet inleds

1 § En arresteringsorder får översändas genom Schengens informationssystem (SIS) eller genom ett annat system för eftersökning av personer som är misstänkta för brott.

Om det är känt att den som eftersöks enligt en arresteringsorder befinner sig på en viss plats i Sverige, får arresteringsordern skickas direkt till behörig åklagare. Detta skall ske skriftligen genom post, bud eller telefax. Efter överenskommelse i det enskilda fallet får dock översändandet ske på annat sätt.

Riksåklagaren bestämmer vilka åklagare som är behöriga att handlägga ärenden enligt denna lag.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § En arresteringsorder ska vara skriven på svenska, danska, norska eller engelska eller vara åtföljd av en översättning till något av dessa språk, och i övrigt till form och innehåll vara sådan som anges i 1 kap. 4 §.

En efterlysning som är registrerad i SIS, utan att åtföljas av en kopia av arresteringsordern, eller i ett annat system för eftersökning av personer och som gäller utlämning eller överlämnande till en medlemsstat i Europeiska unionen, ska jämställas med en arresteringsorder i avvaktan på att en sådan order översänds. Lag (2010:382).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:348, 2010:382

2 a § När en begäran till form eller innehåll är så bristfällig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en prövning av frågan om överlämnande, skall åklagaren ge den utfärdande myndigheten möjlighet att inom viss tid inkomma med komplettering. Lag (2006:348).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:348

Utredningen

3 § Om en arresteringsorder har skickats direkt enligt 1 § eller om det på annat sätt framkommer att den som eftersöks enligt en arresteringsorder befinner sig på en viss plats i Sverige, skall åklagaren utreda om det finns förutsättningar för överlämnande från Sverige. När den som begärs överlämnad för lagföring är under arton år skall det dessutom utredas om lagföringen kan ske i Sverige.

Vid utredningen tillämpas bestämmelserna om förundersökning i brottmål, om inte annat sägs i denna lag.

Utredningen skall bedrivas med skyndsamhet. Den tidsfrist som kan komma att gälla för tingsrätten enligt 5 kap. 3 § skall beaktas vid utredningen.

Lagens tillämpning i förhållande till Danmark och Finland i vissa fall

4 § En arresteringsorder utfärdad av en annan nordisk stat ska, om den eftersökte befinner sig i Sverige, betraktas som en nordisk arresteringsorder. Lag (2011:1177).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1177

Tvångsmedel

5 § Åklagaren ska anhålla den eftersökte om det inte saknas risk för att denne avviker eller på annat sätt undandrar sig ett överlämnande. Ett anhållande ska även ske om det finns risk för att den eftersökte, genom att undanröja bevis eller på något annat sätt, försvårar utredningen av en gärning som omfattas av arresteringsordern.

Ett anhållande enligt första stycket får inte ske om det kan antas att förutsättningar för ett överlämnande saknas.

Den som inte har fyllt arton år får anhållas endast om det finns synnerliga skäl.

Om det finns skäl för anhållande enligt första–tredje styckena men det är tillräckligt att den eftersökte meddelas ett reseförbud eller att det föreskrivs en anmälningsskyldighet, ska en sådan åtgärd beslutas i stället för anhållande. I fall som avses i 24 kap. 4 § rättegångsbalken ska övervakning ersätta ett anhållande.

Om det finns skäl för anhållande enligt första–tredje styckena får en polisman eller en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen i brådskande fall även utan ett anhållningsbeslut gripa den eftersökte. Lag (2011:1177).

Rättsfall (1)

RH 2008:26: Fråga om lagliga förutsättningar förelegat för överlämnande för lagföring...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1177

6 § När någon har gripits, anhållits, meddelats reseförbud eller anmälningsskyldighet tillämpas samma regler som vid motsvarande åtgärd under en svensk förundersökning. För sådana tvångsmedel gäller dock de förutsättningar som anges i 5 §. För rättens beslut om häktning gäller de förutsättningar som enligt 5 § gäller för anhållande. Vad som sägs i rättegångsbalken om tid för väckande av åtal skall inte tillämpas.

Ett beslut om anhållande eller häktning skall upphävas, om ett fortsatt frihetsberövande skulle vara oskäligt med hänsyn till den tid frihetsberövandet har pågått och den påföljd som har utdömts eller som kan komma att utdömas om den eftersökte döms för gärningen.

7 § Innehåller en arresteringsorder en ansökan om beslag tillämpas i denna del bestämmelserna i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

Om det påträffas sådana föremål som på grund av den uppgivna gärningen skulle kunna tas i beslag och överlämnas enligt 4 kap. 19 § lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål, får föremålen även utan en särskild ansökan tas i beslag genom beslut av åklagaren eller den som griper den eftersökte. Har beslag skett tillämpas 4 kap. 16 § andra stycket den lagen.

I samband med att den eftersökte frihetsberövas får husrannsakan göras för att söka efter föremål som får tas i beslag. Förordnande om husrannsakan meddelas av åklagaren. Om det är fara i dröjsmål får en polisman eller en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen göra husrannsakan även utan ett sådant förordnande.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Offentlig försvarare

(Upphör att gälla 2019-05-01 00:00:00)

8 § En offentlig försvarare skall förordnas för den eftersökte om han eller hon begär det, är under arton år eller i annat fall bedöms vara i behov av en försvarare.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:177
(Träder i kraft 2019-05-01 00:00:00)

8 § En offentlig försvarare ska förordnas om den eftersökte begär det, är under arton år eller i annat fall bedöms vara i behov av en försvarare.

Om ett överlämnande beviljas har den eftersökte rätt till biträde av en offentlig försvarare fram till dess att ett beslut om överlämnande har verkställts. Lag (2019:177).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:177

Samtycke och medgivande

9 § Den eftersökte skall så snart det kan ske tillfrågas om han eller hon samtycker till överlämnande. I sådant fall skall den eftersökte också tillfrågas om han eller hon medger att i den utfärdande medlemsstaten lagföras eller straffas för gärningar som har begåtts före överlämnandet, men som inte omfattas av arresteringsordern. Den eftersökte skall upplysas om innebörden av att samtycke och medgivande lämnas.

En återkallelse av ett samtycke skall beaktas om den görs innan rätten har meddelat beslut i fråga om överlämnande. En återkallelse av ett medgivande som sägs i första stycket skall beaktas om den görs innan beslutet om överlämnande har verkställts.

5 kap. Beslutsförfarandet vid överlämnande

Beslutande myndighet

1 § Tingsrätten beslutar efter framställning av åklagaren i frågan om överlämnande.

Åklagaren får dock, innan han begärt rättens prövning, avslå en begäran om överlämnande med stöd av 2 kap. 3 § 1.

I fråga om tingsrättens behörighet tillämpas 19 kap. rättegångsbalken.

Rättens prövning

2 § Vid rättens handläggning tillämpas reglerna om domstols handläggning i brottmål, om inte annat sägs i denna lag. Handläggningen ska ske med skyndsamhet.

Tingsrätten ska för prövningen av frågan om överlämnande hålla en förhandling. En förhandling behöver dock inte hållas om det är uppenbart att överlämnande inte ska beviljas, om den eftersökte samtycker till överlämnande eller om han eller hon begär att ärendet avgörs på handlingarna.

Till förhandlingen ska åklagaren och den eftersökte kallas. Är den eftersökte anhållen eller häktad ska han eller hon inställas. Lag (2011:1177).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1177

3 § Tingsrätten ska meddela beslut i fråga om överlämnande senast trettio dagar efter det att den eftersökte har gripits eller, när något gripande i ärendet inte har skett, senast trettio dagar efter det att den eftersökte har underrättats om innehållet i arresteringsordern.

Samtycker den eftersökte till ett överlämnande, ska beslutet meddelas senast tio dagar efter det att samtycket har avgetts.

Tingsrätten får, om det finns särskilda skäl, meddela sitt beslut senare än vad som sägs i första eller andra stycket. Lag (2011:1177).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1177

Konkurrerande framställningar

4 § Om två eller flera medlemsstater har utfärdat arresteringsorder eller en eller flera av dessa stater har utfärdat arresteringsorder samt en eller flera nordiska stater har utfärdat nordisk arresteringsorder beträffande samma person, ska ärendena prövas i ett sammanhang vid den tingsrätt som ska handlägga det först inkomna ärendet.

Inkommer en ny arresteringsorder efter rättens beslut om överlämnande men innan beslutet har vunnit laga kraft, får hovrätten eller, om ärendet överklagats dit, Högsta domstolen på yrkande av åklagaren besluta att tingsrätten ska pröva ärendena i ett sammanhang.

Prövningen av vilken av flera arresteringsorder som ska beviljas ska ske med särskild hänsyn till gärningarnas beskaffenhet och platsen där de ägt rum, de tidpunkter då varje arresteringsorder utfärdades samt om de avser lagföring eller verkställighet av en frihetsberövande påföljd. Lag (2011:1177).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1177

5 § Om det beträffande den eftersökte pågår ett ärende om utlämning för brott eller om överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen skall prövningen av frågan om överlämnande enligt denna lag anstå till dess beslut har meddelats i det andra ärendet.

Andra frågor som tas upp i rättens beslut

6 § Om garantier som avses i 3 kap. 2 § har lämnats av en utländsk myndighet, ska rätten i beslutet om överlämnande ange att det är ett villkor för överlämnandet att garantierna kommer att uppfyllas.

Beslut i fråga om överlämnande av föremål som enligt 4 kap. 7 § har tagits i beslag ska om möjligt meddelas av rätten i samband med beslutet i fråga om överlämnande av den eftersökte. Lag (2013:843).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:843

7 § I beslut om att den eftersökte skall överlämnas skall rätten pröva om beslut om tvångsmedel skall gälla till dess beslutet om överlämnande har verkställts. Tingsrätten får besluta om tvångsmedel även efter ett beslut om att den eftersökte skall överlämnas.

Rättsfall (1)

RH 2009:23: Överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder för lagföring har beviljats...

Kostnader för offentlig försvarare

8 § Kostnaderna för en offentlig försvarare skall stanna på staten.

Överklagande

9 § Ett beslut att inte bevilja överlämnande i fall som avses i 2 kap. 6 § får inte överklagas. Har den eftersökte samtyckt till överlämnande enligt 4 kap. 9 § får beslutet om överlämnande inte överklagas.

För att hovrätten ska pröva tingsrättens beslut krävs prövningstillstånd, om beslutet innebär att ärendet avgörs eller utgör ett sådant beslut som får överklagas endast i samband med överklagande av ett slutligt beslut. Lag (2011:1177).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1177

6 kap. Verkställighet av beslut om överlämnande och efterföljande beslut

Verkställighet

1 § Ett beslut om överlämnande skall verkställas inom tio dagar från det att beslutet vann laga kraft. Verkställighet sker, om inte annat har överenskommits, genom att den som skall överlämnas avhämtas av den utfärdande medlemsstaten.

Rätten får i samband med beslutet om överlämnande bestämma att verkställigheten skall ske vid en viss senare tidpunkt

 • 1. om det behövs för att den som skall överlämnas skall kunna lagföras i Sverige eller, om dom redan fallit, här avtjäna en påföljd som bestämts för en annan gärning än den som beslutet om överlämnande avser, eller
 • 2. om det finns starka humanitära skäl.

I stället för att skjuta upp verkställigheten i fall som avses i andra stycket får rätten besluta att överlämnandet till den utfärdande medlemsstaten sker på sådana villkor om återförande som fastställs i samförstånd med den utfärdande myndigheten.

Rättsfall (1)

RH 2009:23: Överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder för lagföring har beviljats...

Lagrumshänvisningar hit (3)

2 § Åklagaren kan efter samråd med den utfärdande myndigheten besluta att verkställigheten skall ske vid en viss senare tidpunkt än den som följer av 1 §

 • 1. om omständigheter som ligger utanför de berörda staternas kontroll hindrar ett överlämnande, eller
 • 2. om det efter rättens beslut om överlämnande har tillkommit starka humanitära skäl.

Lagrumshänvisningar hit (2)

3 § Den som skall överlämnas och är underkastad tvångsmedel kan begära att en förhandling för prövning av tvångsmedelsfrågan skall äga rum i tingsrätten inom tre veckor från det att beslut i den frågan senast har meddelats.

(Upphör att gälla 2019-04-01 00:00:00)

4 § Om den som skall överlämnas avger en förklaring om att han eller hon avstår från överklagande och medger att beslutet om överlämnande får verkställas, får verkställighet ske utan hinder av att beslutet inte har vunnit laga kraft. I fråga om sådan nöjdförklaring tillämpas 4 och 6-8 §§ lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.

(Träder i kraft 2019-04-01 00:00:00)

4 § Om den som ska överlämnas avger en förklaring om att han eller hon avstår från överklagande och medger att beslutet om överlämnande får verkställas, får verkställighet ske även om beslutet inte har fått laga kraft. I fråga om en sådan förklaring tillämpas 11 § andra stycket samt 12 § och 13 § första stycket strafftidslagen (2018:1251). Lag (2018:1258).

5 § Polismyndigheten ska biträda vid verkställighet av ett beslut om överlämnande. Om den som ska överlämnas är på fri fot, får han eller hon, om det bedöms vara nödvändigt för att överlämnandet ska kunna genomföras, omhändertas och tas i förvar av Polismyndigheten, dock längst under 48 timmar. Lag (2014:641).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:641

6 § Är den som skall överlämnas frihetsberövad och sker inte verkställigheten inom den tid som följer av 1 § eller, när åklagaren har fattat ett beslut enligt 2 §, inom tio dagar från den beslutade tidpunkten, skall han eller hon försättas på fri fot. Detsamma gäller om den utfärdande myndigheten återkallar arresteringsordern.

7 § Den domstol som har meddelat ett lagakraftvunnet beslut om överlämnande skall på begäran av åklagaren upphäva beslutet

 • 1. om det, av annan anledning än att den som skall överlämnas håller sig undan, inte har verkställts inom tio dagar från den tidpunkt som följer av 1 § eller, när åklagaren har fattat ett beslut enligt 2 §, inom tio dagar från den beslutade tidpunkten, eller
 • 2. om den utfärdande myndigheten återkallar arresteringsordern.

Tillstånd till utvidgat överlämnande och vidareöverlämnande

8 § Om överlämnande har beviljats enligt denna lag och en rättslig myndighet i den medlemsstat dit överlämnande har skett gör en framställning till åklagaren om tillstånd

 • 1. att lagföra eller straffa den som har överlämnats även för gärningar som inte omfattades av överlämnandet, eller
 • 2. att till en annan medlemsstat i Europeiska unionen, Island eller Norge överlämna den som har överlämnats från Sverige,

prövas ärendet med tillämpning av 2–5 kap. Behörig tingsrätt är den som prövade frågan om överlämnande.

Vad som i 2–5 kap. sägs om tvångsmedel och frister ska inte tillämpas i de fall som avses i första stycket. Offentlig försvarare ska förordnas för den som har överlämnats. Den som har överlämnats ska ges tillfälle att yttra sig över framställningen. Tingsrätten prövar om det finns skäl att hålla en muntlig förhandling. Lag (2011:1177).

Tillstånd till vidareutlämning

9 § En framställning om rätt att till en stat utanför Europeiska unionen, Island eller Norge utlämna den som tidigare har överlämnats från Sverige till en medlemsstat i Europeiska unionen prövas av regeringen med tillämpning av 24 § lagen (1957:668) om utlämning för brott. Lag (2011:1177).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1177

7 kap. Överförande av verkställighet av en frihetsberövande påföljd till Sverige

1 § Om rätten med stöd av 2 kap. 6 § avslagit en begäran om överlämnande eller om någon har överlämnats från Sverige på villkor som avses i 3 kap. 2 § att han eller hon ska återföras hit, tillämpas lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen, med undantag för 3 kap. 1–5 §§ den lagen. Vid tillämpning av 3 kap. 15 § den lagen krävs inte någon begäran från behörig myndighet i den andra staten för att tvångsmedel ska få användas.

När rätten med stöd av 2 kap. 6 § avslagit en begäran om överlämnande, ska en verkställbarhetsförklaring inte beslutas om den utfärdande medlemsstaten motsätter sig att verkställigheten överförs. Lag (2015:102).

2 § Har upphävts genom lag (2015:102).
3 § Har upphävts genom lag (2015:102).
4 § Har upphävts genom lag (2015:102).
5 § Har upphävts genom lag (2015:102).
6 § Har upphävts genom lag (2015:102).
7 § Har upphävts genom lag (2015:102).
8 § Har upphävts genom lag (2015:102).

8 kap. Övriga bestämmelser

Återförande av personer som har överlämnats till Sverige

1 § Har överlämnande till Sverige skett för lagföring här i landet, på villkor att den som överlämnas senare återförs till den andra staten, ska Polismyndigheten se till att den som har överlämnats återförs.

Om den som ska återföras är på fri fot, får han eller hon, om det bedöms vara nödvändigt för att återförandet ska kunna genomföras, omhändertas och tas i förvar av Polismyndigheten, dock längst under 48 timmar. Lag (2014:641).

Tillstånd till transport genom Sverige

2 § Begärs tillstånd till transport genom Sverige av någon som överlämnas på grund av en arresteringsorder eller som utlämnas till en annan medlemsstat i Europeiska unionen, Island eller Norge ska Polismyndigheten bevilja sådant tillstånd och ange under vilka villkor transporten får ske.

Har tillstånd meddelats enligt första stycket får Polismyndigheten, om det är nödvändigt för att transporten ska kunna genomföras, omhänderta och ta i förvar den som överlämnas eller utlämnas, dock längst under 48 timmar.

Om en oplanerad mellanlandning sker i Sverige, får Polismyndigheten, om det är nödvändigt för att transporten ska kunna genomföras, omhänderta och ta i förvar den som överlämnas eller utlämnas, dock längst till dess en begäran om tillstånd till transport har prövats. Om tillstånd till transport inte begärs inom 96 timmar från landningen, ska personen omedelbart friges.

Om tillstånd meddelas, gäller därefter bestämmelserna i andra stycket. Tidsfristen ska räknas från det att tillstånd meddelats. Lag (2014:641).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:502, 2011:1177, 2014:641

Transport i Sverige

3 § Om en svensk myndighet har utfärdat en europeisk arresteringsorder och den andra medlemsstaten har beslutat om överlämnande till Sverige, ska Polismyndigheten ansvara för transporten i Sverige. Lag (2017:129).

Bilaga

Gärningar som avses i 2 kap. 2 § andra stycket i lagen.
 • 1. Deltagande i en kriminell organisation
 • 2. Terrorism
 • 3. Människohandel
 • 4. Sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi
 • 5. Olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen
 • 6. Olaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnen
 • 7. Korruption
 • 8. Bedrägeri, inbegripet bedrägeri som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen enligt konventionen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen
 • 9. Penningtvätt
 • 10. Penningförfalskning, inklusive förfalskning av euron
 • 11. IT-brottslighet
 • 12. Miljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter, växtarter och växtsorter
 • 13. Hjälp till olovlig inresa och olovlig vistelse
 • 14. Mord och grov misshandel
 • 15. Olaglig handel med mänskliga organ och vävnader
 • 16. Människorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslan
 • 17. Rasism och främlingsfientlighet
 • 18. Organiserad stöld och väpnat rån
 • 19. Olaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter och konstverk
 • 20. Svindleri
 • 21. Beskyddarverksamhet och utpressning
 • 22. Förfalskning och piratkopiering
 • 23. Förfalskning av administrativa dokument och handel med sådana förfalskningar
 • 24. Förfalskning av betalningsmedel
 • 25. Olaglig handel med hormonsubstanser och andra tillväxtsubstanser
 • 26. Olaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnen
 • 27. Handel med stulna fordon
 • 28. Våldtäkt
 • 29. Mordbrand
 • 30. Brott som omfattas av Internationella brottmålsdomstolens behörighet
 • 31. Kapning av flygplan eller fartyg
 • 32. Sabotage

Ändringar och övergångsbestämmelser

2003:1156

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Förarbeten
Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107, EGTL190/2002 s1
Ikraft
2004-01-01
CELEX-nr
32002F0584
SFS-nummer
2003:1156
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Lagen skall dock inte tilllämpas i förhållande till en medlemsstat i Europeiska unionen som när ärendet inleds inte har genomfört rambeslutet om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna.
 • 2. Lagen tillämpas inte vid handläggningen av ett ärende om utlämning av den eftersökte till en medlemsstat i Europeiska unionen enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott eller till Danmark eller Finland enligt lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge, om ärendet har inletts vid ikraftträdandet.
 • 3. Har någon utlämnats från Sverige till en medlemsstat i Europeiska unionen och begärs tillstånd till en åtgärd som avses i 6 kap. 8 §, skall den bestämmelsen tillämpas. En sådan begäran prövas av Stockholms tingsrätt.
 • 4. Har upphävts genom lag (2006:348).

Lag (2005:502) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:46, bet. 2004/05:JuU35, rskr. 2004/05:288
Omfattning
ändr. 8 kap 2 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:502
Rubrik
Lag (2005:502) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Lag (2006:348) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:137, bet. 2005/06:JuU27, rskr. 2005/06:243
Omfattning
upph. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.;ändr. 4 kap 2 §;ny 4 kap 2 a §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:348
Rubrik
Lag (2006:348) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Lag (2010:382) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:86, bet 2009/10:JuU20, rskr. 2009/10:233
Omfattning
ändr. 4 kap. 2 §
Ikraft
2013-04-09
SFS-nummer
2010:382
Rubrik
Lag (2010:382) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Lag (2010:1433) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1433
Rubrik
Lag (2010:1433) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Lag (2011:1177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21
Ikraft
2012-10-16
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §, 4 kap. 4, 5 §§, 5 kap. 2, 3, 4, 9 §§, 6 kap. 8, 9 §§, 8 kap. 2 §
SFS-nummer
2011:1177
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. De nya bestämmelserna får sättas i kraft vid olika tidpunkter.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2011:1177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Förordning (2012:583) om ikraftträdande av lagen (2011:1177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2011:1177
SFS-nummer
2012:583
Rubrik
Förordning (2012:583) om ikraftträdande av lagen (2011:1177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Förordning (2013:128) om ikraftträdande av lagen (2010:382) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2010:382
SFS-nummer
2013:128
Rubrik
Förordning (2013:128) om ikraftträdande av lagen (2010:382) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Lag (2013:843) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:156, bet. 2013/14:JuU3, rskr. 2013/14:16, EUTL81/2009 s24
Ikraft
2014-01-01
CELEX-nr
32009F0299
Omfattning
upph. 3 kap. 1 §;ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 §, 5 kap. 6 §, rubr. till 3 kap.
SFS-nummer
2013:843
Rubrik
Lag (2013:843) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Lag (2014:641) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 6 kap. 5 §, 7 kap. 1, 2 §§, 8 kap. 1, 2 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:641
Rubrik
Lag (2014:641) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Lag (2015:102) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110
Ikraft
2015-04-01
Omfattning
upph. 7 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§;ändr. 7 kap. 1 §
SFS-nummer
2015:102
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som inletts före ikraftträdandet.
 • 3. Äldre bestämmelser tillämpas vid handläggningen av ett ärende i förhållande till en medlemsstat inom Europeiska unionen som när ärendet inleds inte har genomfört rådets rambeslut 2008/909/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen.
 • 4. Äldre bestämmelser tillämpas i förhållande till en medlemsstat inom Europeiska unionen som avgett en förklaring enligt artikel 28.2 i rambeslut 2008/909/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen om att i förhållande till en dom som fått laga kraft före ett visst datum ska rambeslutet inte tillämpas.
Rubrik
Lag (2015:102) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Lag (2015:487) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:116, bet. 2014/15:JuU22, rskr. 2014/15:259
Omfattning
ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft
2015-08-01
SFS-nummer
2015:487
Rubrik
Lag (2015:487) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Lag (2017:129) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Omfattning
ny 8 kap. 3 §, rubr. närmast före 8 kap. 3 §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:129
Rubrik
Lag (2017:129) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Lag (2018:1258) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378
Ikraft
2019-04-01
Omfattning
ändr. 6 kap. 4 §
SFS-nummer
2018:1258
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
 • 2. Bestämmelserna i 6 kap. 4 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för prövning av en förklaring som lämnats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2018:1258) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Lag (2019:177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:42, bet. 2018/19:JuU20, rskr. 2018/19:160, direktiv (EU) 2016/1919
Omfattning
ändr. 4 kap. 8 §
Ikraft
2019-05-01
SFS-nummer
2019:177
Rubrik
Lag (2019:177) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation