lagen.nu

Förordning (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2001-06-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:494
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Definitioner

1 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet. Förordning (2003:1024).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1024

Skyldighet att behandla uppgifter

2 § När en person folkbokförs eller när ändring sker av någon uppgift som får behandlas enligt 2 kap. 3 § lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet skall uppgift om detta registreras i databasen. Förordning (2003:1024).

Rättsfall (2)

RÅ 2002 ref. 93: En person som är medborgare såväl i Sverige som i annan stat har inte ansetts...
RÅ 2008 ref. 82: Ett enligt kanadensisk lag ingånget äktenskap mellan två män ska i...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1024
3 § Har upphävts genom förordning (2003:1024).

Uppgifter som får behandlas i databasen

4 § För handläggning av ärenden får i databasen behandlas uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och andra ärendeuppgifter om den person som ärendet rör.

För handläggning av sådana ärenden som avses i 1 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481) får behandlas uppgifter om personer som inte är eller har varit folkbokförda.

Skatteverket meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas enligt första och andra styckena. Förordning (2011:1139).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1024, 2011:1139

5 § Med annan person som den registrerade har samband med inom folkbokföringen enligt 2 kap. 3 § 10 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet avses annan vuxen person än förälder eller vårdnadshavare hos vilken ett barn under 18 år är bosatt. Förordning (2003:1024).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1024

5 a § Vilket distrikt som enligt 2 kap. 3 § 7 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet ska anges för en person avgörs av den personens belägenhetsadress på den fastighet där personen är folkbokförd med stöd av 6 § folkbokföringslagen (1991:481). Med distrikt avses här detsamma som i 2 § förordningen (2015:493) om distrikt. Förordning (2015:494).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:494

Underrättelser från Skatteverket

6 § Statistiska centralbyrån ska underrättas när registrering har skett beträffande

  • 1. födelse av dödfött barn,
  • 2. adoption,
  • 3. avregistrering som försvunnen,
  • 4. invandring eller utvandring, eller
  • 5. annan person än förälder eller vårdnadshavare som barn under 18 år är bosatt hos.

Underrättelse enligt första stycket 1 ska lämnas snarast. I övrigt ska underrättelse lämnas vid tidpunkt som Skatteverket bestämmer efter samråd med Statistiska centralbyrån. Förordning (2013:809).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1024, 2013:809

7 § Socialnämnden ska snarast underrättas när

Underrättelse enligt första stycket ska lämnas till socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört eller, om barnet inte är folkbokfört, till socialnämnden i den kommun där barnet har fötts. Förordning (2014:306).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:306

8 § Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska underrättas när registrering skett beträffande

  • 1. adoption, eller
  • 2. annan person än förälder eller vårdnadshavare som barn under 18 år är bosatt hos. Förordning (2009:1191).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:944, 2009:1191

9 § Socialstyrelsen skall underrättas när uppgift om ingivare och utfärdare av dödsbevis registrerats.

Lagrumshänvisningar hit (1)

10 § Närmare föreskrifter om innehållet i underrättelser som avses i 6-9 §§ meddelas av Skatteverket efter samråd med berörda centrala myndigheter. Förordning (2003:1024).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1024

Personbevis

11 § Formulär för personbevis och andra utdrag ur databasen fastställs av Skatteverket. Förordning (2003:1024).

Rättsfall (1)

RÅ 2002 ref. 93: En person som är medborgare såväl i Sverige som i annan stat har inte ansetts...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1024
12 § Har upphävts genom förordning (2015:910).
12 a § Har upphävts genom förordning (2015:910).

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för automatiserad behandling

13 § För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § 5 och 6 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får uppgifter ur databasen som avses i 2 kap. 3 § första stycket samma lag lämnas ut till Svenska kyrkan. Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatiserad behandling. Förordning (2015:910).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:910

14 § För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § 5 och 6 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får uppgifter om en nordisk medborgare som är folkbokförd i Sverige lämnas till central registreringsmyndighet för folkbokföring i det nordiska land personen är medborgare i. Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatiserad behandling. Förordning (2015:910).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:910

15 § Uppgifter om den enskilde själv får lämnas ut till denne på medium för automatiserad behandling.

Uppgifter om en annan person än den enskilde själv får lämnas ut till den enskilde på medium för automatiserad behandling om uppgiften ingår i

– en handling i ett ärende som avser den enskilde, eller

– ett personbevis eller motsvarande utdrag som avser den enskilde eller ett barn under 18 år som den enskilde är vårdnadshavare för.

Enstaka uppgifter om annan person får även i övrigt lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling.

Ett utlämnande får inte göras om det är olämpligt ur integritetssynpunkt. Förordning (2015:910).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1024, 2015:910

15 a § För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § 4 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1–10 och 13 samma lag lämnas ut om en avliden. Uppgifterna får lämnas till begravningsbyråer, begravningshuvudmän, krematorier, advokater, banker, försäkringsföretag och pensionsbolag som på grund av dödsfallet har ett uppdrag av dödsboet. Uppgifterna får lämnas ut på medium för automatiserad behandling. Förordning (2011:254).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2010:745, 2011:254, 2009:278

Direktåtkomst för enskilda

16 § Svenska kyrkan får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 2 kap. 8 § första stycket lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet. Förordning (2015:910).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1024, 2015:910

17 § En enskild får ha direktåtkomst till person- och ärendeuppgifter om sig själv. Vid en sådan direktåtkomst får även medges direktåtkomst till uppgifter som avses i 2 kap. 8 § första stycket lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet som avser make, barn, förälder eller vårdnadshavare som den enskilde har samband med inom folkbokföringen samt uppgift om dessa personers samband med den enskilde.

Till uppgifter som avses i 2 kap. 8 § första stycket lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet om ett barn under 18 år får även dennes vårdnadshavare ha direktåtkomst. Vid en sådan direktåtkomst får även medges direktåtkomst till uppgifter som avses i 2 kap. 8 § första stycket lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet om förälder eller vårdnadshavare som barnet har samband med samt uppgift om dessa personers samband med barnet.

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första och andra styckena. Förordning (2015:910).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1024, 2015:910

Avgifter

18 § När uppgifter ur databasen lämnas ut för ändamål som avses i 1 kap. 4 § 5 och 6 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet ska en avgift tas ut.

När uppgifter ur databasen lämnas ut i andra fall får en avgift tas ut.

Statliga myndigheter, med undantag för affärsverken, är fria från sådana avgifter som avses i första och andra stycket när uppgifter ur databasen lämnas ut genom direktåtkomst eller på medium för automatiserad behandling.

Skatteverket fastställer avgifterna för att lämna ut uppgifter ur databasen. Förordning (2017:494).

Verkställighetsföreskrifter

19 § katteverket får meddela närmare föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet och denna förordning. Förordning (2003:1024).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:1024, 2017:494

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:589

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S3
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:589
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001, då förordningen (1991:750) om folkbokföringsregister och förordningen (1996:1298) om aviseringsregister upphör att gälla.
  • 2. Vid utlämnande av uppgifter ur folkbokföringsdatabasen till Rikspolisstyrelsen, Riksförsäkringsverket, Totalförsvarets pliktverk, Lantmäteriverket och Statistiska centralbyrån med stöd av 12 § denna förordning skall avgift inte tas ut under 2001.

Förordning (2003:1024) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 3 §;ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1024
Rubrik
Förordning (2003:1024) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet

Förordning (2004:944) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:944
Rubrik
Förordning (2004:944) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Förordning (2009:278) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 15 a §
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:278
Rubrik
Förordning (2009:278) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Förordning (2009:1191) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1191
Rubrik
Förordning (2009:1191) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Förordning (2010:745) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15 a §
Ikraft
2010-09-01
SFS-nummer
2010:745
Rubrik
Förordning (2010:745) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Förordning (2011:254) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15 a §
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:254
Rubrik
Förordning (2011:254) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Förordning (2011:1139) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 12 §§;ny 12 a §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1139
Rubrik
Förordning (2011:1139) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Förordning (2013:809) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:809
Rubrik
Förordning (2013:809) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Förordning (2014:306) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:306
Rubrik
Förordning (2014:306) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Förordning (2014:1205) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 a §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1205
Rubrik
Förordning (2014:1205) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Förordning (2015:494) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 5 a §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:494
Rubrik
Förordning (2015:494) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Förordning (2015:910) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 12, 12 a §§, rubr. närmast före 12 §;ändr. 13, 14, 15, 16, 17 §§
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:910
Rubrik
Förordning (2015:910) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Förordning (2017:494) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:494
Rubrik
Förordning (2017:494) om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation