lagen.nu

Tillkännagivande (2001:881) av innehållet i underrättelser enligt artikel VI i Protokoll nr 1 till Luganokonventionen

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2001-11-22
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Den i Lugano den 16 september 1988 antagna konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område (Luganokonventionen) har för Sveriges del trätt i kraft den 1 januari 1993. Konventionens svenska, engelska och franska texter har publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1992:45). Samma texter finns intagna som bilaga till lagen (1992:794) om domstols internationella behörighet och om verkställighet av utländska domar enligt Luganokonventionen. Övriga texter finns tillgängliga hos Utrikesdepartementet.
Enligt artikel VI i Protokoll nr 1 till konventionen skall konventionsstaterna till depositarien översända sådana lagtexter som innebär ändringar antingen i de bestämmelser vartill hänvisas i konventionen eller i förteckningarna över domstolar som anges i avdelning III, avsnitt 2 i konventionen. Enligt 1 § tredje stycket lagen (1992:794) om domstols internationella behörighet och om verkställighet av utländska domar enligt Luganokonventionen skall regeringen tillkännage innehållet i sådana underrättelser om ändringar i nationell rätt eller i förteckningarna över domstolar som avses i artikel VI i Protokoll nr 1 till konventionen. Följande sådana underrättelser finns.
Enligt artikel 63 i Luganokonventionen skall den stat som ansluter sig till konventionen lämna den information som krävs för tillämpningen av konventionen. Den 1 februari 2000 trädde konventionen i kraft i förhållande till Polen, som har lämnat följande information.
Stat Artikel i konventionen Innehållet i underrättelsen
Finland 32.1 Ansökan skall göras vid tingsrätt.
Island 3 Hänvisningen skall avse artikel 32, fjärde stycket .
54 A.7 Hänvisningen skall avse kapitel IV lagen om kvarstad och förbud (lög um kyrrsetningu og lögbann).
Italien 3 Hänvisningarna skall avse artiklarna 3 och 4 i lag 218 av den 31 maj 1995.
Polen 3 Artiklarna 1103 och 1110 civilprocesslagen (Kodeks postepowania cywilnego) får inte tillämpas mot en person som har hemvist i en konventionsstat.
32.1 Ansökan skall göras vid sad okregowy.
37.1 och 40.1 Överklagande skall göras till sad apelacyjny.
37.2 och 41 Överklagande skall göras genom kassationsbesvär till sad najwyzszy.
55 Konventionen ersätter:
konventionen mellan Polen och Österrike om Bilateral Relations in Civil Matters and Concerning Documents, undertecknad i Wien den 11 december 1963,
konventionen mellan Polen och Frankrike om Applicable Law, Jurisdiction and Enforcement of Judgements in the Field of the Law Concerning Individuals and Families, undertecknad i Warszawa den 5 april 1967,
konventionen mellan Polen och Grekland om Mutual Assistance in Civil and Criminal Matters, undertecknad i Aten den 24 oktober 1979, och
konventionen mellan Polen och Italien om Mutual Assistance and the Recognition and Enforcement of Judgements in Civil Matters, undertecknad i Warszawa den 28 april 1989.
Portugal 3 Hänvisningarna skall avse artiklarna 65 och 65A i civilprocesslagen (Código de Processo Civil) och artikel 11 i lagen om rättegång i arbetstvister (Código de Processo de Trabalho).
32.1 Ansökan skall göras vid Tribunal de Comarca.
Storbritannien och Nordirland 32.1 och 37.1 Ansökan och överklagande skall göras i Gibraltar hos Supreme Court of Gibraltar eller, i fråga om domar om underhållsskyldighet, vid Magistrates' Court genom förmedling av Attorney General of Gibraltar.
40.1 Överklagande skall göras i Gibraltar hos Supreme Court of Gibraltar eller,i fråga om domar om underhållsskyldighet, vid Magistrates' Court.
Österrike 32.1, 37.1 och 40.1 Ansökan och överklagande skall göras hos Bezirksgericht.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:881

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
2001-12-04
SFS-nummer
2001:881
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation