lagen.nu

Förordning (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2002-12-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:1026
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till ideella organisationer som bedriver sådant arbete inom kriminalvårdens område som är ägnat att främja dömdas återanpassning till samhället.

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag får i mån av tillgång till medel lämnas till en ideell organisation som

  • 1. bedriver ideellt arbete genom förebyggande eller stödjande insatser,
  • 2. är en riksorganisation,
  • 3. har antagit stadgar och är demokratiskt uppbyggd,
  • 4. har formulerat en plan omfattande minst tre år där det beskrivs vad organisationen planerar att genomföra under denna period samt hur arbetet kommer att följas upp, och
  • 5. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser.

3 § Om det finns särskilda skäl får statsbidrag lämnas också till en organisation som inte är en riksorganisation. Vid bedömningen av om bidrag skall lämnas i ett sådant fall skall särskilt beaktas behovet av det arbete som organisationen bedriver.

Beslutande myndighet

4 § Ansökan om statsbidrag skall lämnas in till Kriminalvården som beslutar i frågor om bidrag enligt denna förordning. Förordning (2005:1026).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1026

Redovisning

5 § En organisation som har fått statsbidrag enligt denna förordning skall redovisa till Kriminalvården hur medlen har använts samt i övrigt lämna Kriminalvården de redovisningshandlingar och verksamhetsberättelser som myndigheten bestämmer. Förordning (2005:1026).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1026

Utbetalning och återbetalning

6 § Kriminalvården får besluta att ett beviljat statsbidrag inte skall betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter eller om förutsättningarna för bidraget inte längre finns.

Kriminalvården får besluta att ett bidrag helt eller delvis skall betalas tillbaka om

  • 1. det har beviljats på felaktiga grunder,
  • 2. det inte används för det ändamål det har beviljats för, eller
  • 3. organisationen inte lämnar redovisning och handlingar som avses i 5 §. Förordning (2005:1026).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1026

Överklagande

7 § Kriminalvårdens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2005:1026).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1026

Bemyndigande

8 § Kriminalvården får meddela närmare föreskrifter om statsbidragets användning, formerna för ansökningsförfarandet och andra föreskrifter som kan behövas för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2005:1026).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1026

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:954

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L5
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:954

Förordning (2005:1026) om ändring i förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1026
Rubrik
Förordning (2005:1026) om ändring i förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation