lagen.nu

Förordning (2002:787) om Centrum för idrottsforskning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-10-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1327
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-04

1 § Vid Gymnastik- och idrottshögskolan finns Centrum för idrottsforskning. Detta centrum har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område samt att ansvara för uppföljning av statens stöd till idrotten. Centrumet ska också skapa förutsättningar för samarbete mellan forskare vid olika universitet och högskolor samt andra engagerade inom området. Förordning (2010:1789).

Ändringar/Förarbeten (3)

Organisation

2 § Centrumet leds av en styrelse som ska bestå av en ordförande och 13 andra ledamöter. Ordföranden ska utses av regeringen. Av de övriga ledamöterna ska Gymnastik- och idrottshögskolan utse en ledamot, Riksidrottsförbundet två ledamöter och följande lärosäten två ledamöter var:

– Lunds universitet efter samråd med Malmö universitet och Linnéuniversitetet,

– Göteborgs universitet efter samråd med Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad,

– Karolinska institutet efter samråd med Stockholms universitet,

– Örebro universitet efter samråd med Uppsala universitet och Linköpings universitet,

– Umeå universitet efter samråd med Mittuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Högskolan Dalarna.

Samtliga ledamöter ska utses för en tid av högst tre år. För varje ledamot utom ordföranden får det finnas en ersättare. Ersättaren ska utses på samma sätt och för samma tid som ledamoten.

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande. Förordning (2017:1327).

Ändringar/Förarbeten (3)

3 § Styrelsen skall utse en föreståndare för centrumet för en tid av högst tre år.

4 § Till styrelsen finns det knutet ett vetenskapligt råd som skall bestå av nio ledamöter. Ledamöterna i det vetenskapliga rådet skall utses av styrelsen efter samråd med Vetenskapsrådet.

5 § Det vetenskapliga rådet har till uppgift att inför styrelsen svara för den vetenskapliga bedömningen av ansökningar om forskningsstöd.

Styrelsens uppgifter

6 § Styrelsen ska

  • 1. avgöra frågor om inriktningen av centrumets verksamhet och dess arbetsformer,
  • 2. besluta om fördelningen av de resurser som ställs till förfogande för centrumets verksamhet i ärenden som förutsätter vetenskapliga bedömningar efter hörande av det vetenskapliga rådet, och
  • 3. utarbeta förslag till budgetunderlag och årsredovisning till styrelsen för Gymnastik- och idrottshögskolan. Förordning (2007:1473).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1473

Ärendenas handläggning

7 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:787

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:787

Förordning (2007:1473) om ändring i förordningen (2002:787) om Centrum för idrottsforskning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 6 §§
Ikraft
2008-02-15
SFS-nummer
2007:1473
Rubrik
Förordning (2007:1473) om ändring i förordningen (2002:787) om Centrum för idrottsforskning

Förordning (2009:1226) om ändring i förordningen (2002:787) om Centrum för idrottsforskning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1226
Rubrik
Förordning (2009:1226) om ändring i förordningen (2002:787) om Centrum för idrottsforskning

Förordning (2010:1789) om ändring i förordningen (2002:787) om Centrum för idrottsforskning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1789
Rubrik
Förordning (2010:1789) om ändring i förordningen (2002:787) om Centrum för idrottsforskning

Förordning (2017:1327) om ändring i förordningen (2002:787) om Centrum för idrottsforskning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1327
Rubrik
Förordning (2017:1327) om ändring i förordningen (2002:787) om Centrum för idrottsforskning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation