lagen.nu

Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
2002-11-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:367
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller myndigheter under regeringen som ingår i den statliga redovisningsorganisationen, om inte Ekonomistyrningsverket beslutar annat enligt 2 §. Förordningen gäller dock inte affärsverken. Förordning (2008:1430).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:945, 2008:1430

2 § Ekonomistyrningsverket skall besluta att en myndighet inte skall omfattas av förordningen om verket bedömer att det är viktigare att det råder konkurrensneutralitet på en marknad där myndigheten bedriver verksamhet i konkurrens med en verksamhet som inte medför rätt till avdrag eller återbetalning av ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), än att myndigheten har kompensationsrätt enligt denna förordning.

Ekonomistyrningsverket skall samråda med Konkurrensverket innan beslut enligt denna bestämmelse fattas.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Har upphävts genom förordning (2008:1430).

Kompensation

4 § En myndighet som omfattas av denna förordning har rätt till kompensation för belopp, motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till verksamheten.

Myndigheten har dock inte rätt till kompensation om den ingående skatten hänför sig till utgifter för representation eller liknande ändamål. Myndigheten har inte heller rätt till kompensation om den ingående skatten omfattas av begränsningar i avdragsrätten enligt 8 kap. 9 § första stycket 1, 3 eller 4 eller 10, 15 eller 16 § mervärdesskattelagen. Förordning (2017:367).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:367
5 § Har upphävts genom förordning (2008:1430).
6 § Har upphävts genom förordning (2008:1430).

Rekvisition och redovisning mot inkomsttitel

7 § En myndighet som en viss månad har bokfört belopp som anges i 4 § får påföljande månad rekvirera motsvarande belopp från Skatteverket. Förordning (2003:1040).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1040, 2011:225

8 § Skatteverket ska betala ut det rekvirerade beloppet inom 10 dagar från det att rekvisitionen kommit in till myndigheten. Förordning (2011:225).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1040, 2011:225

9 § Skatteverket ska redovisa det rekvirerade beloppet mot inkomsttiteln Mervärdesskatt när verket betalar ut det till myndigheten. Förordning (2011:225).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1040, 2011:225
10 § Har upphävts genom förordning (2008:1430).

Ränta

11 § Har en myndighet tillgodoförts ränta till följd av att myndigheten rekvirerat ett för högt belopp vid tillämpningen av 4 §, ska myndigheten betala ett belopp motsvarande räntan till Skatteverket, om den tillgodoförda räntan inte är obetydlig. Förordning (2008:1430).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1040, 2008:1430

Tillämpningsföreskrifter

12 § Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:831

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:831

Förordning (2003:1040) om ändring i förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 7, 8, 9, 10, 11 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1040
Rubrik
Förordning (2003:1040) om ändring i förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt

Förordning (2004:945) om ändring i förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:945
Rubrik
Förordning (2004:945) om ändring i förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt

Förordning (2008:1430) om ändring i förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 3, 5, 6, 10 §§;ändr. 1, 11 §§
Ikraft
2009-02-01
SFS-nummer
2008:1430
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009 och tillämpas för tid från och med den 1 januari 2009.
  • 2. För bidrag som avses i den upphävda 3 § och som har mottagits före den 1 januari 2009 gäller de upphävda paragraferna samt 1 och 11 §§ i sin äldre lydelse.
Rubrik
Förordning (2008:1430) om ändring i förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt

Förordning (2011:225) om ändring i förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8, 9 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:225
Rubrik
Förordning (2011:225) om ändring i förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt

Förordning (2017:367) om ändring i förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:367
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utgifter för representation eller liknande ändamål som har uppstått före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2017:367) om ändring i förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation