lagen.nu

Lag (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2001-06-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:337
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-01-01 genom SFS 2018:1699

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i kriminalvårdens verksamhet i fråga om personer

 • 1. som är föremål för personutredning,
 • 2. som är häktade,
 • 3. som är dömda till fängelse,
 • 4. som är dömda till skyddstillsyn,
 • 5. som är dömda till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst,
 • 6. som är ålagda fängelse som förvandlingsstraff för böter eller vite,
 • 7. som på grund av utländsk dom skall verkställa en sådan påföljd som avses i 3-6 i Sverige,
 • 8. som på annan grund är intagna i häkte eller kriminalvårdsanstalt, eller
 • 9. som annars transporteras av kriminalvårdens transporttjänst.

Lagen gäller endast om behandlingen av personuppgifterna är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifter ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning efter särskilda kriterier.

Förhållandet till andra bestämmelser om personuppgiftsbehandling

2 § Om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter inom kriminalvården.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:337

2 a § I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt samarbete har överförts från eller gjorts tillgängliga av

 • 1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),
 • 2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,
 • 3. ett EU-organ, eller
 • 4. ett EU-informationssystem.

Om det i de författningar som anges i första stycket finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag och personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2013:337).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:337

Ändamål med behandlingen

3 § Kriminalvården får behandla personuppgifter bara om det behövs för att

 • 1. myndigheten skall kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med vad som föreskrivs i lag eller förordning,
 • 2. underlätta tillgången till sådana uppgifter om verkställighet av påföljd eller häktning som rättsväsendets myndigheter behöver, eller
 • 3. upprätthålla säkerheten och förebygga brott under den tid som en åtgärd enligt 1 § första stycket 2-9 pågår.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får också behandlas om det behövs för tillsyn, planering, uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheten. Lag (2005:983).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Personuppgiftsansvar

4 § Kriminalvården är personuppgiftsansvarig. Lag (2005:983).

Behandling av känsliga uppgifter

5 § Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får uppgifterna kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket, om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.

Personuppgifter enligt första stycket får inte användas som sökbegrepp om inte regeringen har föreskrivit det. Sådana föreskrifter får meddelas endast för det ändamål som anges i 3 § första stycket 3. Lag (2008:577).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:577

Direktåtkomst

6 § Direktåtkomst till de personuppgifter som behandlas enligt denna lag skall vara förbehållen de personer som på grund av sina arbetsuppgifter inom kriminalvården behöver tillgång till uppgifterna.

I fråga om direktåtkomst till uppgifter som får lämnas ut till en annan myndighet gäller 10 §.

Gallring

7 § Personuppgifter som behandlas enligt denna lag skall gallras så snart de inte behövs för de ändamål de insamlats för, dock senast tio år efter det att den senaste påföljden eller åtgärden avseende den registrerade helt har verkställts eller upphört.

Trots vad som föreskrivs i första stycket får uppgifter bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Rättelse och skadestånd

8 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna lag.

Utlämnande av uppgifter

9 § Uppgifter som är nödvändiga för att framställa rättsstatistiken skall lämnas till den myndighet som ansvarar för att framställa sådan statistik.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ytterligare föreskrifter

10 § Regeringen meddelar föreskrifter om

 • 1. att personuppgifter skall lämnas ut till myndighet även i andra fall än som sägs i 9 §, och
 • 2. vilka myndigheter som därvid får ha direktåtkomst till personuppgifter.

Direktåtkomst till personuppgifter enligt första stycket skall vara förbehållen de personer vid myndigheten som på grund av sina arbetsuppgifter behöver tillgång till uppgifterna.

Lagrumshänvisningar hit (1)

11 § Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, meddelar föreskrifter om

 • 1. begränsningar av de i 3 § angivna ändamålen,
 • 2. begränsningar av de uppgifter som får behandlas för ett visst ändamål,
 • 3. direktåtkomst enligt 6 § första stycket,
 • 4. när gallring skall ske, samt
 • 5. utlämnande av uppgifter enligt 9 §.

Överklagande m.m.

12 § Kriminalvårdens beslut om rättelse och om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2005:983).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:983

13 § Ett beslut får inte överklagas enligt 12 § innan beslutet har omprövats av Kriminalvården. En sådan omprövning får begäras av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överklagande av ett beslut som inte har omprövats skall anses som en begäran om omprövning.

Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel. Lag (2005:983).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:983

14 § En begäran om omprövning skall vara skriftlig och ha kommit in till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då den enskilde fick del av beslutet. I begäran om omprövning skall den enskilde ange vilket beslut som avses och vilken ändring i beslutet som han eller hon begär. Lag (2005:983).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:983

15 § Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om omprövning har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent skall den avvisas, om inte förseningen beror på att myndigheten lämnat den enskilde felaktig underrättelse om hur man begär omprövning. Lag (2005:983).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:983

16 § Kriminalvårdens beslut enligt 12 § överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets den kriminalvårdsanstalt, det häkte eller det frivårdskontor är beläget där den enskilde var inskriven när det första beslutet i ärendet fattades.

Beslut som gäller en person som inte är inskriven vid en kriminalvårdsanstalt, ett häkte eller ett frivårdskontor i landet överklagas till den förvaltningsrätt som regeringen bestämmer. Lag (2009:837).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:837, 2005:983

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:617

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L5
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-01-01
Förarbeten
Prop. 2000/01:126, bet. 2000/01:JuU31, rskr. 2000/01:285
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:617
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.
 • 2. Bestämmelserna i lagen skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober 1998.

Lag (2005:983) om ändring i lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Ikraft
2006-01-01
Omfattning
ändr. 3, 4 12 §§, rubr. närmast före 12 §;nya 13, 14, 15, 16 §§
SFS-nummer
2005:983
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har fattats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2005:983) om ändring i lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Lag (2008:577) om ändring i lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:577
Rubrik
Lag (2008:577) om ändring i lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Lag (2009:837) om ändring i lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2009:837
Rubrik
Lag (2009:837) om ändring i lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Lag (2013:337) om ändring i lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:73, bet. 2012/13:JuU19, rskr. 2012/13:206
Omfattning
ändr. rubr. närmast före 2 §;ny 2 a §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:337
Rubrik
Lag (2013:337) om ändring i lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

2018:1699

Officiell autentisk version

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:1699
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation