lagen.nu

Lag (2001:558) om vägtrafikregister

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2001-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1123
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-07-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2019-07-01 genom SFS 2019:371

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om registrering av uppgifter om personer samt om motordrivna fordon och släpfordon i ett vägtrafikregister.

Lagen gäller dock inte

 • 1. fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt,
 • 2. motordrivna fordon som är avsedda att föras av gående eller släpfordon som har kopplats till något sådant fordon, eller
 • 3. mopeder klass II.

2 § I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser som tillämpas på personuppgifter i vägtrafikregistret i den mån det inte finns några avvikande bestämmelser i denna lag eller i en förordning som har beslutats med stöd av den.

Med personuppgifter avses i denna lag detsamma som i personuppgiftslagen.

3 § Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

4 § Bestämmelserna i denna lag om ägaren av ett fordon tillämpas på innehavaren, när det är fråga om fordon som innehas

 • 1. på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, eller
 • 2. med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 a § Om någon som inte har fyllt 18 år äger ett fordon eller innehar det under sådana omständigheter som anges i 4 §, tillämpas det som sägs i lagen om ägaren på en förmyndare för honom eller henne. Detta gäller dock inte

 • 1. om den underårige har förarbehörighet för fordonet, eller
 • 2. i fråga om ett släpfordon, om den underårige har förarbehörighet för ett fordon som kan dra släpfordonet. Lag (2006:558).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:558

Vägtrafikregistrets ändamål och innehåll

(Upphör att gälla 2020-09-01 00:00:00)

5 § I fråga om personuppgifter ska vägtrafikregistret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 • 1. verksamhet, för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning, i fråga om
 • 2. försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där uppgifter om personer under 1 a), b) och d) utgör underlag för prövningar eller beslut,
 • 3. information om fordonsägare för trafiksäkerhets- eller miljöändamål och för att i den allmänna omsättningen av fordon förebygga brott samt information om den som har behörighet att framföra fordon för att utreda trafikbrott i samband med automatisk trafiksäkerhetskontroll,
 • 4. aktualisering, komplettering eller kontroll av information om fordonsägare som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 • 5. uttag av urval för direkt marknadsföring av information om fordonsägare, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204),
 • 6. fullgörande av sådan tillsyn som avses i 5 kap. 3 a § fordonslagen (2002:574), i fråga om fordonsägare och den som är anställd som besiktningstekniker hos ett besiktningsorgan enligt fordonslagen,
 • 7. en utländsk myndighets verksamhet om tillhandahållandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt eller av en EU-rättsakt, och
 • 8. fullgörande av skattekontroll med hjälp av redovisningscentraler för taxitrafik och fullgörande av tillsyn över sådana centraler enligt lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik. Lag (2018:628).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (13)

(Träder i kraft 2020-09-01 00:00:00)

5 § I fråga om personuppgifter ska vägtrafikregistret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 • 1. verksamhet, för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning, i fråga om
 • 2. försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där uppgifter om personer under 1 a), b) och d) utgör underlag för prövningar eller beslut,
 • 3. information om fordonsägare för trafiksäkerhets- eller miljöändamål och för att i den allmänna omsättningen av fordon förebygga brott samt information om den som har behörighet att framföra fordon för att utreda trafikbrott i samband med automatisk trafiksäkerhetskontroll,
 • 4. aktualisering, komplettering eller kontroll av information om fordonsägare som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 • 5. uttag av urval för direkt marknadsföring av information om fordonsägare, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204),
 • 6. fullgörande av sådan tillsyn som avses i 5 kap. 3 a § fordonslagen (2002:574), i fråga om fordonsägare och den som är anställd som besiktningstekniker hos ett besiktningsorgan enligt fordonslagen,
 • 7. en utländsk myndighets verksamhet om tillhandahållandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt eller av en EU-rättsakt, och
 • 8. fullgörande av skattekontroll med hjälp av redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik och fullgörande av tillsyn över sådana centraler enligt lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik. Lag (2018:1123).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (13)

5 a § Personuppgifter som avses i 5 § får behandlas för att fullgöra uppgiftsutlämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2015:789).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:789
(Upphör att gälla 2020-09-01 00:00:00)

6 § I vägtrafikregistret förs det in uppgifter som avser

 • 1. motordrivna fordon och släpfordon samt ägare till dessa,
 • 2. a) behörighet enligt körkortslagen (1998:488) att föra fordon,
  • b) förarutbildning och förarprov,
  • c) det som i övrigt behövs för tillämpningen av körkortslagen och av föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen,
 • 3. a) behörighet att föra fordon i taxitrafik och rätten att bedriva yrkesmässig trafik, taxitrafik och biluthyrning,
 • 4. innehav av särskilda behörighetshandlingar som krävs för att föra ett visst slag av motordrivet fordon eller luftfartyg i andra fall än som avses i 2 a) och 3 a) eller för att utöva viss tjänst eller genomgå viss utbildning,
 • 5. innehav av färdskrivarkort som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014,
 • 6. utfärdande utbyte, förnyelse, förlustanmälan, återlämnande, giltighet och återkallelse av färdskrivarkort enligt 5, och som i övrigt behövs för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 och av föreskrifter som meddelats i anslutning till den,
 • 7. genomförande och utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i övrigt behövs för att Transportstyrelsen och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a § fordonslagen (2002:574),
 • 8. skattekontroll med hjälp av redovisningscentraler för taxitrafik och uppgifter som i övrigt behövs för fullgörande av tillsyn över sådana centraler enligt lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik, och
 • 9. a) den som bedriver verksamhet som avses i 5 § 1 g), och
  • b) det som i övrigt behövs för tillämpningen av bestämmelser om kontroll av företag enligt förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. eller av föreskrifter som meddelats i anslutning till den.

I registret förs det dessutom in uppgifter som behövs för kontroll av att felparkeringsavgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift betalas och att influtna medel redovisas samt de uppgifter som behövs för att Transportstyrelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt

 • 1. lagen (2004:629) om trängselskatt, eller
 • 2. lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Personuppgifter får endast föras in för de ändamål som anges i 5 §. Lag (2018:628).

(Träder i kraft 2020-09-01 00:00:00)

6 § I vägtrafikregistret förs det in uppgifter som avser

 • 1. motordrivna fordon och släpfordon samt ägare till dessa,
 • 2. a) behörighet enligt körkortslagen (1998:488) att föra fordon,
  • b) förarutbildning och förarprov,
  • c) det som i övrigt behövs för tillämpningen av körkortslagen och av föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen,
 • 3. a) behörighet att föra fordon i taxitrafik och rätten att bedriva yrkesmässig trafik, taxitrafik och biluthyrning,
 • 4. innehav av särskilda behörighetshandlingar som krävs för att föra ett visst slag av motordrivet fordon eller luftfartyg i andra fall än som avses i 2 a) och 3 a) eller för att utöva viss tjänst eller genomgå viss utbildning,
 • 5. innehav av färdskrivarkort som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014,
 • 6. utfärdande utbyte, förnyelse, förlustanmälan, återlämnande, giltighet och återkallelse av färdskrivarkort enligt 5, och som i övrigt behövs för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 och av föreskrifter som meddelats i anslutning till den,
 • 7. genomförande och utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i övrigt behövs för att Transportstyrelsen och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a § fordonslagen (2002:574),
 • 8. skattekontroll med hjälp av redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik och uppgifter som i övrigt behövs för fullgörande av

tillsyn över sådana centraler enligt lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik, och

 • 9. a) den som bedriver verksamhet som avses i 5 § 1 g), och
  • b) det som i övrigt behövs för tillämpningen av bestämmelser om kontroll av företag enligt förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. eller av föreskrifter som meddelats i anslutning till den.

I registret förs det dessutom in uppgifter som behövs för kontroll av att felparkeringsavgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift betalas och att influtna medel redovisas samt de uppgifter som behövs för att Transportstyrelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt

 • 1. lagen (2004:629) om trängselskatt, eller
 • 2. lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Personuppgifter får endast föras in för de ändamål som anges i 5 §. Lag (2018:1123).

Ansvaret för behandlingen av personuppgifter

7 § Transportstyrelsen för trafikregistret med hjälp av automatiserad behandling och är personuppgiftsansvarig för registret enligt personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2008:1376).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1376

Direktåtkomst

(Upphör att gälla 2020-09-01 00:00:00)

8 § Direktåtkomst till personuppgifter får medges endast för sådana ändamål som anges i 5 § 1–3 och 7 i enlighet med föreskrifter meddelade av regeringen.

Den registrerade får ha direktåtkomst till personuppgifter i vägtrafikregistret, om uppgifterna avser honom eller henne själv. Lag (2015:789).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:907, 2015:789, 2018:1123
(Träder i kraft 2020-09-01 00:00:00)

8 § Direktåtkomst till personuppgifter får medges endast för sådana ändamål som anges i 5 § 1–3, 7 och 8 i enlighet med föreskrifter meddelade av regeringen.

Den registrerade får ha direktåtkomst till personuppgifter i vägtrafikregistret, om uppgifterna avser honom eller henne själv. Lag (2018:1123).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:907, 2015:789, 2018:1123

8 a § Vid sökning genom direktåtkomst i en annan stats register över vägtransportföretag enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 1071/2009 får den svenska kontaktpunkten behandla uppgifter endast i den utsträckning den andra staten tillåter det och behandlingen i motsvarande fall hade varit tillåten i det svenska vägtrafikregistret. Lag (2012:219).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:219

Samkörning

9 § Transportstyrelsen får endast för de ändamål som anges i 5 § 1-3 hämta uppgifter till registret genom samkörning. Lag (2008:1376).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1376

Sökbegrepp

10 § För sökning i vägtrafikregistret får endast användas de sökbegrepp som regeringen beslutar om.

Rättelse och skadestånd

11 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Registrering som förutsättning för rätt att bruka fordon

12 § Följande fordon ska med de undantag som anges i 13–16 och 18 §§ vara registrerade i vägtrafikregistret för att få brukas.

 • 1. Bilar, motorcyklar, mopeder klass I, traktorer, motorredskap klass I och terrängmotorfordon.
 • 2. Motorredskap klass II när de används
  • a) för persontransport på en väg som inte är enskild, om det sker i annat fall än vid passage över vägen, vid färd kortaste sträcka till eller från ett arbetsställe för fordonet eller liknande, eller undantagsvis vid färd kortare sträcka i andra fall än som nu har nämnts,
  • b) för transport av gods i andra fall än som avses i 2 kap. 17 § vägtrafikskattelagen (2006:227) på en väg som inte är enskild.
 • 3. Släpfordon som dras av bilar.
 • 4. Släpvagnar som dras av traktorer skatteklass I, motorredskap klass I eller tunga terrängvagnar.
 • 5. Släpvagnar som dras av ett sådant motorredskap klass II som används på det sätt som anges i 2, om motorredskapets tjänstevikt är över två ton eller om motorredskapet är en bil som byggts om till motorredskap. Lag (2015:792).

Rättsfall (1)

NJA 2005 s. 548: Enbart det förhållandet att ett som moped registrerat tvåhjuligt motorfordon...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:239, 2015:792

Undantag från registreringsplikten

13 § Bestämmelserna i 12 § gäller inte i fråga om

 • 1. fordon som används uteslutande inom inhägnade järnvägs- eller industriområden eller inom inhägnade tävlingsområden eller andra liknande inhägnade områden,
 • 2. släpvagnar som dras av traktorer, motorredskap klass II eller sådana tunga terrängvagnar som är konstruerade för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen, om fordonen i det enskilda fallet används endast på motsvarande sätt som en traktor skatteklass II,
 • 3. fordon som brukas kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för registreringsbesiktning eller, i fråga om fordon som har förts in i Sverige för testkörning enligt 23 § första stycket 4, för kontrollbesiktning, eller fordon som brukas kortaste lämpliga väg till eller från ett provningsorgan för provning inför ett enskilt godkännande,
 • 4. fordon som provkörs vid besiktning eller inspektion av polisman eller sådan besiktningstekniker, bilinspektör eller tekniker som avses i fordonslagen i den utsträckning som behövs för att förrättningen ska kunna genomföras,
 • 5. fordon som provkörs vid provning inför ett enskilt godkännande i den utsträckning som behövs för att provningen ska kunna genomföras,
 • 6. fordon som provkörs av den som Trafikverket särskilt förordnat att utföra haveriundersökning eller av den som Transportstyrelsen särskilt förordnat att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) eller att handlägga ett ärende,
 • 7. ombyggda eller amatörbyggda fordon som provkörs inför en registreringsbesiktning av den som Transportstyrelsen särskilt förordnat att utföra sådan provkörning, eller
 • 8. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens enligt 18 §.

I fall som avses i första stycket 3 ska handlingar som visar avtalad tid hos besiktningsorganet eller provningsorganet medföras och på tillsägelse visas upp för en polisman eller en bilinspektör.

Om en polisman finner anledning att anta att ett fordon som han eller hon anträffar i trafik inte är i föreskrivet skick tillämpas första stycket 4 på motsvarande sätt. Lag (2015:792).

Ändringar/Förarbeten (9)

14 § Bestämmelserna i 12 § gäller inte i fråga om fordon i internationell vägtrafik i Sverige.

Ett fordon anses vara i internationell vägtrafik i Sverige om

 • 1. fordonet ägs av en fysisk eller juridisk person som har sitt huvudsakliga hemvist utomlands,
 • 2. fordonet inte är registrerat i Sverige, och
 • 3. fordonet har förts in till Sverige för att tillfälligt brukas här.

15 § Bestämmelserna i 12 § gäller inte motordrivna fordon som är registrerade i Danmark, Finland eller Norge och till dem kopplade släpfordon, om fordonen brukas i Sverige under högst ett år.

Vad som sägs i första stycket gäller även danska fordon som får brukas i Danmark med "faste prøveskilter", finska fordon som får brukas i Finland med "provnummerskyltar" och norska fordon som får brukas i Norge med "prøvekjennemerke".

Om det i Danmark, Finland eller Norge har meddelats ett särskilt tillstånd att där tillfälligt bruka ett fordon som inte är registrerat i landet, får fordonet under den tid som tillståndet avser brukas i Sverige.

Lagrumshänvisningar hit (1)

16 § Den som har sitt egentliga hemvist i Sverige och som förvärvat ett fordon som avses i 12 § men som inte är registrerat här, får under en vecka från det att fordonet fördes in i Sverige bruka fordonet med stöd av en giltig utländsk registrering. Detta gäller dock endast den som inte yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna fordon eller med släpfordon.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Brukande av avställt fordon

17 § Ett avställt fordon får inte brukas annat än

 • 1. i den omfattning som enligt 12 § 2 och 5 och 13 § första och tredje styckena får ske i fråga om ett fordon som inte är registrerat,
 • 2. under tid då fordonet är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfogandelagen (1978:262) eller då fordonet brukas för att avlämnas enligt den lagen eller föras hem efter förfogande eller då det brukas i samband med besiktning enligt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov,
 • 3. under tid då fordonet innehas av Försvarsmakten enligt ett skriftligt avtal eller brukas för att avlämnas eller föras hem enligt ett sådant avtal, under förutsättning att fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg eller i ett intyg om överensstämmelse,
 • 4. om det ställts av på ägarens begäran, för färd kortaste lämpliga väg till eller från närmaste besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för besiktning, dock inte om användningsförbud enligt 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227), enligt 8 § lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller enligt 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon skulle ha gällt för fordonet om det hade varit skatte- eller avgiftspliktigt enligt nämnda lagar, samt
 • 5. med stöd av saluvagnslicens enligt 18 §. Lag (2007:165).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2002:582, 2006:239, 2007:165

Saluvagnslicens

18 § Med stöd av en saluvagnslicens får fordon som inte är registrerade i vägtrafikregistret eller är avställda och som licenshavaren yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med eller som licenshavaren utför fordonstester med, brukas för

 • 1. provkörning i samband med tillverkning eller reparation samt testkörning,
 • 2. färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal, plats för testkörning eller liknande till sådan plats eller lokal eller till garage,
 • 3. färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för besiktning eller till eller från ett provningsorgan för provning inför ett enskilt godkännande, och
 • 4. körning i den omfattning som behövs för demonstration eller försäljning. Lag (2009:227).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (4)

19 § Saluvagnslicens kan meddelas den som yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna fordon eller med släpfordon eller den som yrkesmässigt tillverkar fordonskomponenter. Saluvagnslicens kan också meddelas den som anges i 23 § första stycket 4 och som för in fordon i Sverige för testkörning samt den som på uppdrag yrkesmässigt utför sådan testkörning.

Licens får inte meddelas om det skäligen kan antas att den kommer att missbrukas eller om det finns något annat särskilt skäl mot att den meddelas.

Saluvagnslicens gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl får den begränsas till viss tid.

Med tillverkning avses i första stycket även sådan påbyggnad eller lackering som ingår som ett led i arbetet med att färdigställa fordonen. Lag (2006:303).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2002:807, 2006:303

20 § En saluvagnslicens skall återkallas om

 • 1. licensen inte har utnyttjats under de senaste tolv månaderna,
 • 2. saluvagnsskatten inte har betalats,
 • 3. licensen har utnyttjats i strid med bestämmelserna om sådan licens, eller
 • 4. licenshavaren på något annat sätt har visat sig olämplig eller det annars finns någon särskild anledning att återkalla licensen.

Återkallelse enligt 3 eller 4 skall inte ske i ringa fall.

Tillfällig registrering

21 § Tillfällig registrering kan meddelas för motordrivna fordon och för släpfordon.

Vid tillämpningen av bestämmelserna om tillfällig registrering avses med nytt fordon ett fordon som inte är, har varit eller bort vara registrerat här i landet annat än i förening med avställning.

Rättsfall (1)

HFD 2011 ref. 16: En ansökan om tillfällig registrering av ett fordon kan inte avslås på den...

Lagrumshänvisningar hit (1)

22 § Tillfällig registrering får meddelas för ett fordon som förs in till Sverige för att brukas stadigvarande här, om

 • 1. fordonet inte är registrerat här,
 • 2. fordonets ägare har sitt egentliga hemvist här, och
 • 3. fordonets ägare inte yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna fordon eller med släpfordon.

Tillfällig registrering enligt första stycket gäller under tre månader från den dagen den meddelades. Den upphör dock att gälla två veckor efter det att fordonet godkänts vid registreringsbesiktning.

Rättsfall (1)

HFD 2011 ref. 16: En ansökan om tillfällig registrering av ett fordon kan inte avslås på den...

Lagrumshänvisningar hit (2)

23 § Tillfällig registrering får meddelas för ett fordon som inte skall registreras för att stadigvarande brukas i Sverige, om

 • 1. sökanden inte har sitt egentliga hemvist i landet och här förvärvar ett fordon,
 • 2. sökanden har sitt egentliga hemvist i landet och här förvärvar ett nytt fordon men avser att flytta från landet inom tre månader från den dag då den tillfälliga registreringen meddelas,
 • 3. sökanden är en svensk utlandsmyndighet som här förvärvar ett nytt fordon som skall brukas utanför landet, eller
 • 4. sökanden inte har sitt egentliga hemvist eller, i fråga om en juridisk person, sin ledning i Sverige och sökanden eller den som representerar den juridiska personen endast tillfälligt skall vistas i landet samt fordonet endast tillfälligt skall användas i Sverige, och
  • a) det har förts in i eller skall föras in i landet för testkörning eller annat liknande ändamål, eller
  • b) det har förts in i landet för enskilt bruk.

Tillfällig registrering enligt första stycket gäller från den dag den meddelades och under tolv månader eller om sökanden begär det under tre eller sex månader. Tillfällig registrering enligt första stycket 1 av ett fordon som inte är nytt gäller dock endast under en månad. Lag (2002:807).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:807

24 § Tillfällig registrering får meddelas på nytt för ett visst fordon först sedan tolv månader har förflutit efter utgången av närmast föregående period av en sådan registrering. Denna begränsning för en ny registrering gäller dock inte sådana fordon som anges i 23 § första stycket 4 och som används för testkörning. Lag (2002:807).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:807

25 § Ett enligt 22 § tillfälligt registrerat fordon, som har förts in från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och har en giltig registrering i det landet som innebär att det får brukas obegränsat enligt det landets bestämmelser, får brukas utan någon annan inskränkning än den som avses i 27 §.

Lagrumshänvisningar hit (1)

26 § Ett enligt 22 § tillfälligt registrerat fordon får i andra fall än som avses i 25 § brukas

 • 1. för färd kortaste lämpliga väg från en hamn, järnvägsstation, ett tullkontor eller en annan plats som Tullverket anvisat eller godkänt, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en sådan plats eller lokal eller till någon annan plats där fordonet kan ställas upp i avvaktan på registreringsbesiktning eller enskilt godkännande, eller
 • 2. för färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för besiktning eller till eller från ett provningsorgan för provning inför ett enskilt godkännande.

Sedan fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning får det dock brukas här för andra ändamål än som avses i första stycket. Detta gäller dock inte om fordonet efter besiktningen har ändrats så att det inte längre överensstämmer med utförandet vid besiktningen eller det i övrigt har ändrats så att dess beskattningsförhållanden påverkats. Lag (2016:277).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2002:582, 2009:227, 2016:277

27 § Ett tillfälligt registrerat fordon får inte användas i yrkesmässig trafik eller i taxitrafik. Lag (2012:219).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:219

28 § Om de i 22 eller 23 § angivna förutsättningarna inte är uppfyllda skall det beslutas att den tillfälliga registreringen skall upphöra. Detsamma gäller om fordonet har bytt ägare eller om ägaren begär att registreringen skall upphöra. Lag (2002:807).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2002:807

Straffbestämmelser

29 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet brukar ett fordon i strid med 12, 17, 18, 26 eller 27 § döms till penningböter.

Till samma straff döms ägaren, om han uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som skäligen har kunnat krävas av honom för att hindra att fordonet brukades.

Den som innehar ett fordon med nyttjanderätt för obestämd tid eller för en bestämd tid som understiger ett år och har befogenhet att bestämma om förare av fordonet eller anlitar någon annan förare än den som ägaren har utsett döms i ägarens ställe enligt andra stycket.

Rättsfall (1)

NJA 2005 s. 548: Enbart det förhållandet att ett som moped registrerat tvåhjuligt motorfordon...

30 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 13 § andra stycket döms till penningböter.

31 § Bestämmelserna i denna lag eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen om ansvar för ägare eller brukare av fordon tillämpas i fråga om ett fordon som ägs eller brukas av staten eller en kommun på förarens närmaste förman. Om denne har gjort vad som skäligen har kunnat krävas av honom för att förebygga en förseelse och sker ändå en sådan på grund av en överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare på den överordnade.

I fråga om ett fordon som ägs eller brukas av ett oskiftat dödsbo eller ett konkursbo tillämpas de bestämmelser om ansvar som anges i första stycket på den eller dem som har rätt att företräda boet.

I fråga om ett fordon som ägs eller brukas av ett bolag, en förening, en stiftelse eller någon annan juridisk person tillämpas de bestämmelser om ansvar som anges i första stycket på den eller dem som har rätt att företräda den juridiska personen eller på den som Transportstyrelsen på begäran har godtagit som ansvarig företrädare för denna. Lag (2008:1376).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1376

Hindrande av fortsatt färd

32 § Om ett fordon brukas i strid med 12, 17, 18, 26 eller 27 § eller en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag skall en polisman hindra fortsatt färd, om den skulle utgöra en väsentlig olägenhet.

Förfarande och överklagande

33 § Frågor om saluvagnslicens och tillfällig registrering prövas av Transportstyrelsen. Lag (2008:1376).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1376

34 § Ett beslut enligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller ett beslut om rättelse eller information enligt personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos Förvaltningsrätten i Karlstad om inte något annat följer av andra föreskrifter.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2010:17).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:17

35 § Ett beslut av Transportstyrelsen gäller omedelbart, om inte något annat förordnats. Lag (2008:1376).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1376

Bemyndiganden

36 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall medge undantag från plikten att registrera fordon samt från regler om brukande av fordon i denna lag. Undantag får förenas med villkor.

37 § Regeringen får meddela föreskrifter om begränsning av

 • 1. rätten att hämta uppgifter till registret genom samkörning enligt 9 §, samt
 • 2. rätten att bevara uppgifter.

Lagrumshänvisningar hit (1)

38 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utöver vad som anges i 37 §, meddela föreskrifter i fråga om

 • 1. andra förpliktelser beträffande registrering av fordon och saluvagnslicens än dem som framgår av lagen, dock att föreskrifterna inte får avse skatt,
 • 2. rätten att bruka fordon som hör hemma i något annat land, och
 • 3. avgifter för registrering, andra förpliktelser i fråga om registrering och saluvagnslicens samt ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2010:1565).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1565

39 § Om riket är i krig eller krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i får regeringen föreskriva att lagen helt eller delvis inte skall tillämpas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:558

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2019-07-01
Förarbeten
Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:558
Övergångsbestämmelse

Lag (2002:582) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:130, bet. 2001/02:TU13, rskr. 2001/02:280
Omfattning
ändr. 13, 17, 18, 26 §§
Ikraft
2003-05-01
SFS-nummer
2002:582
Rubrik
Lag (2002:582) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2002:805) om ändring i lagen (2002:582) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:183, bet. 2002/03:TU2, rskr. 2002/03:12
Omfattning
ändr. 13, 18 §§, ikrafttr.best. till 2002:582
SFS-nummer
2002:805
Rubrik
Lag (2002:805) om ändring i lagen (2002:582) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2002:806) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:183, bet. 2002/03:TU2, rskr. 2002/03:12
Omfattning
ändr. 13, 18 §§
Ikraft
2003-05-01
SFS-nummer
2002:806
Rubrik
Lag (2002:806) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2002:807) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:183, bet. 2002/03:TU2, rskr. 2002/03:12
Omfattning
ändr. 19, 23, 24, 28 §§
Ikraft
2002-12-01
SFS-nummer
2002:807
Rubrik
Lag (2002:807) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2004:367) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:83, bet. 2003/04:TU11, rskr. 2003/04:228, EGTL370/1985 s8
Ikraft
2004-07-01
CELEX-nr
31985R3821
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
SFS-nummer
2004:367
Rubrik
Lag (2004:367) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2004:466) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2004-07-01
SFS-nummer
2004:466
Rubrik
Lag (2004:466) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2004:635) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2003/04:145, bet. 2003/04:SkU35, rskr. 2003/04:265
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:635
Rubrik
Lag (2004:635) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2006:239) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Omfattning
ändr. 12, 13, 17 §§
Ikraft
2006-05-01
SFS-nummer
2006:239
Rubrik
Lag (2006:239) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2006:303) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:108, bet. 2005/06:TU9, rskr. 2005/06:221
Omfattning
ändr. 5, 19 §§
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:303
Rubrik
Lag (2006:303) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2006:558) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:117, bet. 2005/06:LU34, rskr 2005/06:328
Ikraft
2006-10-01
Omfattning
ny 4 a §
SFS-nummer
2006:558
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.
 • 2. Om någon som inte har fyllt 18 år och som har fler än en förmyndare är registrerad som ägare av ett fordon vid ikraftträdandet, skall lagens bestämmelser om ägare tillämpas på den äldste av förmyndarna, intill dess att de gemensamt anmäler på vem av dem det som sägs i lagen om ägaren skall tillämpas.
Rubrik
Lag (2006:558) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2007:165) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131
Ikraft
2007-06-01
Omfattning
ändr. 17 §
SFS-nummer
2007:165
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 juni 2007.
Rubrik
Lag (2007:165) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2007:1159) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:10, bet. 2007/08:TU3, rskr. 2007/08:38
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1159
Rubrik
Lag (2007:1159) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2008:1376) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ikraft
2009-01-01
Omfattning
ändr. 6, 7, 9, 13, 31, 33, 35 §§
SFS-nummer
2008:1376
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen i stället för Vägverket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.

Rubrik
Lag (2008:1376) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2009:124) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8, rskr. 2008/09:179
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2009-04-01
SFS-nummer
2009:124
Rubrik
Lag (2009:124) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2009:227) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:107, bet. 2008/09:TU9, rskr. 2008/09:188, EUTL263/2007 s1
Ikraft
2009-04-29
CELEX-nr
32007L0046
Omfattning
ändr. 13, 18, 26 §§
SFS-nummer
2009:227
Rubrik
Lag (2009:227) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2009:1360) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85, EUTL102/2006 s1
Ikraft
2010-01-01
CELEX-nr
32006R0561
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
SFS-nummer
2009:1360
Rubrik
Lag (2009:1360) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2010:17) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:157
Omfattning
ändr. 34 §
Ikraft
2010-02-15
SFS-nummer
2010:17
Rubrik
Lag (2010:17) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2010:40) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:32, bet. 2009/10:TU8, rskr. 2009/10:161
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:40
Rubrik
Lag (2010:40) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2010:95) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:59, bet. 2009/10:TU9, rskr. 2009/10:183
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2010-04-01
SFS-nummer
2010:95
Rubrik
Lag (2010:95) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2010:488) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:209, bet. 2009/10:TU23, rskr. 2009/10:298
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2010-09-01
SFS-nummer
2010:488
Rubrik
Lag (2010:488) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2010:502) om ändring i lagen (2010:40) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Omfattning
ändr. 5 § i 2010:40
SFS-nummer
2010:502
Rubrik
Lag (2010:502) om ändring i lagen (2010:40) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2010:503) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2010-09-01
SFS-nummer
2010:503
Rubrik
Lag (2010:503) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2010:1565) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Omfattning
ändr. 38 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1565
Rubrik
Lag (2010:1565) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2011:907) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:129, bet. 2010/11:JuU15, rskr. 2010/11:302, EGTL370/1985 s8, EUTL102/2006 s1
Ikraft
2011-08-01
CELEX-nr
31985R3821, 32006R0561
Omfattning
ändr. 5, 8 §§
SFS-nummer
2011:907
Rubrik
Lag (2011:907) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2012:219) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195, EUTL300/2009 s51
Ikraft
2012-05-01
CELEX-nr
32009R1071
Omfattning
ändr. 5, 6, 27 §§;ny 8 a §
SFS-nummer
2012:219
Rubrik
Lag (2012:219) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2014:56) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2014-03-01
SFS-nummer
2014:56
Rubrik
Lag (2014:56) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2014:1021) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:223, bet. 2013/14:TU18, rskr. 2013/14:375
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2014:1021
Rubrik
Lag (2014:1021) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2015:789) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:143, bet. 2015/16:TU3, rskr. 2015/16:45
Omfattning
ändr. 8 §;ny 5 a §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:789
Rubrik
Lag (2015:789) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2015:792) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:31, bet. 2015/16:TU5, rskr. 2015/16:44
Omfattning
ändr. 12, 13 §§
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:792
Rubrik
Lag (2015:792) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2016:277) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
2016-05-01
SFS-nummer
2016:277
Rubrik
Lag (2016:277) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2018:628) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:198, bet. 2017/18:TU14, rskr. 2017/18:314
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:628
Rubrik
Lag (2018:628) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2018:1123) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:239, bet.2017/18:TU17, rskr. 2017/18:384
Omfattning
ändr. 5, 6, 8 §§
Ikraft
2020-09-01
SFS-nummer
2018:1123
Rubrik
Lag (2018:1123) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Lag (2019:371) om upphävande av lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241
Ikraft
2019-07-01
Omfattning
upph.
SFS-nummer
2019:371
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
 • 2. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för
  • a) ärenden som avser en begäran om rättelse av en uppgift om registrerad fordonsägare som har gjorts före ikraftträdandet, och
  • b) överklagande av beslut om rättelse eller direktåtkomst som har meddelats med stöd av den lagen.
Rubrik
Lag (2019:371) om upphävande av lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation