lagen.nu

Förordning (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2002-05-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1285
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

1 § När en allmän domstol har prövat en fråga om skadestånd ska en kopia av domen sändas till Datainspektionen om prövningen gäller skadestånd enligt

– artikel 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning),

7 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, eller

7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177). Förordning (2018:1285).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1285

2 § När en allmän förvaltningsdomstol har prövat en fråga om sekretess enligt 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska en kopia av domen eller beslutet sändas till Datainspektionen. Förordning (2013:466).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:466

3 § När en allmän domstol har prövat en fråga om ansvar för brott mot tystnadsplikt enligt 22 § kamerabevakningslagen (2018:1200) eller skadestånd enligt 28 § samma lag, ska en kopia av domen sändas till Datainspektionen. Förordning (2018:1285).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1285, 2013:466

4 § Datainspektionen får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna underrättelse enligt 3 §. Förordning (2013:466).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:466

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:265

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:265

Förordning (2013:466) om ändring i förordningen (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §;nya 3, 4 §§
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:466
Rubrik
Förordning (2013:466) om ändring i förordningen (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut

Förordning (2018:1285) om ändring i förordningen (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraft
2018-08-01
SFS-nummer
2018:1285
Rubrik
Förordning (2018:1285) om ändring i förordningen (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation