lagen.nu

Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-06-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:135
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Genomförandet av de funktionshinderspolitiska målen

1 § Myndigheter under regeringen ska utforma och bedriva sin verksamhet med beaktande av de funktionshinderspolitiska målen.

Myndigheterna ska verka för att personer med funktionsnedsättning ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Myndigheterna ska särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. I detta arbete ska konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning vara vägledande. Förordning (2014:135).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:135

Planering och samråd

2 § Myndigheterna ska i arbetet med att göra myndigheternas lokaler, verksamhet och information mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning genomföra inventeringar och utarbeta handlingsplaner. Denna skyldighet gäller dock inte om det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art. Förordning (2014:135).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:135

3 § Myndigheterna ska, när det finns anledning till det, samråda med Myndigheten för delaktighet om hur insatser enligt denna förordning ska utformas. Förordning (2014:135).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:1081, 2014:135

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:526

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 1999/2000:79, bet. 1999/2000:SoU14, rskr. 1999/2000:240
Ikraft
2001-09-01
SFS-nummer
2001:526

Förordning (2005:1081) om ändring i förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1081
Rubrik
Förordning (2005:1081) om ändring i förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken

Förordning (2014:135) om ändring i förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 1 §
Ikraft
2014-05-01
SFS-nummer
2014:135
Rubrik
Förordning (2014:135) om ändring i förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation