lagen.nu

Lag (2001:837) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2003 års taxering, m.m.

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2001-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:673
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Vid 2003 års taxering skall för fysiska personer den del av den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomst som enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) anges till ett fast belopp om 200 kronor i stället utgöra en kommunal inkomstskatt. Vid tillämpning av lagen (1997:324) om begränsning av skatt skall denna skatt dock anses utgöra statlig inkomstskatt.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § Av den sammanlagda inkomstskatten enligt 1 § skall 66,5 procent utgöra skatt till kommuner och 33,5 procent skatt till landsting. Därvid skall en kommun som inte ingår i ett landsting behandlas som om den även utgjorde ett landsting.

3 § Ett totalt preliminärt belopp avseende den sammanlagda inkomstskatten skall fastställas av regeringen. Fördelning skall ske till kommunerna respektive landstingen med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november 2001. Utbetalning skall under 2002 göras av skattemyndigheten med en tolftedel per månad på sätt som närmare föreskrivs i 4 § fjärde stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § En slutavräkning av inkomstskatten skall ske när den årliga taxeringen år 2003 har avslutats. Därvid skall de bestämmelser tillämpas som gäller slutavräkning av kommunalskattemedel enligt 4 § femte stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Lagrumshänvisningar hit (1)

5 § Beslut enligt 3 och 4 §§ får överklagas hos regeringen. Lag (2003:673).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:673

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:837

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU1, rskr. 2001/02:34
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:837

Lag (2003:673) om ändring i lagen (2001:837) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2003 års taxering, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:673
Rubrik
Lag (2003:673) om ändring i lagen (2001:837) om beräkning av viss inkomstskatt på förvärvsinkomster vid 2003 års taxering, m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation