lagen.nu

Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED D
Utfärdad
2002-06-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1454
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01
Övrigt
Rättelseblad 2011:767 har iakttagits.

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller informationssamhällets tjänster och påbörjande och utövande av verksamhet som rör sådana tjänster.

Lagen är inte tillämplig på frågor som rör

 • 1. beskattning,
 • 2. behandling av personuppgifter,
 • 3. konkurrensbegränsande samarbete mellan företag,
 • 4. notariatverksamhet eller liknande verksamhet i den mån den har direkt samband med myndighetsutövning,
 • 5. verksamhet som innebär att försvara eller som ombud företräda en klient inför domstol, eller
 • 6. hasardspel där penningvärden satsas.

Definitioner

2 § I lagen avses med

informationssamhällets tjänster: tjänster som normalt utförs mot ersättning och som tillhandahålls på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare,

tjänsteleverantör: fysisk eller juridisk person som tillhandahåller någon av informationssamhällets tjänster,

etableringsstat: stat där en tjänsteleverantör har sitt fasta driftställe,

tjänstemottagare: fysisk eller juridisk person som använder någon av informationssamhällets tjänster,

det samordnade regelområdet: rättsregler med krav på informationssamhällets tjänster och på tjänsteleverantörer i fråga om påbörjande och utövande av verksamhet som rör sådana tjänster,

reglerad yrkesverksamhet: yrkesverksamhet som enligt lag eller förordning kräver auktorisation, legitimation eller liknande,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Rättsfall (1)

RH 2013:27: Fråga om straffrättsligt medverkansansvar för upphovsrättsintrång genom...

Fri rörlighet och tillämpning av svensk rätt

3 § En tjänsteleverantör med en annan etableringsstat än Sverige inom EES har rätt att, utan hinder av svenska regler inom det samordnade regelområdet, tillhandahålla tjänstemottagare i Sverige informationssamhällets tjänster.

En domstol eller annan myndighet får dock med stöd av lag vidta en åtgärd som begränsar den fria rörligheten för en sådan tjänst, om det är nödvändigt för att skydda

 • 1. allmän ordning och säkerhet,
 • 2. folkhälsan, eller
 • 3. konsumenter.

En sådan åtgärd måste vara riktad mot en bestämd tjänst som skadar eller allvarligt riskerar att skada något av dessa skyddsintressen. Åtgärden måste stå i rimlig proportion till det intresse som skall skyddas.

4 § Innan en sådan åtgärd som avses i 3 § andra stycket får vidtas måste etableringsstaten uppmanas att ingripa. Etableringsstaten och Europeiska gemenskapernas kommission måste även underrättas om att åtgärden kommer att vidtas.

I brådskande fall får åtgärden i stället utan dröjsmål anmälas till etableringsstaten och kommissionen, med uppgift om varför saken anses brådskande.

Första och andra styckena gäller inte i samband med domstolsförfaranden och brottsutredningar.

5 § Inom det samordnade regelområdet skall svensk rätt gälla för de informationssamhällets tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantörer med Sverige som etableringsstat, även om tjänsterna helt eller delvis riktar sig mot tjänstemottagare i någon annan stat inom EES.

Rättsfall (2)

NJA 2008 s. 1135: Svensk domstol har ansetts behörig att utan åtalsförordnande döma över i...
RH 2013:27: Fråga om straffrättsligt medverkansansvar för upphovsrättsintrång genom...

Lagrumshänvisningar hit (2)

6 § Bestämmelserna i 3–5 §§ är inte tillämpliga på

Rättsfall (1)

RH 2013:27: Fråga om straffrättsligt medverkansansvar för upphovsrättsintrång genom...

Ändringar/Förarbeten (4)

7 § Bestämmelserna i 3–5 §§ påverkar inte parters frihet att välja tillämplig lag för sitt avtal eller frågor om tillämplig lag för försäkringsavtal av de slag som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I). Lag (2014:1454).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1454

Allmänna informationskrav

8 § När en tjänsteleverantör tillhandahåller informationssamhällets tjänster ska leverantören ge information om sitt namn, sin adress i etableringsstaten och sin e-postadress samt i förekommande fall

 • 1. organisationsnummer,
 • 2. registreringsnummer för mervärdesskatt, och
 • 3. behörig tillståndsmyndighet.

Om en tjänsteleverantör bedriver reglerad yrkesverksamhet ska informationen även omfatta uppgifter om

 • 1. yrkestitel och den stat där denna erhållits,
 • 2. den yrkesorganisation eller liknande där tjänsteleverantören är registrerad, och
 • 3. de bestämmelser som är tillämpliga på yrkesverksamheten och sättet att få tillgång till dem.

Informationen ska finnas tillgänglig för tjänstemottagare och myndigheter på ett enkelt, direkt och stadigvarande sätt.

I fråga om leverantörer av beställ-tv gäller även 2 kap. 1 § radio-_och_tv-lagen (2010:696). Lag (2010:722).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:722

9 § Om en tjänsteleverantör vid tillhandahållandet av informationssamhällets tjänster anger priser på varor eller tjänster skall dessa anges klart och otvetydigt. Om skatt och leveranskostnader tillkommer skall detta anges särskilt.

Rättsfall (1)

MD 2010:14: Ett bolag har vid marknadsföring av mobilabonnemang på en webbplats använt...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Krav i samband med beställning

10 § En tjänsteleverantör skall tillhandahålla lämpliga och effektiva tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för en tjänstemottagare att upptäcka och rätta till sina eventuella inmatningsfel innan denne gör en beställning.

Rättsfall (1)

MD 2004:18: Förbud har meddelats en teleoperatör att dels vid marknadsföring av...

Lagrumshänvisningar hit (4)

11 § En tjänsteleverantör skall på ett klart och otvetydigt sätt innan en tjänstemottagare gör en beställning informera denne om följande:

 • 1. hjälpmedlen enligt 10 § och de tekniska steg som måste vidtas för att ingå avtal,
 • 2. vilka språk avtal kan ingås på,
 • 3. om avtal arkiveras och om de hålls tillgängliga för tjänstemottagare, samt
 • 4. de yrkesetiska regler eller liknande som tjänsteleverantören har åtagit sig att följa och sättet att få tillgång till dem på elektronisk väg.

Lagrumshänvisningar hit (2)

12 § En tjänsteleverantör skall utan onödigt dröjsmål på elektronisk väg bekräfta mottagandet av en beställning som gjorts på elektronisk väg.

Beställningar och bekräftelser skall anses mottagna när adressaten har tillgång till dem.

Lagrumshänvisningar hit (1)

13 § Avtalsvillkor skall göras tillgängliga för tjänstemottagare på ett sätt som gör det möjligt att spara och återskapa dem.

Lagrumshänvisningar hit (1)

14 § Bestämmelserna i 10 och 11 §§ samt 12 § första stycket gäller inte om avtal ingås enbart genom utväxling av e-post eller motsvarande personliga meddelanden.

Utanför konsumentförhållanden får parterna komma överens om något annat än vad som anges i 10-12 §§.

Påföljder

15 § Om en tjänsteleverantör inte ger information i enlighet med 8 och 9 samt 11-13 §§ eller inte tillhandahåller tekniska hjälpmedel enligt 10 § ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. Lag (2008:505).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:505

Ansvarsfrihet för tjänsteleverantörer i vissa fall

16 § En tjänsteleverantör som överför information som har lämnats av en tjänstemottagare i ett kommunikationsnät, eller som tillhandahåller tillgång till ett sådant nät, skall inte på grund av innehållet i informationen vara skyldig att ersätta skada eller betala sanktionsavgift, under förutsättning att leverantören inte

 • 1. initierar överföringen,
 • 2. väljer ut mottagaren av informationen, eller
 • 3. väljer ut eller ändrar informationen.

Överföringen och tillhandahållandet enligt första stycket omfattar även sådan automatisk, mellanliggande och tillfällig lagring av information som sker endast för att utföra överföringen, under förutsättning att informationen inte lagras längre än vad som rimligen krävs för överföringen.

Rättsfall (1)

RH 2013:27: Fråga om straffrättsligt medverkansansvar för upphovsrättsintrång genom...

17 § En tjänsteleverantör som överför information som har lämnats av en tjänstemottagare i ett kommunikationsnät skall, för sådan automatisk, mellanliggande och tillfällig lagring som sker endast för att effektivisera vidare överföring till andra tjänstemottagare, inte på grund av innehållet i informationen vara skyldig att ersätta skada eller betala sanktionsavgift, under förutsättning att leverantören

 • 1. inte ändrar informationen,
 • 2. uppfyller gällande villkor för tillgång till informationen,
 • 3. följer inom branschen vedertagna regler för uppdatering av informationen,
 • 4. inte ingriper i sådan inom branschen vedertagen teknik som används för att få uppgifter om användningen av informationen, och
 • 5. utan dröjsmål förhindrar vidare spridning av informationen, så snart leverantören får kännedom om att den information som ursprungligen överfördes avlägsnats eller gjorts oåtkomlig, eller om att en domstol eller myndighet har beslutat att så skall ske.

Rättsfall (1)

RH 2013:27: Fråga om straffrättsligt medverkansansvar för upphovsrättsintrång genom...

18 § En tjänsteleverantör som lagrar information som lämnats av en tjänstemottagare skall inte på grund av innehållet i informationen vara skyldig att ersätta skada eller betala sanktionsavgift, under förutsättning att leverantören

 • 1. inte känner till att den olagliga informationen eller verksamheten förekommer och, när det gäller skyldighet att ersätta skada, inte är medveten om fakta eller omständigheter som gör det uppenbart att den olagliga informationen eller verksamheten förekommer, eller
 • 2. så snart han får sådan kännedom eller medvetenhet utan dröjsmål förhindrar vidare spridning av informationen.

Vad som sägs i första stycket gäller inte om den tjänstemottagare som lämnat informationen handlar under tjänsteleverantörens ledning eller överinseende.

Rättsfall (1)

RH 2013:27: Fråga om straffrättsligt medverkansansvar för upphovsrättsintrång genom...

19 § En tjänsteleverantör som överför eller lagrar information för annan får dömas till ansvar för brott som avser innehållet i informationen endast om brottet har begåtts uppsåtligen.

Rättsfall (1)

RH 2013:27: Fråga om straffrättsligt medverkansansvar för upphovsrättsintrång genom...

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:562

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED D
Förarbeten
Prop. 2001/02:150, bet. 2001/02:LU29, rskr. 2001/02:306, EGTL178/2000 s1, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18, EGTL375/1985 s3, EGTL228/1992 s1, EGTL360/1992 s1
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:562
CELEX-nr
32000L0031, 31998L0034, 31998L0048, 31985L0611, 31992L0049, 31992L0096

Lag (2008:505) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:505
Rubrik
Lag (2008:505) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Lag (2009:359) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32, rskr. 2008/09:225, EGTL178/2000 s1, EGTL375/1985 s3, EUTL76/2008 s42, EGTL228/1992 s1, EUTL81/2008 s69, EUTL345/2002 s1, EUTL76/2008 s44
Ikraft
2009-07-01
CELEX-nr
32000L0031, 31985L0611, 2008L0018, 31992L0049, 32008L0036, 32002L0083, 32008L0019
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
2009:359
Rubrik
Lag (2009:359) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Lag (2010:722) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:722
Rubrik
Lag (2010:722) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Lag (2011:767) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280, EGTL178/2000 s1, EGTL375/1985 s3, EUTL76/2008 s42, EGTL228/1992 s1, EUTL81/2008 s69, EUTL345/2002 s1, EUTL76/2008 s44
Ikraft
2011-07-01
CELEX-nr
32000L0031, 31985L0611, 32008L0018, 31992L0049, 32008L0036, 32002L0083, 32008L0019
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
2011:767
Rubrik
Lag (2011:767) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Lag (2011:881) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315, EUTL228/1992 s1, EUTL81/2008 s69, EGTL345/2002 s1, EUTL76/2008 s44
Ikraft
2011-08-01
CELEX-nr
31992L0049, 32008L0036, 32002L0083, 32008L0019
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
2011:881
Rubrik
Lag (2011:881) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Lag (2011:1064 ) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2010/11:FiU43, rskr. 2011/12:1, EGTL228/1992 s1, EUTL81/2008 s69, EGTL345/2002 s1, EUTL76/2008 s44
Ikraft
2011-11-01
CELEX-nr
31992L0049, 32008L0036, 32002L0083, 32008L0019
Omfattning
ändr. 6 §
SFS-nummer
2011:1064
Rubrik
Lag (2011:1064 ) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Lag (2014:1454) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2015-03-01
SFS-nummer
2014:1454
Rubrik
Lag (2014:1454) om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation