lagen.nu

Förordning (2001:706) om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2001-09-06
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-04-28
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-05-25
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2018-05-25 genom SFS 2018:262

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning tillämpas vid behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador om behandlingen är helt eller delvis automatiserad.

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter i informationssystemet, om inte annat följer av denna förordning.

I lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken finns bestämmelser om behandling av personuppgifter.

En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling som är tillåten enligt denna förordning.

Personuppgiftsansvar

3 § Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i informationssystemet.

Ändamål

4 § Ändamålet med behandlingen av personuppgifter i informationssystemet är att ge underlag för arbetet med att förebygga arbetsskador.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Vilka personuppgifter som får behandlas

5 § De personuppgifter får behandlas som behövs för

  • - registrering av arbetsskador,
  • - bearbetning av uppgifter om registrerade arbetsskador,
  • - framställning av statistik,
  • - skadeutredningar,
  • - tillsynsverksamhet,
  • - forskning och undervisning,
  • - planering, uppföljning och utvärdering av förebyggande arbete mot arbetsskador, och
  • - fullgörande av underrättelseskyldighet som följer av lag eller annan författning.

Behandling av känsliga personuppgifter

6 § Bara sådana känsliga personuppgifter som rör hälsa får behandlas och det får ske endast om behandlingen är oundgängligen nödvändig för de ändamål som anges i 4 §.

Utan hinder av bestämmelsen i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) får uppgifter om språktillhörighet behandlas.

Rättelse och skadestånd

7 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Överklagande

8 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om rättelse enligt 7 § och om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får dock inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:706

Tryckt format (PDF)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-05-25
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:706

Förordning (2018:262) om upphävande av förordningen (2001:706) om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:262
Rubrik
Förordning (2018:262) om upphävande av förordningen (2001:706) om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation