lagen.nu

Förordning (2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2002-02-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:754
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns bestämmelser om rätt till utdrag i vissa fall ur val- och folkomröstningsdatabasen samt databasen för sametingsvalet enligt lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar. Denna rätt, som gäller utöver rätten att ta del av allmänna handlingar enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen, avser

Ändringar/Förarbeten (5)

Utdrag

2 § Utdrag lämnas av

 • 1. den centrala valmyndigheten enligt vallagen (2005:837) i samband med allmänna val och val till Europaparlamentet,
 • 2. den centrala valmyndigheten, Sametinget eller länsstyrelsen i samband med val till Sametinget. Förordning (2013:754).

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § Utdrag får lämnas

 • 1. vid allmänt val: under perioden den 1 april–1 september det år då val till riksdagen äger rum,
 • 2. vid val till Sametinget: under perioden den 20 oktober före valåret–1 maj valåret,
 • 3. vid val till Europaparlamentet: under perioden den 1 januari valåret–fredagen två veckor före valdagen.

Utdraget ska avse samtliga personer i ett eller flera län eller i hela landet som på grundval av förhållandena vid tidpunkten för utdraget kan antas vara röstberättigade vid något av valen. Ett utdrag som rör val till Sametinget ska avse personer som anmält sig för att tas upp i sameröstlängden.

Utdraget får omfatta de röstberättigades födelsetider, namn och adresser samt uppgift om vid vilka val de har rösträtt. Förordning (2013:754).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2004:731, 2008:1278, 2013:754

4 § Utdrag får lämnas

 • 1. genom utskrift på papper,
 • 2. genom utskrift på adressetiketter, och
 • 3. på medium för automatiserad behandling.

Utdrag får lämnas endast en gång per grupp, parti eller liknande sammanslutning. Förordning (2008:1278).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:731, 2008:1278

5 § Ett utdrag genom utskrift på adressetiketter får begränsas till att avse ett urval av de personer som anges i 3 § andra stycket. Till grund för ett sådant urval får endast användas de röstberättigades födelsetider och uppgift om vid vilka val de har rösträtt. Förordning (2008:1278).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:731, 2008:1278

Kostnader m.m.

6 § För utdrag ska beställaren betala samtliga de kostnader som uppkommer hos den utlämnande myndigheten. För utdrag enligt 4 § första stycket 1 och 3 behöver avgift dock inte betalas av

 • 1. vid allmänt val: ett parti som vid något av de två senaste valen till riksdagen har fått mer än en procent av rösterna i hela landet,
 • 2. vid val till Sametinget: en grupp, ett parti eller en liknande sammanslutning som har registrerats enligt 3 kap. 9 § sametingslagen (1992:1433),
 • 3. vid val till Europaparlamentet: ett parti som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet har fått mer än en procent av rösterna i valet. Förordning (2013:754).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:754, 2008:1278

7 § Den myndighet som ska lämna ett utdrag bestämmer hur och vid vilken tidpunkt utdraget ska beställas och hur det ska utformas. Förordning (2008:1278).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1278

Överklagande

8 § Ett beslut om kostnader enligt 6 § får överklagas hos Skatteverket. Verkets beslut får inte överklagas. Förordning (2008:1278).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1278

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:62

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L6
Ikraft
2002-04-01
SFS-nummer
2002:62

Förordning (2004:731) om ändring i förordningen (2002:62) om utdrag ur val- och folkomröstningsdatabasen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft
2004-10-15
SFS-nummer
2004:731
Rubrik
Förordning (2004:731) om ändring i förordningen (2002:62) om utdrag ur val- och folkomröstningsdatabasen

Förordning (2005:852) om ändring i förordningen (2002:62) om utdrag ur val- och folkomröstningsdatabasen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:852
Rubrik
Förordning (2005:852) om ändring i förordningen (2002:62) om utdrag ur val- och folkomröstningsdatabasen

Förordning (2008:1278) om ändring i förordningen (2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§ ;nya 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 1, 2, 6, 8 §§;omtryck
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1278
Rubrik
Förordning (2008:1278) om ändring i förordningen (2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning

Förordning (2013:754) om ändring i förordningen (2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6 §§
Ikraft
2013-12-01
SFS-nummer
2013:754
Rubrik
Förordning (2013:754) om ändring i förordningen (2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation