lagen.nu

Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2001-06-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:2108
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-01-15
Övrigt
Rättelsesida 2018:2108 har iakttagits.

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av

5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 6 och 8 §§,

5 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 7 och 9 §§,

5 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 10–10 b, 12 och 12 a §§, och

8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2018:2108).

Ändringar/Förarbeten (3)

2 § I denna förordning finns miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken för fisk- och musselvatten. Miljökvalitetsnormerna avser dels värden som inte får överskridas eller underskridas annat än i viss angiven utsträckning (miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken), dels värden som ska eftersträvas.

Ytterligare bestämmelser om kvalitetskrav för ytvatten finns i vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och i föreskrifter som har meddelats med stöd av den förordningen. Förordning (2018:2108).

Ändringar/Förarbeten (4)

Definitioner

3 § I denna förordning avses med

fiskvatten: strömmande eller stillastående sötvatten som behöver skyddas eller förbättras i kvalitet och där fiskar lever eller skulle kunna leva;

laxfiskvatten: fiskvatten där fiskar som lax, öring, röding, sik, siklöja, nors och harr lever eller skulle kunna leva;

annat fiskvatten: fiskvatten där fiskar som gädda, abborre, ål och karpfisk lever eller skulle kunna leva;

musslor: blötdjur som tillhör klasserna snäckor (Gastropoda) eller musslor (Bivalvia);

musselvatten: kustvatten eller bräckt vatten som behöver skyddas eller förbättras för att göra det möjligt för musslor att leva och växa till i dessa vatten;

riktvärde: värde som skall eftersträvas;

gränsvärde: värde som inte får överskridas eller underskridas.

I övrigt har termer och uttryck samma innebörd som i miljöbalken. Förordning (2006:1140).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:1140

Tillämpningsområde

4 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka fiskvatten som ska omfattas av denna förordning. Fiskvattnen ska i sådana föreskrifter klassificeras som laxfiskvatten eller annat fiskvatten. Innan Havs- och vattenmyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra berörda länsstyrelser i den utsträckning som behövs. Förordning (2011:632).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:632

5 § Bestämmelserna i denna förordning om musselvatten tillämpas på de musselvatten i Västra Götalands län som länsstyrelsen föreskriver.

Fiskvatten

6 § I bilaga 1 anges gränsvärden och riktvärden för laxfiskvatten och andra fiskvatten. Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om riktvärden för de parametrar för vilka riktvärden inte har angetts i bilagan, om dessa följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Miljökvalitetsnormerna för ett fiskvatten ska uppfyllas senast inom fem år från det att denna förordning ska tillämpas på vattnet. Gränsvärdena får överskridas eller underskridas endast om vattnet på naturlig väg har tillförts ämnen från omgivande mark eller om det särskilt har angetts i bilaga 1. Förordning (2011:632).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:1140, 2011:632

7 § Länsstyrelsen ska upprätta förslag till och fastställa åtgärdsprogram för de fiskvatten som finns inom länet. För vatten som sträcker sig över flera län ska de berörda länsstyrelserna upprätta förslag till och fastställa ett gemensamt åtgärdsprogram.

I åtgärdsprogrammen ska, utöver det som följer av 5 kap. 9 § miljöbalken, anges hur föroreningar ska bekämpas. Förordning (2018:2108).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:1140, 2018:2108

Musselvatten

8 § I bilaga 2 till denna förordning anges gränsvärden och riktvärden för musselvatten. Länsstyrelsen i Västra Götalands län får meddela föreskrifter om riktvärden för de parametrar för vilka riktvärden inte har angetts i bilagan, om dessa följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Miljökvalitetsnormerna för ett musselvatten skall uppfyllas senast inom sex år från det att denna förordning skall tillämpas på vattnet. Gränsvärdena får överskridas eller underskridas endast i fall av exceptionell väderlek eller vid exceptionella geografiska förhållanden. Förordning (2006:1140).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:1140

9 § Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska upprätta förslag till och fastställa åtgärdsprogram för musselvattnen. I åtgärdsprogrammen ska, utöver det som följer av 5 kap. 9 § miljöbalken, anges hur föroreningar ska bekämpas. Förordning (2018:2108).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:1140, 2018:2108

Kontroll av vattenkvaliteten

10 § Varje länsstyrelse ansvarar för att kontroll äger rum av kvaliteten på fisk- och musselvatten inom länet. Kontrollen ska ske genom analys av vattenprover, andra typer av mätningar eller på annat lämpligt sätt. Förordning (2015:242).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:1140, 2011:632, 2015:242

10 a § Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om fiskvatten meddela närmare föreskrifter om provtagning och andra metoder för att kontrollera att en miljökvalitetsnorm följs och om redovisning av mätresultat som behövs för kontrollen. Förordning (2015:242).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:242

10 b § Länsstyrelsen i Västra Götalands län får i fråga om musselvatten meddela närmare föreskrifter om provtagning och andra metoder för att kontrollera att en miljökvalitetsnorm följs och om redovisning av mätresultat som behövs för kontrollen. Förordning (2015:242).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:242

11 § Om kontrollen av kvaliteten på ett fisk- eller musselvatten visar att en miljökvalitetsnorm inte uppfylls, skall länsstyrelsen undersöka om detta beror på en tillfällighet, naturliga orsaker eller föroreningar. När orsaken har fastställts, skall länsstyrelsen vidta lämpliga åtgärder.

12 § Om kvaliteten på ett fiskvatten är avsevärt bättre än vad som följer av miljökvalitetsnormerna i bilaga 1, får Havs- och vattenmyndigheten besluta om en lägre provtagningsfrekvens än vad som annars gäller. Om ett sådant vatten inte är förorenat eller om det inte finns någon risk för försämring av vattenkvaliteten, får Havs- och vattenmyndigheten besluta att provtagning inte behövs. Förordning (2015:242).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:632, 2015:242

12 a § Om kvaliteten på ett musselvatten är avsevärt bättre än vad som följer av miljökvalitetsnormerna i bilaga 2, får Länsstyrelsen i Västra Götalands län besluta om en lägre provtagningsfrekvens än vad som annars gäller. Om ett sådant vatten inte är förorenat eller om det inte finns någon risk för försämring av vattenkvaliteten, får länsstyrelsen besluta att provtagning inte behövs. Förordning (2015:242).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:242

Förbud mot ökade föroreningar

13 § Åtgärder som vidtas till följd av denna förordning får inte leda till ökade föroreningar av vatten.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:242

Underrättelse om åtgärdsprogram

14 § När ett åtgärdsprogram har fastställts ska länsstyrelsen skicka en kopia av programmet till Havs- och vattenmyndigheten samt de andra myndigheter och kommuner som berörs. Förordning (2011:632).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:1140, 2011:632, 2015:242
15 § Har upphävts genom förordning (2015:242).

Bilaga 1

Gränsvärden och riktvärden för laxfiskvatten

Parameter Riktvärde Gränsvärde
1. Temperatur ( C) a) Temperatur som mäts upp nedströms från en plats där hett utsläpp sker (på blandningszonens gräns) får inte överstiga den normala, opåverkade vattentemperaturen med mer än 1,5 C.
Temperaturgränsen i första stycket får överskridas inom geografiskt begränsade områden, om länsstyrelsen förvissar sig om att inga skadliga konsekvenser uppstår för en balanserad utveckling av fiskpopulationen.
b) Heta utsläpp får inte leda till att temperaturen nedströms från platsen där hett utsläpp sker (vid blandningszonens gräns) överstiger 21,5 C.
Under fortplantningstiden för arter som är i behov av kallt vatten vid fortplantningen gäller temperaturgränsen 10 C. Denna temperaturgräns gäller bara för vattendrag där sådana arter finns.
Temperaturgränserna i första och andra styckena får överskridas under 2 procent av tiden. De får också överskridas i fall av exceptionell väderlek eller på grund av särskilda geografiska förhållanden (jfr 6 § andra stycket ).
2. Upplöst syre (O2) d 9 mg/l vatten
Om koncentrationen av syre faller under 6 mg/l skall länsstyrelsen förvissa sig om att detta inte inverkar skadligt på en balanserad utveckling av fiskpopulationen.
3. pH 6-9
Får överskridas i fall av exceptionell väderlek eller på grund av särskilda geografiska förhållanden (jfr 6 § andra stycket ).
Artificiellt skapade pH-variationer får i förhållande till opåverkade värden avvika med högst 0,5 pH-enheter i området mellan pH 6 och pH 9, förutsatt att variationerna inte för med sig att andra ämnen som finns i vattnet blir mer skadliga.
4. Uppslammade fasta substanser d 25 mg/l vatten
Riktvärdet får överskridas i fall av exceptionell väderlek eller på grund av särskilda geografiska förhållanden (jfr 6 § andra stycket ).
5. Syreförbrukning (BOD5) d 3 mg O2/l vatten
6. Nitriter (NO2) d 0,01 mg/l vatten
7. Fenolföreningar (C6H5OH) Fenolföreningar får inte finnas i sådan omfattning att det påverkar smaken på fiskköttet.
8. Mineraloljebaserade kolväten Petroleumprodukter får inte finnas i sådana halter att de - bildar en synlig hinna på vattenytan eller beläggningar på strandkanten, - tillför en "kolvätekaraktär" till fiskens smak, eller - har effekter som är skadliga för fisk.
9. Ammoniak (icke-joniserat ammonium, NH3) d 0,005 mg/l vatten d 0,025 mg/l vatten
10. Ammonium, totalt (NH4) d 0,04 mg/l vatten d 1 mg/l vatten
11. Restklor, totalt (HOCl) d 0,005 mg/l vatten
12. Zink, totalt (Zn) d 0,3 mg/l vatten
Värdet gäller vid en vattenhårdhet på 100 mg CaCO3/l vatten. För andra vattenhårdheter anges gränsvärden nedan.
13. Upplöst koppar (Cu) d 0,04 mg/l vatten
Värdet gäller vid en vattenhårdhet på 100 mg CaCO3/l. För andra vattenhårdheter anges riktvärden nedan.
Gränsvärden och riktvärden för andra fiskvatten
Parameter Riktvärden Gränsvärden
1. Temperatur ( C) Det som gäller för laxfiskvatten gäller också för andra fiskvatten. Den temperatur som anges i punkt 1 a) första stycket för laxfiskvatten skall emellertid vara 3 C för andra fiskvatten och den temperatur som anges i punkt 1 b) första stycket skall vara 28 C för andra fiskvatten.
2. Upplöst syre (O2) d 7 mg/l vatten
Om koncentrationen av syre faller under 4 mg/l skall länsstyrelsen förvissa sig om att detta inte inverkar skadligt på en balanserad utveckling av fiskpopulationen.
3. pH 6-9
Får överskridas i fall av exceptionell väderlek eller på grund av särskilda geografiska förhållanden (jfr 6 § andra stycket ).
Artificiellt skapade pH-variationer får i förhållande till opåverkade värden avvika med högst 0,5 pH-enheter i området mellan pH 6 och pH 9, förutsatt att variationerna inte för med sig att andra ämnen som finns i vattnet blir mer skadliga.
4. Uppslammade fasta substanser d 25 mg/l vatten Får överskridas i fall av exceptionell väderlek eller på grund av särskilda geografiska förhållanden (jfr 6 § andra stycket ).
5. Syreförbrukning (BOD5) d 6 mg O2/l vatten
6. Nitriter (NO2) d 0,03 mg/l vatten
7. Fenolföreningar (C6H5OH) Fenolföreningar får inte finnas i sådan omfattning att det påverkar smaken på fiskköttet.
8. Mineraloljebaserade kolväten Petroleumprodukter får inte finnas i sådana halter att de - bildar en synlig hinna på vattenytan eller beläggningar på strandkanten, - tillför en "kolvätekaraktär" till fiskens smak, eller - har effekter som är skadliga för fisk.
9. Ammoniak (icke joniserat ammonium, NH3) d 0,005 mg/l vatten d 0,025 mg/l vatten
10. Ammonium, totalt (NH4) d 0,2 mg/l vatten d 1 mg/l vatten
11. Restklor, totalt (HOCl) d 0,005 mg/l vatten
12. Zink, totalt (Zn) d 1,0 mg/l vatten
Värdet gäller vid en vattenhårdhet på 100 mg CaCO3/l vatten. För andra vattenhårdheter anges gränsvärden nedan.
13. Upplöst koppar (Cu) < 0,04 mg/l vatten
Värdet gäller vid en vattenhårdhet på 100 mg CaCO3/l vatten. För andra vattenhårdheter anges riktvärden nedan.
Gränsvärden för den totala mängden zink vid olika vattenhårdheter
Vattenhårdhet (mg CaCO3/l vatten) 10 50 100 500
Laxfiskvatten (mg Zn/l vatten) Andra fiskvatten (mg Zn/l vatten) 0,03 0,3 0,2 0,7 0,3 1,0 0,5 2,0
Riktvärden för upplöst koppar vid olika vattenhårdheter
Vattenhårdhet (mg CaCO3/l vatten) 10 50 100 300
mg Cu/l vatten Förordning (2006:1140). 0,005 0,022 0,04 0,112

Bilaga 2

Gränsvärden och riktvärden för musselvatten

Parameter Riktvärden Gränsvärde
1. pH 7-9
2. Temperatur (ºC) Ett utsläpp som påverkar musselvatten får inte orsaka att vattnets temperatur överstiger temperaturen hos vatten som inte har påverkats på detta sätt med mer än 2 C.
3. Färgtal Ett utsläpp som påverkar musselvatten får inte orsaka att vattnets färg efter filtrering avviker från färgen på vatten som inte har påverkats på detta sätt med mer än 10 mg Pt/l.
4. Suspenderad substans mg/l Ett utsläpp som påverkar musselvatten får inte orsaka att den suspenderade substans som vattnet innehåller överstiger innehållet i vatten som inte har påverkats på detta sätt med mer än 30 %.
5. Salthalt % 12-38 % <- 40 %
Ett utsläpp som påverkar musselvatten får inte orsaka att vattnets salthalt överstiger salthalten i vatten som inte har påverkats på detta sätt med mer än 10 %.
6. Mättnadsgrad i löst syre % >- 80 % Om en enskild mätning skulle ge ett värde lägre än 70 %, skall mätningen göras om. S 70 % (medelvärde)
En enskild mätning får inte ge ett värde mindre än 60 % utom i fall då detta inte är till skada för musselbeståndens tillväxt.
7. Kolväten från mineraloljor Kolväten får inte förekomma i musselvatten i sådana kvantiteter att de - ger en synlig beläggning på vattenytan eller en beläggning på musslor eller - har en skadlig inverkan på musslor.
8. Organiska halogenföreningar Koncentrationen av varje ämne i musslornas kött skall vara så låg att den bidrar till en hög kvalitet hos musselprodukter. Koncentration av varje ämne i musselvatten eller i musselkött får inte vara lika med eller överstiga en nivå som har skadliga följder för musslorna och deras larver.
9. Metaller Silver Ag Arsenik As Kadmium Cd Krom Cr Koppar Cu Kvicksilver Hg Nickel Ni Bly Pb Zink Zn Koncentrationen av varje ämne i musslornas kött skall vara så låg att den bidrar till en hög kvalitet hos musselprodukter. Koncentrationen av varje ämne i musselvatten eller i musselkött får inte överstiga en nivå som har skadliga följder för musslorna och deras larver. Metallernas synergieffekter skall beaktas.
10. Fekala kolibakterier/ 100 ml d 300 i musselkött och vätska innanför skal.
11. Ämnen som påverkar smaken på musslorna Koncentrationen lägre än vad som kan antas påverka smaken på musslorna.
Förordning (2006:140).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:554

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
EGTL222/1978 s1, EGTL377/1991 s48, EGTL281/1979 s47
Ikraft
2001-09-01
SFS-nummer
2001:554
CELEX-nr
31978L0659, 31991L0692, 31979L0923

Förordning (2006:1140) om ändring i förordningen (2001:554) om miljövkalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL222/1978 s1, EUTL122/2003 s36, EGTL281/1979 s47, EGTL377/1991 s48
Ikraft
2006-11-01
CELEX-nr
31978L0659, 32003R0807, 31979L0923, 31991L0692
Omfattning
rubr. närmast före 2 § sätts närmast före 3 §;ändr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 §§, bil. 1, 2;omtryck
SFS-nummer
2006:1140
Rubrik
Förordning (2006:1140) om ändring i förordningen (2001:554) om miljövkalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Förordning (2010:1192) om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraft
2010-12-21
SFS-nummer
2010:1192
Rubrik
Förordning (2010:1192) om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Förordning (2011:632) om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 15 §§
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:632
Rubrik
Förordning (2011:632) om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Förordning (2015:242) om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §;ändr. 1, 2, 10, 12 §§, rubr. närmast före 10 §;nya 10 a, 10 b, 12 a §§, rubr. närmast före 13, 14 §§
Ikraft
2015-06-09
SFS-nummer
2015:242
Rubrik
Förordning (2015:242) om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Förordning (2018:2108) om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 1, 2, 7, 9 §§
Ikraft
2019-01-11
SFS-nummer
2018:2108
Rubrik
Förordning (2018:2108) om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation