lagen.nu

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Departement
Näringsdepartementet RS T
Utfärdad
2001-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:793
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Övrigt
Rättelseblad 2002:583 och 2012:875 har iakttagits.

1 § De beteckningar som finns i 2 § med den betydelse som där anges är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Det som i denna lag eller i någon författning som avses i första stycket sägs i fråga om ett visst slag av fordon tillämpas även på chassiet till ett sådant fordon. Detta gäller dock inte i fall då något annat särskilt föreskrivs.

(Upphör att gälla 2016-01-01 00:00:00)

2 § Beteckning Betydelse

Axeltryck Den sammanlagda statiska vikt som hjulen på en hjulaxel för över till vägbanan.
Bil Ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som inte är att anse som en motorcykel eller en moped. Bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar.
Boggi Två hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd som är mindre än 2 meter.
Boggitryck Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en boggi för över till vägbanan.
Bruttovikt på fordon Den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle för över till vägbanan.
Buss En bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran och är försedd med fler än åtta sittplatser utöver förarplatsen. Bussar delas in i lätta och tunga bussar.
Bärighetsklass Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3).
Cykel 1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon.
2. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är
a. inrättat huvudsakligen för befordran av en person,
b. inrättat för att föras av den åkande, och
c. konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen.
3. Ett eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning om elmotorn
a. endast förstärker kraften från tramp- eller vevanordningen,
b. inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen, och
c. har en nettoeffekt som inte överstiger 250 watt.
Cykelkärra Ett fordon som är avsett att dras av en moped klass II eller en cykel och inte är en sidvagn. En tillkopplad cykelkärra anses inte som ett särskilt fordon.
Dolly En släpkärra som är avsedd att vara styraxel för en påhängsvagn och som är utrustad med en kopplingsanordning (vändskiva) för en påhängsvagn.
Efterfordon Ett fordon som är kopplat till en bil, en traktor, ett motorredskap eller ett terrängmotorfordon och som inte är ett släpfordon.
EG-mobilkran En tung lastbil som inte är utrustad för godstransporter och som är försedd med en kran vars lyftmoment är minst 400 kilonewtonmeter.
Fordon En anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon.
Fordonståg Ett motordrivet fordon med ett eller flera tillkopplade fordon.
Hästfordon Ett fordon som är förspänt med dragare.
Lastbil 1. En bil som är inrättad huvudsakligen för godsbefordran.
2. En annan bil som inte är att anse som en personbil eller en buss.
Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar.
Lekfordon Ett fordon som ska anses som leksak enligt lagen ( 2011:579 ) om leksakers säkerhet.
Lätt buss En buss med en totalvikt av högst 3,5 ton.
Lätt lastbil En lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton.
Lätt motorcykel 1. En motorcykel på två eller fyra hjul
a) som drivs av förbränningsmotor med en slagvolym om högst 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram,
b) med annan motor än förbränningsmotor som har en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.
2. En motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt av högst 15 kilowatt.
Lätt släpfordon 1. Ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kilogram.
2. Ett släpfordon med en totalvikt över 750 kilogram under förutsättning att dragfordonets och släpfordonets sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.
Lätt terrängvagn En terrängvagn vars tjänstevikt är högst 2 ton.
Maximilast för ett motorfordon, en traktor, ett motorredskap, ett terrängmotorfordon, ett släpfordon eller en sidvagn Skillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt.
Moped Ett motorfordon som är konstruerat för en hastighet av högst 45 kilometer i timmen och som har
1. två hjul samt
a. om det drivs av en motor som bygger på inre förbränning, denna har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter, eller
b. om det drivs av en elektrisk motor, denna har en effekt av högst 4 kilowatt för kontinuerlig drift,
2. tre hjul samt
a. om det drivs av en förbränningsmotor med tändsystem, denna har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter,
b. om det drivs av någon annan typ av motor som bygger på inre förbränning, denna har en nettoeffekt på högst 4 kilowatt, eller
c. om det drivs av en elektrisk motor, denna har en effekt av högst 4 kilowatt för kontinuerlig drift, eller
3. fyra hjul och en massa utan last på högst 350 kilogram samt
a. om det drivs av en förbränningsmotor med tändsystem, denna har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter,
b. om det drivs av någon annan typ av motor som bygger på inre förbränning, denna har en nettoeffekt på högst 4 kilowatt, eller
c. om det drivs av en elektrisk motor, denna har en effekt av högst 4 kilowatt för kontinuerlig drift.
Vid beräkningen av en fyrhjulig mopeds massa ska i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in.
Mopeder delas in i klass I och klass II.
Moped klass I En moped som inte hör till klass II.
Moped klass II En moped som är konstruerad för en hastighet av högst 25 kilometer i timmen och som har en motor vars nettoeffekt inte överstiger 1 kilowatt.
Motorcykel 1. Ett motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt placerade hjul som är konstruerat för en hastighet som överstiger 45 kilometer i timmen eller, om det drivs av en förbränningsmotor, denna har en slagvolym som överstiger 50 kubikcentimeter.
2. Ett motorfordon på fyra hjul och med en massa utan last som är högst 400 kilogram eller 550 kilogram om fordonet är inrättat för godsbefordran, och vars maximala nettomotoreffekt inte överstiger 15 kilowatt, dock inte moped.
Vid beräkningen av en motorcykels massa skall i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in.
Motorcyklar delas in i lätta och tunga motorcyklar.
Motordrivet fordon Ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon.
Motorfordon Ett motordrivet fordon som är avsett att användas huvudsakligen på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, och som är inrättat
1. huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran, eller
2. för något annat ändamål än som avses under 1, om fordonet inte är att anse som en traktor eller ett motorredskap.
Motorfordon delas in i bilar, motorcyklar och mopeder.
Motorredskap Ett motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods. Motorredskap delas in i klass I och klass II.
Motorredskap klass I Ett motorredskap som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen.
Motorredskap klass II Ett motorredskap som är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen.
Personbil En bil som är försedd med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen och
1. är inrättad huvudsakligen för personbefordran eller
2. är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme och utrustat med åtminstone
a. fast monterade sittplatser,
b. fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sovplatser,
c. fast monterad utrustning för matlagning och lagring och
d. bord.
Personbilar delas in i klass I och klass II.
Personbil klass I En personbil som inte tillhör klass II.
Personbil klass II En personbil som är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme och utrustat med åtminstone
a. fast monterade sittplatser,
b. fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sovplatser,
c. fast monterad utrustning för matlagning och lagring och
d. bord.
Påhängsvagn En släpvagn som är inrättad för att genom tapp med vändskiva eller liknande anordning förenas med en bil, en traktor eller ett motorredskap och som är så utförd att chassiet eller karosseriet vilar direkt på det dragande fordonet.
Sidvagn Ett fordon som är inrättat för att kopplas vid sidan av en tvåhjulig motorcykel eller en cykel. En tillkopplad sidvagn anses dock inte som ett särskilt fordon.
Släpfordon Ett fordon som är inrättat för koppling till ett annat motordrivet fordon än en moped klass II och är avsett för person- eller godsbefordran eller för att bära en anordning för att driva dessa fordon. Släpfordon delas in i släpvagnar, släpslädar och terrängsläp samt i lätta släpfordon och tunga släpfordon.
Släpkärra En släpvagn med oledad dragstång där den statiskt vertikala last som förs över till dragfordonet inte överskrider 10 procent av släpvagnens totalvikt eller 1 ton.
Släpsläde Ett släpfordon på medar som är inrättat för att dras av ett motorfordon, en traktor eller ett motorredskap.
Släpvagn Ett släpfordon på hjul eller band som är inrättat för att dras av ett motorfordon, en traktor eller ett motorredskap.
Släpvagnsvikt Den sammanlagda vikten av en släpvagns egenvikt och last.
Snöskoter En terrängskoter som är avsedd för färd på snötäckt mark och som är försedd med band och medar.
Terränghjuling En annan terrängskoter än en snöskoter.
Terrängmotorfordon Ett motordrivet fordon som inte är ett motorfordon och som är inrättat huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran i terräng. Terrängmotorfordon delas in i terrängvagnar och terrängskotrar.
Terrängskoter Ett terrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst 400 kilogram. Terrängskotrar delas in i snöskotrar och terränghjulingar.
Terrängsläp Ett släpfordon som är inrättat för att dras av ett terrängmotorfordon.
Terrängvagn Ett terrängmotorfordon med en tjänstevikt över 400 kilogram. Terrängvagnar delas in i lätta och tunga terrängvagnar.
Tjänstevikt för en bil, en traktor eller ett motorredskap Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet, verktyg och reservhjul som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten, samt föraren.
Tjänstevikt för en motorcykel eller en moped Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick utan sidvagn, med verktyg som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten.
Tjänstevikt för ett släpfordon, ett terrängsläp eller en sidvagn Vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet.
Tjänstevikt för ett terrängmotorfordon Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet, verktyg som hör till fordonet, samt bränsle, smörjolja och vatten. För en tung terrängvagn räknas även vikten av föraren och reservhjul med.
Totalvikt för en bil, en traktor, ett motorredskap eller en tung terrängvagn Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer utom föraren och den största mängd gods som fordonet är inrättat för.
Totalvikt för en motorcykel, ett terrängfordon utom en tung terrängvagn, ett släpfordon eller en sidvagn Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer och den största mängd gods som fordonet är inrättat för. I totalvikten för en motorcykel ingår inte sidvagnens totalvikt.
Traktor Ett motordrivet fordon med minst två hjulaxlar som är inrättat huvudsakligen för att dra ett annat fordon eller ett arbetsredskap och som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen och endast med svårighet kan ändras till högre hastighet. En traktor får vara utrustad för transport av gods och för befordran av passagerare.
Traktor klass I En traktor som enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) hör till skatteklass I.
Traktor klass II En traktor som enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) hör till skatteklass II.
Traktortåg En traktor med ett eller flera tillkopplade släpfordon.
Trippelaxel Tre hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd mellan den första och den tredje axeln som är mindre än 5 meter.
Trippelaxeltryck Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en trippelaxel för över till vägbanan.
Tung buss En buss med en totalvikt över 3,5 ton.
Tung lastbil En lastbil med en totalvikt över 3,5 ton.
Tung motorcykel 1. En motorcykel på två eller fyra hjul vars motor har en slagvolym som överstiger 125 kubikcentimeter, en netto-effekt som överstiger 11 kilowatt eller ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.
2. En motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt som överstiger 15 kilowatt.
Tungt släpfordon Ett annat släpfordon än ett lätt släpfordon.
Tung terrängvagn En terrängvagn med en tjänstevikt över 2 ton.
Lag (2012:875).
2 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Beteckning Betydelse
Axeltryck Den sammanlagda statiska vikt som hjulen på en hjulaxel för över till vägbanan.
Bil Ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som inte är att anse som en motorcykel eller en moped. Bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar.
Boggi Två hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd som är mindre än 2 meter.
Boggitryck Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en boggi för över till vägbanan.
Bruttovikt på fordon Den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle för över till vägbanan.
Buss En bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran och är försedd med fler än åtta sittplatser utöver förarplatsen. Bussar delas in i lätta och tunga bussar.
Bärighetsklass Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3).
Cykel 1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon.
2. Ett eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning om elmotorn
a. endast förstärker kraften från tramp- eller vevanordningen,
b. inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen, och
c. har en kontinuerlig märkeffekt som inte överstiger 250 watt.
3. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är avsett för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning, och är
a. inrättat huvudsakligen för befordran av en person,
b. inrättat för att föras av den åkande, och
c. konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen.
4. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som uppfyller villkoren i 3 a–c och som antingen
a. har en elmotor vars kontinuerliga märkeffekt inte överstiger 250 watt, eller
b. är självbalanserande.
Cykelkärra Ett fordon som är avsett att dras av en moped klass II eller en cykel och inte är en sidvagn. En tillkopplad cykelkärra anses inte som ett särskilt fordon.
Dolly En släpkärra som är avsedd att vara styraxel för en påhängsvagn och som är utrustad med en kopplingsanordning (vändskiva) för en påhängsvagn.
Efterfordon Ett fordon som är kopplat till en bil, en traktor, ett motorredskap eller ett terrängmotorfordon och som inte är ett släpfordon.
EG-mobilkran En tung lastbil som inte är utrustad för godstransporter och som är försedd med en kran vars lyftmoment är minst 400 kilonewtonmeter.
Fordon En anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon.
Fordonståg Ett motordrivet fordon med ett eller flera tillkopplade fordon.
Hästfordon Ett fordon som är förspänt med dragare.
Lastbil 1. En bil som är inrättad huvudsakligen för godsbefordran.
2. En annan bil som inte är att anse som en personbil eller en buss.
Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar.
Lekfordon Ett fordon som ska anses som leksak enligt lagen ( 2011:579 ) om leksakers säkerhet.
Lätt buss En buss med en totalvikt av högst 3,5 ton.
Lätt lastbil En lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton.
Lätt motorcykel 1. En motorcykel på två eller fyra hjul
a) som drivs av förbränningsmotor med en slagvolym om högst 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram,
b) med annan motor än förbränningsmotor som har en nettoeffekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.
2. En motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt av högst 15 kilowatt.
Lätt släpfordon 1. Ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kilogram.
2. Ett släpfordon med en totalvikt över 750 kilogram under förutsättning att dragfordonets och släpfordonets sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.
Lätt terrängvagn En terrängvagn vars tjänstevikt är högst 2 ton.
Maximilast för ett motorfordon, en traktor, ett motorredskap, ett terrängmotorfordon, ett släpfordon eller en sidvagn Skillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt.
Moped Ett motorfordon som är konstruerat för en hastighet av högst 45 kilometer i timmen som, om det drivs av en förbränningsmotor med gnisttändning, har en slagvolym av högst 50 kubikcentimeter, eller, om det drivs av en förbränningsmotor med kompressionständning, har en slagvolym av högst 500 kubikcentimeter, eller är försett med annan motor för framdrivande och som har
1. två hjul samt en nettoeffekt som inte överstiger 4 kilowatt,
2. tre hjul och en vikt i körklart skick av högst 270 kilogram samt en nettoeffekt som inte överstiger 4 kilowatt, eller
3. fyra hjul och en vikt i körklart skick av högst 425 kilogram samt en nettoeffekt som inte överstiger 4 kilowatt, eller
4. fyra hjul, ett karosseri med högst tre dörrar och en vikt i körklart skick av högst 425 kilogram samt en nettoeffekt som inte överstiger 6 kilowatt.
Vid beräkningen av en mopeds vikt ska i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in.
Mopeder delas in i klass I och klass II.
Moped klass I En moped som inte hör till klass II.
Moped klass II En moped som har en motor vars nettoeffekt inte överstiger 1 kilowatt och
1. är konstruerad för en hastighet av högst 25 kilometer i timmen, eller
2. är konstruerad för att drivas med en tramp- och vevanordning och där motorn inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen.
Motorcykel Ett motorfordon vars nettoeffekt, konstruktiva hastighet eller motorstorlek överstiger villkoren för moped och som har
1. två hjul, eller
2. tre symmetriskt placerade hjul och en vikt i körklart skick av högst 1 000 kilogram, eller
3. fyra hjul och en vikt i körklart skick av högst 450 kilogram eller högst 600 kilogram om fordonet är inrättat för godsbefordran, samt en nettoeffekt som inte överstiger 15 kilowatt.
Vid beräkningen av en motorcykels vikt ska i fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in.
Motorcyklar delas in i lätta och tunga motorcyklar.
Motordrivet fordon Ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon.
Motorfordon Ett motordrivet fordon som är avsett att användas huvudsakligen på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, och som är inrättat
1. huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran, eller
2. för något annat ändamål än som avses under 1, om fordonet inte är att anse som en traktor eller ett motorredskap.
Motorfordon delas in i bilar, motorcyklar och mopeder.
Motorredskap Ett motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods. Motorredskap delas in i klass I och klass II.
Motorredskap klass I Ett motorredskap som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen.
Motorredskap klass II Ett motorredskap som är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen.
Personbil En bil som är försedd med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen och
1. är inrättad huvudsakligen för personbefordran eller
2. är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme och utrustat med åtminstone
a. fast monterade sittplatser,
b. fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sovplatser,
c. fast monterad utrustning för matlagning och lagring och
d. bord.
Personbilar delas in i klass I och klass II.
Personbil klass I En personbil som inte tillhör klass II.
Personbil klass II En personbil som är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme och utrustat med åtminstone
a. fast monterade sittplatser,
b. fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sovplatser,
c. fast monterad utrustning för matlagning och lagring och
d. bord.
Påhängsvagn En släpvagn som är inrättad för att genom tapp med vändskiva eller liknande anordning förenas med en bil, en traktor eller ett motorredskap och som är så utförd att chassiet eller karosseriet vilar direkt på det dragande fordonet.
Sidvagn Ett fordon som är inrättat för att kopplas vid sidan av en tvåhjulig motorcykel eller en cykel. En tillkopplad sidvagn anses dock inte som ett särskilt fordon.
Släpfordon Ett fordon som är inrättat för koppling till ett annat motordrivet fordon än en moped klass II och är avsett för person- eller godsbefordran eller för att bära en anordning för att driva dessa fordon. Släpfordon delas in i släpvagnar, släpslädar och terrängsläp samt i lätta släpfordon och tunga släpfordon.
Släpkärra En släpvagn med oledad dragstång där den statiskt vertikala last som förs över till dragfordonet inte överskrider 10 procent av släpvagnens totalvikt eller 1 ton.
Släpsläde Ett släpfordon på medar som är inrättat för att dras av ett motorfordon, en traktor eller ett motorredskap.
Släpvagn Ett släpfordon på hjul eller band som är inrättat för att dras av ett motorfordon, en traktor eller ett motorredskap.
Släpvagnsvikt Den sammanlagda vikten av en släpvagns egenvikt och last.
Snöskoter En terrängskoter som är avsedd för färd på snötäckt mark och som är försedd med band och medar.
Terränghjuling En annan terrängskoter än en snöskoter.
Terrängmotorfordon Ett motordrivet fordon som inte är ett motorfordon och som är inrättat huvudsakligen för att självständigt användas till person- eller godsbefordran i terräng. Terrängmotorfordon delas in i terrängvagnar och terrängskotrar.
Terrängskoter Ett terrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst 450 kilogram. Terrängskotrar delas in i snöskotrar och terränghjulingar.
Terrängsläp Ett släpfordon som är inrättat för att dras av ett terrängmotorfordon.
Terrängvagn Ett terrängmotorfordon med en tjänstevikt över 400
Tjänstevikt för en bil, en traktor eller ett motorredskap Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet, verktyg och reservhjul som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten, samt föraren.
Tjänstevikt för en motorcykel eller en moped Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick utan sidvagn, med verktyg som hör till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten.
Tjänstevikt för ett släpfordon, ett terrängsläp eller en sidvagn Vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet.
Tjänstevikt för ett terrängmotorfordon Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet, verktyg som hör till fordonet, samt bränsle, smörjolja och vatten. För en tung terrängvagn räknas även vikten av föraren och reservhjul med.
Totalvikt för en bil, en traktor, ett motorredskap eller en tung terrängvagn Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer utom föraren och den största mängd gods som fordonet är inrättat för.
Totalvikt för en motorcykel, ett terrängfordon utom en tung terrängvagn, ett släpfordon eller en sidvagn Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade vikten av det största antal personer och den största mängd gods som fordonet är inrättat för. I totalvikten för en motorcykel ingår inte sidvagnens totalvikt.
Traktor Ett motordrivet fordon med minst två hjulaxlar som är inrättat huvudsakligen för att dra ett annat fordon eller ett arbetsredskap. En traktor får vara utrustad för transport av gods och för befordran av passagerare.
Traktorer delas in i traktor a och traktor b.
Traktor a En traktor som är konstruerad för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen.
Traktor b En traktor som är konstruerad för en hastighet som överstiger 40 kilometer i timmen.
Traktor skatteklass I En traktor som enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) hör till skatteklass I.
Traktor skatteklass II En traktor som enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) hör till skatteklass II.
Traktortåg En traktor med ett eller flera tillkopplade släpfordon.
Trippelaxel Tre hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd mellan den första och den tredje axeln som är mindre än 5 meter.
Trippelaxeltryck Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en trippelaxel för över till vägbanan.
Tung buss En buss med en totalvikt över 3,5 ton.
Tung lastbil En lastbil med en totalvikt över 3,5 ton.
Tung motorcykel 1. En motorcykel på två eller fyra hjul vars motor har en slagvolym som överstiger 125 kubikcentimeter, en netto-effekt som överstiger 11 kilowatt eller ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som överstiger 0,1 kilowatt/kilogram.
2. En motorcykel på tre hjul med en nettoeffekt som överstiger 15 kilowatt.
Tungt släpfordon Ett annat släpfordon än ett lätt släpfordon.
Tung terrängvagn En terrängvagn med en tjänstevikt över 2 ton.
Vikt i körklart skick för en motorcykel eller en moped Vikten i körklart skick för en motorcykel eller en moped fastställs enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar, i den ursprungliga lydelsen.

Lag (2015:793).

Rättsfall (2)

NJA 2005 s. 548: Enbart det förhållandet att ett som moped registrerat tvåhjuligt motorfordon...
RH 2002:45: Framförande av moped med frånkopplad motor genom att den rullats framåt har...

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (10)

(Upphör att gälla 2016-01-01 00:00:00)

2 a § Oavsett vad som anges i 2 § ska ett fordon som registreras med stöd av ett godkännande enligt en EG-rättsakt höra till det slag av fordon som motsvarar den fordonskategori som anges i godkännandet. Lag (2009:226).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:793, 2009:226
(Träder i kraft 2016-01-01 00:00:00)

2 a § Trots 2 § ska ett fordon som registreras med stöd av ett godkännande enligt en EU-rättsakt höra till det slag av fordon som motsvarar den fordonskategori som anges i godkännandet. Lag (2015:793).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:793, 2009:226

3 § Om det inte med ledning av 2 eller 2 a § kan bestämmas till vilket slag av fordon som ett visst fordon eller en viss fordonstyp ska höra, beslutar den myndighet som regeringen bestämmer i frågan. Lag (2009:226).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:226

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

 • 1. meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om undantag från denna lag, och
 • 2. meddela föreskrifter om avgifter för prövning av ansökan om undantag i enskilda fall enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2010:1566).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1566

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:559

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RS T
Förarbeten
Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:559
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.
 • 2. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 § fordonskungörelsen (1972:595) i dess lydelse före den 1 november 1998 eller godkänts vid mopedbesiktning enligt 48-54 §§ fordonskungörelsen i dess lydelse före den 1 november 1998 och därefter inte ändrats på sådant sätt som anges i 50 § nämnda kungörelse, gäller vad som sägs om mopeder klass II.

Lag (2002:583) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:130, bet. 2001/02:TU13, rskr. 2001/02:280
Ikraft
2003-05-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2002:583
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.
 • 2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som personbil, buss eller lastbil gäller fortfarande.
Rubrik
Lag (2002:583) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2003:219) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:55, bet. 2002/03:TU4, rskr. 2002/03:161
Ikraft
2003-07-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2003:219
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
 • 2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som moped gäller fortfarande.
 • 3. En moped som före ikraftträdandet har klassificerats som moped klass I skall i fortsättningen klassificeras som klass II om mopeden är att hänföra till den klassen enligt de nya föreskrifterna.
Rubrik
Lag (2003:219) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2006:240) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ikraft
2006-05-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2006:240
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.
 • 2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som personbil eller lastbil gäller fortfarande.
Rubrik
Lag (2006:240) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2009:125) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8, rskr. 2008/09:179
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2009-04-01
SFS-nummer
2009:125
Rubrik
Lag (2009:125) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2009:226) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:53, bet. 2008/09:TU9, rskr. 2008/09:188
Omfattning
ändr. 2, 3 §§;ny 2 a §
Ikraft
2009-04-29
SFS-nummer
2009:226
Rubrik
Lag (2009:226) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2010:757) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:198, bet. 2009/10:TU22, rskr 2009/10:350
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2010-10-01
SFS-nummer
2010:757
Rubrik
Lag (2010:757) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Förordning (2010:1092) om ikraftträdande av lagen (2010:757) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2010:757
SFS-nummer
2010:1092
Rubrik
Förordning (2010:1092) om ikraftträdande av lagen (2010:757) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2010:1566) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1566
Rubrik
Lag (2010:1566) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2011:585) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:65, bet. 2010/11:CU8, rskr. 2010/11:245
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2011-07-20
SFS-nummer
2011:585
Rubrik
Lag (2011:585) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2011:913) om ändring i lagen (2011:585) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2010/11:CU25, rskr. 2010/11:298
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2011:913
Rubrik
Lag (2011:913) om ändring i lagen (2011:585) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2012:875) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:23, bet. 2012/13:TU4, rskr. 2012/13:54
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2013-01-19
SFS-nummer
2012:875
Rubrik
Lag (2012:875) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Lag (2015:793) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:31, bet. 2015/16:TU5, rskr. 2015/16:44
Ikraft
2016-01-01
Omfattning
ändr. 2, 2 a §§
SFS-nummer
2015:793
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 • 2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som moped, motorcykel, personbil, terrängskoter, terrängvagn, traktor klass I eller klass II gäller fortfarande.
Rubrik
Lag (2015:793) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation