lagen.nu

Förordning (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2001-08-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:649
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-01-01 genom SFS 2018:1746

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården.

Av 34 och 39 §§ framgår att det inom kriminalvården skall föras ett centralt kriminalvårdsregister och ett säkerhetsregister. I 36 § finns bestämmelser om skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter som behövs för det centrala kriminalvårdsregistret.

Definitioner

2 § I denna förordning avses med

känsliga uppgifter: sådana uppgifter som avses i 5 § första stycket lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården,

personutredning: sådana yttranden som avses i 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m., och 5 kap. 9 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder,

allvarlig brottslig verksamhet: verksamhet som innefattar brott för vilket är föreskrivet fängelse i två år eller däröver.

Gemensamma bestämmelser

Uppgifter som får behandlas

3 § I fråga om personer som avses i 1 § första stycket 1-9 lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården får, i den utsträckning det är nödvändigt för det ändamål för vilket behandlingen utförs, följande personuppgifter behandlas:

 • 1. namn, personnummer eller annan identifieringsuppgift, fotografi, adress, telefonnummer, yrke och utbildning, kön, medborgarskap och språk,
 • 2. kommun där den registrerade är folkbokförd och socialdistrikt,
 • 3. namn, adress, telefonnummer, telefaxnummer och e-postadress som rör
  • a) ombud eller ställföreträdare för den registrerade,
  • b) arbetsgivare, utbildningsanstalt eller liknande och kontaktperson,
  • c) statlig eller kommunal befattningshavare som i tjänsten tar befattning med den registrerade, och
  • d) tolk som anlitas av kriminalvården,
 • 4. närståendes namn, adress och telefonnummer samt relation till den registrerade,
 • 5. uppgifter om genomförd personutredning och rättspsykiatrisk undersökning, läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. samt utredning med ett utlåtande om risk för återfall i brottslighet enligt 10 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,
 • 6. uppgifter om domstols dom eller slutliga beslut som avser fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst eller förvandlingsstraff för böter eller vite, samt beslut i häktningsfråga,
 • 7. uppgifter om domstols avräkningsunderlag,
 • 8. brott för vilket den registrerade är skäligen misstänkt,
 • 9. uppgifter om ansökan om nåd samt regeringens beslut om nåd,
 • 10. annat beslut av regeringen som avser den registrerade och som har betydelse för verkställigheten av påföljd,
 • 11. uppgifter om ansökan och beslut enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,
 • 12. uppgifter om dom, beslut eller föreläggande av allmän förvaltningsdomstol eller av myndighet inom eller utom kriminalvården som avser den registrerade och som har betydelse för verkställigheten av påföljd,
 • 13. uppgifter om överklagande av domstols dom eller beslut, regeringens beslut eller myndighets beslut,
 • 14. tidpunkt för verkställighetens början, prövotid och övervakningstid,
 • 15. tidpunkt för frigivning från kriminalvårdsanstalt samt återstående strafftid vid villkorlig frigivning,
 • 16. uppgifter om verkställighet av samhällstjänst och intensivövervakning med elektronisk kontroll,
 • 17. beslut av myndighet i Sverige eller annan stat om verkställighet av påföljd som avser den registrerade,
 • 18. uppgifter i övrigt angående verkställighet av påföljd,
 • 19. tidpunkten för bortfallande av fängelse enligt 35 kap. 8 och 9 §§ brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter eller vite enligt 18 och 21 §§ bötesverkställighetslagen (1979:189), och
 • 20. grunden för intagning i häkte eller kriminalvårdsanstalt i fall som avses i 1 § första stycket 8 lagen om behandling av personuppgifter inom kriminalvården (2001:617) eller anledning till transport inom kriminalvårdens transporttjänst. Förordning (2006:1126).

Lagrumshänvisningar hit (12)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:1126

Behandling av känsliga uppgifter

4 § Vid behandling av personuppgifter enligt 3 § 5 och 6 samt 9-13 får, om det är oundgängligen nödvändigt, känsliga uppgifter behandlas. Förordning (2006:1126).

Lagrumshänvisningar hit (8)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:1126

Behandling av uppgifter om personer som är föremål för personutredning

Uppgifter som får behandlas

5 § I fråga om personer som är föremål för personutredning får utöver vad som anges i 3 och 4 §§ följande personuppgifter behandlas:

 • 1. uppgift om att den registrerade är intagen i häkte eller kriminalvårdsanstalt med angivande av häktet eller anstalten,
 • 2. uppgifter om domstols begäran om personutredning samt uppgifter om begäran om hjälp med yttrande från annan enhet inom Kriminalvården,
 • 3. uppgifter om tidigare domar, brott den registrerade tidigare har begått, tidigare ådömd påföljd och uppgifter om verkställigheten av denna,
 • 4. datum då personutredning har lämnats till domstolen,
 • 5. datum för huvudförhandling och domstols dom,
 • 6. uppgift om den påföljd som den registrerade har dömts till eller uppgift om att åtalet har ogillats, och
 • 7. uppgifter om den misstänktes personliga förhållanden som behövs för att utreda vilka åtgärder som kan antas förebygga framtida brottslighet. Förordning (2005:1025).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1097
6 § Har upphävts genom förordning (2003:1097).

Behandling av känsliga uppgifter

7 § Vid behandling av personuppgifter enligt 5 § 3 och 7 får känsliga uppgifter behandlas om uppgifterna inhämtats inför upprättandet av personutredningen och det är oundgängligen nödvändigt för syftet med behandlingen. Förordning (2003:1097).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1097

Gallring

8 § Uppgifter som avses i 5-7 §§ skall gallras senast två år efter det att det mål i vilket personutredningen har begärts slutligt har avgjorts. Om den som personutredningen avser har dömts till fängelse, skyddstillsyn eller villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst, skall dock uppgifterna gallras senast tio år efter det att den senaste påföljden helt har verkställts. Förordning (2005:10).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:10

Behandling av personuppgifter om häktade m.fl.

Uppgifter som får behandlas

9 § I fråga om personer som är häktade får utöver vad som anges i 3 och 4 §§ följande personuppgifter behandlas:

 • 1. uppgifter om den häktades ankomst till häktet och om tilldelat inskrivningsnummer,
 • 2. datum och tidpunkt för anhållande och häktning,
 • 3. restriktioner som avses i 24 kap. 5 a § rättegångsbalken,
 • 4. anknytning till annan häktad eller anhållen med anledning av att denne är misstänkt för delaktighet i samma brott som den häktade,
 • 5. medgivande från den häktade om granskning av försändelse enligt 3 kap. 8 § häkteslagen (2010:611),
 • 6. uppgifter om tid, plats, bevakning och villkor vid besök,
 • 7. tjänsteutövande besökares namn, adress, telefonnummer och titel,
 • 8. namn, personnummer, adress, telefonnummer och uppgift om språk och relation till den häktade samt sådana uppgifter som avses i 3 kap. 11 § häkteslagen om annan besökare än som avses i 7 och om person som en häktad tillåts att ha elektronisk kommunikation med,
 • 9. tilldelat rum och specialkost samt uppgifter om förvaring av den häktades tillhörigheter,
 • 10. behov av hälso- och sjukvård,
 • 11. behov av vård eller behandling relaterad till missbruk eller till den häktades brottslighet,
 • 12. behov av utbildning och uppgifter om sysselsättning,
 • 13. plats utanför förvaringslokalen där den häktade vistas under permission eller med anledning av sjukdom, undersökning, förhör, förhandling eller liknande,
 • 14. uppgifter om omständigheter som Kriminalvården måste beakta vid frigivning,
 • 15. uppgifter om att den häktade har svensk pension och om underrättelse till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten med anledning av frihetsberövandet,
 • 16. uppgifter om transport,
 • 17. uppgifter om tidigare inträffad fritagning eller avvikelse eller försök eller förberedelse till det samt risk för fritagning eller avvikelse,
 • 18. uppgifter om att den häktade tidigare i häkte eller under verkställigheten av fängelsestraff har gjort sig skyldig till våld eller hot om våld mot personal inom kriminalvården eller mot andra intagna i häkte eller anstalt eller uppgift om framtida risk för sådant våld eller hot,
 • 19. uppgifter om att den häktade tidigare i häkte eller under verkställigheten av fängelsestraff allvarligt stört ordningen inom häktet eller anstalten eller uppgift om framtida risk för sådant handlande,
 • 20. uppgifter om att den häktade tidigare i häkte eller under verkställigheten av fängelsestraff befattat sig med sådana medel som avses i 4 kap. 8 § häkteslagen eller 8 kap. 8 § fängelselagen (2010:610) eller uppgift om framtida risk för befattning med sådana medel,
 • 21. uppgifter om annan misskötsamhet,
 • 22. uppgifter om sådan kontroll som avses i 4 kap. 5 § häkteslagen,
 • 23. tidpunkt då den häktade har delgetts domstols dom och uppgifter om nöjdförklaring,
 • 24. uppgifter om utskrivning,
 • 25. uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av ett ärende som enligt lag eller förordning ska prövas av Kriminalvården. Förordning (2011:148).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

Journaler

10 § Kriminalvården får i fråga om den som är häktad utöver vad som anges i 3, 4 och 9 §§ behandla personuppgifter i en sådan journal som avses i 5 § häktesförordningen (2010:2011) och 6 § andra stycket förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården. En sådan journal får innehålla uppgifter om alla beslut som har fattats, viktiga händelser under vistelsen i häkte och väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder som gäller den häktade. Den får även innehålla uppgifter om omständigheter i övrigt som är av betydelse under vistelsen i häkte. Förordning (2011:148).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

11 § Har upphävts genom förordning (2003:1097).

Behandling av känsliga uppgifter

12 § Vid behandling av personuppgifter enligt 9 § 10, 11, 16, 22 och 25 samt 10 § får känsliga uppgifter behandlas om det är oundgängligen nödvändigt för syftet med behandlingen. Förordning (2003:1097).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1097

Gallring

13 § Uppgifter om en häktad skall gallras senast två år efter det att den häktade har frigivits från häktet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Bestämmelsernas omfattning

14 § Bestämmelserna i 9-13 §§ gäller även i fråga om sådana personer som är intagna i häkte och som avses i 1 § första stycket 8 lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården.

Behandling av personuppgifter beträffande fängelsedömda m.fl.

Uppgifter som får behandlas

15 § I fråga om personer som är dömda till fängelse får utöver vad som anges i 3 och 4 §§ följande personuppgifter behandlas:

 • 1. sådana uppgifter som avses i 5 § 7 samt 9 § 1, 6–12, 15–21 och 24 och som när det gäller den som är häktad respektive misstänkt i stället ska avse den som är intagen i kriminalvårdsanstalt,
 • 2. anknytning till annan intagen som är dömd för delaktighet i samma brott som den dömde,
 • 3. uppgifter om placering i avskildhet och undersökning enligt 6 kap. fängelselagen (2010:610) och om användande av fängsel och undersökning enligt 8 kap. 10 § samma lag,
 • 4. uppgifter om placering på säkerhetsavdelning,
 • 5. uppgift om att målsägande i enlighet med 35 § fängelseförordningen (2010:2010) ska underrättas,
 • 6. uppgifter om permissioner och vistelser utanför anstalt enligt 9 kap. 1 §, 10 kap. 1, 2 och 4 §§ samt 11 kap. 1 § fängelselagen,
 • 7. uppgifter om sådan kontroll som avses i 8 kap. 6 § fängelselagen,
 • 8. beslut om att den dömde ska inställa sig i anstalt eller påbörja intensivövervakning med elektronisk kontroll, beslut om uppskov med verkställighet och begäran om förpassning genom Polismyndighetens försorg,
 • 9. övervakarens namn, adress och telefonnummer,
 • 10. uppgift om att den dömde har ålagts näringsförbud, kontaktförbud, förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder eller tillträdesförbud,
 • 11. uppgifter om beslut enligt 26 kap. 18 och 19 §§, 27 kap. 6 § 1 och 2 och 28 kap. 7 § brottsbalken, och
 • 12. uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av ett ärende som enligt lag eller förordning ska prövas av Kriminalvården.

I fråga om den som verkställer fängelsestraffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll tillämpas bestämmelserna i första stycket 1 när det gäller hänvisningen till 5 § 7 och första stycket 8–12. Förordning (2015:649).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (8)

Journaler

16 § Kriminalvården får i fråga om den som är dömd till fängelse utöver vad som anges i 3, 4 och 15 §§ behandla personuppgifter i en sådan journal som avses i 5 § fängelseförordningen (2010:2010), 12 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, 4 kap. 6 a § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder och 6 § andra stycket förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården. En sådan journal får innehålla uppgifter om alla beslut som har fattats, viktiga händelser under verkställigheten och väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder om den intagne, den som står under övervakning efter villkorlig frigivning och den som transporteras av kriminalvårdens transporttjänst. Journalen får även innehålla uppgifter om omständigheter i övrigt som är av betydelse för verkställigheten. Förordning (2011:148).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

17 § Har upphävts genom förordning (2003:1097).

Behandling av känsliga uppgifter

18 § Vid behandling av personuppgifter enligt 15 § första stycket 1 när det gäller hänvisningen till 5 § 7 och 9 § 10,

11 och 16 får känsliga uppgifter behandlas. Sådana uppgifter får också behandlas enligt 15 § första stycket 3, 6, 7 och 12 samt 16 §.

Känsliga uppgifter enligt första stycket får endast behandlas om det är oundgängligen nödvändigt. Förordning (2011:148).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1097, 2011:148

Gallring

19 § Uppgifter i en sådan journal som avses i 16 § skall gallras senast tio år efter det att det senaste straffet avseende den registrerade helt har verkställts. I övrigt skall uppgifter om en person som är dömd till fängelse gallras senast två år efter det att villkorlig frigivning har skett eller intensivövervakning med elektronisk kontroll har upphört.

I fråga om uppgifter om personer som avses i 1 § första stycket 8 lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården skall dock gallring ske senast två år efter det att den registrerade har lämnat anstalten. Förordning (2005:10).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:10

Bestämmelsernas omfattning

20 § Bestämmelserna i 15-19 §§ gäller även i fråga om den som

 • 1. är ålagd fängelse som förvandlingsstraff för böter eller vite,
 • 2. på grund av en utländsk dom skall verkställa fängelsepåföljd i Sverige, eller
 • 3. är intagen i kriminalvårdsanstalt i fall som avses i 1 § första stycket 8 lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården.

Behandling av personuppgifter om skyddstillsynsdömda

Uppgifter som får behandlas

21 § I fråga om personer som är dömda till skyddstillsyn får utöver vad som anges i 3 och 4 §§ följande personuppgifter behandlas:

 • 1. sådana uppgifter som avses i 5 § 7 samt 15 § 10 och 11,
 • 2. uppgifter om sysselsättning,
 • 3. övervakarens namn, adress och telefonnummer,
 • 4. uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av ett ärende som enligt lag eller förordning ska prövas av Kriminalvården. Förordning (2011:148).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1097, 2011:148

Journaler

22 § Kriminalvården får i fråga om den som är dömd till skyddstillsyn utöver vad som anges i 3, 4 och 21 §§ behandla personuppgifter i en sådan journal som avses i 2 kap. 10 § och 3 kap. 5 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder och 6 § andra stycket förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården. En sådan journal får innehålla uppgifter om alla beslut som har fattats, viktiga händelser under verkställigheten och väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder som gäller den dömde. Den får även innehålla uppgifter om omständigheter i övrigt som är av betydelse för verkställigheten. Förordning (2011:148).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Behandling av känsliga uppgifter

23 § Vid behandling av personuppgifter enligt 21 § 1 och 22 § får känsliga uppgifter behandlas om det är oundgängligen nödvändigt för syftet med behandlingen. Förordning (2003:1097).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1097

Gallring

24 § Uppgifter i en sådan journal som avses i 22 § skall gallras senast tio år efter det att den senaste påföljden avseende den registrerade helt har verkställts. I övrigt skall uppgifter om en person som är dömd till skyddstillsyn gallras senast två år efter det att övervakningen har upphört. Förordning (2005:10).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:10

Bestämmelsernas omfattning

25 § Bestämmelserna i 21-24 §§ tillämpas även i fråga om en person som på grund av en utländsk dom skall undergå skyddstillsyn eller motsvarande påföljd i Sverige.

Behandling av personuppgifter om personer dömda till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst

Journaler

26 § Kriminalvården får i fråga om den som är dömd till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst utöver vad som anges i 3 och 4 §§ behandla personuppgifter i en sådan journal som avses i 3 kap. 5 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder. En sådan journal får innehålla uppgifter om samtliga beslut som har fattats, viktiga händelser under verkställigheten och väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder som gäller den dömde. Den får även innehålla uppgifter om omständigheter i övrigt som är av betydelse för verkställigheten. Förordning (2005:1025).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1097

Behandling av känsliga uppgifter

27 § Vid behandling enligt 26 § får känsliga uppgifter behandlas om det är oundgängligen nödvändigt för syftet med behandlingen. Förordning (2003:1097).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1097

Gallring

28 § Uppgifter i en sådan journal som avses i 26 § skall gallras senast tio år efter det att den senaste påföljden avseende den registrerade helt har verkställts. I övrigt skall uppgifter om en person som är dömd till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst gallras senast två år efter det att föreskriften om samhällstjänst helt har verkställts. Förordning (2005:10).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:10

Bestämmelsernas omfattning

29 § Bestämmelserna i 26-28 §§ tillämpas även i fråga om en person som på grund av en utländsk dom skall undergå villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst eller motsvarande påföljd i Sverige.

Behandling av personuppgifter om person som annars transporteras av kriminalvårdens transporttjänst

Uppgifter som får behandlas

30 § I fråga om personer som avses i 1 § första stycket 9 lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården får utöver vad som anges i 3 § följande personuppgifter behandlas:

 • 1. uppgifter om datum och klockslag för transport, platser mellan vilka transport skall ske samt den transporterades plats i transportfordonet,
 • 2. bevakning,
 • 3. omständigheter som kan vara av betydelse för säkerheten vid transporten,
 • 4. uppgifter om omständigheter i övrigt som är av väsentlig betydelse för genomförandet av transporten.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Journaler

31 § I fråga om den som transporteras får Kriminalvården utöver vad som anges i 3 och 30 §§ behandla personuppgifter i en sådan journal som avses i 6 § andra stycket förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården. En sådan journal får innehålla uppgifter om alla beslut som har fattats, viktiga händelser under transporten och väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder som gäller den registrerade. Den får även innehålla uppgifter om omständigheter i övrigt som är av betydelse för transporten. Förordning (2011:148).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Behandling av känsliga uppgifter

32 § Vid behandling av personuppgifter enligt 30 § 3 och 31 § får känsliga uppgifter behandlas om det är oundgängligen nödvändigt för syftet med behandlingen. Förordning (2003:1097).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1097

Gallring

33 § Uppgifter i en sådan journal som avses i 31 § skall gallras senast två år efter det att transporten avseende den registrerade har utförts. I övrigt skall uppgifter om en sådan person som avses i 30 § gallras senast sex månader efter det att transporten har utförts.

Centrala kriminalvårdsregistret

Registrets ändamål och innehåll

34 § För de ändamål som anges i 3 § första stycket 1 och 2 lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården skall Kriminalvården föra ett register (centrala kriminalvårdsregistret) över personer som

 • 1. har dömts till fängelse, skyddstillsyn eller villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst,
 • 2. har ålagts förvandlingsstraff för böter eller vite,
 • 3. eller på grund av en utländsk brottmålsdom skall verkställa en sådan påföljd som avses i 1 och 2 i Sverige. Förordning (2005:1025).

Lagrumshänvisningar hit (1)

35 § Det centrala kriminalvårdsregistret får innehålla sådana uppgifter som avses i 3 § 1, 5–7, 9–11 och 13–19, i 15 § 1 när det gäller hänvisningen till 9 § 16, i 15 § 6 och 9 och i 21 § 2. Förordning (2011:148).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:1126, 2011:148

Skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter som behövs för registret

36 § För registrering i det centrala kriminalvårdsregistret ska nedan angivna myndigheter lämna uppgifter till Kriminalvården i följande fall.

Uppgift lämnas av Uppgift lämnas om
1. Polismyndigheten Dom eller slutligt beslut som avser fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst eller förvandlingsstraff för böter eller vite
Överklagande av dom eller slutligt beslut som det har lämnats uppgift om tidigare
Beslut under rättegången att vidare verkställighet inte får äga rum beträffande den som har dömts till skyddstillsyn
Att dom eller slutligt beslut som uppgift har lämnats om tidigare har vunnit laga kraft
Att påföljd i dom eller slutligt beslut som uppgift har lämnats om tidigare har ändrats till annan påföljd än fängelse, skyddstillsyn eller villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst
Att fängelse på livstid har omvandlats till fängelse på viss tid enligt lagen ( 2006:45 ) om omvandling av fängelse på livstid
2. Regeringskansliet Beslut i nådeärenden
 • 3. Migrationsverket, en migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen Beslut om att inhibition av en allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott meddelas eller upphävs, att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas en utlänning som har utvisats på grund av brott eller att ett utvisningsbeslut på grund av brott helt eller delvis upphävs Förordning (2014:1162).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (5)

Utlämnande av uppgifter, m.m.

37 § Uppgifter i det centrala kriminalvårdsregistret ska på begäran lämnas ut till Regeringskansliet, en domstol, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Justitiekanslern, Riksdagens ombudsmän, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Datainspektionen eller en myndighet som får besluta om frihetsberövande åtgärd enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott, lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, utlänningslagen (2005:716) eller lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder.

Dessutom får Regeringskansliet, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ha direktåtkomst till registret. För Regeringskansliet får dock endast sådana uppgifter göras tillgängliga som behövs i ärenden om nåd i brottmål. Förordning (2014:1162).

Ändringar/Förarbeten (4)

Gallring

38 § Har upphävts genom förordning (2005:10).

Säkerhetsregistret

Registrets ändamål och innehåll

39 § För att upprätthålla säkerheten och förebygga brott ska det inom Kriminalvården föras ett särskilt register (säkerhetsregistret) över personer som är häktade eller sådana intagna i kriminalvårdsanstalt som avses i 1 § första stycket 3 och 7 lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården och som

 • 1. är eller tidigare har varit placerade på säkerhetsavdelning,
 • 2. under tid i häkte eller under verkställighet av ett fängelsestraff gjort sig skyldiga till allvarligt hot eller våld mot personal inom kriminalvården eller mot andra intagna i häkte eller kriminalvårdsanstalt,
 • 3. under tid i häkte eller under verkställighet av ett fängelsestraff befattat sig med narkotika som inte varit avsedd för eget bruk,
 • 4. rymt eller fritagits från häkte eller kriminalvårdsanstalt eller förberett eller gjort försök till rymning eller fritagning, eller
 • 5. misstänks för att under tid i häkte eller under verkställighet av ett fängelsestraff ha deltagit i nätverk som bidrar till allvarliga ordningsstörningar eller brottslig verksamhet. Förordning (2011:148).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:148

40 § Säkerhetsregistret får utöver vad som anges i 39 § omfatta häktade eller intagna om det finns särskild anledning att anta att de under den tid som häktningen eller verkställigheten av fängelsestraffet pågår tillsammans med andra kan komma att

 • 1. utöva allvarlig brottslig verksamhet,
 • 2. göra sig skyldiga till hets mot folkgrupp enligt 16 kap. 8 § brottsbalken eller sådant brott mot allmän verksamhet som avses i 17 kap. 1, 2 och 10 §§ samma balk,
 • 3. allvarligt störa ordningen inom häktet eller anstalten,
 • 4. delta i nätverk som bidrar till allvarliga ordningsstörningar eller brottslig verksamhet, eller
 • 5. förbereda rymning eller fritagning.

Om regeringen med stöd av 7 kap. 11 § fängelselagen (2010:610) har beslutat om avvikelser från bestämmelserna i 7 kap. samma lag i fråga om en intagen, ska registret omfatta en sådan intagen, om det inte är uppenbart obehövligt. Förordning (2011:148).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:386, 2011:148

41 § Säkerhetsregistret får föras för att samla, bearbeta och analysera information som ger underlag för åtgärder för att upprätthålla säkerheten eller förebygga brott och får innehålla de uppgifter som behövs för detta ändamål.

Registret skall innehålla

 • 1. skälen för registrering, med särskilt angivande av de omständigheter som ger anledning till ett sådant antagande som avses i 40 §, och
 • 2. upplysning om varifrån uppgifter i registret kommer och, om det inte är obehövligt, en bedömning av uppgiftslämnarens trovärdighet.

Säkerhetsregistret får om det är oundgängligen nödvändigt innehålla känsliga uppgifter. För sökning i säkerhetsregistret får känsliga uppgifter användas som sökbegrepp.

42 § Har upphävts genom förordning (2005:1025).

Direktåtkomst och utlämnande av uppgifter inom kriminalvården

43 § Chefen för Kriminalvården och de personer inom myndigheten som denne utser får ha direktåtkomst till säkerhetsregistret.

Uppgifter i säkerhetsregistret får lämnas ut till annan personal inom Kriminalvården om uppgiften vid fullgörandet av arbetsuppgift inom Kriminalvården kan antas ha betydelse för att upprätthålla ordningen och säkerheten eller förebygga brott. Förordning (2005:1025).

Direktåtkomst och utlämnande av uppgifter till en annan myndighet

44 § Rikspolischefen, säkerhetspolischefen och de personer som respektive chef utser får ha direktåtkomst till uppgifter om huruvida en person är registrerad i säkerhetsregistret. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får lämna ut en sådan uppgift till Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, om uppgiften kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning i myndighetens brottsutredande verksamhet eller för andra brottsbekämpande åtgärder.

Uppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen för Kriminalvården eller av de personer som han eller hon utser, lämnas ut till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen. Utlämnandet får endast avse uppgifter som kan antas ha särskild betydelse för

 • 1. en pågående undersökning i Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens brottsutredande verksamhet,
 • 2. andra brottsbekämpande åtgärder, eller
 • 3. att upprätthålla ordningen och säkerheten i Kriminalvårdens verksamhet.

Uppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen för Kriminalvården eller av de personer som han eller hon utser, även lämnas ut till Regeringskansliet om uppgiften kan antas ha betydelse i ärenden

Uppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen för Kriminalvården eller av de personer som han eller hon utser, även lämnas ut till allmän domstol om uppgiften kan antas ha betydelse i ärenden som handläggs enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid. Förordning (2014:1162).

Ändringar/Förarbeten (6)

Gallring

45 § Uppgifter i säkerhetsregistret skall gallras senast fem år efter det att den registrerade har frigivits från häkte eller blivit villkorligt frigiven. Om villkorlig frigivning inte sker skall uppgifterna gallras senast fem år efter det att den registrerade helt har verkställt fängelsestraffet. Förordning (2005:1025).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:1025

Skyldighet för Kriminalvården att lämna underrättelser till vissa myndigheter m.m.

Underättelseskyldighetens omfattning

46 § Kriminalvården ska lämna underrättelse till nedan angivna myndigheter i följande fall.

Uppgift lämnas till Uppgift lämnas om
1. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Intagning i eller avgång från kriminalvårdsanstalt av svenska medborgare som under kalenderåret fyller 18–47 år
Beslut om förlängning av verkställighetstid med minst en månad för intagen om vilken underrättelse har lämnats tidigare
Verkställighetens början vid verkställighet utanför anstalt i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll och tidpunkt för verkställighetens slut för svenska medborgare som under kalenderåret fyller 18–47 år
2. Försäkringskassan Tidpunkt för frihetsberövande på grund av häktning eller hävning av häktningsbeslut
Tidpunkt för intagning i eller avgång från kriminalvårdsanstalt eller tidpunkt då verkställighet av fängelsestraff på annat sätt påbörjades samt beslutad tidpunkt för avgång från kriminalvårdsanstalt
Tidpunkt för påbörjad eller avslutad vårdvistelse eller utökad frigång enligt fängelselagen (2010:610)
Tidpunkt för avvikelse från kriminalvårdsanstalt eller från vistelse utanför anstalt i form av vårdvistelse eller utökad frigång enligt fängelselagen och tidpunkt för återupptagande av sådan verkställighet efter avvikelse
Tidpunkt för påbörjad eller avslutad vistelse på statens bekostnad i ett sådant familjehem eller hem för vård eller boende som avses i socialtjänstlagen (2001:453) till följd av dom på skyddstillsyn med särskild behandlingsplan
3. Polismyndigheten Intagning i eller avgång från kriminalvårdsanstalt eller förflyttning till annan anstalt
Verkställighetens början vid verkställighet utanför anstalt i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll och tidpunkt för verkställighetens slut samt vistelse utanför anstalt i form av vårdvistelse, vistelse i halvvägshus eller utökad frigång enligt fängelselagen
Verkställighetens början i kriminalvårdsanstalt när den sammanlagda tiden att avtjäna är fängelse i minst ett år
Permission eller avgång från kriminalvårdsanstalt, om underrättelsen kan antas vara av betydelse för myndighetens verksamhet
4. Säkerhetspolisen Intagning i eller avgång från kriminalvårdsanstalt samt permission eller förflyttning till annan anstalt, om underrättelsen kan antas vara av betydelse för Säkerhetspolisens verksamhet
Vistelse utanför anstalt i form av vårdvistelse, vistelse i halvvägshus eller utökad frigång enligt fängelselagen , om underrättelsen kan antas vara av betydelse för Säkerhetspolisens verksamhet
5. Pensionsmyndigheten Tidpunkt för frihetsberövande på grund av häktning eller hävning av häktningsbeslut
Tidpunkt för intagning i eller avgång från kriminalvårdsanstalt eller tidpunkt då verkställighet av fängelsestraff på annat sätt påbörjades samt beslutad tidpunkt för avgång från kriminalvårdsanstalt
Tidpunkt för påbörjad eller avslutad vårdvistelse eller utökad frigång enligt fängelselagen
Tidpunkt för avvikelse från kriminalvårdsanstalt eller från vistelse utanför anstalt i form av vårdvistelse eller utökad frigång enligt fängelselagen och tidpunkt för återupptagande av sådan verkställighet efter avvikelse
Tidpunkt för påbörjad eller avslutad vistelse på statens bekostnad i ett sådant familjehem eller hem för vård eller boende som avses i socialtjänstlagen (2001:453) till följd av dom på skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Bestämmelser om skyldighet för Kriminalvården att i andra fall lämna uppgifter till Polismyndigheten finns i 30 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Förordning (2014:1162).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (9)

Utlämnande av uppgifter för statistik

47 § Bestämmelser om skyldighet för Kriminalvården att lämna uppgifter för rättsstatistiken finns i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Förordning (2005:1025).

Utlämnande av uppgifter till annan stat

48 § Vid överflyttning av verkställighet av påföljd till annan stat får sådana uppgifter som avses i 3 § 1 och 5-7 samt uppgifter i sådana journaler som avses i 10, 16, 22 och 26 §§ lämnas ut till den myndighet i den andra staten som är ansvarig för verkställigheten.

Känsliga uppgifter får dock utlämnas endast om det kan anses oundgängligen nödvändigt.

Verkställighetsföreskrifter, m.m.

Skyldighet att anmäla oriktighet i register, m.m.

49 § Den som i tjänsten tar del av uppgifter ur det centrala kriminalvårdsregistret eller säkerhetsregistret och misstänker att registrets innehåll är oriktigt skall genast anmäla det till Kriminalvården. Förordning (2005:1025).

50 § Oavsett vad som föreskrivs om gallring i denna förordning skall en uppgift som behandlas tas bort om en överrätt genom en dom eller ett slutligt beslut som har vunnit laga kraft har frikänt den tilltalade eller dömt honom eller henne till en påföljd som inte omfattas av bestämmelserna i denna förordning. Detsamma gäller om en överrätt har upphävt en tingsrätts beslut om förvandlingsstraff för böter eller vite eller om Kriminalvården enligt 18 § bötesverkställighetslagen (1979:189) har beslutat om att ett sådant straff skall falla bort. Förordning (2005:1025).

Föreskrifter om bevarande av vissa uppgifter

51 § Riksarkivet får, efter samråd med Kriminalvården, meddela föreskrifter om att uppgifter som skall gallras enligt bestämmelser i denna förordning får bevaras för historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål. Förordning (2005:1025).

Föreskrifter om uppgiftsskyldighet

52 § Kriminalvården meddelar närmare föreskrifter om omfattningen av uppgiftsskyldigheten i 36 och 46 §§ samt om tiden och sättet för att fullgöra den efter samråd med berörd myndighet. Förordning (2014:1162).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1162
53 § Har upphävts genom förordning (2005:1025).

Föreskrifter om begränsningar av uppgifter

54 § Kriminalvården får meddela föreskrifter om begränsningar av de uppgifter som behandlas för ett visst ändamål. Förordning (2005:1025).

Ytterligare föreskrifter

55 § Kriminalvården får efter samråd med Datainspektionen meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården och denna förordning. Förordning (2005:1025).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:682

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L5
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:682
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.
 • 2. Bestämmelserna i förordningen skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober 1998.

Förordning (2002:881) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 46 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:881
Rubrik
Förordning (2002:881) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Förordning (2003:386) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 40 §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:386
Rubrik
Förordning (2003:386) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Förordning (2003:1097) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 6, 11, 17 §§, rubr. närmast före 6 §;ändr. 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 46 §§, rubr. närmast före 10, 16, 22, 26, 31 §§
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1097
Rubrik
Förordning (2003:1097) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Förordning (2004:953) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9, 46 §§
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:953
Rubrik
Förordning (2004:953) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Förordning (2005:10) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 38 §;ändr. 8, 19, 24, 28 §§
Ikraft
2005-03-01
SFS-nummer
2005:10
Rubrik
Förordning (2005:10) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Förordning (2005:327) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:327
Rubrik
Förordning (2005:327) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Förordning (2005:660) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 46 §
Ikraft
2005-10-01
SFS-nummer
2005:660
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.
 • 2. Uppgiftsskyldigheten enligt 46 § 4 tredje stycket skall omfatta även den som vid ikraftträdandet avtjänar fängelse i kriminalvårdsanstalt, om den sammanlagda tiden att avtjäna är fängelse i minst ett år.
Rubrik
Förordning (2005:660) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Förordning (2005:1025) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 42, 53 §§, rubr. närmast före 42, 53 §§;ändr. 3, 5, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 26, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, rubr. närmast före 44 §, rubr. närmast efter 45 §§
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1025
Rubrik
Förordning (2005:1025) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Förordning (2006:106) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 36, 37 §§
Ikraft
2006-03-31
SFS-nummer
2006:106
Rubrik
Förordning (2006:106) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Förordning (2006:1126) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4, 10, 15, 16, 22, 35, 36, 44 §§
Ikraft
2006-11-01
SFS-nummer
2006:1126
Rubrik
Förordning (2006:1126) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Förordning (2006:1306) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15, 31, 44, 46 §§
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1306
Rubrik
Förordning (2006:1306) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Förordning (2009:1193) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9, 46 §§
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1193
Rubrik
Förordning (2009:1193) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Förordning (2009:1556) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 36 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1556
Rubrik
Förordning (2009:1556) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Förordning (2010:1482) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 46 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1482
Rubrik
Förordning (2010:1482) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Förordning (2011:148) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9, 10, 15, 16, 18, 21, 22, 31, 35, 39, 40, 44, 46 §§
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:148
Rubrik
Förordning (2011:148) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Förordning (2011:973 ) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2011-10-01
SFS-nummer
2011:973
Rubrik
Förordning (2011:973 ) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Förordning (2012:569) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 37 §
Ikraft
2012-10-16
SFS-nummer
2012:569
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2012.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2012:569) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Förordning (2013:659) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 36, 37, 44 §§
Ikraft
2013-09-01
SFS-nummer
2013:659
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om ärenden som avser upphävande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott och som har kommit in till regeringen före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2013:659) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Förordning (2014:1162) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15, 36, 37, 44, 46, 52 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1162
Rubrik
Förordning (2014:1162) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Förordning (2015:649) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:649
Rubrik
Förordning (2015:649) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

2018:1746

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:1746
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation