lagen.nu

Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:48
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-06-01

1 § Med omskärelse avses i denna lag ett sådant kirurgiskt ingrepp i syfte att helt eller delvis avlägsna förhud runt penis, som inte anses utgöra hälso- och sjukvård i den mening som avses i 2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Denna lag ska tillämpas på omskärelse av pojkar upp till arton års ålder. Lag (2017:48).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:48

2 § När läkare utför omskärelse enligt denna lag eller när läkare eller sjuksköterska ombesörjer smärtlindring enligt denna lag gäller patientsäkerhetslagen (2010:659), patientskadelagen (1996:799) och patientdatalagen (2008:355). Lag (2010:671).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:357, 2010:671

3 § Omskärelse får utföras på begäran av eller efter medgivande av pojkens vårdnadshavare och efter det att vårdnadshavaren har informerats om vad ingreppet innebär. Står pojken under vårdnad av två vårdnadshavare, skall vad som nu sagts gälla båda. Den som skall utföra ingreppet svarar själv för att informationen ges eller att den ges av en medicinskt kunnig person.

Sådan information skall ges också till pojken, om han har uppnått den ålder och mognad som krävs för att förstå informationen.

Pojkens inställning till ingreppet skall så långt det är möjligt klarläggas. Ett ingrepp får inte utföras mot en pojkes vilja.

4 § Ingreppet skall utföras med smärtlindring som ombesörjs av legitimerad läkare eller legitimerad sjuksköterska, under betryggande hygieniska förhållanden och med hänsyn till vad som är bäst för pojken.

5 § Omskärelse får utföras endast av legitimerad läkare eller av den som har särskilt tillstånd att utföra omskärelse av pojkar.

Annan person än legitimerad läkare får inte utföra omskärelse på pojkar som är äldre än två månader.

6 § Särskilt tillstånd att utföra omskärelse får meddelas den som föreslagits av ett trossamfund där omskärelse ingår som en del i en religiös tradition, om personen har den kompetens som föreskrivs med stöd av 11 §, bedöms kunna utföra ingreppet i enlighet med de krav som gäller för ingreppet och i övrigt är lämplig att utföra omskärelser.

Inspektionen för vård och omsorg prövar frågor enligt första stycket efter ansökan av den som föreslås få tillstånd. Lag (2012:946).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:946

7 § Inspektionen för vård och omsorg får besluta att återkalla ett särskilt tillstånd att utföra omskärelse för en person som har utfört omskärelse på ett oskickligt eller annars olämpligt sätt eller som av andra skäl är olämplig att utföra omskärelser eller om tillståndet inte längre utnyttjas.

Inspektionen för vård och omsorgs beslut om återkallelse av tillstånd gäller omedelbart. Lag (2012:946).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:946

8 § Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över den verksamhet som bedrivs av personer med särskilt tillstånd att utföra omskärelse. Inspektionen har rätt att inspektera sådan verksamhet och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Lag (2012:946).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:946

9 § Den som utför en omskärelse av en pojke utan att vara legitimerad läkare eller utan att ha särskilt tillstånd döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

10 § Inspektionen för vård och omsorgs beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2012:946).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:946

11 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

  • - vilken kompetens annan person än legitimerad läkare skall ha för att erhålla särskilt tillstånd att utföra omskärelse,
  • - smärtlindring,
  • - hur ingreppet i övrigt skall utföras, samt
  • - den information som skall lämnas till pojken och hans vårdnadshavare.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:499

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2001/01:81, bet. 2000/01:SoU17, rskr. 2000/01:258
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:499

Lag (2008:357) om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:126, bet. 2007/08:SoU16, rskr. 2007/08:207
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:357
Rubrik
Lag (2008:357) om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar

Lag (2010:671) om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:671
Rubrik
Lag (2010:671) om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar

Lag (2012:946) om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ikraft
2013-06-01
Omfattning
ändr. 6, 7, 8, 10 §§
SFS-nummer
2012:946
Övergångsbestämmelse
Rubrik
Lag (2012:946) om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar

Lag (2017:48) om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:48
Rubrik
Lag (2017:48) om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation