lagen.nu

Förordning (2001:770) om sjöfartsstöd

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2001-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:994
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

Allmän bestämmelse

1 § Sjöfartsstöd lämnas enligt denna förordning till arbetsgivare för skatt på sjöinkomst och för arbetsgivarens kostnader för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift.

När det gäller sjömän anställda för arbete ombord på fartyg som bedriver regelbunden persontransport mellan hamnar i Europeiska unionen (EU) lämnas sjöfartsstöd endast i fråga om medborgare i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detsamma gäller sjömän anställda på ro- ro-passagerarfartyg. Med ro-ro-passagerarfartyg avses detsamma som anges i artikel 2 a i rådets direktiv 1999/35/EG av den 29 april 1999 om ett system med obligatoriska besiktningar för en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG.

Beslut om sjöfartsstöd fattas av Trafikverket. Förordning (2010:1833).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:657, 2010:1833, 2010:788

Villkor för sjöfartsstöd

2 § Sjöfartsstöd lämnas till fysiska och juridiska personer samt till partrederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på svenskregistrerade fartyg under förutsättning att

– fartyget i sin näringsverksamhet används i trafik som är utsatt för internationell konkurrens på sjöfartsmarknaden,

– fartyget inte är registrerat i något annat register än det svenska,

– utbildningsplatser ställs till förfogande ombord på fartyget enligt Transportstyrelsens föreskrifter eller beslut i enskilda fall, och

– det finns tillräckliga försäkringar för fartyget och dess drift.

Villkoren i första stycket måste vara uppfyllda under minst en månads sammanhängande tid för att sjöfartsstöd ska lämnas. Sjöfartsstöd lämnas endast för tid när villkoren är uppfyllda. För bogserbåtar och mudderverk måste verksamheten under mer än halva stödperioden utgöra sjötransport. Förordning (2014:232).

Rättsfall (1)

HFD 2018 ref. 82: Fråga om tolkningen av konkurrensvillkoret i regelverket om sjöfartsstöd. Även...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

3 § Har upphävts genom förordning (2014:232).

3 a § Sjöfartstöd får även lämnas till fysiska och juridiska personer samt till partrederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på last- och passagerarfartyg som används i inrikestrafik om trafiken är upphandlad av staten. Fartygen får inte vara registrerade i något annat register än det svenska.

Sjöfartsstöd lämnas endast till den som har tillräckliga försäkringar för fartyget och dess drift. Förordning (2007:1107).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:1107, 2007:6

4 § Innan sjöfartsstöd lämnas ska Trafikverket ha förklarat arbetsgivaren som stödberättigad enligt 2, 3 eller 3 a §.

Om Trafikverket finner det uppenbart att det skulle strida mot syftet med sjöfartsstödet att bevilja stöd, får verket avslå en ansökan om en förklaring enligt första stycket trots att de formella kraven är uppfyllda. Förordning (2010:1833).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:6, 2010:1833

Sjöfartsstödets storlek

5 § Sjöfartsstöd lämnas för sjömän med ett belopp som motsvarar det skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) som arbetsgivaren gjort på sjöinkomster samt kostnader för arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) och allmän löneavgift enligt 1 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift på dessa inkomster. Förordning (2011:1462).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1462

Ansökan och beslut

6 § En arbetsgivare som önskar sjöfartsstöd under ett år ska senast den 1 november året dessförinnan till Trafikverket komma in med en ansökan om att förklaras vara berättigad till sjöfartsstöd under det kommande kalenderåret. Om det finns särskilda skäl, får en ansökan ges in vid en senare tidpunkt.

Trafikverkets beslut att förklara en arbetsgivare berättigad till sjöfartsstöd ska förenas med en skyldighet för arbetsgivaren att omgående anmäla förändringar som kan påverka rätten till stöd. Ett beslut ska omprövas vid ändrade förhållanden. Förordning (2010:1833).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1833

7 § I en ansökan enligt 6 § ska sökanden ange vilka fartyg ansökan omfattar och hur många utbildningsplatser som kan erbjudas på de fartyg ansökan avser. Sökanden ska också ange vilka försäkringar som gäller för fartygen och driften av dessa. Trafikverket får begära de ytterligare uppgifter av sökanden som behövs för prövning av ansökan.

Trafikverket ska årligen ta ut en avgift på 4 000 kronor för varje fartyg som omfattas av ansökan.

Om ansökan är ofullständig eller om sökanden inte betalar ansökningsavgift ska Trafikverket förelägga sökanden att inom viss tid avhjälpa bristen vid påföljd att ansökan annars inte tas upp till prövning. Om sökanden inte avhjälper bristen inom föreskriven tid ska ansökan avvisas, dock bara om bristen är så väsentlig att ansökan inte kan ligga till grund för prövning av ärendet eller om sökanden inte har betalat ansökningsavgift. Förordning (2010:1833).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1833

8 § Efter en förklaring enligt 6 § beslutas sjöfartsstöd, efter särskild ansökan, per kalendermånad. Den särskilda ansökan om sjöfartsstöd ska ha kommit in till Trafikverket senast sju dagar innan stödet ska krediteras arbetsgivarens skattekonto enligt 10 § andra stycket. Trafikverket ska fatta ett preliminärt beslut om det sjöfartsstöd som ska tillgodoföras under månaden.

Sjöfartsstöd får beviljas även om ansökan kommer in senare än den tid som anges i första stycket. En ansökan ska dock senast ha kommit in inom tre månader efter den månad som stödet avser. Förordning (2010:1833).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1833

9 § Senast inom sju dagar efter det att stödet krediterats arbetsgivarens skattekonto enligt 10 § andra stycket ska denne komma in med underlag för slutligt fastställande av stödbelopp. Underlaget ska innehålla uppgifter om

 • 1. den tid som arbetsgivaren bemannat fartyget,
 • 2. kontant bruttolön inklusive skattepliktiga förmåner, det skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) som arbetsgivaren gjort samt de avgifter som arbetsgivaren är skyldig att betala enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och
 • 3. antal avlönade dagar.

Underlaget ska vara undertecknat av arbetsgivaren samt vara granskat och godkänt av en auktoriserad eller godkänd revisor.

Om underlaget inte lämnas in inom den tid som anges i första stycket förlorar arbetsgivaren rätt till stödbeloppet, om inte Trafikverket medger annan tid för att ge in underlaget. Förordning (2011:1462).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1833, 2011:1462

Hur sjöfartsstödet tillgodoförs arbetsgivaren

10 § Sjöfartsstöd tillgodoförs en arbetsgivare genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Trafikverket ska lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för krediteringen.

Stödet krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i den månad då preliminärt beslut om stöd fattas enligt 8 §, med undantag för januari då stödet i stället krediteras den 17.

Om det stödbelopp som slutligt fastställs enligt 9 § är högre än det belopp som fastställts genom det preliminära beslutet ska mellanskillnaden krediteras arbetsgivarens skattekonto i den därpå följande månaden vid de datum som anges i andra stycket. Förordning (2011:1462).

Ändringar/Förarbeten (3)

Övriga bestämmelser

11 § Om någon har fått sjöfartsstöd på felaktiga grunder, inte kommer in med underlag enligt 9 § eller om stöd av annan anledning har betalats ut med för högt belopp ska det som mottagaren fått för mycket betalas tillbaka. Det belopp som ska återbetalas får dras av från stödbelopp som den återbetalningsskyldige därefter har rätt till.

Om det finns särskilda skäl får Trafikverket helt eller delvis befria den som tagit emot stödet från återbetalningsskyldigheten. Förordning (2010:1833).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1833

12 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Trafikverkets preliminära beslut om sjöfartsstöd enligt 8 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:994).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:657, 2010:1833, 2018:994

13 § Skatteverket ska, på begäran av Trafikverket, lämna ut sådant underlag som är av betydelse för tillämpningen av denna förordning. Förordning (2010:1833).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1031, 2010:1833

14 § Trafikverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2010:1833).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1833

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:770

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft
2001-12-01
SFS-nummer
2001:770
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001, då förordningen (1996:1559) om statligt bidrag till svensk sjöfart skall upphöra att gälla. Den nya förordningen skall tillämpas i fråga om stöd till skatt på sjöinkomst och kostnader för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift som avser lön eller annan ersättning för tiden från och med den 1 oktober 2001.
 • 2. För år 2001 skall dock en arbetsgivare som under året beviljats stöd enligt förordningen (1996:1559) om statligt bidrag till svensk sjöfart anses berättigad till stöd och behöver därför inte ansöka om att förklaras som stödberättigad enligt 6 §.

För år 2002 skall den frist som stadgas i 6 § vara den 15 december 2001.

 • 3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om bidrag till skatt på sjöinkomst och kostnader för socialavgifter avseende lön och annan ersättning för tiden före den 1 oktober 2001 som utbetalas senast den 31 december 2002. Underlag för bidrag enligt äldre föreskrifter skall redovisas till Rederinämnden senast den 31 mars 2003. När det gäller hur arbetsgivaren skall tillgodoföras dessa bidrag skall 10 § första stycket denna förordning tillämpas i stället för 11 § förordningen (1996:1559) om statligt bidrag till svensk sjöfart. Förordning (2002:796).

Förordning (2002:490) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2002-07-01
SFS-nummer
2002:490
Rubrik
Förordning (2002:490) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Förordning (2002:796) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §, p 3 övergångs.best.
Ikraft
2002-12-01
SFS-nummer
2002:796
Rubrik
Förordning (2002:796) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Förordning (2003:1031) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10, 13 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1031
Rubrik
Förordning (2003:1031) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Förordning (2007:6) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §;ny 3 a §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2007:6
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
 • 2. En ansökan om att förklaras vara berättigad till sjöfartsstöd för år 2009 enligt den nya 3 a § skall ges in till Rederinämnden senast den 15 januari 2009.
Rubrik
Förordning (2007:6) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Förordning (2007:657) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL138/1999 s1, EGTL324/2002 s53
Ikraft
2007-09-01
CELEX-nr
31999L0035, 32002L0084
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 12 §§
SFS-nummer
2007:657
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2007. Bestämmelserna i 1 och 2 §§ i sin nya lydelse tillämpas första gången i fråga om stöd till skatt på sjöinkomst och kostnader för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift som avser lön eller annan ersättning som betalats ut efter den 1 september 2007.

Rubrik
Förordning (2007:657) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Förordning (2007:1107) om ändring i förordningen (2007:6) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 a § i 2007:06
SFS-nummer
2007:1107
Rubrik
Förordning (2007:1107) om ändring i förordningen (2007:6) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Förordning (2009:902) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2009-09-01
SFS-nummer
2009:902
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009.
 • 2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om stöd till skatt på sjöinkomst och kostnader för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift som avser lön eller annan ersättning som betalas ut efter den 1 september 2009.
Rubrik
Förordning (2009:902) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Förordning (2010:788) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:788
Rubrik
Förordning (2010:788) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Förordning (2010:1833) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL138/1999 s1, EGTL324/2002 s53
Ikraft
2011-01-01
CELEX-nr
31999L0035, 32002L0084
Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§
SFS-nummer
2010:1833
Rubrik
Förordning (2010:1833) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Förordning (2011:1223) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1223
Rubrik
Förordning (2011:1223) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Förordning (2011:1462) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 9, 10 §§
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1462
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. De nya lydelserna av 5 och 9 §§ tillämpas första gången i fråga om skatteavdrag som görs från lön eller annan ersättning som betalas ut efter utgången av 2011.
Rubrik
Förordning (2011:1462) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Förordning (2014:232) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 3 §;ändr. 2 §
Ikraft
2014-06-01
SFS-nummer
2014:232
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.
 • 2. Trots 6 § får en ansökan om att förklaras berättigad till sjöfartsstöd under perioden 1 juni 2014–31 december 2014 komma in till Trafikverket senast den 1 augusti 2014.
Rubrik
Förordning (2014:232) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Förordning (2018:994) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:994
Rubrik
Förordning (2018:994) om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation