lagen.nu

Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2001-04-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1889
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10
Övrigt
Rättelseblad 2007:468 har iakttagits.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och i verkets handläggning enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter, lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och lagen (1991:1047) om sjuklön, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4–6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna. Lag (2014:1477).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:329, 2013:963, 2014:1477

Definitioner

1 a § Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (2001:1182).

Förhållandet till annan reglering 2 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:228).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2001:1182

3 § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:228).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:845, 2018:228

Ändamål

4 § Uppgifter får behandlas för att tillhandahålla information som behövs hos Skatteverket för

 • 1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av skatter och avgifter,
 • 2. bestämmande av pensionsgrundande inkomst,
 • 3. fastighetstaxering,
 • 4. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,
 • 5. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning,
 • 6. handläggning
 • 7. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande,
 • 8. hantering av underrättelser från arbetsgivare om anställning av utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige,
 • 9. hantering av uppgifter om sjuklönekostnad, och
 • 10. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten. Lag (2018:228).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (9)

5 § Uppgifter som behandlas enligt 4 § får även behandlas för

 • 1. att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Skatteverket för
  • a) fastställande av underlag för samt redovisning, bestämmande, betalning och återbetalning av skatter eller avgifter,
  • b) utsökning, indrivning, skuldsanering och F-skuldsanering,
  • c) att utgöra underlag för beräkning, beslut och kontroll i fråga om förmån, bidrag och andra stöd,
  • d) pensionsberäkning,
  • e) tillsyn och kontroll samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning, och
  • f) aktualisering och komplettering av uppgifter om fastigheter i andra myndigheters register,
 • 2. att tillhandahålla information som behövs i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet,
 • 3. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning, och
 • 4. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:228).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (6)

Personuppgiftsansvar

6 § Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som verket skall utföra. Lag (2003:670).

Rättsfall (1)

RÅ 2006 ref. 13: Grund för rättelse av uppgifter i beskattningsdatabasen om en persons...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

7 § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om det särskilt anges i 2 kap. Lag (2018:228).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:228

Gallring

8 § Uppgifter som behandlas automatiserat i ett ärende skall gallras senast ett år efter det att ärendet har avslutats om inte regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer har meddelat föreskrifter om att uppgifter skall gallras vid en annan tidpunkt eller att uppgifter skall bevaras.

För uppgifter som behandlas med stöd av 2 kap. gäller särskilda bestämmelser.

2 kap. Beskattningsdatabasen

1 § I beskattningsverksamheten skall det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 1 kap. 4 och 5 §§ angivna ändamålen (beskattningsdatabas).

Innehåll

2 § I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamhet enligt 1 kap. 4 § 1–9. Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende. Lag (2015:901).

3 § För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas i databasen:

 • 1. en fysisk persons identitet, medborgarskap, bosättning och familjeförhållanden,
 • 2. en juridisk persons identitet, säte, ägarförhållanden samt firmatecknare och andra företrädare,
 • 3. registrering för skatter och avgifter,
 • 4. underlag för fastställande av skatter och avgifter,
 • 5. bestämmande av skatter och avgifter,
 • 6. underlag för fastighetstaxering,
 • 7. revision och annan kontroll av skatter och avgifter,
 • 8. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,
 • 9. avgiftsskyldighet till ett registrerat trossamfund och medlemskap i fackförening,
 • 10. yrkanden och grunder i ett ärende,
 • 11. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett ärende,
 • 12. uppgifter som behövs vid hantering av underrättelser från arbetsgivare om anställning av utlänningar som avses i lagen (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige,
 • 13. uppgifter som behövs för handläggning enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, och
 • 14. uppgifter om sjuklönekostnad.

I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket. Lag (2015:901).

Rättsfall (2)

RÅ 2006 ref. 13: Grund för rättelse av uppgifter i beskattningsdatabasen om en persons...
RÅ 2006 ref. 15: En person som debiterats avgift till ett registrerat trossamfund begärde att...

Ändringar/Förarbeten (6)

4 § En handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 7 §. En handling som upprättats i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla sådana uppgifter om de är nödvändiga för ärendets handläggning.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 a § I databasen får uppgifter och handlingar behandlas som ingår i det datoriserade system som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor. Lag (2012:775).

Enskilds rätt att ta del av uppgifter

5 § Från databasen får nedan angivna uppgifter lämnas ut till en enskild, om det inte av särskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften avser eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Uppgifter får lämnas ut om

 • 1. namn och personnummer,
 • 2. organisationsnummer, namn, företagsnamn och juridisk form samt i fråga om handelsbolag och andra juridiska personer sådana uppgifter om huvudkontor och säte som avses i 67 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244),
 • 3. registrering enligt skatteförfarandelagen samt särskilt registrerings- eller redovisningsnummer,
 • 4. på vilket sätt den preliminära skatten ska betalas för en fysisk person,
 • 5. registrering av skyldighet att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter,
 • 6. slag av näringsverksamhet,
 • 7. beslut om likvidation, förenklad avveckling eller konkurs,
 • 8. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som skattebefriad förbrukare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi och i sådana fall från vilken tidpunkt, och
 • 9. huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som registrerad avsändare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi och i sådana fall från vilken tidpunkt. Lag (2018:1678).

Ändringar/Förarbeten (7)

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för automatiserad behandling

6 § Uppgifter i databasen får lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Direktåtkomst

7 § Skatteverkets direktåtkomst till uppgifterna i beskattningsdatabasen får i verksamhet som avses i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet endast omfatta de uppgifter som avses i 3 § 1–5, 7, 10 och 11.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter direktåtkomst enligt första stycket får omfatta. Lag (2017:454).

8 § Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1–5, 8, 10 och 11. Direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 4, 5, 8, 10 och 11 får endast avse den som

 • 1. har ansökt om skuldsanering eller F-skuldsanering,
 • 2. är registrerad som gäldenär hos Kronofogdemyndigheten,
 • 3. är make eller likställd med make till den som har ansökt om skuldsanering eller F-skuldsanering, eller
 • 4. är make eller likställd med make till gäldenär hos Kronofogdemyndigheten.

Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § 1–5, 10 och 11. Åtkomsten får endast avse den som är eller kan antas vara gäldenär enligt tullagstiftningen, skyldig att betala skatt för vara vid import eller föremål för Tullverkets kontrollverksamhet enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

Tullverket får ha direktåtkomst till uppgifter och handlingar som avses i 4 a §.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter och handlingar direktåtkomst enligt första till tredje styckena får omfatta. Lag (2016:684).

Ändringar/Förarbeten (9)

8 a § En socialnämnd får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3 § första stycket 1, 4 och 5. Åtkomsten får endast förekomma om uppgifterna behövs i ärende om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453) eller i ärende om återkrav m.m. av sådant bistånd enligt 9 kap. samma lag. En socialnämnd får ha direktåtkomst först sedan Skatteverket har försäkrat sig om att handläggare hos socialnämnden bara kan ta del av uppgifter om personer som är aktuella i ärenden hos nämnden. Lag (2008:970).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:970

8 b § Migrationsverket får ha direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen, om uppgifterna behövs i ett ärende om dagersättning åt asylsökande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Direktåtkomsten får endast omfatta

 • 1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),
 • 2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottagaren, och
 • 3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser. Lag (2017:388).

8 c § Försäkringskassan får ha direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen, om uppgifterna behövs i ett ärende om

 • 1. betalningsskyldighet för en bidragsskyldig förälder enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken,
 • 2. bestämmande av sjukpenninggrundande inkomst enligt 26 kap. socialförsäkringsbalken, eller
 • 3. beräkning av bostadsbidrag enligt 97 kap. socialförsäkringsbalken.

Direktåtkomsten får endast omfatta

 • 1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),
 • 2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottagaren, och
 • 3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser. Lag (2018:1631).

8 d § Arbetsförmedlingen får ha direktåtkomst till uppgifter i beskattningsdatabasen, om uppgifterna behövs i ett ärende om stöd till arbetsgivare för anställning av en enskild person.

Direktåtkomsten får endast omfatta

 • 1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),
 • 2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottagaren, och
 • 3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begränsningar av direktåtkomsten. Lag (2017:388).

9 § En registrerad får ha direktåtkomst till sådana uppgifter om sig själv i databasen som får lämnas ut till den registrerade, om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av direktåtkomst enligt första stycket. Lag (2005:1116).

Sökbegrepp

10 § Vid sökning efter handlingar som avses i 4 § får endast uppgift om namn, person- eller samordningsnummer, beteckning för fastighet samt uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp.

Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 § användas. Lag (2015:901).

Ändringar/Förarbeten (4)

Gallring

11 § Uppgifter och handlingar i databasen skall, om inget annat anges i 12 §, gallras senast sju år efter utgången av det kalenderår då den beskattningperiod som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till gick ut.

12 § Uppgifter och handlingar som avser

 • 1. revision ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då revisionen avslutades, och
 • 2. fastighetstaxering ska gallras tolv år efter utgången av det taxeringsår som uppgifterna eller handlingarna kan hänföras till.

Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare eller godkända skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt samt lagen (1994:1776) om skatt på energi ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då aktören avregistrerades.

Uppgifter och handlingar om godkända lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik och lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter samt uppgifter och handlingar om registrerade mottagare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik ska gallras sju år efter utgången av det kalenderår då godkännandet blev återkallat.

Uppgifter och handlingar som avses i 4 a § ska gallras tio år efter utgången av det kalenderår då de meddelanden som är kopplade till den administrativa referenskoden enligt 22 b § andra stycket lagen om tobaksskatt, 21 b § andra stycket lagen om alkoholskatt eller 6 kap. 4 § andra stycket lagen om skatt på energi eller annan sammanhållande identifikationsuppgift senast ändrades. Lag (2018:1889).

13 § Vad som sägs i 11 och 12 §§ hindrar inte att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att uppgifter eller handlingar skall bevaras under längre tid än som anges i 11 och 12 §§.

Avgifter

14 § Skatteverket får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen.

Rätten att ta ut avgifter får inte innebära en inskränkning i

 • 1. rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, eller
 • 2. en registrerads rätt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:228).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:670, 2018:228

3 kap. Enskildas rättigheter

Information till den registrerade m.fl.

1 § Har upphävts genom lag (2018:228).
2 § Har upphävts genom lag (2018:228).

2 a § Vid behandling av personuppgifter på grund av samarbete enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning ska artiklarna 13 och 15–19 i EU:s dataskyddsförordning inte tillämpas, om sådana begränsningar är nödvändiga med hänsyn till ett viktigt ekonomiskt eller finansiellt intresse hos Europeiska unionen eller en stat som ingår i unionen. Lag (2018:228).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:228, 2012:845

Rätten att göra invändningar

3 § Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:228).

Rättsfall (1)

RÅ 2006 ref. 13: Grund för rättelse av uppgifter i beskattningsdatabasen om en persons...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2012:845, 2018:228, 2018:228

4 § Har upphävts genom lag (2018:228).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:670, 2018:228

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:181

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ikraft
2001-10-01
SFS-nummer
2001:181
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001, då skatteregisterlagen (1980:343) skall upphöra att gälla. Den äldre lagens bestämmelser om gallring och innehåll i ett register gäller dock fortfarande i fråga om uppgifter och handlingar som har tillförts registret före den 1 oktober 2001.
 • 2. Bestämmelser i lagen om grundläggande krav på behandling av personuppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser m.m., skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober 1998.
 • 3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en ansökan om information enligt denna lag.
 • 4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att lagen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen.

Lag (2001:327) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2000/01:117, bet. 2000/01:SkU27, rskr. 2000/01:238
Omfattning
ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 2, 3, 10 §§
SFS-nummer
2001:327
Rubrik
Lag (2001:327) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Lag (2001:1182) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:46, bet. 2001/02:SkU13, rskr. 2001/02:123
Omfattning
ändr. 2 kap 8 §;ny 1 kap 1 a §, rubr. närmast före 1 a §
Ikraft
2002-01-01
SFS-nummer
2001:1182
Rubrik
Lag (2001:1182) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Lag (2002:431) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Omfattning
ändr. 2 kap 5 §
Ikraft
2003-01-01
SFS-nummer
2002:431
Rubrik
Lag (2002:431) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Lag (2003:670) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
upph. 2 kap 7 §;ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 4, 5, 6, 2 kap 5, 14 §§, 3 kap 4 §
SFS-nummer
2003:670
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 • 2. Den nya föreskriften i 1 kap. 6 § gäller även för behandling av personuppgifter som Riksskatteverket eller skattemyndighet utfört.
 • 3. Äldre föreskrifter i 3 kap. 4 § första stycket gäller fortfarande för överklagande av skattemyndighets beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2003:670) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet

Lag (2004:1347) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:25, bet. 2004/05:SkU18, rskr. 2004/05:134
Ikraft
2005-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap 10, 12 §§
SFS-nummer
2004:1347
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter och handlingar som avser ärenden om arvsskatt, gåvoskatt och gåvoanmälan.

Rubrik
Lag (2004:1347) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2005:265) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2004/05:99, bet. 2004/05:SkU28, rskr. 2004/05:235
Omfattning
ändr. 2 kap 5 §
Ikraft
2005-06-01
SFS-nummer
2005:265
Rubrik
Lag (2005:265) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2005:1116) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:31, bet. 2005/06:SkU11, rskr. 2005/06:97
Omfattning
ändr. 2 kap 9 §
Ikraft
2006-04-01
SFS-nummer
2005:1116
Rubrik
Lag (2005:1116) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2006:583) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:169, bet. 2005/06:SkU29, rskr. 2005/06:349
Omfattning
ändr. 1 kap 4 §;ny 2 kap 7 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:583
Rubrik
Lag (2006:583) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2006:732) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Omfattning
ändr. 2 kap 8 §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:732
Rubrik
Lag (2006:732) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2007:329) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178
Omfattning
ändr. 1 kap 1, 4 §§, 2 kap 3, 7, 8 §§
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:329
Rubrik
Lag (2007:329) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2007:466) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198
Omfattning
ändr. 2 kap 8 §
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:466
Rubrik
Lag (2007:466) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2007:468) om ändring i lagen (2007:466) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198
Omfattning
ändr. 2 kap 8 § i 2007:466
SFS-nummer
2007:468
Rubrik
Lag (2007:468) om ändring i lagen (2007:466) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2007:1281) om ändring i lagen (2007:468) om ändring i lagen (2007:329) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41
Omfattning
ändr. 2 kap 8 § i 2007:468
SFS-nummer
2007:1281
Rubrik
Lag (2007:1281) om ändring i lagen (2007:468) om ändring i lagen (2007:329) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2008:970) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2, rskr. 2008/09:28
Omfattning
ändr. 1 kap 5 §;ny 2 kap 8 a §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:970
Rubrik
Lag (2008:970) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2009:491) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:491
Rubrik
Lag (2009:491) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2009:1508) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121
Ikraft
2010-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
SFS-nummer
2009:1508
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2009:1508) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2011:531) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:78, bet. 2010/11:SkU30, rskr. 2010/11:240
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 8 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:531
Rubrik
Lag (2011:531) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2011:1406) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ikraft
2012-01-01
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
SFS-nummer
2011:1406
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2011:1406) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2012:775) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:155, bet. 2012/13:SkU2, rskr. 2012/13:5
Omfattning
ändr. 2 kap. 8, 12 §§;ny 2 kap. 4 a §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:775
Rubrik
Lag (2012:775) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2012:845) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr.2012/13:76, EUTL64/2011 s1
Ikraft
2013-01-01
CELEX-nr
32011L0016
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 1, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1 §;ny 3 kap. 2 a §
SFS-nummer
2012:845
Rubrik
Lag (2012:845) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2013:645) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:125, bet. 2012/13:SfU8, rskr. 2012/13:274, EUTL168/2009 s24
Ikraft
2013-08-01
CELEX-nr
32009L0052
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 2, 3 §§
SFS-nummer
2013:645
Rubrik
Lag (2013:645) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2013:963) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:963
Rubrik
Lag (2013:963) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2014:1477) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 2, 3 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1477
Rubrik
Lag (2014:1477) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2015:901) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:28, prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 2, 3, 10 §§
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:901
Rubrik
Lag (2015:901) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2016:684) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 8 §
Ikraft
2016-11-01
SFS-nummer
2016:684
Rubrik
Lag (2016:684) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2016:777) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:167, bet. 2015/16:JuU31, rskr. 2015/16:314
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft
2016-08-15
SFS-nummer
2016:777
Rubrik
Lag (2016:777) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2016:913) om ändring i lagen (2016:684) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2016/17:JuU4, rskr. 2016/17:13
Omfattning
ändr. 1 kap. 5 § i 2016:684
SFS-nummer
2016:913
Rubrik
Lag (2016:913) om ändring i lagen (2016:684) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2016:1084) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2016:1084
Rubrik
Lag (2016:1084) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2017:183) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:47, bet. 2016/17:SkU14, rskr. 2016/17:160, direktiv 2011/16/EU
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:183
Rubrik
Lag (2017:183) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2017:388) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:58, bet. 2016/17:SkU21, rskr. 2016/17:256
Omfattning
nya 2 kap. 8 b, 8 c, 8 d §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2017:388
Rubrik
Lag (2017:388) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2017:454) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:89, bet. 2016/17:SkU29, rskr. 2016/17:270
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 7 §
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:454
Rubrik
Lag (2017:454) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2017:1214) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1214
Rubrik
Lag (2017:1214) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2018:228) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234
Ikraft
2018-05-25
Omfattning
upph. 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 3 kap. 3, 4 §§;ändr. 1 kap. 2, 3, 4, 5, 7 §§, 2 kap. 14 §, 3 kap. 2 a §, rubr. närmast före 1 kap. 2 §, 3 kap. 2 a §;ny 3 kap. 3 §, rubr. närmast före 3 kap. 3 §
SFS-nummer
2018:228
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter om straff gäller fortfarande för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2018:228) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2018:700) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:187. bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:700
Rubrik
Lag (2018:700) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2018:723) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:723
Rubrik
Lag (2018:723) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2018:1631) om ändring i lagen (2017:388) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:270, bet. 2018/19:SfU7, rskr. 2018/19:5
Omfattning
ändr. 2 kap. 8 c § i 2017:388
SFS-nummer
2018:1631
Rubrik
Lag (2018:1631) om ändring i lagen (2017:388) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2018:1678) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1678
Rubrik
Lag (2018:1678) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Lag (2018:1889) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1889
Rubrik
Lag (2018:1889) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation