lagen.nu

Förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-07-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:997
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. De termer och begrepp som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.

Vad som sägs om landsting i denna förordning gäller även kommuner som inte ingår i ett landsting. Förordning (2009:633).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:633

Inskränkningar i läkemedelsförmånerna

2 § Läkemedelsförmåner enligt 5 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och kostnadsfrihet enligt 19 § samma lag får inte avse större mängd läkemedel eller andra varor än som motsvarar det beräknade behovet för 90 dagar eller, om lämplig förpackningsstorlek för 90 dagar saknas, närmast större förpackning. Detta gäller dock inte varor som avses i 18 § 1 nämnda lag.

Ett läkemedel eller en annan vara som har förskrivits får inte förskrivas på nytt så länge förskrivningen fortfarande är giltig, om syftet enbart är att få läkemedlet eller varan utlämnat på förmånligare villkor.

Om det finns särskilda skäl får dock läkemedelsförmånen avse en större mängd läkemedel och andra varor än vad som sägs i första stycket. Förordning (2006:1118).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:726, 2006:1118

3 § En ny ettårsperiod enligt 5 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. kan inte påbörjas förrän föregående ettårsperiod har gått till ända, om inget annat följer av 3 a § denna förordning. Förordning (2006:1118).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:1118

3 a § Om den mängd läkemedel eller andra varor som expedieras avser en större mängd än vad som sägs i 2 § första stycket, skall de läkemedel och andra varor som är avsedda att tillgodose tid efter det att den ettårsperiod som avses i 5 § andra stycket lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. beräknas ha löpt ut, omfattas av en kostnadsreducering. Kostnadsreduceringen skall beräknas på en ny sådan ettårsperiod, räknad från den första dagen efter att föregående ettårsperiod beräknas ha löpt ut. Förordning (2006:1118).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:1118

Arbetsplatskod

4 § Alla som har en arbetsplats och är behöriga att förskriva läkemedel eller sådana varor som avses i 18 § 2 och 3 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. har rätt att få en arbetsplatskod.

Landstinget får i övrigt besluta om utformning och fördelning av arbetsplatskod för den som har sin arbetsplats inom landstingets område.

Om landstinget finner att den sökande inte har rätt till arbetsplatskod skall ärendet överlämnas till Socialstyrelsen för prövning.

En arbetsplatskod gäller endast så länge förutsättningarna i första stycket är uppfyllda. Förordning (2006:1118).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:1118

Fastställande av inköps- och försäljningspris

4 a § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om hur inköpspris och försäljningspris enligt 7 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska fastställas. Förordning (2009:633).

4 b §Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om förutsättningar för ändring av inköpspris och försäljningspris för ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna om det

  • 1. har gått 15 år efter det att läkemedlet godkänts för försäljning, eller
  • 2. finns läkemedel som är utbytbara mot läkemedlet och som marknadsförs till öppenvårdsapotek i Sverige. Förordning (2014:466).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:633

4 c § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:490, 2017:28

Receptfria läkemedel

5 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om förutsättningarna för att ett visst receptfritt läkemedel eller en viss grupp av sådana läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna. Förordning (2008:656).

Andra varor än läkemedel

6 § Den nedsättning av priset på vissa livsmedel som föreskrivs i 20 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. gäller när ett barn lider av någon av de sjukdomar som anges i bilagan till denna förordning.

Läkemedelsverket skall upprätta en förteckning över de livsmedel som omfattas av prisnedsättningen. Verket skall också ange vilken specialistkompetens som skall krävas för att läkare skall vara behöriga att förskriva sådana livsmedel.

7 § En sådan förskrivning av livsmedel som avses i 20 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., skall göras på livsmedelsanvisning.

På livsmedelsanvisningen skall det anges hur många gånger förskrivningen får expedieras. Förskrivningen får för varje expedition avse högst den mängd livsmedel som motsvarar det beräknade behovet för 90 dagar.

Lagrumshänvisningar hit (2)

8 § En förskrivning av förbrukningsartiklar som avses i 18 § 2 och 3 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt i 8 kap. 9 § och 12 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska göras på ett hjälpmedelskort.

På hjälpmedelskortet ska det anges en sådan arbetsplatskod som avses i 4 §. Det ska också anges hur många gånger förskrivningen får expedieras. Förordning (2017:90).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:1118, 2017:90

Handläggning m.m.

9 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska meddela beslut inom 180 dagar från det att en fullständig ansökan om att ett läkemedel eller en vara ska ingå i läkemedelsförmånerna kom in till myndigheten.

Ett beslut om höjning av ett tidigare fastställt försäljningspris ska meddelas inom 90 dagar från det att ansökan kom in till myndigheten. Om de uppgifter som lämnats till stöd för ansökan är otillräckliga, ska myndigheten snarast underrätta sökanden om vilka ytterligare uppgifter som krävs och fatta sitt beslut inom 90 dagar efter att dessa kompletterande uppgifter tagits emot. Om antalet ansökningar är mycket stort, kan tidsfristen förlängas endast en gång med ytterligare 60 dagar. Sökanden ska informeras om en sådan förlängning innan fristen löpt ut.

Om inget beslut meddelas inom den tid eller de tider som anges i andra stycket har sökanden rätt att verkställa den begärda prishöjningen fullt ut.

Ett beslut om sänkning av ett tidigare fastställt försäljningspris ska meddelas så snart det är möjligt. Förordning (2008:656).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:656

10 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska offentliggöra en förteckning över de läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna samt uppgifter om vilka priser som får tas ut för dessa produkter. Denna förteckning och dessa uppgifter ska minst en gång per år överlämnas till Europeiska kommissionen. Förordning (2010:1381).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:656, 2010:1381

Giltighet av recept m.m.

11 § En förskrivning på recept är giltig ett år från utfärdandet om inte förskrivaren anger kortare giltighetstid. Det ska framgå av förskrivningen hur många gånger den får expedieras.

Förskrivningar som avses i 7 och 8 §§ är giltiga ett år från utfärdandet.

Vid varje expedition ska öppenvårdsapotekets namn och dagen för expeditionen anges på förskrivningen. För att varorna ska omfattas av läkemedelsförmåner enligt 5 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. eller kostnadsfrihet enligt 19 § samma lag får förskrivningen expedieras på nytt först då minst två tredjedelar av den tid förflutit som den tidigare expedierade mängden läkemedel eller andra varor är avsedd att tillgodose. Förskrivningen får dock expedieras dessförinnan om det finns särskilda skäl till detta.

Vid expedition av en förskrivning ska en verifikation upprättas över utlämnandet. Verifikationen ska innehålla uppgifter om vad som har förskrivits och lämnats ut. Öppenvårdsapoteket får behålla förskrivningen. Förskrivningen eller en kopia av denna utgör öppenvårdsapotekets verifikation. Förordning (2016:343).

Utbyte av läkemedel

2 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela föreskrifter om utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

I fråga om när en farmaceut kan motsätta sig utbyte enligt 21 § tredje stycket 2 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. får dock i stället Läkemedelsverket meddela föreskrifter efter att ha gett Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket tillfälle att yttra sig. Förordning (2014:466).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:1118, 2009:633, 2016:343

Sanktionsavgifter

12 a § Den sanktionsavgift som får tas ut enligt 25 a § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska bestämmas till lägst femtusen kronor och högst tio miljoner kronor. Förordning (2014:466).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:466

Utlämnande från öppenvårdsapotek

13 § Läkemedel och andra varor som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. får i brådskande fall lämnas ut trots att förskrivningen inte har gjorts på föreskriven blankett. I sådant fall ska den som förskriver intyga att det är ett brådskande fall samt lämna de uppgifter som skulle ha lämnats, om den föreskrivna blanketten hade använts.

En förskrivning som avses i denna paragraf får expedieras endast en gång. Öppenvårdsapoteket ska behålla handlingen som sin verifikation eller dokumentera uppgifterna och behålla dessa som sin verifikation. Förordning (2015:974).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:633, 2015:974

14 § Vid expedition av en förskrivning som behålls av öppenvårdsapoteket ska, om kunden begär det, öppenvårdsapoteket lämna denne en kopia av handlingen. På denna handling ska anges att den inte gäller för expedition. Förordning (2009:633).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:1118, 2009:633

15 § Vid varje expeditionstillfälle ska öppenvårdsapoteket tillhandahålla ett särskilt kvitto på det belopp som kunden betalat för varor som omfattas av läkemedelsförmånerna. Öppenvårdsapoteket ska vidta även de övriga åtgärder som behövs för att kunden ska få läkemedelsförmåner. Förordning (2009:633).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:1118, 2009:633

Öppenvårdsapotekets rätt till ersättning

16 § Har läkemedel eller annan vara som avses i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. lämnats ut kostnadsfritt eller med kostnadsreducering från öppenvårdsapoteket mot förskrivning, har öppenvårdsapoteket rätt att få ersättning av det landsting som avses i 22 § samma lag med ett belopp som motsvarar försäljningspriset respektive den föreskrivna kostnadsreduceringen.

Ersättning ska betalas i efterhand, varvid ersättning som hör till en viss månad ska betalas den första vardag som inte är lördag i den andra månaden därefter. Ersättningen ska betalas till E-hälsomyndigheten som förmedlar den till öppenvårdsapoteken. I övrigt ska ersättning betalas på det sätt landstingen, E-hälsomyndigheten och öppenvårdsapoteket kommer överens om. Förordning (2013:1036).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:633, 2013:1036

Verifikationer

17 § De handlingar som enligt denna förordning utgör öppenvårdsapotekets verifikationer ska förvaras i tre år från den dag öppenvårdsapoteket begärde ersättning för dem.

Verifikationerna ska på begäran av ett landsting överlämnas till landstinget för granskning. Förordning (2009:633).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:633

18 § Landstinget får granska ersättningsanspråk enligt 16 § samt kontrollera att läkemedel och andra varor som lämnats ut kostnadsfritt eller till nedsatt pris omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Fastställande av blanketter

19 § Läkemedelsverket ska, efter samråd med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och landstingen, fastställa blanketter som avses i 7 och 8 §§. Förordning (2008:656).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:656

Överklagande

20 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:997).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:997

Ytterligare föreskrifter

21 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om arbetsplatskoder samt om verkställighet av 18 § 2 och 3 samma lag. Förordning (2015:974).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:656, 2015:974

Bilaga

Förteckning över sådana sjukdomar som berättigar till prisnedsättning av livsmedel enligt 20 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Chron's sjukdom

Fenylketonuri

Galaktosemi

Glutenintolerans

Komjölksproteinintolerans

Kort tunntarm

Laktosintolerans (medfödd och sekundär)

Kronisk njurinsufficiens

Sojaproteinintolerans

Ulcerös colit

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:687

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
EGTL40/1989 s8
Ikraft
2002-10-01
SFS-nummer
2002:687
CELEX-nr
31989L0105

Förordning (2002:726) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2002-10-01
SFS-nummer
2002:726
Rubrik
Förordning (2002:726) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Förordning (2002:765) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2002-11-15
SFS-nummer
2002:765
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2002 men tillämpas för tid från och med den 1 oktober 2002. Beslut om försäljningspris för receptfria läkemedel som Riksförsäkringsverket har fattat enligt lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. gäller fortfarande.

Rubrik
Förordning (2002:765) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Förordning (2003:187) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2003-06-01
SFS-nummer
2003:187
Rubrik
Förordning (2003:187) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Förordning (2006:1118) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 8, 11, 14, 15 §§;ny 3 a §
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1118
Rubrik
Förordning (2006:1118) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Förordning (2007:255) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:255
Rubrik
Förordning (2007:255) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Förordning (2008:656) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 9, 10, 19, 21 §§
Ikraft
2008-09-01
SFS-nummer
2008:656
Rubrik
Förordning (2008:656) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Förordning (2009:633) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 13, 16 §§;nya 4 a, 12 §§, rubr. närmast före 4 a, 12 §§
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:633
Rubrik
Förordning (2009:633) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Förordning (2010:1381) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1381
Rubrik
Förordning (2010:1381) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Förordning (2013:1036) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:1036
Rubrik
Förordning (2013:1036) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Förordning (2014:466) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §;nya 4 b, 12 a §§, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:466
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015 i fråga om 12 § och i övrigt den 1 juli 2014.

Rubrik
Förordning (2014:466) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Förordning (2015:974) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 13, 21 §§
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:974
Rubrik
Förordning (2015:974) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Förordning (2016:343) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2016-06-01
SFS-nummer
2016:343
Rubrik
Förordning (2016:343) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Förordning (2017:28) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 4 c §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:28
Rubrik
Förordning (2017:28) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Förordning (2017:90) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:90
Rubrik
Förordning (2017:90) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

(2018:490) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr 4 c §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:490
Rubrik
(2018:490) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Förordning (2018:997) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:997
Rubrik
Förordning (2018:997) om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation