lagen.nu

Förordning (2001:512) om deponering av avfall

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2001-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:508
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01
Övrigt
Rättelseblad 2001:512 har iakttagits.

1 § Syftet med denna förordning är att förebygga och minska de negativa effekter deponering av avfall kan orsaka på människors hälsa och på miljön, särskilt när det gäller förorening av ytvatten, grundvatten, mark och luft, och på den globala miljön, under en deponis hela livscykel.

Definitioner

2 § Med avfall och hushållsavfall avses i denna förordning detsamma som i 15 kap. miljöbalken.

Med farligt avfall, brännbart avfall, organiskt avfall, deponering och deponi avses i denna förordning detsamma som i avfallsförordningen (2011:927). Förordning (2011:999).

Rättsfall (2)

MÖD 2005:65: Förbud mot deponering av utsorterat brännbart avfall----- Miljööverdomstolen...
MÖD 2014:1: Föreläggande om att ansöka om tillstånd att anlägga en deponi alternativt att...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:1078, 2011:999

3 § I denna förordning avses med

biologiskt nedbrytbart avfall: allt avfall som kan brytas ned utan tillgång till syre (anaerobt) eller med tillgång till syre (aerobt),

icke-farligt avfall: avfall som inte är farligt avfall, och

flytande avfall: allt avfall i flytande form, inbegripet spillvatten men med undantag för slam. Förordning (2012:371).

Rättsfall (2)

MÖD 2004:77: Avgift för prövning och tillsyn-----Målet gällde om en tillståndspliktig deponi...
MÖD 2013:16: Tillstånd till miljöfarlig verksamhet genom användande av avfallsmassor för...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:371

3 a § Med inert avfall avses i denna förordning avfall som

 • 1. inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar, löses upp, brinner eller reagerar fysikaliskt eller kemiskt på något annat sätt,
 • 2. inte bryts ned biologiskt eller inverkar på andra material som det kommer i kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa, och
 • 3. har en total lakbarhet, ett totalt föroreningsinnehåll och en ekotoxicitet hos lakvattnet som är obetydlig och inte äventyrar kvaliteten på yt- eller grundvatten. Förordning (2012:371).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:371

3 b § Med underjordsförvar avses i denna förordning en permanent anläggning för lagring av avfall i en gruva eller någon annan djup geologisk hålighet. Förordning (2012:371).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:371

3 c § I denna förordning avses med deponigas: gas som genereras från det deponerade avfallet, geologisk barriär: jord- eller berglager med egenskaper som förhindrar, bryter ned, fastlägger eller fördröjer transporten av ämnen och föreningar från en deponi till en mottagare (recipient),

lakvatten: vätska som efter att ha varit i kontakt med avfallet lämnar en deponi eller som innehålls i en deponi, och

sluttäckning: samlande term för en permanent övertäckning som kan bestå av utjämningsskikt, avjämningsskikt, tätskikt, dräneringsskikt och skyddsskikt. Förordning (2012:371).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:371

3 d § I denna förordning avses med

aktiv fas: tiden från första tillfället då avfall tas emot vid en deponi till dess deponeringen upphört och aktiva åtgärder för kontroll och utsläppsbegränsning inte längre behövs,

driftfas: del av den aktiva fasen som omfattar tiden från första tillfället då avfall tas emot vid en deponi fram till dess att deponin är sluttäckt, och

efterbehandlingsfas: del av den aktiva fasen som omfattar tiden för aktiva åtgärder för utsläppsbegränsning och kontroll efter driftfasen. Förordning (2012:371).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:371

Tillämpningsområde

4 § Denna förordning ska inte tillämpas på

 • 1. användning av avfall för gödsel- eller jordförbättringsändamål såsom kompost, rötrest, avloppsslam, slam som kommer från muddringsverksamhet och liknande material,
 • 2. användning av lämpligt inert avfall för byggnadsändamål i deponier, vid restaurering eller för mark-, väg- eller utfyllnadsarbete,
 • 3. deponering av icke-farliga muddringsmassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från,
 • 4. avfall som omfattas av förordningen (2013:319) om utvinningsavfall,
 • 5. lagring, slutförvaring och annat omhändertagande av
 • 6. omhändertagande av djurkadaver i den mån inte annat följer av föreskrifter om omhändertagande av djurkadaver. Förordning (2018:508).

Ändringar/Förarbeten (5)

5 § Bestämmelserna i 19-23 §§ gäller inte vid underjordsförvar. Förordning (2008:724).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:724

6 § Om det vid tillståndsprövning enligt miljöbalken eller äldre föreskrifter har meddelats villkor om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått som är strängare än vad som följer av denna förordning, skall de strängare kraven gälla.

Deponiklasser

7 § Varje deponi skall hänföras till någon av följande klasser: deponi för farligt avfall, deponi för icke-farligt avfall eller deponi för inert avfall.

Rättsfall (1)

MÖD 2007:37: Tillstånd till verksamheten vid en avfallsanläggning ----- Avsikten med...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Avfall som inte får deponeras

8 § Följande avfall får inte deponeras:

 • 1. flytande avfall,
 • 2. avfall som är explosivt, frätande, oxiderande, brandfarligt eller mycket brandfarligt enligt bilaga III till direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014,
 • 3. sjukvårdsavfall och annat kliniskt avfall från medicinska eller veterinärmedicinska verksamheter som är smittfarligt enligt bilaga III till direktiv 2008/98/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014,
 • 4. avfall som utgörs av kemiska ämnen från forskning och utveckling eller undervisning (laboratorierester) och som inte är identifierade eller vars effekt på hälsan eller miljön är okända, och
 • 5. hela begagnade däck som inte är cykeldäck och som har en diameter mindre än 1 400 millimeter.

Deponeringsförbudet i första stycket 1 gäller inte metalliskt kvicksilver som är avfall enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver. Förordning (2016:801).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

9 § Utsorterat brännbart avfall får inte deponeras.

Rättsfall (1)

MÖD 2005:65: Förbud mot deponering av utsorterat brännbart avfall----- Miljööverdomstolen...

Lagrumshänvisningar hit (4)

10 § Organiskt avfall får inte deponeras.

11 § Avfall får inte deponeras, om det inte uppfyller de förutsättningar som följer av14 och 15 §§.

Lagrumshänvisningar hit (1)

12 § Bestämmelser om krav på förbehandling för att få deponera avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter finns i 28 § avfallsförordningen (2011:927). För batterier finns det i 26 § samma förordning en bestämmelse om förutsättningar för att få deponera avfall som innehåller eller utgörs av batterier. Förordning (2011:999).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2001:1078, 2008:839, 2011:999

13 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från förbud enligt 9 och 10 §§. Länsstyrelsen får i det enskilda fallet medge dispens från förbud enligt 9 och 10 §§. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om sådan dispens.

Förutsättningar som avfall måste uppfylla för att få deponeras

14 § Endast avfall som har behandlats får deponeras. Med behandling avses användning av fysikaliska, termiska, kemiska eller biologiska metoder, inklusive sortering, som ändrar avfallets egenskaper så att dess mängd eller farlighet minskas, hanteringen underlättas eller återvinning gynnas.

Kravet på behandling gäller inte inert avfall där behandling inte är tekniskt genomförbar eller annat avfall där behandling inte medför minskade negativa effekter på människors hälsa eller miljön.

Rättsfall (1)

MÖD 2006:1: Miljösanktionsavgift-----En ägare av en hyresfastighet hade ålagts en...

Lagrumshänvisningar hit (3)

15 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om förutsättningar som avfall måste uppfylla för att få deponeras i de olika deponiklasserna enligt

Om Naturvårdsverket inte har föreskrivit annat, får på deponier för inert avfall deponeras endast sådant avfall och på deponier för icke-farligt avfall deponeras endast hushållsavfall, icke-farligt avfall och inert avfall.

Avfall får inte spädas ut eller blandas enbart i syfte att uppfylla förutsättningar för att få deponeras. Förordning (2012:371).

Rättsfall (1)

MÖD 2007:21: Fråga om förutsättningar att medge generell dispens från gränsvärden i...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:371

15 a § Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet ge dispens från föreskrifter om gränsvärden som meddelats med stöd av 15 §.

Tillsynsmyndigheten skall till Naturvårdsverket rapportera hur många dispenser som meddelas varje år.

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om sådan dispens och rapportering. Förordning (2005:424).

Rättsfall (1)

MÖD 2007:21: Fråga om förutsättningar att medge generell dispens från gränsvärden i...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2005:424

Skyldigheter i samband med att avfall tas emot för deponering

16 § Innan avfall deponeras skall verksamhetsutövaren ha skaffat sig så goda kunskaper som möjligt om avfallets sammansättning, lakbarhet och dess övriga egenskaper och effekter allmänt och på lång sikt.

Verksamhetsutövaren skall kontrollera att avfallet får deponeras på deponin.

Lagrumshänvisningar hit (1)

17 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka åtgärder som verksamhetsutövaren måste vidta enligt artikel 11 i direktiv 1999/31/EG i samband med att avfall tas emot för deponering. Förordning (2012:371).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:371

Lokalisering och utformning av deponier

18 § En deponi skall vara lokaliserad så att den inte utgör någon allvarlig risk för miljön med beaktande av

 • 1. avståndet från deponin till tätbebyggelse, bostadsområden, rekreations-områden, jordbruksområden, vattenområden och vattenleder,
 • 2. förekomst av ytvatten, grundvatten, kustvatten och skyddade naturområden,
 • 3. de geologiska och hydrogeologiska förhållandena på och omkring platsen,
 • 4. risken för översvämningar, sättningar, jordskred eller snöskred på platsen, samt
 • 5. skyddet av natur- och kulturvärden på och omkring platsen.

Rättsfall (1)

MÖD 2002:11: Tillstånd till fortsatt drift av avfallsanläggning-----Bolaget hade ett...

19 § En deponi skall vara lokaliserad så att allt lakvatten efter driftfasen och ej uppsamlat lakvatten under driftfasen passerar genom en geologisk barriär som uppfyller följande krav. Transporttiden för lakvattnet genom barriären får inte vara kortare än 200 år för deponier för farligt avfall, 50 år för deponier för icke-farligt avfall och 1 år för deponier för inert avfall.

Om de naturliga förhållandena på platsen inte innebär att kraven i första stycket uppfylls i fråga om en viss del av lakvattnet, får kompletteringar ske så att mark och vatten skyddas genom en geologisk barriär som uppfyller kraven i 20 § andra stycket.

Rättsfall (5)

MÖD 2002:11: Tillstånd till fortsatt drift av avfallsanläggning-----Bolaget hade ett...
MÖD 2002:73: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till anläggning för behandling och deponering...
MÖD 2003:132: Tillstånd till verksamheten vid i en deponi-----En deponi för deponering av...
MÖD 2005:26: Tillstånd till verksamheten vid Äskya avfallsanläggning i Älmhults...
MÖD 2007:33: Tillstånd till verksamhet på en avfallsanläggning ----- Deponering av en...

Lagrumshänvisningar hit (6)

20 § Om en deponi inte lokaliseras så att kraven i 19 § uppfylls, skall deponin anläggas på eller förses med en geologisk barriär som uppfyller kraven i denna paragraf.

Under deponin och på de sidor om deponin där lakvatten kan förorena mark eller vatten skall barriären vara minst 0,5 meter tjock samt i fråga om genomtränglighet (permeabilitet) och tjocklek (mäktighet) ge ett skydd som är minst likvärdigt med effekten av följande krav:

Deponi för Permeabilitet Mäktighet
farligt avfall icke-farligt avfall inert avfall < 1,0 x 10-9 meter per sekund < 1,0 x 10-9 meter per sekund < 1,0 x 10-7 meter per sekund > 5 meter > 1 meter > 1 meter

Rättsfall (5)

MÖD 2002:11: Tillstånd till fortsatt drift av avfallsanläggning-----Bolaget hade ett...
MÖD 2002:73: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till anläggning för behandling och deponering...
MÖD 2003:132: Tillstånd till verksamheten vid i en deponi-----En deponi för deponering av...
MÖD 2005:26: Tillstånd till verksamheten vid Äskya avfallsanläggning i Älmhults...
MÖD 2007:33: Tillstånd till verksamhet på en avfallsanläggning ----- Deponering av en...

Lagrumshänvisningar hit (1)

21 § Om det finns risk för att lakvatten svämmar över eller läcker vid sidan av den geologiska barriär som krävs enligt 19 och 20 §§, skall det i lakvattnets strömningsriktning anläggas ett skydd mot att lakvattnet förorenar mark eller vatten. Skyddet skall innebära att lakvattnet tas om hand eller inte förorenar mark eller vatten i större utsträckning än vad som följer av kraven i 19 och 20 §§.

Rättsfall (3)

MÖD 2002:11: Tillstånd till fortsatt drift av avfallsanläggning-----Bolaget hade ett...
MÖD 2003:132: Tillstånd till verksamheten vid i en deponi-----En deponi för deponering av...
MÖD 2005:26: Tillstånd till verksamheten vid Äskya avfallsanläggning i Älmhults...

22 § Deponier för farligt avfall och deponier för icke-farligt avfall skall under driftfasen vara försedda med en bottentätning, ett dränerande materialskikt som är minst 0,5 meter tjockt och ett uppsamlingssystem för lakvatten.

Tätningen, materialskiktet och uppsamlingssystemet skall konstrueras så att lakvatten inte läcker med mer än 5 liter per kvadratmeter och år från en deponi för farligt avfall och 50 liter per kvadratmeter och år från en deponi för icke-farligt avfall.

Insamlat lakvatten skall behandlas så att det kan släppas ut utan att utsläppet strider mot gällande bestämmelser om skydd för människors hälsa och miljön eller mot villkor som gäller för verksamheten.

Rättsfall (4)

MÖD 2002:11: Tillstånd till fortsatt drift av avfallsanläggning-----Bolaget hade ett...
MÖD 2002:73: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till anläggning för behandling och deponering...
MÖD 2003:132: Tillstånd till verksamheten vid i en deponi-----En deponi för deponering av...
MÖD 2005:26: Tillstånd till verksamheten vid Äskya avfallsanläggning i Älmhults...

Lagrumshänvisningar hit (1)

23 § Deponier för farligt avfall och deponier för icke-farligt avfall skall genom avledning och dränering skyddas mot att ytvatten och grundvatten tränger in i deponin.

Rättsfall (2)

MÖD 2002:11: Tillstånd till fortsatt drift av avfallsanläggning-----Bolaget hade ett...
MÖD 2003:132: Tillstånd till verksamheten vid i en deponi-----En deponi för deponering av...

Lagrumshänvisningar hit (1)

24 § En tillståndsmyndighet får i det enskilda fallet medge avsteg eller undantag från kraven i 19-22 §§, om det kan ske utan risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Rättsfall (3)

MÖD 2002:11: Tillstånd till fortsatt drift av avfallsanläggning-----Bolaget hade ett...
MÖD 2003:132: Tillstånd till verksamheten vid i en deponi-----En deponi för deponering av...
MÖD 2007:33: Tillstånd till verksamhet på en avfallsanläggning ----- Deponering av en...

Deponigashantering

25 § Verksamhetsutövaren skall se till att deponigas samlas in från deponier som tar emot biologiskt nedbrytbart avfall för deponering.

Naturvårdsverket meddelar närmare föreskrifter om insamling och omhändertagande av deponigas.

Övriga försiktighetsmått

26 § En verksamhetsutövare skall särskilt beakta behovet av åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka de olägenheter som deponin orsakar eller kan komma att orsaka genom bildande av aerosoler, utsläpp av lukt och damm, material som transporteras med vinden, buller och trafikrörelser, fåglar, skadedjur och insekter samt bränder.

27 § Avfall skall deponeras på sådant sätt att ojämna sättningar, skred eller ras undviks som kan skada tätskikt eller andra skyddsåtgärder.

28 § Verksamhetsutövaren skall under driftfasen se till att

 • 1. okontrollerat tillträde till deponin förhindras,
 • 2. grindar är låsta när deponin är obemannad, och
 • 3. det finns system för kontroll och tillträde som är ägnat att upptäcka och förhindra illegal deponering.

Registrering av avfall

29 § Verksamhetsutövaren skall föra ett register med uppgifter om det deponerade avfallets mängd, egenskaper, ursprung och leveransdatum, avfallsproducentens identitet eller, när det är fråga om hushållsavfall som transporteras bort genom kommunens försorg, avfallstransportörens identitet. Registret skall också innehålla uppgift om i vilken del av deponin avfallet placerats. I fråga om farligt avfall skall avfallets exakta placering i deponin registreras.

På begäran av Naturvårdsverket skall verksamhetsutövaren göra den information som anges i första stycket tillgänglig för verket.

Provtagning och mätning

30 § Under deponins aktiva fas ska verksamhetsutövaren mäta deponins struktur, sammansättning och sättningsbeteende samt provta och mäta lakvatten, grundvatten, ytvatten och deponigas.

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om provtagning och mätning samt om sådana riktvärden eller gränsvärden som anges i punkt 4 c i bilaga 3 till direktiv 1999/31/EG. Förordning (2012:371).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:371

Samråd om föreskrifter

30 a § Innan Naturvårdsverket meddelar sådana föreskrifter som avses i 13 §, 15 § första stycket, 15 a § tredje stycket, 17 § eller 30 § andra stycket ska verket höra

 • 1. Havs- och vattenmyndigheten, om föreskrifterna har betydelse för havs- eller vattenmiljön, och
 • 2. Sveriges geologiska undersökning, om föreskrifterna har betydelse för grundvattenmiljön. Förordning (2011:631).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:631

Sluttäckning

31 § Verksamhetsutövaren skall se till att en deponi som avslutas förses med sluttäckning. Sluttäckningen skall vara så konstruerad att mängden lakvatten som passerar genom täckningen inte överskrider eller kan antas komma att överskrida 5 liter per kvadratmeter och år för deponier för farligt avfall och 50 liter per kvadratmeter och år för deponier för icke-farligt avfall.

En tillståndsmyndighet får i det enskilda fallet medge avsteg eller undantag från kraven på genomsläpplighet i första stycket, om det kan ske utan risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Rättsfall (1)

MÖD 2010:15: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet vid...

32 § En deponi, eller en del av den, anses avslutad först när sluttäckningen har inspekterats genom tillsynsmyndighetens försorg och tillsynsmyndigheten har godkänt den.

Rättsfall (1)

MÖD 2002:73: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till anläggning för behandling och deponering...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Efterbehandling

33 § Under deponins efterbehandlingsfas ska verksamhetsutövaren se till att det i minst 30 år eller den längre tid som tillsynsmyndigheten bestämmer vidtas de åtgärder för underhåll, övervakning och kontroll som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Bestämmelser om säkerställande av att de skyldigheter som gäller för deponeringsverksamhet fullgörs finns i 15 kap. 35 § miljöbalken. Förordning (2016:801).

Rättsfall (2)

MÖD 2004:77: Avgift för prövning och tillsyn-----Målet gällde om en tillståndspliktig deponi...
MÖD 2010:8: Ställande av säkerhet vid godkännande av anpassningsplan ----- Krav på...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2005:424, 2016:801

Förenlighet med avfallsplaner

34 § En deponi och den verksamhet som bedrivs vid en deponi ska vara förenlig med kommunens avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken. Förordning (2016:801).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:801

Tillståndsprövning

35 § Bestämmelser om tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet finns i 9 kap. miljöbalken, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt miljöprövningsförordningen (2013:251). Förordning (2013:264).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:264

36 § En ansökan om tillstånd till deponeringsverksamhet skall, utöver vad som anges i 22 kap. 1 § miljöbalken, alltid innehålla

 • 1. uppgift om verksamhetsutövarens identitet,
 • 2. en beskrivning av vilka avfallsslag och de totala mängder avfall som skall deponeras,
 • 3. en beskrivning av platsen, inklusive dess geologiska och hydrogeologiska egenskaper,
 • 4. en plan för avslutning och efterbehandling, och
 • 5. en redovisning av hur verksamhetsutövaren avser att säkerställa att de skyldigheter som följer av denna förordning eller de föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen kommer att uppfyllas.

Rättsfall (1)

MÖD 2004:77: Avgift för prövning och tillsyn-----Målet gällde om en tillståndspliktig deponi...

Kontroll innan deponering påbörjas

37 § En verksamhetsutövare skall se till att deponering inte påbörjas innan tillsynsmyndigheten har kontrollerat att deponin uppfyller villkoren i tillståndet.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Deponier som finns eller som omfattas av tillstånd den 16 juli 2001

38 § En verksamhetsutövare skall senast den 1 juli 2002 till tillsynsmyndigheten ge in en plan för anpassning eller avslutning av deponin, om deponin omfattas av gällande tillstånd den 16 juli 2001 eller inte har avslutats före den 16 juli 2001.

Av anpassningsplanen skall framgå vilka åtgärder som behöver vidtas för att så snart som möjligt och senast vid utgången av år 2008 följa bestämmelserna i 7, 8, 11, 14-17 och 19-37 §§ och i föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen.

Av avslutningsplanen skall framgå vilka åtgärder som behöver vidtas för att så snart som möjligt avsluta deponin i enlighet med bestämmelserna i denna förordning och en tidsplan för avslutningen.

Rättsfall (2)

MÖD 2002:11: Tillstånd till fortsatt drift av avfallsanläggning-----Bolaget hade ett...
MÖD 2010:35: Godkännande av anpassningsplan för deponi vid Mörkeskogs...

Lagrumshänvisningar hit (1)

39 § I fråga om deponier för farligt avfall skall bestämmelserna i 7, 8, 16 och 17 §§ följas fr.o.m. den 1 juli 2002 och bestämmelserna i 14 § följas fr.o.m. den 1 juli 2004. Vid utformningen av anpassningsplaner och avslutningsplaner skall hänsyn tas till detta.

Rättsfall (1)

MÖD 2010:35: Godkännande av anpassningsplan för deponi vid Mörkeskogs...

40 § Om tillsynsmyndigheten bedömer att de åtgärder som anges i anpassningsplanen eller avslutningsplanen är tillräckliga för att följa bestämmelserna i denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen, ska myndigheten godkänna planen. Det som sägs i 31 § andra stycket om tillståndsmyndighet ska här i stället avse tillsynsmyndigheten.

Om tillsynsmyndigheten bedömer att en åtgärd enligt planen kräver ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken, ska myndigheten ange detta i sitt beslut. Om åtgärderna inte bedöms vara tillståndspliktiga, ska tillsynsmyndigheten i sitt beslut ange när åtgärderna ska vara genomförda. Förordning (2013:264).

Rättsfall (1)

MÖD 2010:35: Godkännande av anpassningsplan för deponi vid Mörkeskogs...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:264

41 § Om tillsynsmyndigheten godkänner anpassningsplanen enligt 40 §, skall verksamheten uppfylla de krav som följer av 7, 8, 11, 14-17 och

19-37 §§ senast vid utgången av år 2008 eller vid den tidigare tidpunkt som tillsynsmyndigheten eller tillståndsmyndigheten bestämt.

Rättsfall (1)

MÖD 2010:35: Godkännande av anpassningsplan för deponi vid Mörkeskogs...

42 § Om någon plan för anpassning eller avslutning inte ges in eller inte kan godkännas, skall deponin avslutas så snart som möjligt.

Rättsfall (1)

MÖD 2010:35: Godkännande av anpassningsplan för deponi vid Mörkeskogs...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Tillsyn och ansvar

43 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken och 2 kap. 4, 29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken. Förordning (2011:34).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:34

Avgifter

44 § Bestämmelser om avgifter finns i 27 kap. miljöbalken och i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Överklagande

45 § Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § och 23 kap. 1 § miljöbalken.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten får överklaga länsstyrelsens beslut om dispens enligt 13 §. Förordning (2011:631).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:631

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:512

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
EGTL182/1999 s1
Ikraft
2001-07-16
CELEX-nr
31999L0031
SFS-nummer
2001:512
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 9 § den 1 januari 2002, i fråga om 10 § den 1 januari 2005, och i övrigt den 16 juli 2001.
 • 2. Förordningen skall inte tillämpas på deponier där verksamhetsutövaren före den 16 juli 2001 har slutat lägga avfall på deponin och har vidtagit de åtgärder som i övrigt krävts för att avsluta den.

Förordning (2001:1078) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 8, 12 §§
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1078
Rubrik
Förordning (2001:1078) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Förordning (2005:424) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 33 §;ny 15 a §
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:424
Rubrik
Förordning (2005:424) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Förordning (2008:724) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraft
2008-09-01
SFS-nummer
2008:724
Rubrik
Förordning (2008:724) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Förordning (2008:839) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:839
Rubrik
Förordning (2008:839) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Förordning (2011:34) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 43 §
Ikraft
2011-03-01
SFS-nummer
2011:34
Rubrik
Förordning (2011:34) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Förordning (2011:631) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 45 §;ny 30 a §, rubr. närmast före 30 a §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:631
Rubrik
Förordning (2011:631) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Förordning (2011:999) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 8, 12 §§
Ikraft
2011-10-18
SFS-nummer
2011:999
Rubrik
Förordning (2011:999) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Förordning (2012:371) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL328/2011 s 49, EUTL304/2008 s75, EGTL182/1999 s1
Ikraft
2012-07-16
CELEX-nr
32011L0097, 32008R1102, 31999L0031
Omfattning
ändr. 3, 8, 15, 17, 30 §§;nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d §§
SFS-nummer
2012:371
Rubrik
Förordning (2012:371) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Förordning (2013:264) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 35, 40 §§
Ikraft
2013-06-18
SFS-nummer
2013:264
Rubrik
Förordning (2013:264) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Förordning (2013:320) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:320
Rubrik
Förordning (2013:320) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Förordning (2015:532) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2015-09-08
SFS-nummer
2015:532
Rubrik
Förordning (2015:532) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Förordning (2016:801) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8, 33, 34 §§
Ikraft
2016-08-02
SFS-nummer
2016:801
Rubrik
Förordning (2016:801) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Förordning (2016:1196) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1196
Rubrik
Förordning (2016:1196) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Förordning (2018:508) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:508
Rubrik
Förordning (2018:508) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation