lagen.nu

Förordning (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

Departement
Finansdepartementet BB
Utfärdad
2002-06-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:112
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-15

Stödets syfte

1 § Statligt stöd enligt denna förordning får ges för att ersätta en kommuns borgensåtaganden för sådana enskilda bostadsrättsföreningar inom kommunen som har fått ett statligt reglerat bostadslån eller bidrag enligt förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder. Förordning (2018:112).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:868

Stödets omfattning och inriktning

2 § Stöd ges i mån av tillgång på medel. Förordning (2005:868).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:868

3 § Stöd får ges som statliga kreditgarantier som ersätter kommunal borgen för lån till bostadsrättsföreningar. Förordning (2018:112).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:868, 2007:230

4 § Stödet ska utformas på ett sådant sätt att statens långsiktiga kostnader hålls så låga som möjligt. Förordning (2011:238).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:238

Förfarandet i stödärenden

5 § Ansökan om stöd görs hos Boverket. Förordning (2012:547).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:868, 2012:547

6 § Stöd får endast ges om statens och kommunens åtaganden har reglerats i ett avtal mellan parterna.

Avtalet sluts för statens del av Boverket. Avtalet ska, om ärendet är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt, underställas regeringen för godkännande. Förordning (2018:112).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:868, 2011:238, 2012:547

7 § Boverket beslutar om stöd och utfärdar kreditgarantier enligt 3 §. Beslut om stöd ska förenas med villkor. Förordning (2012:547).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:868, 2011:238, 2012:547
8 § har upphävts genom förordning (2018:112).

Kreditgarantier

9 § Har upphävts genom förordning (2011:239).

10 § En kreditgaranti för lån till en bostadsrättsförening enligt 3 § får ges endast om

  • 1. det garanterade beloppet inte överstiger 99 procent av det pantvärde som har fastställts i bostadslåne- eller bidragsärendet, och
  • 2. säkerhet för de garanterade lånen kan erbjudas inom 99 procent av det pantvärde som anges i 1.

För sådan kreditgaranti gäller förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. med undantag för 4 §.

För sådan kreditgaranti gäller även 13 § förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder i dess lydelse före utgången av år 1992, om fastställande av pantvärde. Förordning (2018:112).

Ändringar/Förarbeten (4)

11 § Boverket får meddela närmare föreskrifter om kreditgarantier som avses i denna förordning.

De närmare villkoren för kreditgarantier bestäms i avtal mellan Boverket och berört kreditinstitut. Förordning (2012:547).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:868, 2012:547

Uppföljning av beviljat stöd

12 § Boverket ska bevaka att villkor för stöd följs och ta till vara statens intressen när dessa inte följs. Förordning (2012:547).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:868, 2011:238, 2012:547

Överklagande

13 § Beslut med stöd av denna förordning får inte överklagas.

14 § För kreditgarantier enligt denna förordning gäller i övrigt vad som föreskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier. Förordning (2011:238).

15 § har upphävs genom förordning (2018:112).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:238

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:664

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet BB
Förarbeten
Jfr prop. 2001/02:100 utg.omr. 18, bet. 2001/02:FiU21, rskr. 2001/02:326
Ikraft
2002-08-01
SFS-nummer
2002:664
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002, då förordningen (1998:666) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet skall upphöra att gälla.
  • 2. Ärenden som har kommit in till Bostadsdelegationen eller som regeringen har överlämnat till Bostadsdelegationen handläggs enligt äldre föreskrifter, om sökanden begär det. Vad som i den upphävda förordningen sägs om Bostadsdelegationen skall då i stället gälla Statens bostadsnämnd.

Förordning (2004:106) om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2004-01-15
SFS-nummer
2004:106
Rubrik
Förordning (2004:106) om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

Förordning (2005:868) om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:868
Rubrik
Förordning (2005:868) om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

Förordning (2007:230) om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2007-06-01
SFS-nummer
2007:230
Rubrik
Förordning (2007:230) om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

Förordning (2011:238) om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 6, 7, 8, 10, 12 §§;ny 14 §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:238
Rubrik
Förordning (2011:238) om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

Förordning (2011:239) om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 9 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:239
Rubrik
Förordning (2011:239) om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

Förordning (2012:547) om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 8, 11, 12 §§;ny 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraft
2012-10-01
SFS-nummer
2012:547
Rubrik
Förordning (2012:547) om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

Förordning (2018:112) om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 8, 15 §§, rubr. närmast före 8,15 §§;ändr. 1, 3, 6,10 §§
Ikraft
2018-04-02
SFS-nummer
2018:112
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 2 april 2018.
  • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2018:112) om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation