lagen.nu

Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-04-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1237
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Allmänna bestämmelser

(Upphör att gälla 2020-06-02 00:00:00)

1 § I denna lag finns bestämmelser om läkemedelsförmåner, prisreglering av varor som ingår i förmånen och andra därmed sammanhängande frågor.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1237
(Träder i kraft 2020-06-02 00:00:00)

1 § I denna lag finns bestämmelser om läkemedelsförmåner, prisreglering av läkemedel och andra varor, utbyte av läkemedel och därmed sammanhängande frågor. Lag (2018:1237).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1237

2 § Med läkemedel avses i denna lag sådana läkemedel enligt läkemedelslagen (2015:315) som är avsedda att tillföras människor. Lag (2015:319).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:257, 2015:319

3 § Vad som i denna lag sägs om landsting gäller även kommuner som inte ingår i ett landsting.

Förmånsberättigade personer

4 § Rätt till förmåner enligt denna lag har

 • 1. den som är bosatt i Sverige,
 • 2. den som, utan att vara bosatt här, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom eller moderskap enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och
 • 3. den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämnda förordning.

Rätt till förmåner enligt 5 och 20 §§ med undantag för varor som avses i 18 § andra punkten har även den som i annat fall, utan att vara bosatt i Sverige, har anställning här. Lag (2017:49).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2002:1145, 2010:1320, 2017:49

Läkemedelsförmånernas innehåll

5 § Med läkemedelsförmåner enligt denna lag avses ett skydd mot höga kostnader vid inköp av sådana förmånsberättigade varor som avses i 15–18 §§. Förmånerna innebär en reducering av den enskildes kostnader för sådana varor.

Kostnadsreduceringen beräknas på den sammanlagda kostnaden för varor som den förmånsberättigade köper under ett år räknat från det första inköpstillfället. Reduceringen lämnas vid varje inköpstillfälle på grundval av den sammanlagda kostnaden för de dittills och vid tillfället inköpta varorna.

Den förmånsberättigade ska under ettårsperioden sammanlagt inte betala mer än ett belopp som motsvarar 0,05 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor (kostnadstaket).

Så länge den sammanlagda kostnaden för varor enligt andra stycket inte överstiger ett belopp som motsvarar 0,5 gånger kostnadstaket lämnas ingen kostnadsreducering. När den sammanlagda kostnaden överstiger detta belopp, utgör kostnadsreduceringen

 • 1. 50 procent av den del som överstiger 0,5 gånger men inte 0,954 gånger kostnadstaket,
 • 2. 75 procent av den del som överstiger 0,954 gånger men inte 1,773 gånger kostnadstaket, och
 • 3. 90 procent av den del som överstiger 1,773 gånger men inte 2,454 gånger kostnadstaket.

När den sammanlagda kostnaden överstiger ett belopp som motsvarar 2,454 gånger kostnadstaket är den förmånsberättigade befriad från att betala ytterligare kostnader under den resterande delen av ettårsperioden.

Andra–femte styckena gäller inte varor som är kostnadsfria enligt 19 §. Lag (2015:968).

Rättsfall (1)

RÅ 2008 ref. 85: Förutsättningar för att låta läkemedlet Viagra ingå i läkemedelsförmånerna har...

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (4)

5 a § Vid beräkning av kostnadsreducering enligt 5 § ska sådana belopp som enligt 9 § andra stycket lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har lagts till grund för bestämmandet av en beslutad ersättning medräknas.

Första stycket gäller inte sådana kostnader som avser livsmedel för särskilda näringsändamål. Lag (2013:516).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:516

6 § Föreskrifterna i 5 § tillämpas i fråga om ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna om det har förskrivits för människor av läkare, tandläkare, sjuksköterska, barnmorska eller legitimerad tandhygienist i syfte att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom eller i likartat syfte och under förutsättning att receptet är försett med en kod som identifierar den arbetsplats som receptutfärdaren tjänstgör vid (arbetsplatskod).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

7 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar om ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § ska ingå i läkemedelsförmånerna och fastställer inköpspris och försäljningspris som, med de undantag som anges i 7 a och 7 b §§, ska tillämpas av öppenvårdsapoteken.

Det som sägs i första stycket om tillämpningen av fastställda priser gäller också när läkemedlet är kostnadsfritt för patienten enligt 7 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur inköpspris och försäljningspris ska fastställas. Lag (2018:1237).

Rättsfall (2)

HFD 2015 ref. 75: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut att förbjuda ett landsting att...
NJA 2008 s. 1192: Ett läkemedelsföretag har hos Läkemedelsförmånsnämnden (numera Tandvårds- och...

Lagrumshänvisningar hit (7)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:655, 2009:373, 2018:1237

7 a § Ett öppenvårdsapotek får köpa in läkemedel, som inte är utbytbara enligt 21 § första stycket, till priser som understiger det inköpspris som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har fastställt enligt 7 §. Lag (2014:460).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:460, 2009:373

7 b § Ett öppenvårdsapotek får köpa in och sälja parallellimporterade läkemedel, som är utbytbara enligt 21 § andra stycket, till priser som understiger det inköpspris respektive försäljningspris som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har fastställt enligt 7 §. Lag (2014:460).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:460, 2009:373

8 § Den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § får ansöka om att läkemedlet eller varan ska ingå i läkemedelsförmånerna enligt denna lag. Sökanden ska visa att villkoren enligt 15 § är uppfyllda och lägga fram den utredning som behövs för att fastställa inköpspris och försäljningspris.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vem som får ansöka om att ett läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § eller 5 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315) ska ingå i förmånerna.

Den som enligt första stycket ansöker om att ett läkemedel som avses i 16 a § första stycket ska ingå i förmånerna får även ansöka om att läkemedlet ska omfattas av förmånerna till dess att ansökan enligt första stycket har prövats.

Den som, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av andra stycket, ansöker om att ett läkemedel ska ingå i förmånerna ska visa att villkoren i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 § andra stycket 1 är uppfyllda. Den som enligt tredje stycket ansöker om att ett läkemedel ska ingå i förmånerna ska visa att villkoren i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 a § andra stycket 1 är uppfyllda. Lag (2018:487).

Rättsfall (2)

NJA 2008 s. 1192: Ett läkemedelsföretag har hos Läkemedelsförmånsnämnden (numera Tandvårds- och...
RÅ 2008 ref. 85: Förutsättningar för att låta läkemedlet Viagra ingå i läkemedelsförmånerna har...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:373, 2016:530

9 § Innan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket meddelar beslut i frågor som avses i 7 § ska sökanden och landstingen ges tillfälle till överläggningar med myndigheten. Lag (2008:655).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:655

10 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får på eget initiativ besluta att ett läkemedel eller en annan vara som ingår i läkemedelsförmånerna inte längre ska ingå i förmånerna. Lag (2008:655).

Rättsfall (1)

HFD 2014 ref. 30: Fråga om vissa varor utgör förbrukningsartiklar enligt 18 § 3...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:655
(Upphör att gälla 2020-06-02 00:00:00)

11 § Om det finns särskilda skäl får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att ett läkemedel eller en annan vara ska ingå i läkemedelsförmånerna endast för ett visst användningsområde.

Myndighetens beslut får förenas med andra särskilda villkor. Lag (2008:655).

Rättsfall (1)

RÅ 2008 ref. 85: Förutsättningar för att låta läkemedlet Viagra ingå i läkemedelsförmånerna har...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:655, 2018:1237
(Träder i kraft 2020-06-02 00:00:00)

11 § Om det finns särskilda skäl får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att ett läkemedel eller en annan vara ska ingå i läkemedelsförmånerna endast för ett visst användningsområde (förmånsbegränsning).

Myndighetens beslut får förenas med andra särskilda villkor. Lag (2018:1237).

Rättsfall (1)

RÅ 2008 ref. 85: Förutsättningar för att låta läkemedlet Viagra ingå i läkemedelsförmånerna har...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:655, 2018:1237

12 § På begäran av den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § ska Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att läkemedlet eller varan inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna.

På begäran av den som enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 § andra stycket har ansökt om att ett läkemedel ska ingå i förmånerna, får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att läkemedlet inte längre ska ingå i förmånerna. Lag (2016:530).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:655, 2016:530

13 § En fråga om ändring av ett tidigare fastställt inköpspris eller försäljningspris får, förutom på eget initiativ av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, tas upp av myndigheten på begäran av den som marknadsför läkemedlet eller varan, ett landsting eller den som enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 8 § andra stycket har ansökt om att läkemedlet ska ingå i förmånerna. Den som begär ändringen har även rätt till överläggningar med myndigheten. Om överläggningar inte begärs, eller om överläggningarna inte leder till en överenskommelse, kan myndigheten fastställa det nya inköpspriset eller försäljningspriset på grundval av tillgänglig utredning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förutsättningar för ändring av inköpspris och försäljningspris för ett läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna om det

 • 1. har gått 15 år efter det att läkemedlet godkänts för försäljning, eller
 • 2. finns läkemedel som är utbytbara mot läkemedlet och som marknadsförs till öppenvårdsapotek i Sverige. Lag (2016:530).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

14 § Ett fastställt inköpspris och försäljningspris för ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § ska inte längre gälla om godkännandet för försäljning av läkemedlet eller varan upphör att gälla eller Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar att läkemedlet eller varan inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna. Lag (2009:373).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:655, 2009:373

Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna

15 § Ett receptbelagt läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna och inköpspris och försäljningspris ska fastställas för läkemedlet under förutsättning att

Rättsfall (2)

RÅ 2008 ref. 85: Förutsättningar för att låta läkemedlet Viagra ingå i läkemedelsförmånerna har...
RÅ 2009 ref. 82: Vid prövningen av rätten till handikappersättning kan som merutgift godtas...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:373, 2015:319, 2017:49

16 § Ett läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § eller 5 kap. 1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315) får ingå i läkemedelsförmånerna utan att villkoren i 15 § är uppfyllda eller att ett pris har fastställts för läkemedlet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 • 1. villkoren för att ett läkemedel som avses i första stycket får ingå i förmånerna, och
 • 2. inköpspris, försäljningspris och ändring av ett tidigare fastställt inköpspris och försäljningspris för läkemedlet. Lag (2018:487).

Ändringar/Förarbeten (4)

16 a § Om den som marknadsför ett läkemedel har ansökt om att läkemedlet ska omfattas av läkemedelsförmånerna enligt 15 § och läkemedlet kan ersätta ett läkemedel som tidigare har fått säljas enligt 4 kap. 10 § läkemedelslagen (2015:315) och har ingått i förmånerna, får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att läkemedlet ska ingå i förmånerna till dess att ansökan har prövats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 • 1. villkoren för att ett läkemedel som avses i första stycket får ingå i förmånerna, och
 • 2. inköpspris, försäljningspris och ändring av ett tidigare fastställt inköpspris och försäljningspris för läkemedlet. Lag (2018:487).

16 b § Ett receptbelagt läkemedel mot en smittsam sjukdom (vaccin) får inte ingå i läkemedelsförmånerna, om sjukdomen omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram enligt smittskyddslagen (2004:168) och vaccinet är avsett för samma användningsområde och samma patientgrupp som omfattas av vaccinationsprogrammet. Lag (2016:530).

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om förutsättningarna för att ett visst receptfritt läkemedel eller en viss grupp av sådana läkemedel skall ingå i läkemedelsförmånerna.

Andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna

18 § Läkemedelsförmånerna ska, när beslut fattas enligt 7 §, omfatta

 • 1. varor för vilka det med stöd av 18 kap. 2 § läkemedelslagen (2015:315) har föreskrivits att läkemedelslagen helt eller delvis ska gälla och som förskrivs enbart i födelsekontrollerande syfte av läkare eller barnmorskor,
 • 2. förbrukningsartiklar som en förmånsberättigad behöver vid stomi och som förskrivs av läkare eller någon annan som Socialstyrelsen förklarat har behörighet till sådan förskrivning, och
 • 3. förbrukningsartiklar som en förmånsberättigad på grund av sjukdom behöver för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicinering och som förskrivs av läkare, tandläkare eller någon annan som Socialstyrelsen förklarat har behörighet till sådan förskrivning. Lag (2015:969).

Särskilda bestämmelser om kostnadsfrihet

19 § Förmånsberättigade varor som avses i 15–18 §§ ska vara kostnadsfria för en förmånsberättigad person som vid inköpstillfället inte har fyllt 18 år.

Varor som avses i 18 § 1 ska även vara kostnadsfria för en förmånsberättigad person som vid inköpstillfället inte har fyllt 21 år.

Varor som avses i 18 § 3 ska även vara kostnadsfria för en förmånsberättigad person som vid inköpstillfället har fyllt 18 år. Lag (2016:1284).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (4)

Särskilda bestämmelser om vissa varor

20 § Om regeringen föreskriver det, har den som är under 16 år rätt till reducering av sina kostnader för inköp av sådana livsmedel för särskilda näringsändamål som förskrivits av läkare med det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger 120 kronor.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer villkor för reduceringen av kostnaderna för sådana livsmedel.

Kostnaderna för livsmedlen får inte räknas samman med köp av sådana läkemedel, födelsekontrollerande medel och förbrukningsartiklar som avses i 15 och 18 §§. Lag (2006:829).

Utbyte av läkemedel

(Upphör att gälla 2020-06-02 00:00:00)

21 § Ett öppenvårdsapotek ska byta ut ett läkemedel som har förskrivits inom läkemedelsförmånerna mot det tillgängliga läkemedel inom förmånerna som det är utbytbart mot och som har lägst fastställt försäljningspris.

Ett öppenvårdsapotek ska byta ut ett läkemedel som har förskrivits inom läkemedelsförmånerna mot något av de läkemedel inom förmånerna som är tillgängliga och har ett lägre fastställt försäljningspris, när det finns utbytbarhet enbart mellan

 • 1. ett läkemedel och ett eller flera av dess parallellimporterade läkemedel, eller
 • 2. ett läkemedels parallellimporterade läkemedel.

Ett läkemedel får inte bytas ut om

 • 1. den som utfärdat receptet på medicinska grunder har motsatt sig ett utbyte,
 • 2. expedierande farmaceut på öppenvårdsapoteket har motsatt sig utbyte av läkemedel med hänsyn till att det finns anledning att anta att ett utbyte skulle innebära betydande olägenhet för patienten, eller
 • 3. patienten betalar mellanskillnaden mellan det försäljningspris som fastställts för det förskrivna läkemedlet och lägsta försäljningspris för det utbytbara läkemedel som finns tillgängligt. Om något annat utbytbart läkemedel finns tillgängligt, kan utbyte ske mot detta läkemedel, om patienten betalar hela kostnaden för det läkemedlet.

Ett öppenvårdsapotek ska upplysa patienten om att utbyte kommer i fråga och om patientens rätt att mot betalning få det förskrivna läkemedlet eller något annat utbytbart läkemedel. När utbyte sker, ska öppenvårdsapoteket skriftligen underrätta den som utfärdat receptet.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om utbyte av läkemedel. Lag (2014:461).

(Träder i kraft 2020-06-02 00:00:00)

21 § Ett öppenvårdsapotek ska byta ut ett läkemedel som har förskrivits inom läkemedelsförmånerna mot det tillgängliga läkemedel inom förmånerna som det är utbytbart mot och som har lägst fastställt försäljningspris.

Ett öppenvårdsapotek ska byta ut ett läkemedel som har förskrivits inom läkemedelsförmånerna mot något av de läkemedel inom förmånerna som är tillgängliga och har ett lägre fastställt försäljningspris, när det inom förmånerna finns utbytbarhet enbart mellan

 • 1. ett läkemedel och ett eller flera av dess parallellimporterade läkemedel, eller
 • 2. ett läkemedels parallellimporterade läkemedel.

Ett läkemedel får inte bytas ut om

 • 1. förskrivaren på medicinska grunder har motsatt sig ett utbyte,
 • 2. den expedierande farmaceuten på öppenvårdsapoteket har motsatt sig utbyte av läkemedlet med hänsyn till att det finns anledning att anta att ett utbyte skulle innebära betydande olägenhet för patienten, eller
 • 3. patienten betalar mellanskillnaden mellan det försäljningspris som fastställts för det förskrivna läkemedlet och lägsta försäljningspris för det utbytbara läkemedel som finns tillgängligt.

Om något annat utbytbart läkemedel inom förmånerna finns tillgängligt, kan utbyte ske mot detta läkemedel, under förutsättning att patienten betalar hela kostnaden för det läkemedlet.

Ett öppenvårdsapotek ska upplysa patienten om att utbyte kommer i fråga och om patientens rätt att mot betalning få det förskrivna läkemedlet eller något annat utbytbart läkemedel inom förmånerna. När utbyte sker ska öppenvårdsapoteket skriftligen underrätta förskrivaren. Lag (2018:1237).

21 a § /Ny beteckning 21 d § U:2020-06-02/ Den som har ett godkännande för försäljning av ett läkemedel som har lägst fastställt försäljningspris enligt 21 § första stycket och har bekräftat att läkemedlet ska vara tillgängligt ska tillhandahålla läkemedlet till öppenvårdsapoteken. Lag (2014:460).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:460
(Träder i kraft 2020-06-02 00:00:00)

21 a § Ett öppenvårdsapotek ska byta ut ett läkemedel som har förskrivits utanför förmånerna men i övrigt enligt 4 och 6 §§, mot

 • 1. det tillgängliga läkemedel inom förmånerna utan förmånsbegränsning som det är utbytbart mot och som har lägst fastställt försäljningspris, eller
 • 2. något av de tillgängliga läkemedlen inom förmånerna utan förmånsbegränsning, när det inom förmånerna finns utbytbarhet enbart mellan ett läkemedel och ett eller flera av dess parallellimporterade läkemedel, eller mellan ett läkemedels parallellimporterade läkemedel.

Ett läkemedel får inte bytas ut om

 • 1. förskrivaren på medicinska grunder har motsatt sig ett utbyte,
 • 2. den expedierande farmaceuten på öppenvårdsapoteket har motsatt sig utbyte av läkemedlet med hänsyn till att det finns anledning att anta att ett utbyte skulle innebära betydande olägenhet för patienten, eller
 • 3. patienten betalar hela kostnaden för det förskrivna läkemedlet.

Om något annat utbytbart läkemedel inom förmånerna finns tillgängligt, kan utbyte ske mot detta läkemedel, under förutsättning att patienten betalar hela kostnaden för det läkemedlet.

Ett öppenvårdsapotek ska upplysa patienten om att utbyte kommer i fråga och om patientens rätt att mot betalning få det förskrivna läkemedlet eller något annat utbytbart läkemedel inom förmånerna. När utbyte sker ska öppenvårdsapoteket skriftligen underrätta förskrivaren. Lag (2018:1237).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:460
(Träder i kraft 2020-06-02 00:00:00)

21 b § Ett öppenvårdsapotek ska byta ut ett läkemedel som har förskrivits enligt 7 kap. 1 § smittskyddslagen (2004:168) mot det läkemedel som utbyte skulle ha skett mot vid ett utbyte enligt

Ett läkemedel får inte bytas ut om

 • 1. förskrivaren på medicinska grunder har motsatt sig ett utbyte, eller
 • 2. den expedierande farmaceuten på öppenvårdsapoteket har motsatt sig utbyte av läkemedlet med hänsyn till att det finns anledning att anta att ett utbyte skulle innebära betydande olägenhet för patienten eller i annat fall dröjsmål med behandlingen.

Ett öppenvårdsapotek ska upplysa patienten om att utbyte kommer i fråga. När utbyte sker ska öppenvårdsapoteket skriftligen underrätta förskrivaren. Lag (2018:1237).

(Träder i kraft 2020-06-02 00:00:00)

21 c § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 • 1. utbyte mot läkemedel som omfattas av förmånsbegränsningar, och
 • 2. utbyte av läkemedel i övrigt. Lag (2018:1237).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1237
(Träder i kraft 2020-06-02 00:00:00)

21 d § Den som har ett godkännande för försäljning av ett läkemedel som har lägst fastställt försäljningspris enligt 21 § första stycket och har bekräftat att läkemedlet ska vara tillgängligt ska tillhandahålla läkemedlet till öppenvårdsapoteken. Lag (2018:1237).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Kostnader för förmåner m.m.

22 § Kostnader för förmåner enligt denna lag ersätts av det landsting inom vars område den berättigade är bosatt.

Om den berättigade inte är bosatt inom något landstings område, ska det landsting inom vars område den berättigade är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område personen är registrerad som arbetssökande, svara för kostnader för förmåner enligt denna lag. När det gäller den som är berättigad till förmåner enligt denna lag i egenskap av familjemedlem till anställd eller egenföretagare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004, ska i stället det landsting inom vars område den anställde eller egenföretagaren är förvärvsverksam eller registrerad som arbetssökande svara för kostnaderna för förmånerna.

I andra fall än som avses i första och andra styckena ersätts kostnaderna av det landsting inom vars område den som förskrivit en förmånsberättigad vara har sin verksamhetsort. Lag (2010:1320).

23 § Rätten till förmåner enligt denna lag prövas av det landsting som enligt 22 § har att svara för kostnaden för förmånerna.

Utlämnande av uppgifter

24 § Läkemedelsverket ska på begäran av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket lämna uppgifter om ett läkemedel till myndigheten om uppgifterna behövs för prövning enligt denna lag. Lag (2008:655).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:655

Tillsyn

25 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till lagen.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. Myndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till lagen ska efterlevas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Lag (2009:373).

Rättsfall (1)

HFD 2015 ref. 75: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut att förbjuda ett landsting att...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:373

Sanktionsavgifter

(Upphör att gälla 2020-06-02 00:00:00)

25 a § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får ta ut en sanktionsavgift av den

 • 1. som har tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek om öppenvårdsapoteket inte byter ut läkemedel enligt bestämmelserna i 21 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 21 §, eller
 • 2. som har ett godkännande för försäljning som inte tillhandahåller ett läkemedel enligt 21 a § eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till 21 a §.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får besluta att ta ut sanktionsavgift av någon endast om denne, inom fem år från det att överträdelsen ägde rum, har delgetts en underrättelse om att myndigheten överväger att fatta ett sådant beslut. Innan en sanktionsavgift tas ut ska den som avgiften gäller ges tillfälle att yttra sig.

Sanktionsavgiften tillfaller staten. Lag (2014:460).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1237, 2014:460
(Träder i kraft 2020-06-02 00:00:00)

25 a § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får ta ut en sanktionsavgift av den som

 • 1. har tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek om öppenvårdsapoteket inte byter ut läkemedel enligt bestämmelserna i 21–21 b §§ eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 21 c §, eller
 • 2. har ett godkännande för försäljning som inte tillhandahåller ett läkemedel enligt 21 d § eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till 21 d §.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får besluta att ta ut sanktionsavgift av någon endast om denne, inom fem år från det att överträdelsen ägde rum, har delgetts en underrättelse om att myndigheten överväger att fatta ett sådant beslut. Innan en sanktionsavgift tas ut ska den som avgiften gäller ges tillfälle att yttra sig.

Sanktionsavgiften tillfaller staten. Lag (2018:1237).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:1237, 2014:460

25 b § Sanktionsavgift får tas ut med ett belopp som fastställs med hänsyn till överträdelsens allvar.

Regeringen får meddela föreskrifter om hur sanktionsavgiftens storlek ska fastställas. Lag (2014:460).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:460

25 c § Befrielse från sanktionsavgift ska medges helt eller delvis om det är oskäligt att ta ut sanktionsavgift. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas

 • 1. om överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte förutsåg eller borde ha förutsett eller inte kunnat påverka,
 • 2. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika överträdelsen, och
 • 3. om överträdelsen i övrigt framstår som ursäktlig. Lag (2014:460).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:460

25 d § Sanktionsavgift får inte tas ut för en överträdelse som redan omfattas av ett vitesföreläggande eller vitesförbud. Lag (2014:460).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:460

Överklagande m.m.

26 § Beslut som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket eller ett landsting i ett enskilt fall meddelar enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2008:655).

Rättsfall (1)

RÅ 2008 ref. 85: Förutsättningar för att låta läkemedlet Viagra ingå i läkemedelsförmånerna har...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:250, 2008:655

27 § Andra beslut än beslut om sanktionsavgift som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket eller allmän förvaltningsdomstol meddelar enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska gälla omedelbart, om inte annat beslutas. Lag (2014:460).

Rättsfall (1)

RÅ 2009 ref. 51: Fast praxis i fråga om förutsättningarna för beslut om inhibition gäller även i...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:655, 2014:460, 2007:250

Ändringar och övergångsbestämmelser

2002:160

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2001/02:63, bet. 2001/02:SoU10, rskr. 2001/02:194, EGTL149/1971 s416
Ikraft
2002-10-01
CELEX-nr
31971R1408
SFS-nummer
2002:160
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002 då lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. upphör att gälla.
 • 2. Receptbelagda läkemedel och andra varor för vilka Riksförsäkringsverket fastställt försäljningspris enligt den äldre lagen skall ingå i läkemedelsförmånerna. Detta gäller dock inte läkemedel och varor som inte omfattas av högkostnadsskydd.
 • 3. Ansökningar rörande fastställande av försäljningspris som vid tidpunkten för ikraftträdandet är anhängiga hos Riksförsäkringsverket skall därefter handläggas av Läkemedelsförmånsnämnden. En sådan ansökan skall anses avse en begäran om att läkemedlet eller varan skall ingå i läkemedelsförmånerna.
 • 4. Vid överklagande av ett beslut av Riksförsäkringsverket som har meddelats före ikraftträdandet skall den äldre lagen tillämpas. Om ett försäljningspris fastställs skall läkemedlet eller varan ingå i läkemedelsförmånerna.
 • 5. Förmåner som uppkommit för enskild enligt 4 § i den äldre lagen skall anses som läkemedelsförmåner enligt den nya lagen.
 • 6. Ett recept som utfärdats före ikraftträdandet får expedieras inom läkemedelsförmånerna trots att det saknar arbetsplatskod.

Lag (2002:1145) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:1, utg.omr. 9, bet. 2002/03:SoU1, rskr. 2002/03:81, EGTL149/1971 s416
Ikraft
2003-01-01
CELEX-nr
31971R1408
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2002:1145
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Den nya bestämmelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 oktober 2002.

Rubrik
Lag (2002:1145) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Lag (2003:76) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:42, bet. 2002/03:SoU8, rskr. 2002/03:105
Omfattning
ändr. 5, 18, 19 §§
Ikraft
2003-04-01
SFS-nummer
2003:76
Rubrik
Lag (2003:76) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Lag (2006:257) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:70, bet. 2005/06:SoU15, rskr. 2005/06:198
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2006-05-01
SFS-nummer
2006:257
Rubrik
Lag (2006:257) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Lag (2006:829) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:829
Rubrik
Lag (2006:829) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner

Lag (2007:250) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153
Ikraft
2007-07-01
Omfattning
ändr. 21 §, rubr. närmast före 26 §;ny 27 §
SFS-nummer
2007:250
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 • 2. Beslut om utbytbarhet som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller fortfarande.
Rubrik
Lag (2007:250) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m

Lag (2008:655) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:145, bet. 2007/08:SoU21, rskr. 2007/08:256
Omfattning
ändr. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 26, 27 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft
2008-09-01
SFS-nummer
2008:655
Rubrik
Lag (2008:655) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Lag (2009:373) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226
Omfattning
ändr. 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 25 §§, rubr. närmast före 21, 25 §§;nya 7 a, 7 b §§
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:373
Rubrik
Lag (2009:373) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Lag (2010:1320) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL166/2004 s1, EGTL149/1971 s2
Ikraft
2011-01-01
CELEX-nr
32004R0883, 31971R1408
Omfattning
ändr. 4, 22 §§
SFS-nummer
2010:1320
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.
Rubrik
Lag (2010:1320) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Lag (2011:1577) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:1, utg.omr. 9, bet. 2011/12:SoU1, rskr. 2011/12:97
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
2011:1577
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för inköp av förmånsberättigade varor, om det första inköpstillfället inträffat före den 1 januari 2012.
Rubrik
Lag (2011:1577) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Lag (2012:454) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:123, bet. 2011/12:SoU20, rskr. 2011/12:260
Omfattning
ny 16 a §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:454
Rubrik
Lag (2012:454) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Lag (2012:927) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:1, utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115
Ikraft
2013-01-01
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
2012:927
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnadsbefrielse som har uppkommit före den 1 januari 2013.
Rubrik
Lag (2012:927) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Lag (2013:516) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:150, bet. 2012/13:SoU23, rskr. 2012/13:269, EUTL88/2011 s45
Ikraft
2013-10-01
CELEX-nr
32011L0024
Omfattning
ny 5 a §
SFS-nummer
2013:516
Rubrik
Lag (2013:516) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Lag (2014:460) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:93, bet. 2013/14:SoU22, rskr. 2013/14:272
Ikraft
2014-07-01
Omfattning
ändr. 7 a, 7 b, 13, 21, 27 §§;nya 21 a §, 25 a, 25 b, 25 c, 25 d §§, rubr. närmast före 25 a §
SFS-nummer
2014:460
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
 • 2. Bestämmelserna om sanktionsavgift ska tillämpas endast på överträdelser som har ägt rum efter det att de nya bestämmelserna har trätt i kraft. Bestämmelsen i 25 a § första stycket 1 tillämpas, i fråga om överträdelser på grund av att farmaceut har motsatt sig utbyte, endast på överträdelser som har begåtts från och med den 1 januari 2015.
Rubrik
Lag (2014:460) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Lag (2014:461) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:93, bet. 2013/14:SoU22, rskr. 2013/14:272
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:461
Rubrik
Lag (2014:461) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Lag (2015:319) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Omfattning
ändr. 2, 15, 16, 18 §§
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:319
Rubrik
Lag (2015:319) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Lag (2015:968) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102
Ikraft
2016-01-01
Omfattning
ändr. 5, 19 §§, rubr. närmast före 19 § sätts närmast före 20 §;ny rubr. närmast före 19 §
SFS-nummer
2015:968
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 • 2. En förmånsberättigad person som har fyllt 18 år före den 1 januari 2016 och som vid ikraftträdandet har rätt till kostnadsreducering med stöd av 5 § sjunde stycket behåller denna rätt under ett år räknat från första inköpstillfället.
 • 3. En förmånsberättigad person som fyller 18 år efter den 31 december 2015 och som vid ikraftträdandet har rätt till kostnadsreducering med stöd av 5 § sjunde stycket behåller denna rätt efter att ha fyllt 18 år under ett år räknat från första inköpstillfället.
Rubrik
Lag (2015:968) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Lag (2015:969) om ändring i lagen (2015:319) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102
Omfattning
ändr. 18 § i 2015:319
SFS-nummer
2015:969
Rubrik
Lag (2015:969) om ändring i lagen (2015:319) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Lag (2016:530) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:143, bet. 2015/16:SoU15, rskr. 2015/16:250
Omfattning
nuvarande 16 a § betecknas 16 b §;ändr. 8, 12, 13, 16 §§;ny 16 a §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2016:530
Rubrik
Lag (2016:530) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Lag (2016:1284) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:1, utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1284
Rubrik
Lag (2016:1284) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Lag (2017:49) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Omfattning
ändr. 4, 15 §§
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:49
Rubrik
Lag (2017:49) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

(2018:487) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:91, bet. 2017/18:SoU23, rskr. 2017/18:272
Omfattning
ändr. 8, 16 ,16 a §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:487
Rubrik
(2018:487) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Lag (2018:1237) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:233, bet. 2017/18:SoU31, rskr. 2017/18:370
Omfattning
nuvarande 21 a § betecknas 21 d §;ändr. 1, 7, 11, 21, 25 a §§;nya 21 a, 21 b,21 c §§
Ikraft
2018-10-01
SFS-nummer
2018:1237
Rubrik
Lag (2018:1237) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation