lagen.nu

Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2001-08-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:390
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

1 § Denna förordning gäller i anslutning till lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och innehåller definitioner utöver de som finns i den.

2 § Definitionerna nedan är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Beteckning Betydelse
Accelerationsfält Ett sådant körfält som är avsett endast för anslutande trafik
Alternativa bränslen Bränslen eller kraftkällor som, åtminstone delvis, fungerar som ersättning för fossila oljekällor för energiförsörjning till transport och som kan bidra till en utfasning av fossila bränslen och en förbättrad miljöprestanda inom transportsektorn, och som utgörs av
1. elektricitet som förbrukas i alla typer av elektriska fordon, 2. väte,
3. naturgas, inklusive biometan, i gasform (komprimerad naturgas – CNG) och flytande form (flytande naturgas – LNG),
4. gasol (LPG), eller
5. mekanisk energi från fordonsbaserad lagring/fordonsbaserade källor, inklusive spillvärme
Behörighetshandling Körkort, traktorkort, förarbevis för moped klass II, förarbevis för snöskoter samt förarbevis för terränghjuling
Besiktningsinstrument Ett bevis om att fordonet har godkänts vid en mopedbesiktning
Cirkulationsplats En plats som enligt lokala trafikföreskrifter eller föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276) ska vara cirkulationsplats och som är utmärkt med ett vägmärke för cirkulationsplats
Cykelbana En väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik med moped klass II
Cykelfält Ett särskilt körfält som genom vägmarkering anvisats för cyklande och förare av moped klass II.
Cykelpassage En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering.
En cykelpassage är bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakad.
Cykelöverfart En del av en väg som enligt en lokal trafikföreskrift är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering och vägmärke.
Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön vara utformad så att det säkras att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
EG-motorfordon Ett fordon som är avsett att användas på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en maximihastighet över 25 kilometer i timmen. Dock undantas spårbundna fordon, jordbruks- och skogsbrukstraktorer, mopeder, motorcyklar och motorredskap
Färdled En sådan led eller plats i terrängen som allmänt används för samfärdsel men inte är en väg
Grundhandling En handling som är avsedd för färdigställande av körkort, förarbevis för moped klass II, förarbevis för snöskoter eller förarbevis för terränghjuling
Gågata En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara gågata och som är utmärkt med vägmärke för gågata
Färdled En sådan led eller plats i terrängen som allmänt används för samfärdsel men inte är en väg
Grundhandling En handling som är avsedd för färdigställande av körkort, förarbevis för moped klass II, förarbevis för snöskoter, förarbevis för terränghjuling eller taxiförarlegitimation
Gågata En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara gågata och som är utmärkt med vägmärke för gågata
Gångfartsområde En väg eller ett område som enligt lokala trafikföreskrifter ska vara gångfartsområde och som är utmärkt med vägmärke för gångfartsområde
Halvljus Avbländat färdljus
Heldragen linje Längsgående heldragen linje som enligt 4 kap. 5 § vägmärkesförordningen (2007:90) ersätter motsvarande bruten linje i 4 kap. 4 §
Helljus Inte avbländat färdljus
Huvudled En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara huvudled och som är utmärkt med vägmärke för huvudled

Internationellt körkort En handling som är avsedd att användas i andra länder och som visar att innehavaren är behörig att föra bil, motorcykel eller terrängvagn

Jordbruks- och skogsbrukstraktor Ett motordrivet fordon med hjul eller band, och med motor, som har minst två axlar, som är konstruerat för en maximal hastighet om lägst 6 kilometer i timmen, vars främsta funktion är som dragfordon och som har konstruerats särskilt för att dra, skjuta, frakta eller driva viss utbytbar utrustning avsedd att användas inom jord- eller skogsbruk, eller för att dra släpvagnar avsedda att användas inom jord- eller skogsbruk. En jordbruks- och skogsbrukstraktor kan vara utrustad för transport av last i jordbruks- eller skogsbrukssammanhang eller med passagerarsäten
Körbana En del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte en cykelbana eller en vägren
Körfält Ett sådant längsgående fält av en körbana som anges med vägmarkering eller, om någon vägmarkering inte finns, är tillräckligt brett för trafik i en fil med fyrhjuliga fordon
Körfält för fordon i linjetrafik m.fl. Ett körfält eller en körbana som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara körfält för fordon i linjetrafik m.fl. och som är utmärkt med vägmärke för körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.
Körförbud Förbud mot att använda ett fordon
Körträning Träning i att föra ett körkorts- eller traktorkortspliktigt motordrivet fordon utan avsikt att avlägga förarprov
Laddplats En plats som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara laddplats och som är utmärkt med ett vägmärke för parkering och en tilläggstavla för laddplats
Lastlängd Avståndet från lastutrymmets främsta yttersta punkt till dess bakersta yttersta punkt
Ledbuss En buss som består av två eller flera fasta sektioner som är kopplade till varandra med en eller flera ledade sektioner där passagerarutrymmena i de fasta sektionerna står i förbindelse med varandra. Genom den ledade sektionen eller de ledade sektionerna kan passagerarna förflytta sig fritt mellan de fasta sektionerna.
Lämplighetsbevis Ett bevis om att ett fordon har godkänts vid lämplighetsbesiktning
Motortrafikled En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara motortrafikled och som är utmärkt med vägmärke för motortrafikled
Motorväg En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara motorväg och som är utmärkt med vägmärke för motorväg
Odelbar last Last som inte utan risk för onödiga kostnader eller skador kan delas i två eller flera dellaster
Parkering En uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som
1. föranleds av trafikförhållandena,
2. sker för att undvika fara, eller
3. sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods
Plankorsning En korsning i samma plan mellan en väg och en sådan järnväg eller spårväg som är anlagd på en särskild banvall
Registrerad importör En importör som har registrerats i vägtrafikregistret
Registrerat fordon Ett fordon som är upptaget i vägtrafikregistret
Registreringsnummer Det nummer under vilket ett fordon är registrerat i vägtrafikregistret
Registreringsskylt En av Transportstyrelsen tillhandahållen skylt, som i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
1. upptar fordonets registreringnummer,
2. är avsedd för beskickningsfordon, eller
3. utgör en personlig fordonsskylt
Retardationsfält Ett sådant körfält som är avsett endast för avfart
/Träder i kraft I:2019-07-01/ Registreringsnummer Det nummer under vilket ett fordon är registrerat i vägtrafikregistret
Registreringsskylt En av Transportstyrelsen tillhandahållen skylt, som i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning
1. upptar fordonets registreringsnummer,
2. är avsedd för beskickningsfordon, eller
3. utgör en personlig fordonsskylt
Retardationsfält Ett sådant körfält som är avsett endast för avfart
Spärrområde Ett vägområde som markerats med vinklade eller snedställda parallella streck och som begränsas av en heldragen linje. Del av eller hela området kan utföras i vitt
Stannande Annat stillastående med ett fordon än som
1. sker för att undvika fara,
2. föranleds av trafikförhållandena, eller
3. utgör parkering
Temperaturkontrollerat fordon Ett fordon med fast eller avtagbar överbyggnad som är särskilt utrustat för godsbefordran vid kontrollerad temperatur och vars sidoväggar inklusive isolering är minst 45 millimeter tjocka
Terräng Ett område som inte är väg
Trafikant Den som färdas eller annars uppehåller sig på en väg eller i ett fordon på en väg eller i terräng samt den som färdas i terräng
Trafikskola Yrkesmässig utbildning av bil- eller motorcykelförare
Trafiksyn Synorganets funktion i sådana avseenden som har betydelse från trafiksäkerhetssynpunkt
Trafikövningsplats En plats för genomförande av obligatoriska moment vid övningskörning som inte bör utföras på väg
Tunnelkategori Indelning av vägtunnlar efter tillåtligheten av färd med fordon som transporterar farligt gods. Tunnelkategorierna är A, B, C, D och E
Typintyg Ett intyg som har utfärdats enligt 5 kap. 8 § i den upphävda fordonsförordningen (2002:925) eller enligt 62 § i den upphävda fordonskungörelsen (1972:595)
Tättbebyggt område Ett visst område som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara tättbebyggt område
Tävlingsfordon Motorfordon som har anpassats för tävlingsändamål och som får användas på väg genom undantag i föreskrifter eller beslut i enskilda fall enligt fordonsförordningen (2009:211)
Utryckningsfordon Fordon som i vägtrafikregistret är upptaget som utryckningsfordon
Väg 1. En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon,
2. en led som är anordnad för cykeltrafik, och
3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2
Vägren En del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte körbana eller cykelbana
Yrkesmässig fordonstillverkare En fordonstillverkare som innehar ett typgodkännande för fordon
Ändamålsplats En plats som enligt lokala trafikföreskrifter ska vara ändamålsplats och som är utmärkt med ett vägmärke för ändamålsplats
Övergångsställe En del av en väg som är avsedd att användas av gående för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering eller vägmärke. Ett övergångsställe är bevakat om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakat
Förordning (2019:390).

Rättsfall (3)

NJA 2009 s. 266: En för motorfordonstrafik på allmän plats anordnad uppfart har ansetts utgöra...
NJA 2014 s. 929: Tillfällig uppställning av ett fordon vid privat transport av en rörelsehindrad...
RH 2004:53: Uppställning av fordon under elva minuter för påstigning på sträcka med förbud...

Ändringar/Förarbeten (20)

3 § Transportstyrelsen beslutar i frågor som avses i 3 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Förordning (2008:1137).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1137

4 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall medge undantag som avses i 4 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Styrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag.

Föreskrifter om undantag får meddelas endast om det finns särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Detsamma gäller beslut om undantag i enskilda fall. Om fordons skatteplikt påverkas krävs dock synnerliga skäl för undantag.

Undantag får förenas med villkor. Förordning (2010:1600).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

5 § Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2008:1137).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1137

6 § Ett beslut enligt 3-5 §§ skall fattas efter samråd med Skatteverket, om något fordons beskattningsförhållande påverkas av beslutet.

Om en fråga som avses i 3 eller 4 § är av principiell betydelse eller om det annars finns särskild anledning till det skall ärendet med yttrande av Transportstyrelsen respektive Skatteverket överlämnas till regeringen för avgörande. Förordning (2008:1137).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1029, 2008:1137

7 § Beslut av Transportstyrelsen enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (2008:1137).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1137

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:651

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:651

Förordning (2001:1004) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1004
Rubrik
Förordning (2001:1004) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2002:946) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2003-05-01
SFS-nummer
2002:946
Rubrik
Förordning (2002:946) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2003:1029) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1029
Rubrik
Förordning (2003:1029) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2007:97) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2007-06-01
SFS-nummer
2007:97
Rubrik
Förordning (2007:97) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2007:220) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2007-06-11
SFS-nummer
2007:220
Rubrik
Förordning (2007:220) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2008:1137) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1137
Rubrik
Förordning (2008:1137) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2009:187) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2009-10-01
SFS-nummer
2009:187
Rubrik
Förordning (2009:187) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2009:219) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2009-04-29
SFS-nummer
2009:219
Rubrik
Förordning (2009:219) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2009:673) om ändring i förordningen (2009:187) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 § i 2009:187
SFS-nummer
2009:673
Rubrik
Förordning (2009:673) om ändring i förordningen (2009:187) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2010:1600) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1600
Rubrik
Förordning (2010:1600) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2010:2036) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2011-02-15
SFS-nummer
2010:2036
Rubrik
Förordning (2010:2036) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2011:1219) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1219
Rubrik
Förordning (2011:1219) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2012:8) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2013-01-19
SFS-nummer
2012:8
Rubrik
Förordning (2012:8) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2012:299) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:299
Rubrik
Förordning (2012:299) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2014:1037) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2014-09-01
SFS-nummer
2014:1037
Rubrik
Förordning (2014:1037) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2015:359) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:359
Rubrik
Förordning (2015:359) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2016:143) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2016-04-15
SFS-nummer
2016:143
Rubrik
Förordning (2016:143) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2017:611) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 96/53/EG
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2017-07-15
SFS-nummer
2017:611
Rubrik
Förordning (2017:611) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2017:922) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2017-12-01
SFS-nummer
2017:922
Rubrik
Förordning (2017:922) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2018:1560) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-10-15
SFS-nummer
2018:1560
Rubrik
Förordning (2018:1560) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2019:121) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2019-05-01
SFS-nummer
2019:121
Rubrik
Förordning (2019:121) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2019:390) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:390
Rubrik
Förordning (2019:390) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation