lagen.nu

Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1376
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas, om inte annat anges i 3 §, vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt ett eller flera särskilda kriterier. Lag (2018:440).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:136, 2018:440

2 § I denna lag avses med socialtjänst

Med socialtjänst avses även tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamhet som avses i första stycket 1–9. Lag (2018:1376).

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § Lagen tillämpas inte vid behandling av personuppgifter

 • 1. hos domstolar,
 • 2. för forsknings- och statistikändamål, eller
 • 3. som avses i den ursprungliga lydelsen av artikel 2.2 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:440).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:440

Förhållandet till annan reglering

4 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:440).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:440
5 § Har upphävts genom lag (2003:136).

När behandling av personuppgifter är tillåten

6 § Personuppgifter får behandlas bara om behandlingen är nödvändig för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten skall kunna utföras.

Personuppgifter får även behandlas för uppgiftsutlämnande som föreskrivs i lag eller förordning.

En registrerad person har inte rätt att motsätta sig sådan behandling av uppgifter som är tillåten enligt denna lag.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Personuppgifter som får behandlas

7 § Socialtjänsten får behandla

 • 1. person- och samordningsnummer,
 • 2. personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter), samt
 • 3. uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

Personuppgifter enligt första stycket får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för verksamheten.

Känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 9.2 h i EU:s dataskyddsförordning under förutsättning att kravet på tystnadsplikt i artikel 9.3 i förordningen är uppfyllt. Lag (2018:440).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:440

Sammanställningar av personuppgifter

7 a § I sammanställningar av personuppgifter får det inte tas in känsliga personuppgifter eller uppgifter i övrigt om ömtåliga personliga förhållanden.

Undantag från första stycket gäller för

 • 1. uppgifter om åtgärder som har beslutats inom socialtjänsten som innebär myndighetsutövning och om den bestämmelse som ett sådant beslut grundar sig på,
 • 2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring,
 • 3. tillsynsverksamhet som bedrivs av Inspektionen för vård och omsorg,
 • 4. administration som bedrivs av Statens institutionsstyrelse centralt, och
 • 5. verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.

Uppgift som avslöjar medlemskap i fackförening får aldrig tas in. Lag (2018:1376).

Ändringar/Förarbeten (6)

7 b § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om sammanställning av personuppgifter. Lag (2003:136).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:136

Sekretess

8 § I fråga om utlämnande av personuppgifter som finns inom socialtjänsten gäller de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lag (2009:497).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:497
9 § Har upphävts genom lag (2018:440).
10 § Har upphävts genom lag (2018:440).

Övriga bestämmelser

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka som är personuppgiftsansvariga och om begränsning av den i 6 § tillåtna behandlingen av personuppgifter samt om sökbegrepp, direktåtkomst och samkörning av personuppgifter.

Regeringen får även meddela föreskrifter om när personuppgifter får föras över till tredje land.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:454

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:454
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.
 • 2. Bestämmelserna i lagen skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 när det gäller manuell behandling av personuppgifter, som påbörjats före den 24 oktober 1998 och sådan behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål, om manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober 1998.
 • 3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall framställan anses som en ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204).
 • 4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att denna lag har trätt i kraft för den aktuella behandlingen.
 • 5. Hänvisningar i denna lag till socialtjänstlagen (2001:453) skall till utgången av år 2001 i stället avse motsvarande bestämmelser i socialtjänstlagen (1980:620).

Lag (2003:136) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:36, bet. 2002/03:SoU14, rskr. 2002/03:142
Omfattning
upph. 5 §;ändr. 1 §;nya 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft
2003-07-01
SFS-nummer
2003:136
Rubrik
Lag (2003:136) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Lag (2007:607) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:108, bet. 2006/07:SoU14, rskr. 2006/07:213
Omfattning
ändr. 2, 7 a §§
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:607
Rubrik
Lag (2007:607) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Lag (2009:497) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:497
Rubrik
Lag (2009:497) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Lag (2009:601) om om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2009/08:259
Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:601
Rubrik
Lag (2009:601) om om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Lag (2010:205) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208
Ikraft
2010-12-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2010:205
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten avseende ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar.
Rubrik
Lag (2010:205) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Lag (2011:1112) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12;4, bet. 2011/12:SoU3, rskr. 2011/12:23
Omfattning
ändr. 2, 7 a §§
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1112
Rubrik
Lag (2011:1112) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Lag (2012:945) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraft
2013-06-01
SFS-nummer
2012:945
Rubrik
Lag (2012:945) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Lag (2018:440) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261
Omfattning
upph. 9, 10 §§, rubr. närmast före 9, 10 §§;ändr. 1, 3, 4, 7 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:440
Rubrik
Lag (2018:440) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Lag (2018:1376) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:215, bet. 2017/18:SoU36, rskr. 2017/18:416
Omfattning
ändr. 2, 7 a §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1376
Rubrik
Lag (2018:1376) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation