lagen.nu

Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2002-05-16
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Government Offices

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagens ändamål

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning när det gäller löne- och andra anställningsvillkor.

Definition

2 § Med deltidsarbetande arbetstagare avses en arbetstagare vars normala arbetstid under en vecka eller en annan period kortare än ett år understiger arbetstiden för en jämförbar arbetstagare som enligt avtal eller lag anses arbeta heltid.

Förbud mot diskriminering

Direkt diskriminering

3 § En arbetsgivare får inte missgynna en deltidsarbetande arbetstagare eller en arbetstagare med tidsbegränsad anställning genom att tillämpa mindre förmånliga löne- eller andra anställningsvillkor än arbetsgivaren tilllämpar eller skulle ha tillämpat för arbetstagare i en likartad situation som arbetar heltid respektive har en tillsvidareanställning, om inte arbetsgivaren visar att missgynnandet saknar samband med den missgynnades deltidsarbete eller tidsbegränsade anställning.

Förbudet gäller inte om tillämpningen av villkoren är berättigad av sakliga skäl.

Rättsfall (3)

AD 2008 nr 32: Fråga om tre annonsproducenter blivit lönediskriminerade på grund av att de...
AD 2008 nr 97: Fråga om en arbetsgivare har haft rätt att lägga ut semester för...
AD 2017 nr 31: Ett antal arbetstagare, som är tillsvidareanställda som reservofficerare hos...

Indirekt diskriminering

4 § En arbetsgivare får inte missgynna en deltidsarbetande arbetstagare eller en arbetstagare med tidsbegränsad anställning genom att tillämpa löne- eller andra anställningsvillkor som framstår som neutrala men som i praktiken särskilt missgynnar deltidsarbetande eller arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Detta gäller dock inte om tillämpningen av villkoren kan motiveras av ett berättigat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet.

Rättsfall (2)

AD 2008 nr 97: Fråga om en arbetsgivare har haft rätt att lägga ut semester för...
AD 2017 nr 31: Ett antal arbetstagare, som är tillsvidareanställda som reservofficerare hos...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Påföljder

Ogiltighet m.m.

5 § Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning det föreskriver eller medger sådan diskriminering som är förbjuden enligt denna lag.

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § Om en arbetstagare diskrimineras genom en bestämmelse i ett avtal med arbetsgivaren på något sätt som är förbjudet enligt denna lag, skall bestämmelsen jämkas eller förklaras ogiltig om arbetstagaren begär det. Har bestämmelsen sådan betydelse för avtalet att det inte skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet förklaras ogiltigt.

Om en arbetstagare diskrimineras på något sätt som är förbjudet enligt denna lag genom att arbetsgivaren säger upp ett avtal eller vidtar en annan sådan rättshandling, skall rättshandlingen förklaras ogiltig om arbetstagaren begär det.

Första och andra styckena gäller inte om 5 § är tillämplig.

Rättsfall (1)

AD 2017 nr 31: Ett antal arbetstagare, som är tillsvidareanställda som reservofficerare hos...

Skadestånd

7 § Om en arbetstagare diskrimineras genom att arbetsgivaren bryter mot förbuden i 3 eller 4 §, skall arbetsgivaren betala skadestånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den kränkning som diskrimineringen innebär.

Om det är skäligt kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Rättsfall (1)

AD 2017 nr 31: Ett antal arbetstagare, som är tillsvidareanställda som reservofficerare hos...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Rättegången

8 § Mål enligt denna lag skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rätttegången i arbetstvister.

9 § När någon för talan enligt denna lag skall 64-66 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tillämpas med den skillnaden att den tidsfrist som anges i 66 § första stycket första meningen skall vara två månader.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:293

Tryckt format (PDF)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Förarbeten
Prop. 2001/02:97, bet. 2001/02:AU6, rskr. 2001/02:222, EGTL14/1998 s14, EGTL175/1999 s43
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:293
CELEX-nr
31997L0091, 31999L0070
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation