lagen.nu

Lag (2001:845) om upplösning av stiftelser i vissa fall

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2001-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:736
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § En stiftelses samtliga rättigheter och skyldigheter kan efter beslut enligt denna lag övertas av ett sådant trossamfund eller en sådan organisatorisk del av ett trossamfund som har registrerats enligt lagen (1998:1593) om trossamfund. För detta krävs att

  • 1. stiftelsen omfattas av stiftelselagen (1994:1220),
  • 2. stiftelsen har bildats före den 1 januari 2000,
  • 3. trossamfundet eller den organisatoriska delen samtycker till övertagandet,
  • 4. stiftelsen har till uteslutande ändamål att främja den verksamhet som bedrivs av trossamfundet eller den organisatoriska delen, och
  • 5. det kan antas att verksamheten i trossamfundet eller den organisatoriska delen under överskådlig tid kommer att bedrivas i enlighet med det ändamål som gäller för stiftelsens verksamhet.

Kammarkollegiet prövar ärenden enligt första stycket efter ansökan från stiftelsen.

Rättsfall (1)

RÅ 2004 ref. 94: Uttagsbeskattning har skett när en stiftelses tillgångar övertagits av ett...

Lagrumshänvisningar hit (3)

2 § Om en stiftelse avser att ansöka om tillstånd enligt 1 §, skall styrelsen eller förvaltaren senast en månad före ansökan skriftligen underrätta stiftelsens kända borgenärer om detta. Underrättelserna skall innehålla uppgift om borgenärernas rätt enligt 5 § att bestrida ansökan.

Någon underrättelse behöver inte skickas till de borgenärer vilkas anspråk avser fordran på lön eller annan ersättning som har förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979) eller fordran på pension som har förmånsrätt enligt 12 eller 13 § samma lag.

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 § Till en ansökan enligt 1 § skall fogas

  • 1. ett intyg om att det registrerade trossamfundet eller den registrerade organisatoriska delen samtycker till att överta stiftelsens samtliga rättigheter och skyldigheter, och
  • 2. ett intyg från styrelsen eller förvaltaren om att stiftelsens kända borgenärer har underrättats i enlighet med 2 §.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § Om något av villkoren i 1 och 3 §§ inte är uppfyllt skall Kammarkollegiet avslå ansökan.

5 § Om ansökan inte avslås, skall Kammarkollegiet kalla stiftelsens borgenärer. Kammarkollegiet skall dock inte kalla de borgenärer vilkas anspråk avser fordran på lön eller annan ersättning som har förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979) eller fordran på pension som har förmånsrätt enligt 12 eller 13 § samma lag.

Kallelsen skall innehålla ett föreläggande för den som vill bestrida ansökan att senast en viss dag skriftligen anmäla detta vid påföljd att han eller hon annars anses ha medgett ansökan.

Kammarkollegiet skall se till att kallelsen skyndsamt kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Kammarkollegiet skall vidare skicka en särskild underrättelse om kallelsen till Kronofogdemyndigheten. Lag (2006:736).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:736

6 § Om en borgenär bestrider en ansökan inom förelagd tid, skall Kammarkollegiet överlämna ärendet till tingsrätten i den ort där stiftelsen har sitt hemvist. Om ansökan inte bestrids, skall Kammarkollegiet fatta beslut i ärendet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

7 § Den tingsrätt till vilken ett ärende överlämnats enligt 6 § skall avslå ansökan, om den eller de borgenärer som bestritt den inte har fått full betalning eller betryggande säkerhet för sina fordringar. Avslås inte ansökan, skall tingsrätten återlämna ärendet till Kammarkollegiet för beslut.

8 § När ett beslut om att bevilja en ansökan enligt denna lag har vunnit laga kraft är stiftelsen upplöst. Detta förhållande skall genast anmälas för registrering i det register som avses i 10 kap. stiftelselagen (1994:1220).

Rättsfall (1)

RÅ 2004 ref. 94: Uttagsbeskattning har skett när en stiftelses tillgångar övertagits av ett...

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna lag.

10 § Kammarkollegiets beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom tre veckor från den dag då det överklagade beslutet meddelades.

Kammarkollegiets beslut att överlämna ärenden till tingsrätt får dock inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:845

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Förarbeten
Prop. 2000/01:145, bet. 2001/02:KU4, rskr. 2001/02:19
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:845
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och skall tillämpas på ansökningar som kommit in till Kammarkollegiet före den 31 december 2003.

Lag (2006:736) om ändring i lagen (2001:845) om upplösning av stiftelser i vissa fall

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:736
Rubrik
Lag (2006:736) om ändring i lagen (2001:845) om upplösning av stiftelser i vissa fall
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation