lagen.nu

Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-10-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:998
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 § Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får bedriva uppdragsutbildning enligt bestämmelserna i denna förordning.

Definitioner

2 § Med högskola avses i fortsättningen såväl universitet som högskola, och med uppdragsutbildning utbildning som anordnas mot avgift från annan än en fysisk person för den som uppdragsgivaren utser.

Utbildningar

3 § En högskola får bedriva uppdragsutbildning bara om den knyter an till sådan högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examensrätt för.

Om uppdragsgivaren är svenska staten, en svensk kommunal myndighet, ett svenskt landsting eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) gäller utöver första stycket att uppdraget ska avse

  • 1. personalutbildning, eller
  • 2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av biståndspolitiska skäl.

Trots det som anges i andra stycket 1 får uppdraget avse utbildning av personer som inte är anställda hos uppdragsgivaren, om utbildningen enligt beslut av regeringen ska ges på uppdrag av svenska staten för en bestämd kategori av personer.

När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare gäller utöver första stycket att uppdraget ska avse

  • 1. personalutbildning som är ägnad att få betydelse för deltagarnas arbete åt uppdragsgivaren, eller
  • 2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl. Förordning (2017:206).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:424, 2010:1779, 2017:206

3 a § Trots det som anges i 3 § första och andra styckena får grundutbildning till polisman enligt 4 § förordningen (2014:1105) om utbildning till polisman bedrivas som uppdragsutbildning, om utbildningen enligt beslut av regeringen får ges av en högskola på uppdrag av svenska staten. Förordning (2014:1300).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1300, 2013:1177

Utbildningarnas bedrivande

4 § Uppdragsutbildning får inte bedrivas på ett sådant sätt eller i en sådan omfattning att den får en negativ inverkan på den högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan ska bedriva.

När en högskola anordnar uppdragsutbildning som omfattar studier motsvarande mer än 60 högskolepoäng, ska högskolan skriftligen underrätta Universitetskanslersämbetet om det. Förordning (2012:718).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:424, 2012:718

Avgifter

5 § Vid uppdragsutbildning tillämpas avgiftsförordningen (1992:191). Högskolorna får själva bestämma avgiftens storlek. Avgiften skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

Examensbevis och kursbevis

6 § De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, om samma kvalitetskrav ställs på uppdragsutbildningen som på motsvarande högskoleutbildning. Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till högskoleutbildning. Förordning (2007:424).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:424

Undantag från förvaltningslagen

6 a § Bestämmelserna i 25 och 32 §§ förvaltningslagen (2017:900) om kommunikation och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden om betygssättning inom utbildningen.

Om en motivering har utelämnats ska en sådan om möjligt lämnas i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt. Förordning (2018:998).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:998

Tillgodoräknande

7 § Den som har gått igenom en sådan uppdragsutbildning som avses i 6 § har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Förordning (2007:424).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:424

Ytterligare föreskrifter

8 § Universitets- och högskolerådet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning. Förordning (2012:718).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:718

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:760

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:760

Förordning (2007:424) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4, 6, 7 §§
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:424
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
  • 2. Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en uppdragsutbildning men då inte slutfört den har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som grundläggande högskoleutbildning enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015.
Rubrik
Förordning (2007:424) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Förordning (2010:1779) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1779
Rubrik
Förordning (2010:1779) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Förordning (2012:718) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 8 §§
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:718
Rubrik
Förordning (2012:718) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Förordning (2013:1177) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 3 a §
Ikraft
2014-01-28
SFS-nummer
2013:1177
Rubrik
Förordning (2013:1177) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Förordning (2014:1300) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1300
Rubrik
Förordning (2014:1300) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Förordning (2017:206) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2017-05-01
SFS-nummer
2017:206
Rubrik
Förordning (2017:206) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Förordning (2018:998) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

Officiell autentisk version

Omfattning
ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:998
Rubrik
Förordning (2018:998) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation