lagen.nu

Medborgarskapsförordning (2001:218)

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2001-05-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:532
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.

Anmälningar och ansökningar

2 § Anmälningar och ansökningar enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap skall göras skriftligen på formulär som fastställs av Migrationsverket. Den som gör en anmälan eller ansökan skall på heder och samvete bekräfta att de uppgifter som lämnas är sanna.

Till en anmälan eller ansökan skall fogas ett personbevis eller, för den som inte är folkbokförd i Sverige, en annan likvärdig handling.

Anmälningar

3 § Anmälningar om svenskt medborgarskap ska ges in till Migrationsverket, om inte något annat framgår av andra stycket.

En anmälan enligt 7, 8, 9, 18 eller 19 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap som gäller en medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge som är folkbokförd i Sverige ska ges in till

  • 1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den som anmälan gäller är folkbokförd i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
  • 2. Länsstyrelsen i Östergötlands län, när den som anmälan gäller är folkbokförd i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
  • 3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den som anmälan gäller är folkbokförd i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
  • 4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den som anmälan gäller är folkbokförd i Västra Götalands eller Hallands län, 5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den som anmälan gäller är folkbokförd i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
  • 6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den som anmälan gäller är folkbokförd i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
  • 7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den som anmälan gäller är folkbokförd i Norrbottens eller Västerbottens län. Förordning (2014:532).

Rättsfall (1)

MIG 2014:23: När svenskt medborgarskap ska förvärvas genom anmälan måste villkoren för detta...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:369, 2014:532

4 § En anmälan skall anses gjord samma dag som den kom in till den myndighet som anges i 3 §.

Rättsfall (1)

MIG 2014:23: När svenskt medborgarskap ska förvärvas genom anmälan måste villkoren för detta...

Ansökningar

5 § Ansökningar om svenskt medborgarskap (naturalisation) och ansökningar enligt 14 § andra stycket, 15 eller 21 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap skall ges in till Migrationsverket. Om sökanden inte är folkbokförd i Sverige, skall ansökan dock ges in till en svensk beskickning eller ett svenskt karriärkonsulat inom vars verksamhetsområde sökanden är bosatt. En ansökan om naturalisation som gäller en utlänning som är under 15 år och adopterad av en svensk medborgare skall alltid ges in till Migrationsverket.

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § Har upphävts genom förordning (2006:109).

Utredning

7 § Den myndighet hos vilken en anmälan eller ansökan skall ges in enligt 3 eller 5 § skall göra den utredning som behövs för ärendets prövning.

Lagrumshänvisningar hit (1)

8 § När en svensk beskickning eller ett svenskt karriärkonsulat har gjort en utredning enligt 7 § skall handlingarna i ärendet sändas till Migrationsverket.

Underrättelse om beslut

9 § När någon har förvärvat svenskt medborgarskap genom anmälan eller naturalisation eller när en ansökan enligt 14 § andra stycket, 15 eller 21 § lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap har bifallits, skall den myndighet eller domstol som slutligt har prövat ärendet skyndsamt underrätta

  • 1. Skatteverket, och
  • 2. den svenska beskickning eller det svenska karriärkonsulat som tagit emot anmälan eller ansökan.

I underrättelsen skall även anges de barn som förvärvat svenskt medborgarskap enligt 10 § lagen om svenskt medborgarskap enligt vad som kan bedömas av handlingarna i ärendet. Förordning (2003:1021).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:1021

Bevis om medborgarskap

10 § När någon har förvärvat svenskt medborgarskap genom anmälan eller naturalisation ska Migrationsverket utfärda bevis om svenskt medborgarskap. Om förvärvet skett genom en anmälan som avses i 3 § andra stycket, ska dock beviset utfärdas av den länsstyrelse som först har prövat ärendet. Förordning (2014:532).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:532

Avgifter för vissa ärenden

11 § Avgift tas ut för prövning av anmälan och ansökan enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap enligt följande:

Ärendeslag Avgift
Anmälan enligt 6– 9 §§ lagen om svenskt medborgarskap 175 kronor
Ansökan om naturalisation
– för en utlänning under 15 år som är adopterad av en svensk medborgare 175 kronor
– för övriga 1 500 kronor
Anmälan enligt 18 och 19 §§ lagen om svenskt medborgarskap samt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen ( 2001:82 ) om svenskt medborgarskap 475 kronor

Avgift ska inte tas ut av den som är statslös och som fått flyktingförklaring eller resedokument av en svensk myndighet.

I fråga om uttag av avgift gäller i övrigt bestämmelserna i 11–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191).

För ansökningar som ska ges in till en svensk beskickning eller ett svenskt karriärkonsulat tas avgift ut enligt förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna. Förordning (2014:532).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2001:826, 2014:532

Bestämmelser om förhållandet till de övriga nordiska länderna

12 § Bestämmelserna i 17-19 §§ lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap skall tillämpas i förhållande till Danmark, Finland, Island och Norge.

Bemyndigande

13 § Migrationsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap och av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:218

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L7
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:218
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001, då medborgarskapskungörelsen (1969:235) och förordningen (1977:819) om tillämpning av viss bestämmelse i lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap skall upphöra att gälla.

Förordning (2001:826) om ändring i medborgarskapsförordningen (2001:218)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:826
Rubrik
Förordning (2001:826) om ändring i medborgarskapsförordningen (2001:218)

Förordning (2003:1021) om ändring i medborgarskapsförordningen (2001:218)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2004-01-01
SFS-nummer
2003:1021
Rubrik
Förordning (2003:1021) om ändring i medborgarskapsförordningen (2001:218)

Förordning (2006:109) om ändring i medborgarskapsförordningen (2001:218)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 6 §
Ikraft
2006-03-31
SFS-nummer
2006:109
Rubrik
Förordning (2006:109) om ändring i medborgarskapsförordningen (2001:218)

Förordning (2012:369) om ändring i medborgarskapsförordningen (2001:218)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:369
Rubrik
Förordning (2012:369) om ändring i medborgarskapsförordningen (2001:218)

Förordning (2014:532) om ändring i medborgarskapsförordningen (2001:218)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 10, 11 §§
Ikraft
2015-04-01
SFS-nummer
2014:532
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.
  • 2. För anmälan enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2014:481) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap gäller 3 och 11 §§ i den äldre lydelsen.
Rubrik
Förordning (2014:532) om ändring i medborgarskapsförordningen (2001:218)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation