lagen.nu

Lag (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2002-06-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1789
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10

1 § Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001 ska, utom när det gäller artiklarna 6–8, tillämpas även på Sveriges valuta. Lag (2018:1789).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:598

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet B
Förarbeten
Prop. 2001/02:168, bet. 2001/02:FiU24, rskr. 2001/02:288, EGTL344/2001 s0013-0016
Ikraft
2002-07-01
CELEX-nr
32001R2560
SFS-nummer
2002:598
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. I artikel 9 i förordningen finns bestämmelser om när förordningen blir tillämplig på gränsöverskridande betalningar som utförs i svensk valuta och om när utvidgningen får verkan.

Lag (2018:1789) om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr.
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1789
Rubrik
Lag (2018:1789) om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation