lagen.nu

Förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-03-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1538
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-09-05

Inledande föreskrifter

1 § En kommun som har rätt till statsbidrag enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet kan enligt föreskrifterna i denna förordning få statsbidrag till kostnader för kvalitetssäkrande åtgärder i förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem. Förordning (2011:679).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2005:22, 2009:384, 2011:679

2 § Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

Villkor för statsbidrag

3 § Statsbidrag lämnas under förutsättning att bidraget används till personalförstärkningar i verksamheterna eller kompetenshöjande åtgärder för förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som arbetar inom verksamheterna.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Fastställande av statsbidrag

4 § Regeringen fastställer det sammanlagda statsbidraget.

Statsbidrag lämnas med ett visst belopp per kommun.

Statistiska centralbyrån beräknar enligt bestämmelserna i 5 § för varje bidragsår statsbidraget till kommunerna.

5 § För bidragsåret ska ett index beräknas för varje kommun. Detta index beräknas genom att kommunens standardkostnad för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet enligt 6 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning divideras med den för landet genomsnittliga standardkostnaden.

Det sammanlagda statsbidraget divideras med antalet invånare i landet den 1 november året före bidragsåret. För att beräkna en kommuns bidragsbelopp multipliceras bidraget per invånare i landet med det index som anges i första stycket och med antalet invånare i kommunen den 1 november året före bidragsåret samt med en korrigeringsfaktor. Korrigeringsfaktorns värde bestäms så att summan av bidragen till de enskilda kommunerna stämmer överens med det fastställda sammanlagda statsbidraget. Förordning (2011:679).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2004:1043, 2011:679

6 § Statistiska centralbyrån skall senast den 1 oktober året före bidragsåret lämna uppgift till varje kommun om preliminärt statsbidrag.

Statens skolverk skall fastställa statsbidraget och senast den sista december året före bidragsåret lämna uppgift till kommunerna om slutligt bidrag.

Rekvisition och utbetalning av statsbidrag

7 § Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition två gånger per bidragsår. Vid rekvisitionen skall kommunen ange vilka kvalitetssäkrande åtgärder enligt 3 § som bidraget är avsett att användas till.

Bidraget betalas ut senast den 31 mars och den 30 september bidragsåret med hälften av bidraget per gång.

Uppföljning och utvärdering

8 § Statens skolverk skall följa upp och utvärdera effekterna av statsbidraget.

Skolverket skall sprida information om hur statsbidraget används i kommunerna.

9 § En kommun som får bidrag enligt bestämmelserna i denna förordning är skyldig att till Statens skolverk lämna sådana uppgifter om verksamheten som behövs för uppföljning och utvärdering.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Återbetalning och återkrav

10 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

  • 1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
  • 2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,
  • 3. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 9 §, eller
  • 4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag. Förordning (2018:1538).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1538

10 a § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge ett återkrav helt eller delvis. Förordning (2018:1538).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1538

10 b § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge ett krav på ränta helt eller delvis. Förordning (2018:1538).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1538

Bemyndigande

11 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Överklagande

12 § Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2001:161

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Förarbeten
Jfr prop. 1999/2000:129, bet. 2000/01:UbU5, rskr. 2000/01:46
Ikraft
2001-07-01
SFS-nummer
2001:161
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2002.

Förordning (2004:1043) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2005-01-01
SFS-nummer
2004:1043
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2004:1043) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa

Förordning (2005:22) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2005-03-01
SFS-nummer
2005:22
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2005.

Rubrik
Förordning (2005:22) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa

Förordning (2009:384) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:384
Rubrik
Förordning (2009:384) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa

Förordning (2011:679) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 5 §§
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:679
Rubrik
Förordning (2011:679) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa

Förordning (2018:1538) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr.10 §, rubr. närmast före 10 §;nya 10 a, 10 b §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1538
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
  • 2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2019.
  • 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2018:1538) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation