lagen.nu

Förordning (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-10-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:343
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

PKU-biobanken

2 § Med vårdgivare enligt 5 kap. 1 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. avses Stockholms läns landsting.

Anmälan

3 § Anmälan enligt 2 kap. 5 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. ska utöver vad som anges i lagen innehålla uppgifter om

  • 1. namn och personnummer eller företagsnamn och organisationsnummer för huvudmannen för biobanken, och
  • 2. adress och telefonnummer till den som ansvarar för biobanken.

Inspektionen för vård och omsorgs register över biobanker enligt 2 kap. 6 § nämnda lag ska därutöver innehålla uppgifter om inspektionens beslut om att en biobank får läggas ned eller överlåtas. Registret får även innehålla uppgifter om när material ur en biobank lämnades ut. Förordning (2018:1826).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:185, 2018:1826

Direktåtkomst

3 a § Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifterna i det register som förs enligt 2 kap. 6 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier. Förordning (2013:185).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:185

Uppgiftsskyldighet

3 b § Inspektionen för vård och omsorg ska på begäran av Socialstyrelsen lämna ut uppgifter ur det register som förs enligt 2 kap. 6 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller epidemiologiska studier.

Socialstyrelsen har rätt att ta del av uppgifterna i det register som förs enligt 2 kap. 6 § lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. vid direktåtkomst enligt 3 a §. Förordning (2013:185).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:185

Övriga föreskrifter

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

4 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. hur länge vävnadsprover ska bevaras i biobanker,

2. förutsättningar för överlåtelse av en biobank, och

3. förutsättningar för nedläggning av en biobank.

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2013:185).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:185, 2019:343
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

4 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

  • 1. hur länge vävnadsprover ska bevaras i biobanker,
  • 2. förutsättningar för överlåtelse av en biobank,
  • 3. förutsättningar för nedläggning av en biobank, och
  • 4. vilka medfödda sjukdomar som vävnadsproverna i PKU- biobanken får användas för i enlighet med 5 kap. 2 § 1 lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Föreskrifter enligt första stycket 4 får beslutas efter det att medicinska och etiska bedömningar har beaktats. Förordning (2019:343).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:185, 2019:343
(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

4 a § Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. och av denna förordning. Förordning (2019:343).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:343

5 § Inspektionen för vård och omsorg får meddela ytterligare föreskrifter om förfarandet vid anmälningar enligt 2 kap. 5 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Inspektionen för vård och omsorg får även meddela föreskrifter om förfarandet vid ansökningar enligt 4 kap. 7 och 9 §§ lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Förordning (2013:185).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:185

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:746

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:746

Förordning (2013:185) om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§;nya 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 3 a, 3 b §§
Ikraft
2013-06-01
SFS-nummer
2013:185
Rubrik
Förordning (2013:185) om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Förordning (2018:1826) om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1826
Rubrik
Förordning (2018:1826) om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Förordning (2019:343) om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 4 §;ny 4 a §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:343
Rubrik
Förordning (2019:343) om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation